Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 29. Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Måske du skulle ......
 
Øve dig i at være fremad rettet - fremsynet og fast holde dit fokus på Lysets kilde.

Dette kunne jo være, at det ville skåne dig for en del unødvendig arbejde, uro og en masse spildtid.
 
 
 
 
Vandrer der følger sin sti - hans rumvenner følger ham på hans vej
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 

 
Gør livet så enkelt som muligt og nyd i fulde drag enkelheden i alt det underfulde og skønne, som alle kan få del i, men som så ofte tages for givet.

Vær ligesom et barn, der kan se og nyde disse små tilsyneladende ubetydelige undere i livet: en smuk blomst, fuglens sang, en pragtfuld solopgang, regndråberne, der siver ned ad vinduesruden.

De er så enkle og alligevel vidunderligt smukke, når du ser på dem med øjne, der virkelig ser, og holder op med at fare gennem livet med en sådan fart, at du ikke lægger mærke til dem!

Ser du Mine undere og herligheder alle vegne omkring dig?

Eller er dine tanker så optaget af dagens gøremål og bekymringer, at du er blind og døv og nedtynget, så du ikke ser noget, fordi du er så optaget af dit eget?

Hvorfor ikke prøve i dag at være fuldt opmærksom på alt det, der sker rundt omkring dig?
 
    Eileen Caddy    
 

Keep life as simple as possible and enjoy to the full the simple wonders and beauties which are there for all to share but which are so often taken for granted.

Be like a child, able to see and enjoy those little seemingly insignificant wonders in life: the beauty of a flower, the song of a bird, the glory of the sunrise, the rain drops trickling down a window pane.

How simple and yet how truly beautiful they are when you look at them with eyes that really see and cease to rush through life in such a hurry that you fail to notice them!

Do you see My wonders and beauties all around you?

Or is your mind so full of the cares and worries of the day that you are blind and deaf and bowed down, and you see nothing for you are so wrapped up in yourself?

Why not try today to keep ever aware of all that is going on around you?

 
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
I Taos ånd.
 
     

Den eneste virkningsfulde måde at bruge skabende visualisering på er at gøre det i Taos ånd - at følge med strømmen.

Det betyder, at du ikke behøver at kæmpe for at komme hen, hvor du gerne vil være.

Du lægger simpelt hen klart frem for universet, hvor du gerne vil hen, og så følger du tålmodigt og harmonisk livsflodens strøm, indtil den bringer dig dertil eller til et endnu bedre sted.

   
Jeg stoler
tålmodigt på universets
magt.
   
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Jagath eller kosmos blev skabt af Gud, ud af sig selv.

Derfor er Han oprindelsen til alt skabt i kosmos.

Han er fuld og komplet.

Og som følge heraf - er oprettelsen også fuld og helt - den individuelle Gud.

Dog kan medfødt og ægte sandhed og visdom af enkeltperson undertiden være skjult af onde tanker og handlinger.

De handlinger og fremgangsmåder, der kan afsløre guds oprindelige pragt og herlighed, betegnes som gode gerninger og praksis.

 
 
The Jagath or Cosmos was created by God out of Himself.

Therefore, He is the originator as well as the material of the Cosmos.

He is Full and complete.

And as a result, the Creation is also Full and the Individual Atma is also Full.

However, the innate and genuine truth and wisdom of an individual may sometimes be hidden by evil thoughts and deeds.

Those acts and practices that can disclose the native splendour and glory of God are termed as good deeds and practices.
     
Top
Top
 
 
     2010     

Se på blomsterne i haven.

Når gartneren plukker blomster, triumfere knopperne af i morgen over, at det er deres tur til at blive indsamlet i hans hænder, og deres ansigter er så fuld af glæde når de folde sig ud i dette håb.

Føler de eventuelle sorg?

Så deres ansigter triste ud? Er de mindre lyse? Nej.

Det øjeblik, de ved, at den næste dag, det er deres tur, gør de sig klar med stor glæde og spænding.

På samme måde må den enkelte også gøre sig klar på stien af spirituel praksis, entusiastisk huske navnet på Herren, uden bekymrende og en følelse af tristhed over, at du skal forlade det jordiske plan.
 
 
Look at the blossoms in the garden.

When the gardener plucks the flowers, the buds exult that tomorrow is their turn to be gathered into his hands, and their faces are so full of joy when they unfold in that hope.

Do they feel any sadness?

Do their faces droop?

Are they any less bright? No.

The moment they know that the next day it is their turn, they make themselves ready with great gusto and excitement.

So also, one must be ready on the path of Sadhana (spiritual practice), enthusiastically remembering the Name of the Lord, without worrying and feeling sad about when we may have to depart from the earthly plane.
     
Top
Top
 
 
     2009     

Lev i absolut overbevisning at du er Atma (ånd).

Atma ser igennem øjnene, hører gennem ørerne, handler gennem fingrene og bevæger sig gennem fødderne.

Det er dit grundlæggende ”Du”.

Det ”Du” bliver ikke opblæst af ros eller mister luften ved skyld.

Så længe du er overvældet af frygt og bekymring, vil du ikke være i stand til at udføre noget som helst.

Vær modig! Vid at du er Atma, ikke denne krop; så vil du være uden frygt.

Gud kan hjælpe dig med at opnå store ting, men kun hvis du baserer dine handlinger på sand viden og forbliver frygtløs.

 
 
Live in absolute conviction that you are the Atma (spirit).

The Atma sees through the eyes, hears through the ears, handles through the fingers and moves through the feet.

That is the basic ‘You’.

That ‘You’ is not elated by praise or deflated by blame.

As long as you are overcome with fear and anxiety, you will not be able to accomplish anything.

Be courageous! Know that you are the Atma, not this body; then you will be without fear.

God, can help you achieve great things, but only if you base your actions on true knowledge and remain fearless.
     
Top
Top
 
 
     2008     
 
Ens krop kommer fra moderens kød og blod.

Det offer der kræves for at føde et barn og opfostre det og passe og pleje det er ubeskriveligt.

Den føde du spiser, det tøj du bærer, det liv du lever, er alle gaver fra dine forældre.

Hvis ikke du ærer dine forældre, der i sandhed er 'skabere' i menneskelig form, hvordan kan du da lære at ære Skaberen i den Guddommelige Form?

Ens primære pligt er derfor at behage sine forældre – kun derigennem kan det man skylder dem blive frigjort.

Dette er ikke alt, det man skylder sine forældre kan også fuldt ud frigøres ved at yde tjeneste i samfundet.

 
 
One’s body is derived from the flesh and blood of the mother.

The amount of sacrifice involved in giving birth to a child and rearing that child with continuous care and love is beyond description.

The food you eat, the clothes you wear, the life you lead are all the gifts of your parents.

If you do not honour your parents who are verily the 'creators' in human form, how can you learn to honour the Creator in Divine Form?

One’s primary duty, therefore, is to please one’s parents – only thus can one’s debt to them be discharged.

Nor is that all, the debt to one’s parents can also be fully discharged by rendering service to society.
     
Top
Top
 
 
     2007     
 
I dag ses religion som årsagen til alle konflikter, til vold og bitterhed i verden.

Men, Matham (religion) er ikke den faktiske årsag.

Mathulu (selviske sind) er ansvarlig for alle konflikter.

Hvis du ønsker at sikre sand fred i verden, så bør du ikke have antipati overfor nogen religion.

Mamatha (kærlighed og gensidig hensyn), Samatha (ligesindethed) og Kshamatha (tålmodighed) er de grundlæggende egenskaber der er nødvendige for alle mennesker.

Du må værdsætte gode følelser som værende vigtigere end religiøse overbevisninger. Religionernes stiftere erfarede disse sandheder og udbredte dem som idealer for menneskeheden.

Du må leve op til denne læring helhjertet.

Den blotte læsning af Biblen eller recitering af Koranen, gentagelse af vers fra Bhagavad Gita eller at messe Guru Granth Saheb giver ingen fortjenester.

Den grundlæggende lære i hver og én af disse tekster må omsættes i praksis dagligt.

 
 
Today religion is regarded as the cause for all conflict, violence and bitterness in the world.

But, Matham (religion) is not the actual cause.

Mathulu (Selfish minds) are responsible for all the conflicts.

If you desire to secure genuine peace in the world, you should not have antipathy towards any religion.

Mamatha (love and mutual regard), Samatha (equal-mindedness) and Kshamatha (forbearance) are the basic qualities necessary for every human being.

You must cherish good feelings as more important than religious beliefs.

The founders of religions experienced these truths and propagated them as ideals for mankind.

You must wholeheartedly live up to these teachings.

Mere reading of the Bible or reciting the Quran, repeating the verses from Bhagavad Gita or chanting the Guru Granth Saheb will not yield any merit.

The basic teachings in each of these texts have to be put into practice in daily life.
     
Top
Top
 
 
     2006     
 

Vi skulle opgive alle forskelle baseret på ens fødsel og stilling i livet og chant Herrens navn med intens kærlighed og hengivenhed.

Først skal navnet smelte hengivens hjerte, først da kan det smelte Guds hjerte og tegne hans nåde over hengivenheden.

Gud er ligeglad med hvor længe og på hvilke måder du har praktiseret Sadhana (åndelig praksis).

Hvad han vil, er din oprigtige, helhjertede og intense kærlighed til Ham.

 
 
We should give up all differences based on one's birth and position in life and chant the Lord's name with intense love and devotion.

First the name should melt the devotee's heart, only then can it melt God's heart and draw His grace upon the devotee.

God does not care for how long and in what ways you have practised Sadhana (spiritual practice).

What He wants is your sincere, whole-hearted and intense love for Him.
     
Top
Top
 
 
     2005     
 

Mennesket søger altid lykke ved at forsøge at opfylde sit begær.

Hvis et ønske er opfyldt, føler han sig festlig og når det ikke er, føler han sig modløs.

Men problemet er, at begæret om ønsker, som en brand forøges med større ild og beder om mere brændstof hver gang.

Ét ønske fører til ti mere; og mand udtømmer selv i forsøget på at opfylde sit begær.

Han må vende om fra denne vej med uendelig ønske om, at gå stien til indvendig tilfredshed og glæde.

 
 
Man always seeks happiness by trying to satisfy his desires.

If a desire is fulfilled, he feels joyous and when it is not, he feels disheartened.

But the trouble is, desire is a bonfire that burns with greater fury asking for more fuel every time.

One desire leads to ten more; and man exhausts himself in trying to fulfill his desires.

He has to be turned back from this path of never-ending desire, to the path of inner contentment and joy.
     
Top
Top
 
 
     2004     
 

Gud har fire kvaliteter, og det er kun, når du dyrker dem, at du kan forstå ham.

De er: Prema (kærlighed), Soundarya (Skønhed), Madhurya (sødme) og Shobha (Strålende).

Dyrkning af Prema er nok til at tilføje jer den anden tre.

Når du er nedsænket i kærlighed til den Guddommelige immanent værende i alle, vil du opfatte skønhed overalt og du opleve den højeste sødme af alle, dit sind mister sin særskilte identitet og smelter sammen med det Universelle sind i alle dens stråleglans.

 
 
God has four qualities and it is only when you cultivate them that can you understand Him. They are: Prema (Love), Soundarya (Beauty), Madhurya (Sweetness ) and Shobha (Splendour).

Cultivation of Prema is enough to add unto you the other three.

When you are immersed in the Love for the Divine immanent in all of creation, you perceive beauty everywhere and you experience acme of sweetness, your mind loses its separate identity and merges in the Universal Mind in all its splendour.
     
Top
Top
 
 
     2003     
 
Tilbedelsen af Gud i templer og helligdomme har sin plads i højtider og sublimerer instinkter og impulser.

I undersøgelse af virkeligheden kan det anvendes til afklaring af tvivlens tåger.

Men aktiviteter i form af service - der kræves at de er fyldt med kærlighed og opfylder målene for vores vej til Gud.

Alle hænder er hans, alle fødder, alle øjne og alle flader og munden er hans.

Han arbejder gennem alle hænder, han arbejder sig gennem alle fødder; HAN ser gennem hver øje; HAN spiser og taler gennem hver mund.

Alt er han.

Hvert trin er hans, hver udseende, hvert tale, hver akt er hans.

Det er den lektie, som tjenesten indgyder.

 
 
Worship of God in temples and shrines has its place in sanctifying time and sublimating the instincts and impulses.

Inquiry into reality has its use in clearing the fog of doubt.

But activity in the shape of service charged with love fulfills the aims of our path to God.

All hands are HIS, all feet, all eyes and all faces and mouths are HIS.

He works through all hands, HE works through all feet; HE sees through each eye; HE eats and speaks through each mouth.

Everything is HE.

Every step is HIS, every look, every speech, every act is HIS.

That is the lesson that service instills.
     
Top
Top
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk