Retur:
 April oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 1 April
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
I dit indre Er ordet talt og nu er det dig der skal handle.
Handle efter egen lodrette intuitions forbindelses linje´s information.

Bogstaveligt talt sprænge "gamle" begrænsnde tanke og følelses mønstre.

Men du bliver nødt til at tage dig tid til at Lytte med indre hørelse til denne smukke - sprøde - sagte Gyldne forbindelse, som du og alle andre i inkarnation er i besiddelse af.
 
   
 
Husk at lytte til den sagte stemme fra din egen indre intuitions forbindelse af.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
     Eileen Caddy     
Top
Top
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 
Foråret folder sig ud i sand fuldkommenhed.

Dette er Den Nye Tidsalders forår, og det folder sig ligeledes ud i den samme sande fuldkommenhed.

Du er en del af det, og det giver dig nyt liv.

Det giver dig samtidig en herlig følelse af fuldkommen frihed og hengivelse, af at sprænge de gamle snævre rammer og komme ud på de åbne vidder, hvor der ingen begrænsninger er.

Føl, hvordan du vokser og udvikler dig i alle retninger med en fornemmelse af, at alt kan ske, hvornår det skal være.

Vær ligesom en løber, der står klar på startlinien, helt oppe på tæerne, parat til at sætte af, når startsignalet lyder.

Der sker så meget på alle planer i denne tid.

Der vil ske forandringer, og du er en del af disse forandringer, gå derfor med dem.

Vær villig til at ændre dig og ændre dig hurtigt,når og hvor det er nødvendigt.

Du skal ikke tøve eller holde dig tilbage.

Træd lige ud i alt, hvad der sker, hurtigt og sikkert, og i absolut tillid og tro.
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 
 
    Eileen Caddy    
 
Spring unfolds in true perfection.

This is the spring of the New Age, and it too is unfolding in the same true perfection.

You are part of it, and it brings you new life.

With it comes a glorious feeling of complete freedom and abandonment, of bursting out of old confined ways into new spaciousness where there are not limitations.

Feel yourself growing and expanding in every direction, with a sense that anything can happen at any moment.

Be like a runner at the starting line, on your toes all keyed up, ready to be off at the starter's signal.

There is so much going on at all levels at this time.

Changes are coming and you are part of those changes, so go along with them.

Be willing to change and change quickly when and where necessary.

Do no hesitate or hang back.

Step right into all that is taking place swiftly and surely with absolute confidence and faith.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Shakti Gawain
 
Dåren.
 
     

Dårens arketype kan bringe os i forbindelse med en meget vigtig side af os selv.

Den er et sindbillede på det uskyldige, barnlige menneske, som ikke er fanget i den rationelle, raffinerede forstands begreber og stereotypier og derfor har frihed til at opfatte og opleve livet direkte, som det virkelig er, i øjeblikket.

Giv i dag slip på dine voksne sofistikeringer og giv dig selv lejlighed til at opleve det lille barns enfoldige fryd.

Vær dåren, som ikke har nogen komplekse begreber om, hvordan det burde være, og derfor simpelt hen nyder livet som det er.

Jeg fyldes
af uskyldig
fryd.
   
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
 Sathya Sai Baba and employees are authors of texts from India on this page
   
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
Sathya Sai Baba 2012
  Top
Top
Tusinder af år er gået siden Treta Yuga (andet kvartal af en tids alder, hvor Herren Rama blev født), men selv nu, kan alle, lige fra børn til ældre mennesker, huske navnet på Rama.

Herligheden af Ramas navn er ikke mindsket en smule med tidens gang.

Denne sandhed bør anerkendes af alle.

Rama er navnet på en form, men er ikke begrænset til en form.

Rama er det aldrig skiftende guddommelige princip (Atma).

Derfor, uanset hvor og når du huske navnet på Rama, er Han med der med dig, i dig, og omkring dig.

Rama er personificeringen af retfærdighed (Ramo vigrahavan Dharmaha).

Du bør også følge Dharma (retfærdighed); ikke princippet om Dharma, der kommer fra sindet, men en som stammer fra dit hjerte.
 
 
Thousands of years have passed since the Treta Yuga (second quarter of time, the age in which Lord Rama was born), yet even now everyone, right from children to elderly people, remember the name of Rama.

The glory of Rama’s name has not diminished even a bit with the passage of time.

This truth should be recognised by all.

Rama is the name given to a form, but is not limited to a form.

Rama is the never changing Divine Principle (Atma).

Therefore, wherever and whenever you remember the name of Rama, He is there with you, in you, around you.

Rama is the personification of righteousness (Ramo vigrahavan Dharmaha).

You should also follow Dharma (righteousness); not the principle of Dharma that comes from the mind but one that originates from your heart.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2011
 
Det er vigtigt, at du ikke bliver offer for seks indre fjender, som er Kama ( ønske ), Krodha ( vrede ), Lobha ( grådighed ), Moha ( tilknytning ), Margaret (stolthed ) og Matsarya ( jalousi ).

Derefter kan du opleve fred og kærlighed.

Alle bør udføre deres hverv grundigt og overholde Dharma (adfærds kodeks).

Selv en myre følger dens Dharma.

Overalt, hvor den finder mad, bærer den det til sin plads og forbruger det.

Den skader ikke nogen, den stjæler heller ikke noget fra nogen.

Alle fugle og dyr følge deres naturlige Dharma og optræder i overensstemmelse hermed.

Stien til Dharma er grundlæggende for alle, lige fra en Cheema (myre) og Brahma (Creator).

Det samme princip om sandheden findes i begge.
 
 
It is important that you should not become a victim of the six inner enemies, which are Kama (desire), Krodha (anger), Lobha (greed), Moha (attachment), Mada (pride) and Matsarya (jealousy).

Then, you can experience peace and love.

Everyone should perform their duties meticulously and adhere to Dharma (code of conduct).

Even an ant follows its Dharma.

Wherever it finds food, it carries to its place and consumes it. Im

It does not harm anybody, nor does it steal anything from anybody.

All the birds and animals follow their natural Dharma and conduct themselves accordingly.

The path of Dharma is fundamental for all, right from a Cheema (Ant) and Brahma (Creator).

The same principle of Truth is present in both.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2010

Fuglen der kaldes Jeeva (individuelle sjæl) er placeret inden i en ni-gennemhullet krukke kaldet kroppen.

Ser sindets narrestreger, holder grin med døden.

Det er et under, hvordan fuglen kom i potten, og hvordan det stiger og går ud af den.

Alle vismænd og mennesker på alle kontinenter undergår alle byrden af at bære rundt på kroppen.

Nu, af alle disse væsener, hvem er vennerne og hvem er fjenderne?

Når egoismen dør ud, er alle venner.

Derefter er der ingen fjender.

Denne lektion skal blive husket af alle.
 
 
The bird called Jeeva (individual soul) resides within a nine-holed pot called body.

Seeing the antics of the mind, Death keeps laughing.

It is a wonder how the bird came into the pot, and how it rises up and goes out of it.

All the sages and human beings of all the continents are all undergoing the sentence of carrying about with them the burden of the body.

Now, out of all these beings, who are the friends and who are the enemies?

When egoism dies out, all are friends.

There are then no enemies.

This lesson must be remembered by all.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2009

Der findes en skaber bag dette fortryllende kosmos.

Han er Alvidende, Almægtig og Allestedsnærværende.

Han tilbedes som Gud gennem mange navne og på mange måder af forskellige mennesker.

Enhed, broder/søsterskab og hengivenhed er essentiel for ethvert menneske.

For at fremme disse hellige egenskaber i menneskeheden har nogle store sjæle søgt at etablere forskellige religioner.

Religion er ikke en begrænsende ide.

Intentionen bag religion er at udvikle den menneskelige personlighed og give den grundliggende vejledning for ret levevis.

Religion bringer menneskeligheden frem i mennesket og gør ham i stand til at leve i harmoni med sine medmennesker.

Den giver en sammenhæng mellem individet og det Guddommelige.

Den viser den enhed der ligger under skabelsens mangfoldighed.

 
 
There is a creator behind this enchanting cosmos.

He is Omniscient, Omnipotent and Omnipresent.

He is worshipped as God using many names and in many forms by various people.

Unity, brotherhood and devotion are essential for every human being.

To promote these sacred qualities in mankind, some great souls sought to establish different religions.

Religion is not a restrictive concept.

Religion is intended to develop the human personality and indicate the basic guidelines for right living.

Religion brings out the humanness in man and enables him to live in harmony with his fellowmen.

It provides the link between the individual and the Divine.

It demonstrates the unity that underlies the diversity in creation.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2008
 
Tillader du tvivlens brise eller fortvivlelsens sol at påvirke den krukke af Ananda (lyksalighed) som du har påfyldt dit hjerte, vil det hurtigt fordampe.

Men opbevarer du krukken i kølige vande af godt selskab og gode handlinger, så kan det bevares uformindsket for evigt.

Ananda vokser også når du dvæler ved det i stilhed og i korthed sammenfatter de omstændigheder som bragte det med sig.

Dette er grunden til at Manana (overvejelse) anses for så betydningsfuld en del af spirituel bestræbelse.

 
 
If you allow the wind of doubt or the sun of despair to affect the pot of Ananda (bliss) that you have filled in your heart, it will evaporate quickly.

But if you keep the pot in the cool waters of good company and good deeds, it can be preserved undiminished for ever.

Ananda also grows when you dwell on it in silence and recapitulate the circumstances which yielded it.

That is why Manana (rumination) is held so important a part of spiritual effort.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2007
 
Selv-viden er den viden der opnås når alt andet bliver kendt.

En person med selv-viden kan bestemt kaldes al-vidende.

Verdslig læring kan ikke give os varig og absolut fred.

Selv-viden alene kan hjælpe os over et hav af sorg.

Så, alle bør stræbe efter at opnå selv-viden, der kun kan fås gennem et rent sind.

Og et rent sind fås gennem hellige handlinger, velgørenhed, medfølelse og tilbedelse.
 
 
Self-knowledge is that knowledge by acquiring which everything else becomes known.

A person with self-knowledge can indeed be acclaimed as all-knowing.

Secular learning cannot confer on us abiding and absolute peace.

Self-knowledge alone can help us cross the sea of sorrow.

So, all should strive to attain self-knowledge which can be acquired through purity of mind.

And purity of mind can be attained through sacred deeds, charity, compassion and devotion.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2006
 

Spiritualitet betyder ikke udførelsen af rituel tilbedelse.

Det opfordrer til at de dyriske sider hos mennesket fjernes.

Først da vil de hellige følelser opstå i mennesket.

I bør betragte alle væsener som Guds børn.

Bær ikke fjendskab mod nogen.

Menneskeheden er dykket ned i vold og blodsudgydelser på grund af had og fjendskab.

Laster som begær, vrede, misundelse og stolthed er resultatet af ydre påvirkninger som upassende føde og forbindelser.

De opstår ikke indefra.

Egenskaber som kærlighed, medfølelse og omtanke for andre opstår indefra ens selv.

Disse er menneskelige værdier.

Mennesker lever en dyrisk tilværelse når de glemmer disse værdier.

Det er forkert.

Mennesker bør lede deres liv i overensstemmelse med deres menneskelige stand.

 
 

Spirituality does not mean performance of ritualistic worship.

It calls for the removal of the animal traits in man.

Only then will sacred feelings arise in him.

Regard all beings as children of God.

Bear no ill-will towards anyone.

It is because of hatred and ill-will that mankind is plunged in violence and bloodshed.

Vices like lust, anger, envy and pride are the outcome of external influences like improper food and associations.

They do not arise from within.

Qualities like love, compassion, consideration for others arise from within one's self.

These are human values.

Forgetting these values, men are leading an animal existence.

This is wrong.

Men should lead lives in keeping with their human estate.

 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2005
 

Følelserne af "mit" og 'dit' er kun midlertidige.

"Alt er Hans"- det er den evige sandhed.

Det er ligesom en skoleinspektør - der midlertidig passer på skolensmøbler.

Han tager hånd om emnerne, indtil han overføres eller trækker sig tilbage på pension.

Behandle alle ting du er udstyret med på samme måde som en rektor behandler møblerne.

Vær altid klar over, at den endelige optælling er nært forestående.

Vent på øjeblikket med glæde.

Hav dine konti ajourført og afbalanceret, klar til at give over.

Behandl alle ting som er overdraget til dig med omhu og flid.

 
 
The feelings of 'mine' and 'thine' are but temporary.

"All is His"- that is the eternal truth.

It is like the headmaster of a school being in temporary charge of the furniture of the school.

He has to hand over the items when he is transferred or retired.

Treat all things you are endowed with in the same manner as the headmaster treats the furniture.

Be always aware that the final tallying up is imminent.

Wait for that moment with joy.

Have your accounts up to date and balanced, ready to be handed over.

Treat all things entrusted to you with care and diligence.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2004
 

Ved blot læsning og gentage teksten af Bhagavad Gita eller eventuelle andre skrifter, ved at blot tænke omkring indholdet af teksten, vil du ikke udlede nogen fordel ud af den.

Det er kun ved at forstå betydningen af teksten, ved at tænke over betydningen i dit sind og internalisere det fuldstændigt og nyde at gøre det til en integrerende del af dit liv, at du virkelig kan nyde godt af den og få et godt udbytte.

 
 
By simply reading and repeating the text of Bhagavad Gita or any other scripture, by merely thinking about the contents of the text, we do not derive any benefit out of it.

It is only by understanding the meaning of the text, by ruminating over the meaning in your mind and internalizing it completely and making it a part and parcel of your life, can you truly be benefited.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2003
 
Sandt offer består i at dele ens rigdom, styrke og andre kvaliteter med andre, som har været udledt fra samfundet.

Mennesket bliver udødelige i ånden ved at ofre og ikke gennem deres gerninger, og heller ikke ved forplantning eller rigdom.

Mennesket bør derfor gøre en indsats for at gøre hans liv meningsfulde ved at ofre personlige bekvemmeligheder for samfundet og hans medmenneskers skyld.
 
 
True sacrifice consists in sharing with others, one's wealth, strength and other qualities, which have been derived from society.

Man becomes immortal by the spirit of sacrifice and not by deeds, nor by procreation or by wealth.

Man should therefore make an effort to make his life meaningful by sacrificing personal comforts for the sake of society and his fellow beings.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen