Retur:
 April oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 7 April
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Søndag

Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Husk nu...
At smil breder sig og får ględe - lys og positivitet til at brede sig.
 
 
 
Livsglad Engel
 
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Søndag

Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
Først når du udvider din bevidsthed, bliver du åben og modtagelig for alt det nye omkring dig, så du kan tage de nye tanker til dig, de nye ideer og nye måder at leve på.

Vær beredt på at skulle gennemskue tingene og finde de højere dimensioner, de finere lag, og være åben over for åndens veje.

Der er meget, du intuitivt kan forstå og acceptere, men som dit sind stejler overfor, så hvorfor spilde tiden med at prøve at ordne alt med din forstand?

Hvorfor ikke være villig til at leve og handle, sådan som du intuitivt bliver inspireret til det?

Når du gør det, lever du ud fra en hævet bevidsthedstilstand og er modtagelig for det nye.

Du bliver en ren kanal, så det nye kan folde sig ud i og igennem dig.

Hæv derfor din bevidsthed fra at være negativ til at blive positiv, fra det destruktive til det konstruktive, fra mørket til lyset, og fra det gamle til det nye, så skal du se, hvad der sker.

Du vil opdage, at det gamle vil falde bort og give plads til det herlige nye.
 
    Eileen Caddy    
 

Only as you expand your consciousness are you open and receptive to the new all around you and can become attuned to new thoughts, new ideas and new ways of life.

Be prepared to see beyond the immediate into higher dimensions, higher realms, and open to the ways of the Spirit.

There is much you can understand and accept intuitively but at which the mind boggles, so why waste time trying to work everything out with the mind?

Why not be willing to live and act intuitively and inspirationally?

When you do, you are functioning from a raised state of consciousness and are receptive to the new.

You become a clear channel for the new to unfold in and through you.

So raise your consciousness from the negative to the positive, from the destructive to the constructive, from the darkness to the light, and from the old into the new, and see what happens.

You will find the old will fall away, revealing the glorious new.

  
Click Flag
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
At fjerne den ydre skal.
 
     
Mange af os har lært at være meget intellektuelle, meget aktive og at presse os selv meget hårdt.

Vi har måske en stærkt udviklet intuition, men har ikke givet den styringen.

Måske overser vi den ligefrem det meste af tiden.

Vi beskytter vores sensitive, sårbare følelser ved at danne en hård ydre skal.

Efterhånden som vi begynder at bruge vores indre styrke og kraft til at drage omsorg for os selv, opfylde vores behov for afslapning og beskytte vores sarte følelser, svinder den ydre skal og efterlader os åbne og dog stærke.
   
 
 
 
Jeg er
stærk og
åben.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
  
Dine pligter skal gøres, der er ingen vej væk.

Hver har deres tildelte opgaver ifølge status, smag, tendens og oparbejdet fortjeneste.

Gør det med frygt for Gud og synd dybt i dit hjerte.

Byd både smerte og sorg velkommen, så du tage både succes og fiasko som en hammer der former dig i til en robust aspirant.

Indre indhold er vigtigere end ydre velstand.

Ret færd er den moralske kode, oplevet af vismænd, den kontrollerende disciplin, som kontrollerer, chekker sind og sanser.

Koderne for Ret færd handler som bremser, der styrer og direkterer menneskelivet.

De hjælper dig fremad, hver på sin egen måde.

Gå lige på stien til handling og dyd mod Gud.

Dette er din skæbne.
 
 
Your duties have to be done, there is no turning away.

Each have their allotted tasks, according to the status, taste, tendency and earned merit.

Do it with fear of God and sin deep in your heart.

Welcome pain and grief so that you take both success and failure as hammer strokes that shape you into a sturdy aspirant.

Inner content is more important than outer prosperity.

Dharma is the moral code, the experience of sages, the controlling discipline which checks the mind and senses.

The codes of Right Conduct act as brakes that control and direct human life.

They help you progress, each in its own way.

March straight on the path of action and virtue towards God. This is your destiny.
     
Top
Top
     
     2011     
 
Flere ord er ikke nok når du beder.

Du bør tilbyde dit hjerte til Gud i bøn.

Store sjæle tilbyder deres hjerter til Gud i bøn.

I Mahabharatha, Draupadi, hustru til Pandavas, bad altid: "kære Herre, jeg tilbeder dig dag og nat.

Vær venligst medfølende og beskyt mig.

Hvis du er medfølende mod mig, vil jeg ikke være besværet af eventuelle udfordringer eller prøvelser, som jeg må se i øjnene. "

Sand i sin bøn, vil hun altid modtage Guds beskyttelse og overvinde utallige problemer, som hun måtte står over for i sit liv.

Hendes hengivenhed til Lord Krishna forblev upåvirket trods det at hun står over for mange udfordringer og prøvelser i hendes liv.

Nogle kan bede til Herren Rama, andre kan bede til Herren Krishna.

Navne og former er mange, men Guddommelighed er en.

Gud er det navnløse ufærdige guddommelighed.

 
 
Mere words are not enough when you pray.

You should offer your heart to God in prayer.

Great souls offer their hearts to God in prayer.

In Mahabharatha, Draupadi, the wife of Pandavas, always prayed thus: "Dear Lord, I worship you day and night.

Please be compassionate and protect me.

If you are compassionate towards me I will not be bothered about any challenges or ordeals that I may have to face."

True to her prayer, she always received God's protection and overcame innumerable troubles that she had to face in her life.

Her devotion to Lord Krishna remained unaffected despite facing many challenges and ordeals in her life.

Some may pray to Lord Rama, others may pray to Lord Krishna.

Names and forms are many, but Divinity is one. God is the nameless formless Divinity.
     
Top
Top
     
     2010     

Du gentager navnet på Herren, synger salmer - udfører meditation med målbevidsthed for at opnå en single mindedness - ikke?

Når denne single mindedness er optjent, vil dens indre betydning blive afsløret for dig og yderlig indsats bliver ikke nødvendig.

Dem, der er ivrige efter at blive kandidater, at opnå frelse, bør ikke bøje sig for argumenter og modargumenter.

Du bør ikke blive lokket af de onde følelser!

Du skal se dine egne fejl og ikke gentage dem.

Du bør vogte og beskytte din single mindedness, med dine øjne fast på målsætningen og smide skraldet væk som affald, uanset de vanskeligheder, nederlag og forstyrrelser, der kan opstå på din vej.

   
   
You repeat the name of the Lord, sing Bhajans, and perform meditation to earn single-mindedness, is it not?

Once this single mindedness has been earned, its inner significance will be revealed to you and effort will become unnecessary.

Those eager to become aspirants, to attain salvation, should not yield to arguments and counter-arguments.

You should not be enticed by the wiles of bad feelings!

You should see your own faults and not repeat them.

You should guard and protect the one-pointedness, with your eyes fixed on the goal, and dismiss as trash whatever difficulties, defeats and disturbances you may encounter on your path.
     
Top
Top
     
     2009     

Veda'erne har vist os redskaberne til at gøre livet i denne verden rent og meningsfyldt.

De erklærede: ikke gennem ritualer, efterkommere eller rigdom, men kun gennem opofrelse kan udødelighed opnås.

En asket tøver ikke selv med at ofre sin egen krop for andres velfærd.

Offer betyder mere end at opgive rigdom, guld og materielle ting.

Onde egenskaber som had, jalousi, vrede og ondskab der er blevet indbygget i mennesker gennem mange liv bør blankt afvises.
 
 
The Vedas have taught the means to make life in the world pure and meaningful.

They have declared: not through rituals, progeny or wealth, but only through sacrifice can immortality be achieved.

A renunciant does not hesitate even to sacrifice his body for others welfare.

Sacrifice means something more than giving up of wealth, gold and material objects.

Evil qualities like hatred, jealousy, wrath and malice which have become ingrained in man over many lifetimes should be discarded.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Mennesket er selve legemliggørelsen af guddommelighed. – ikke, 'betyder mennesket er ikke nyt. Han er gamme) og evig.

Mennesket har eksisteret i utallige år.

Hvert sekund af livet er nyt.

Derfor er der intet specielt helligt omkring begyndelsen eller slutningen af et år.

Tid eller dato er ikke årsag til din glæde eller din lidelse.

Det er din egen handlinger der er årsag både til dine glæder og dine lidelser.

Ligesom frøet, sådan er planten og frugten; de kan ikke være forskellige.

Spild ikke din mentale energi med at spekulere på at dette eller hint sker.
 
 
Man is the very embodiment of divinity. Man is not new.

He is ancient and eterna.

Man has been in existence for countless number of years.

Every second of life is new.

Thus, there is no particular sanctity about the beginning or ending of a year.

The time or date is not the cause of your happiness or misery.

Your own actions in the past is the cause of both your happiness and misery.

As is the seed, so are the plant and fruit; they cannot be different.

Do not waste your mental energy in speculations of this or that happening.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Når solen står lige over dit hoved opstår der ingen skygge.

På samme måde er det når troen er stærk i dit hjerte, så vil der ikke kastes skygger af tvivl.

Tal ikke slet om andre; tal kun om det gode i dem.

Alle er gode.

Hvis du ser noget dårligt i dem, så er det fordi der er noget dårligt i dig selv.

Hvis du ikke kan lide en person, så lad være med at omgås dem.

Nåde er det sollys der vil modne frugten; spirituel praksis er saften der stiger op ad jorden.

Begge behøves af livets træ således at det må give frihedens frugt.
 
 
When the sun is over your head, there will be no shadow.

So, too, when faith is steady in your heart, it will not cast any shadow of doubt.

Do not talk ill of others; talk only of the good in them.

All are good.

If you see bad in them, it is because there is bad in you.

If you do not like someone, do not mix with them.

Grace is the sunlight which will ripen the fruit; spiritual practice is the sap which rises from earth.

Both are needed by the tree of life in order that it may yield the fruit of liberation.
     
Top
Top
     
     2006     
 

Vi må lære at messe Herren Sri Rama’s søde navn med et rent ubesmittet hjerte i den uselviske hengivelsens ånd.

Mennesket bør lære at tale mildt og behageligt.

Dette er midlet til at opnå fred og selvrealisation.

Herren Sri Rama elsker at dvæle i hjertet hos de mennesker der taler mildt.

Selv det at messe Rama’s navn blot én gang med helhjertet hengivelse kan ødelægge bjerge af synd.

Det bør stråle ud fra hjertets dybder.

I bør søge at frelse jeres liv ved at leve op til Rama’s idealer og udbrede dem for verden.

Ihukom Rama’s navn med kærlighed.

Gud kan ene og alene virkeliggøres gennem kærlighed og ikke andet.

 
 
We must learn to chant the sweet name of Lord Sri Rama with a pure, unsullied heart, in a spirit of selfless devotion.

Men should learn to speak sweetly and pleasingly.

This is the means to earn peace and attain self-realization.

Lord Sri Rama loves to dwell in the hearts of men who speak sweetly.

Chanting the name of Rama even once with whole-hearted devotion can destroy mountains of sin.

It should emanate from the depths of the heart.

You must seek to redeem your lives, by living up to Rama's ideals and proclaiming them to the world.

Remember the name of Rama with love.

God can be realized only through love and by no other means.
     
Top
Top
     
     2005     
     
Sorg er fødderne og glæde hovedet; begge er en del af den samme enhed.

Du kan ikke bifalde glæde og afvise sorg samtidig.

Du kan ikke have forsiden uden omvendt.

Diamanten er først bare en kedelig stykke af sten, en hård sten.

Kun når det er skåret af en faglært håndværker, skinner den ligesom en flamme.

Tillade jer at blive behandlet af Mesteren så vil al din sløvhed vil forsvinde, og du vil dukke op lysende som en strålende diamant.
 
 
Grief is the feet and joy the head; both are part of the same entity.

You cannot welcome joy and reject grief at the same time.

You cannot have the obverse without the reverse.

The diamond is at first just a dull piece of stone, a hard pebble.

Only when it is cut by a skilled artisan does it shine brilliantly like a flame.

Allow yourselves to be treated by the Master so that all your dullness will disappear and you will emerge effulgent as a resplendent diamond.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Sindet har ikke nogen uafhængige identitet som er sin egen.

Det er en akkumelering af ønskerne, som strømmer ud fra impulser.

En klud er hovedsagelig bundet af tråde.

Tråde i deres sandhed dybest set bomuld.

Ligeledes ønsker opstår fra grundlæggende impulser, og sindet er skabt/udgør disse ønsker/begær.

Blot som et stykke af dugen går i opløsning, hvis trådene i det er trukket fra hinanden, kan sindet også ødelægges, udviskes ved udryddelsen af begær.
 
 
The mind has no independent identity of its own.

It is a conglomeration of the desires that sprout from the impulses.

A cloth is essentially a bundle of threads.

Threads in their truth are basically cotton.

Similarly, desires arise from basic impulses, and the mind is constituted of these desires.

Just as a piece of cloth disintegrates if threads in it are pulled apart, the mind too can be destroyed by the eradication of desires.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Mennesket er begavet med et udstyr af sanser, fornuft, følelser, lidenskaber og evnen til at være fri for tilknytninger, således at det kan afholde sig fra fornøjelsernes fristelser og bruge sit liv på at hjælpe, tjene, støtte og frelse sine medmennesker.

Mennesket må leve i uselvisk tjeneste og ikke i nydelse.
 
 
Man is endowed with the equipment of senses, reason, feelings, passions and detachment, so that he may keep away from the enticement of pleasures and spend his life in helping, serving, sustaining and saving his fellowmen.

He has to live in uselvisk tjeneste, not enjoyment.

     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk