Retur:
 April oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 15 April
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
 
Alt er liv.
Så hvorfor ikke deltage i livet og huske på at livet er mangfoldigt og ingen kan leve livet for dig.
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Hvor let er det ikke at lange ud efter verdenssituationen og klage over den, og give alle andre end dig selv skylden for den!

Det er let at sige: „Hvorfor gør de ikke noget ved det?

Var det ikke en idé, om du gjorde noget ved det?

Forhold dig aldrig passiv, så du føler dig hjælpeløs og tror, at du ikke kan gøre noget for at hjælpe.

Du kan hjælpe, og det kan du straks begynde på.

Du kan begynde med at skabe orden i dit eget hus.

Du kan få ryddet alle disse misforståelser af vejen og gjort al uret god igen.

Du kan udvide din bevidsthed, så du vil kunne se livet fra en anden og bredere synsvinkel.

Du kan lære at være mere tolerant, mere åben, mere kærlig og at se begge sider af billedet.

Du kan straks begynde at forvise al bitterhed, kritik og negativitet i den måde, du tænker på.

Efterhånden som du gør din del, vil du opdage, at du hjælper helheden.

Men du kan ikke gøre det på egen hånd.

Gør det med Min hjælp.

 
    Eileen Caddy    
 

How easy it is to lash out at the world situation and complain about it, blaming everyone but yourself for it! It is easy to say,

"Why don't they do something about it?"

What about you doing something about it?

Never sit back and feel helpless and imagine that you can do nothing to help.

You can help and you can start helping right now.

You can start by putting your own house in order.

You can smooth out all those misunderstandings and try righting those wrongs.

You can expand your consciousness so that you are able to see life from a different and wider angle.

You can learn to be more tolerant, to be more open, more loving and to see both sides of the picture.

You can start right now banishing all bitterness, criticism and negativity in your thinking.

You will find as you do your part, you will be helping the whole.

But you cannot do it on your won.

Do it with My help.

  
Click Flag
 
     
 
 
Top
Top
 
 
 
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
Top
 
Fra sind til krop.
 
     
Skabende visualisering er en måde at kommunikere fra sindet til kroppen på.

Det er en proces, der består i bevidst eller ubevidst at forme billeder og tanker af vores ønsker for så at sende dem til vores krop som klare budskaber.

Vores krop reagerer ved at udtrykke disse tanker og billeder i fysisk form.

Jo mere kærlige og positive budskaber vi sender, jo sundere, stærkere og mere vital bliver kroppen.
   
 
 
 
Jeg sender klare,
kærlige tankebudskaber fra
mit sind til min krop.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Hengivenhed til den viise er direkte hengivenhed til Herren, for den viise erkender Herren som deres eget Selv; denne tilstand opnås som et resultat af fortjeneste der er akkumuleret gennem mange liv.

Denne hengivenhed er ikke en tilstand der opnås på et øjeblik; den er heller ikke tilgængelig i specialbutikker til en bestemt pris.

Det er kulminationen af spirituelle bestræbelser gennem mange liv.

Ligeledes er det hvis et menneske bliver den vidende idag, så kan du forestille dig de mange års spirituelle bestræbelser som gav denne person denne tilstand.

Målet nås trin for trin.

Derfor må de søgende og de hengivne hele tiden være årvågne og holde sig fra alle uønskede personlige træk; de bør forsøge at vokse i overvejelse af Gud’s herlighed, og under den moralske træning må de ivrigt stræbe efter at opleve den sande lyksalighed i opnåelsen.

Denne lyksalighed må derpå deles med verden.

Dette vil indlede verdens fred og verdens fremgang.
 
 
The devotion of the Wise is direct devotion to the Lord, for the Wise cognises the Lord as their own Self; this state is reached as a result of the merit accumulated through many lives.

This devotion is not a stage attainable on the spur of the moment; nor is it available ready-made in shops for a price.

It is the culmination of the spiritual endeavour of many lives.

So too, if someone has become a Wise today, you can imagine the years of spiritual efforts that won for the person that state.

The goal is reached stage by stage.

Therefore, seekers and devotees must be ever vigilant, and keep away from all undesirable traits; they should try to grow in the contemplation of the glory of God, and in the practice of morality, eagerly striving to experience the real bliss of attainment.

This bliss has then to be shared with the world. That will inaugurate world peace and world prosperity.
     
Top
Top
 
     
     2011     
 
Det er kun når sindet er under fuldstændig kontrol at mennesket begriber sin sande identitet.

Så afsluttes alle problemer, hindringer, tvivl og dilemmaer.

Så overvinder mennesket sorg, vrangforestillinger og bekymringer.

Så er han eller hun fæstnet i fredens hellige ro.

Spirituelt liv er ikke et spørgsmål om meningsløs snak.

Det er en oplevelse af ren lyksalighed.

 
 
It is only when the mind is completely under control that man can grasp his real identity.

Then all troubles and travails, doubts and dilemmas, come to an end.

Man then overcomes sorrow, delusion and anxiety.

He is established in the holy calmness of peace.

Spiritual life is not a matter of meaningless talk.

It is an experience of pure bliss.
     
Top
Top
 
     
     2010     

Et menneske er blidt, sødt og udødeligt, hvorimod dæmoniske personer er nådesløse, lovløse og ikke i besiddelse af sødme.

De kan se ud som gode mennesker; men hvordan kan man kalde dem mennesker når de ikke besidder venlighed og retfærd?

Gode mennesker er de der engagerer sig i blide og søde handlinger af venlighed og retfærd og som betræder kærlighedens og sandhedens sti.

Deres gode natur er overdådig og afspejler sig io deres ansigter der stråler af glæde hele tiden.
 
 
A human being is soft, sweet and immortal, whereas Demonic-natured persons are merciless, lawless and have no sweetness in them.

They may look like good people; however bereft of kindness and righteousness, how can they be called as human beings?

Good human beings are those, who engage themselves in soft and sweet deeds of kindness, righteousness, and tread the path of love and truth.

Their good nature is resplendent and reflects on their faces which beam with joy at all times.
     
Top
Top
 
     
     2009     

Du skulle ikke tilbringe din ledighed, sigende til dig selv, at Gud vil komme og hjælpe dig når behov opstår.

Du må rejse dig og arbejde.

Gud hjælper dem som hjælper sig selv, og Han vil ikke hjælpe nogen andre.

Gør det arbejde der ligger foran dig og gør det oprigtigt og effektivt og kompetent.

 
 
You should not spend your time in idleness, saying to yourself that the Lord will come to your help when the need arises.

You must rise and work.

God helps those who help themselves, and He will help no other.

Do the work that has fallen to your lot, and do it sincerely and efficiently.

     
Top
Top
 
     
     2008     
 
Den skygge du kaster reduceres lidt efter lidt med hvert skridt du tager hen imod Solen indtil Solen skinner på din isse og skyggen kravler ind under dine fødder og forsvinder.

Således bliver også illusion mindre og mindre effektiv når du vandrer hen imod visdom.

Når du er velfunderet i din forståelse, så falder illusionen for dine fødder og bliver magtesløs i at bedrage dig mere, den forsvinder og angår ikke længere dig.

Mens du er i denne duale verden kan du ikke vide hvordan illusionen opstod, men du kan finde ud af hvordan den kan afsluttes og du kan få succes med at udslette dens effekt.

Illusionen har ingen begyndelse, men den har en afslutning for den der vinder lyset gennem hvilket mørket kan benægtes.

 
 
The shadow that you cast is reduced bit by bit with every step that you take towards the Sun until the Sun shines right on the top of your head and the shadow crawls under your feet and disappears.

So too, Maya (illusion) becomes lesser and lesser effective as you march towards Jnana (wisdom).

When you are well established in your understanding, Maya falls at your feet and is powerless to deceive you any further; it disappears, as far as you are concerned.

Though you cannot know while in this dual world, how Maya originated, you can know how it can be terminated and can succeed in exterminating its effects.

Maya has no beginning but it has an end, for him who wins the light by which the darkness can be negated.
     
Top
Top
 
     
     2007     
 
Det uddannede menneske må være istand til at skelne mellem det flygtige og det afgørende, det levende (mousserende) og det varige.

Han bør ikke efterstræbe glitter og glans men i stedet søge det gode og det gyldne.

Han bør vide hvordan legemet skal holdes i god form, sanserne under streng kontrol, sindet under styring, intellektet skarpt og klart uforstyrret af fordomme og had og følelserne uberørte af selviskhed.
 
 
The educated man must be able to distinguish between the momentary and the momentous, the effervescent and the lasting.

He must not run after glitter and glamour but seek instead the good and golden.

He must know how to keep the body in good trim, the senses under strict control, the mind well within check, the intellect sharp and clear, unhampered by prejudices and hatred, and the feelings untouched by egoism.
     
Top
Top
 
     
     2006     
 
Al den viden der opnås gennem intellektet er en illusion.

Den er baseret på dualitet og er at ligne med uvidenhed.

Den kan tjene til at score point ved debatter; men sådanne debatter fremmer kun disharmoni.

Den viden der hæver sig over alle diskussioner og er beslægtet med de evige sandheder er Viden om Selvet. At studere i bøger til dette formål er nyttesløst.

Det er kun gennem direkte oplevelse og ens egen spirituelle øvelser der kan lede til virkeliggørelsen af bevidstheden om Selvet.

Mennesket må forstå at han eller hun er årsagen til sin egen glæde eller lidelse og at alt det han søger eller elsker - ikke er for deres skyld men for sin egen.

Derfor må han forstå sin egen sande natur.

Når mennesket forstår de verdslige objekters flygtighed, må han erkende at varig kærlighed kun kan opnås ved at udvikle kærlighed til Gud.

 
 
All the knowledge acquired through the intellect is illusory.

It is based on duality and is tantamount to ignorance.

It may serve to score debating points, but such debates only promote discord.

The knowledge that transcends all disputations and is related to the eternal verities is the Atma-Jnana (Knowledge of the Self).

For this purpose, study of books is of no use.

Only by direct experience and one's own spiritual exercises) can this awareness of the Self be realized.

Man has to understand that he is the cause of his own happiness or misery and that all that he seeks or loves are not for their sake, but for his own sake.

Hence, he has to understand his true nature.

Realizing the evanescence of worldly objects, man should recognise that enduring happiness can be got only by developing love for God.
     
Top
Top
 
     2005     
 

Mennesket er inkarneret bevidsthed.

Mennesket er det højeste objekt i skabelsen.

Han bør derfor ikke blive en skabning af instinkt ligesom dyrene.

Mennesket bør søge at gøre fremskridt fra det menneskelige til guddommelige.

Det er ikke verden, der binder mennesket.

Det har hverken øjne at se med eller hænder til at begribe.

Mennesket er en fange af sin egen tanker og begær.

I sin tilknytning til det kortvarige og skrøbelige, glemmer mennesket sin forbundenhed med det guddommelige og er ikke klar over at alt i universet er kommet fra det guddommelige og ikke kan eksistere uden guddommelige magt.

 
 
Man is consciousness incarnate.

Man is the highest object in creation.

Hence, he should not become a creature of instinct like animals.

Man should progress from the human to the Divine.

It is not the world that binds man.

It has neither eyes to see nor hands to grasp.

Man is a prisoner of his own thoughts and desires.

In his attachment to the ephemeral and the perishable, man forgets his inherent Divinity and does not realize that everything in the universe has come from the Divine and cannot exist without the power of the Divine.
     
     
Top
Top
 
     2004     
 

Der er tre ting, man skal være opmærksom på, nemlig:

1. Jeg vil ikke tænke på noget undtagen Gud.

2. Jeg vil ikke gøre noget uden tilladelse fra Gud.

3. Jeg vil altid have holde min opmærksomhed helt fast på Gud på alle tidspunkter.

Det er kun når den enkelte accepterer og praktiserer disse tre sætninger, at Herren ser efter éns velfærd.

Men den enkelte, som i praksis viser, at han er ligeglad med at følge Guds instruktioner og i stedet stiller spørgsmål til Gud´s dispositioner eller tvivler om disse er rigtige osv. ser Han ikke efter.

 
 
There are three things which one should keep in mind, namely, "I will not think of anything except God; I will not do anything without the permission of God and I will have my attention completely fixed on God at all times.

" It is only when one accepts and puts into practice these three statements that the Lord will look after one's welfare.

However, one does not care to follow God's injunctions and instead questions God as to why he does not look after us.
     
Top
Top
 
     
     2003     
 
Uselvisk tjeneste frembringer alt, hvad der er stor i mennesket.

Det udvider hjertet og udvider visionen.

Det udfylder en med glæde.

Det fremmer enhed.

Det proklamerer sandheden om Ånden.

Det uddriver alle de onde kvaliteter i mennesket.

Det skal betragtes som en stor åndelige disciplin.

Du er født til at tjene, ikke til at dominere.

Alle i verden er tjenere og ikke en mastere.

Alle relationer i mand og kone, mor og barn, arbejdsgiveren og medarbejderen er baseret på gensidig tjeneste.

Verden skrider frem på grund af sådan gensidig tjeneste.

Hvis princippet om service ikke fungerer, vil der ikke være fremgang i verden.

Det er kun når mennesket i sit indre er fyldt med tjeneste ånd, at hans guddommelige natur frembringes.

Han vil da opleve den fred som er ud over al forståelse.
 
 
Unselfish service brings out all that is great in man.

It broadens the heart and widens one's vision.

It fills one with joy.

It promotes unity.

It proclaims the truth of the spirit.

It drives out all the evil qualities in man.

It must be regarded as a great spiritual discipline.

You are born to serve, not to dominate.

Everyone in the world is a servant and not a master.

All relationships of husband and wife, mother and child, employer and the employee are based on mutual service.

The world is progressing because of such mutual service.

If the principle of service did not operate, the world would come to a halt.

It is only when man is filled with the spirit of service that his divine nature is recalled.

He then experiences the peace the passeth all understanding.
     
Top
Top
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk