Retur:
April oversigt
Retur:
12 Månd. oversigt
Retur:
Ugens 7 dage
Retur:
Aktuelle Nyheder
   
Dagens ord - 17 April
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
Tegning / billeder
Retur:
Retur:
Portal
Retur:
Aktuelle Nyheder
   
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
Viden og indsigt

Kommer indefra, ofte inspireret fra åndens rige af - den spirituelle ånds al-heds vidensbase af - af os kaldet Helligånden, Kærligheden Kilde og Guds Vilje.

Som i praksis benytter åndelige lærere, spirituelle vejledere og skytsånder - samt det vi kalder helgener og budbringere, til at formidle næste trin i din udvikling.

Da denne åndelige bevidsthed er al-videne, alle stedsnærværende og i dit indre er DIG, så er det muligt at nå alle, uanset hvilken troes retning du end er dumpet ind i eller har valgt.

Så når du oplever at den hjælp du har bedt om ikke kommer, så er det ofte fordi at du ikke kan nås ( er for urolig, ikke lytter, er for fordomsfuld til at handle efter givne åndelige vejledning eller stoler på din egen og den fysiske verdens impulser eller simpelthen har for travlt med dine fysiske aktiviteter - til at lytte.

Så tag dig tid til en stille stund og følg dit hjerte
 
 
At tjene - er at samarbejde og ikke underlæggelse.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
 
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 

Søg og find din direkte kontakt med Mig, og hold fast i denne kontakt, ligegyldigt hvad der sker omkring dig.

Denne kontakt med Mig, det Guddommelige, er kilden til al kraft, og det er denne kraft, der skaber mirakler.

Hvad er mirakler andet end Mine guddommelige love i funktion?

Arbejd med disse love, så kan alt ske.

Når du lader dig blive ét med enheden i alt liv, med al visdom og al kraft, åbner det dørene, så lovene kan arbejde i dig.

Hvorfor forholde dig passiv og se på, at der sker mirakler i andres liv, når de lige så godt også kunne ske i dit?

Der sker mirakler, når du indstiller dig på denne kraft og enhed og kan acceptere, at du kan gøre alle ting gennem Mig, for Jeg styrker dig og støtter dig og arbejder i og igennem dig.

Erkend, at af dig selv er du intet, men sammen med Mig kan du i sandhed gøre alle ting, og du vil se det ene mirakel efter det andet manifestere sig i dit liv.

 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 
 
 
Seek and find your direct link with Me, and retain the link no matter what is going on all around you.

That link with Me, the Divine, is the source of all power, and it is this power which creates miracles.

What are miracles but My divine laws in operation?

Work with those laws and anything can happen.

It is identifying yourself with the oneness of all life, with all wisdom and all power, which opens doors and enables the laws to operate within you.

Why stand back and watch miracles happen in the lives of others, when they can just as well happen in yours?

Miracles manifest when you attune yourself to this power and oneness and can accept that you can do all things through Me, for I strengthen you and uphold you and work in and through you.

Recognise that of yourself you are nothing, but with Me you can indeed do all things, and you shall behold miracle upon miracle come about in your life.
     
 
 
Top
Top
 
 
 
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Shakti Gawain
Top
Top
 
Udtryk din ånds skønhed.
 
     

Efterhånden som du finder nye måder at værdsætte din krop på, vil du opleve, at den forandrer sig og bliver lettere, stærkere, klarere i konturerne og smukkere.

Du vil få en fornemmelse af lyset, som gennemstråler dig.

Eftersom dit liv er dit værk og spejlet på din forvandling, vil alle former i dit liv i stadig højere grad udtrykke din ånds kraft og skønhed.

   
 
 
 
Min krop
er et smukt udtryk
for min ånd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
 Sathya Sai Baba and employees are authors of texts from India on this page
   
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
Sathya Sai Baba 2012
Top
 
Top
Kilden til alle typer sorg er uvidenhed (ajnana).

Kilden til uvidenhed er identifikation med kroppen - den illusion, at du er kroppen.

Dette kan kun fjernes af erhvervelse af ret viden.

For at fjerne mørke, er lys nødvendigt; mørke kan ikke skræmmes væk, og ej heller ikke kan du fjerne det ved bøn eller begæringer eller protester.

Det vil ikke forsvinde medmindre lys kommer ind.

Når uvidenhed går/forsvinder, forsvinder sorgen også.

Det er derfor i Geeta, at Lord Krishna fortæller Arjuna, "tilknyt dig selv til Mig og fortjen lyset, der fkommer fra sand viden og træd ind på stien, hvor der ingen sorg er.
 
 
The source of all types of sorrow is ignorance (ajnana).

The source of ignorance is identification with the body - the delusion that you are the body.

This can be removed only by the acquisition of right knowledge.

To remove darkness, light is needed; darkness cannot be frightened away, nor can you make it yield by prayer or petition or protest.

It will not disappear unless light comes in.

When ignorance goes, grief too vanishes.

That is why, in the Geeta, Lord Krishna tells Arjuna, “Attach yourself to Me and earn the light of True Knowledge and tread the path of ‘No grief
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2011
 
Ethvert menneske stræber efter glæde og ønsker at undgå sorg.

Men i denne verden skifter sandhed og usandhed, retfærd og uretfærd, glæde og sorg med tiden.

Mennesket bør have tro på det ultimative princip fra hvilket både det gode og det onde opstår.

Det sande menneske er det menneske der har den samme holdning overfor både smerte og behag.

I må have tillid til Det Guddommelige og opleve Hans kærlighed i jeres hjerter.

I denne verden er det i modtager gennem smerte større end det i modtager gennem glæde.

De hellige og de vise fra gammel tid som nu er blevet udødelige i historien stræbte hellere efter prøvelser end glæder.

Den glæde der opstår ved at overvinde prøvelser er mere varig end der er opstået gennem glæder.

Derfor bør vi ikke have modstand mod sorg og ej heller kun søge efter glæde.
 
 
Every man aspires for happiness and wants to avoid sorrow.

But in this world, truth and untruth, righteousness and unrighteousness, joy and sorrow pass and change with time.

Man should have faith in the ultimate principle out of which both good and evil arise.

True man is the one who treats pain and pleasure equally.

You should trust the Divine and experience His love in your hearts.

In this world, the gain from sorrow is more than that out of happiness.

The saints and sages of yore, who have become immortal in history, aspired for hardships rather than happiness.

The joy that arises out of overcoming hardships is more lasting than that gained from happiness.

Hence, we should not be averse to sorrow nor should we look for happiness alone.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2010

De mennesker der mangler Ren Kærlighed er under-mennesker.

Kærlighedens hellige egenskab er at den altid er tilstede; den er ikke noget der en gang imellem manifesterer sig.

Kærligheden er En og Udelelig.

De mennesker der er gennemstrømmet af Kærlighed er ude af stand til at være hævngerrige, selviske, uretfærdige, fejlagtige og udøve dårlig opførsel.

De mennesker der tramper Kærligheden ned og mener at de lavere egenskaber er betydningsfulde bør ødelægge deres onde egenskaber.

Dårlig opførsel og dårlige vaner forvrænger det menneskelige.

Hjerter som er opfyldte af Kærlighedens nektar viser oprigtighed.

I må være i besiddelse af Kærlighed som er uplettet, uselvisk, uden spor af urenhed og så vedvarende demonstrere det synligt.
 
 
Those devoid of Pure Love are sub-humans.

The holy quality of Love is that it is ever present; not something which manifests off and on.

Love is one and indivisible.

Those saturated with Love are incapable of spite, selfishness, injustice, wrong and misconduct.

Those who trample on Love and consider inferior qualities as important should destroy their evil qualities.

Bad conduct and habits distort your humanness.

Hearts filled with the nectar of Love indicate genuineness.

You must possess Love that is unsullied, unselfish, devoid of impurity and that which is demonstrated continuously.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2009

Mens det Guddommelige er alt-gennemtrængende, så er evnen til at erkende sandheden ikke tilstede i alt.

Det er et velkendt faktum at ild er en latent egenskab i træ.

Men hvis man på baggrund af dette prøver at koge ris i en gryde blot ved at sætte det på et læs træ der ikke er sat ild til, vil risen så blive kogt?

Ild har to stader – den indre og den ydre.

Den ild der er usynlig og iboende er indre ild.

Denne ild kan ikke brænde noget selvom den er tilstede.

Den ydre ild manifesterer sin sande form og kan brænde hvad som helst til aske.

På samme måde er evnen til at opleve det allestedsnærværende Guddommelige og forestille sig det i sit indre en evne alle har, mens kun nogen har evnen til at demonstrere det i det ydre.
 
 
While the Divine is thus all-pervasive, the ability to recognise this truth is not present in all.

The fact is well known that fire is latent in wood.

But on that basis, if one attempts to cook rice in a vessel, placing it on a lorry load of unlit wood, can the rice be cooked?

Fire has two states - the inner and the outer.

The fire that is invisible and latent is inner fire.

This fire, though it is present, cannot burn anything.

The external fire manifests its true form and can burn anything and reduce it to ashes.

Likewise, the power to experience the omnipresent Divine and envision it internally is possessed by each one, while only some have the capacity to demonstrate it externally.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2008
 
Sand hengivenhed består i at give alle dine tanker og handlinger til Gud og at længes efter Hans Nåde.

Den hengivenhed der består i en kort stund i Pooja værelset (helligt rum) eller i et tempel er ikke sand hengivenhed.

I løbet af den korte tid så synes hengivenheden at vokse i dig og du føler dig fredfyldt, men når du igen er udenfor så mister du freden og vreden tager dens sted.

Dette kan ikke kaldes hengivenhed.

Bhakti (Hengivenhed) er beskrevet som en tilstand af ikke-adskillelse fra Gud.

Uanset tid, rum eller omstændigheder, så bør man føle nærhed til Gud – dette er Bhakti.

Sand hengivenhed overskrider de begrænsninger som ens daglige gøremål og livets forpligtelser pålægger én.
 
 
True devotion consists in offering all your thoughts and actions to God and yearning for His grace.

Devotion confined to a brief spell in the Pooja room (shrine room) or temple is not true devotion.

During that time, devotion seems to swell within you and you feel at peace but, once outside, the peace is lost and anger takes its place.

This cannot be called devotion.

Bhakti (Devotion) has been described as a state of non-separation from God.

Regardless of time, space or circumstance, one should feel closeness to God – that is Bhakti.

True devotion transcends the limitations imposed by one’s daily routines and the obligations of life.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2007
 

Brahman (Guddommelighed) kan ikke ses med øjnene, thi Brahman er dét der får øjnene til at se og ørerne til at høre.

Det kan kun kendes gennem Tapas (bod).

Intet andet. Alt i universet oprinder fra Brahman, eksisterer i Brahman, folder sig ud gennem Brahman og smelter sammen i Brahman.

Opdag selv dette gennem dyb meditation (Tapas).

 
 
Brahman (Divinity) cannot be seen through the eyes, for Brahman is that which enables the eyes to see and the ears to hear.

It can be known only through tapas (penance). No other means can help.

Everything in the universe originates from Brahman, exists in Brahman, unfolds through Brahman and merges in Brahman.

Discover it yourself through tapas.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2006
 

Kun et menneske der har en holdning af Kshama (tålmodighed/mildhed) kan blive skænket den hellige kærlighed.

Dette kan ikke læres fra tekstbøger; ej heller kan det erhverves gennem forskrifter.

Det er kun når vi konfronterer problemer og besværligheder, at denne egenskab af tålmodighed og tilgivelse har mulighed for at slå rødder.

Når man konfronteres med problemer og besværligheder skal man ikke hidse sig op og lade sig overvælde af depression, der er et tegn på svaghed.

I stedet bør man konfrontere situationen med en tolerant og tilgivende holdning uden at blive ophidset og tillade vrede, hadefulde og hævngerrige tanker at tage plads.

I er legemliggørelsen af styrke, ikke af svaghed.

Derfor bør I, når i oplever desperation, fyldes med følelsen af tålmodighed/mildhed og være parate til at tilgive og at glemme.

Kshama’s egenskab er den største kraft i et menneske.

 
 

Only a human being who has an attitude of Kshama (patience / mildness) can be donated to the holy love.

This can not be learned from textbooks; nor can it be obtained through regulations.

It is only when we confront problems and inconveniences that this characteristic of patience and forgiveness has the potential to root out.

When faced with problems and difficulties, do not faint and be overwhelmed by depression, which is a sign of weakness.

Instead, one should confront the situation with a tolerant and forgiving attitude without being excited and allowing anger, hateful and revengeful thinking to take place.

You are the embodiment of strength, not of weakness.

Therefore, when experiencing desperation, you should be filled with the feeling of patience / gentleness and be prepared to forgive and forget.

Kshama's property is the greatest power in a human being.

 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2005
 

Tankerne flakker hurtigt fra en ide til en anden; sindet leger med en tanke et øjeblik og afviser den det næste.

I har måske held til at være stille, men det er næsten umuligt at holde sindet i ro.

Sindet er vævet af ønskernes garn.

Dets egenskaber er at flakke hid og did, gennem sansernes udtryk til den ydre verden af farve, lyd, smag, duft og berøring.

Men sindet kan tæmmes og anvendes fornuftigt af mennesket.

Hvis vi holder det beskæftiget med gode mål og gode handlinger, specielt i overvejelser omkring det Absolutte, så vil det ikke fare vild og lede mennesket på afveje; for Gud er kilden til evig fred og visdom.

 
 
The mind flits rapidly from one idea to another; it plays with one object for a moment and forsakes it the next.

You may manage to keep silent, but it is next to impossible to keep the mind quiet.

The mind is woven out of the yarn of desire.

Its characteristic is to flutter and flit, hither and thither, through the outlets of the senses into the external world of colour, sound, taste, smell and touch.

But it can be tamed and put to good use by man.

If we keep it engaged in good pursuits and good actions, particularly in the contemplation of the Absolute, it will not go astray and land man in ruin; for God is the source of lasting peace and wisdom.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2004
 

I må holde jer beskæftiget med handlinger for at anvende jeres tid og jeres evner på bedste måde.

Dette er jeres pligt og pligt er lig med Gud.

Individer der udviser Tamasic (sløvhed og dovenskab) tøver med at være aktive af frygt for udmattelse, nederlag eller tab.

Individer der er Rajasic (emotionelle og passionerede) vil kaste sig hovedkulds ud i aktiviteter og vil blive skuffede hvis de forventede hurtige resultater ikke viser sig.

Individer der er Sathwic (balancerede) vil være aktive fordi det er deres pligt; de vil hverken blive ophidsede af nederlag eller succes.

De udfører aktiviteterne som en måde at tilbede Gud på og de overlader resultaterne til Gud.

De indser at de blot er redskaber i Gud’s hænder.

 
 
You have to busy yourselves with activity in order to use your time and skill to the best advantage.

That is your duty and duty is God.

Tamasic (dull and lethargic) individuals will hesitate to be active for fear of exhaustion or failure or loss.

Rajasic (emotional and passionate) individuals will plunge headlong and crave for quick results and will be disappointed if they do not come in.

Sathwic (balanced) individuals will be active, because it is their duty; they will not be agitated by failure or success.

They do it as a means of worshipping God and they leave the results to God.

They realise that they are but instruments in the hands of God.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2003
 
Kroppen må trænes for at holde den i form som et redskab til at tjene jeres medmennesker.

Kroppen er ikke givet til jer fra Gud for at give den mad, tøj og spankulere den stolt omkring.

Kast jer ud i samfundets problemer, grib familiens byrde og gå fremad til det gode for jeres land.

Strål som eksempler på Kærlig Tjeneste.
 
 
The body has to be exercised to keep it trim as a tool for serving your fellowmen.

The body has not been granted by God in order to be fed and well-clothed and to be paraded in pride.

Plunge into the problems of society, take up the burden of the family and advance the interests of your country.

Shine as examples of Loving Service.
 
Top
 
Top
Webmaster and creates of The Golden Portal
Børge Nielsen