Retur:
Juni oversigt
Retur:
12 Månd. oversigt
Retur:
Ugens 7 dage
Retur:
Aktuelle Nyheder
   
Dagens ord - 14 Juni
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
Tegning / billeder
Retur:
Retur:
Portal
Retur:
Aktuelle Nyheder
   
Dagens støttende energi

Esoterisk on om Torsdag

Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
Spild ikke din tid.

Der er nok at gå i gang med - få ryddet op og feje for egen dør.

Begynd med det der er først for din fod og pas din egen baghave.
 
 
 
Rum venner passer på os :)
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk on om Torsdag

Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Top
 
Top
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 

Hvorfor fordømme dig selv for dine tilsyneladende fejl og mangler og utilstrækkelighed?

I stedet for at dvæle ved det negative i dit liv, hvorfor så ikke vende disse svagheder til styrke og dine fejl og mangler til dyder, fordi du lader det positive komme til udtryk i dit liv?

Find den sande skønhed, dyd og godhed dybt i dit indre.

Hav tillid til, at det er der, så vil du finde det, når du søger efter det.

Når du nægter at se det bedste i dig selv og vælger at dvæle ved alt det negative i dig, må du være villig til at acceptere konsekvenserne, for du tiltrækker det, dine tanker kredser om.

Sådan som du tænker, er du.

Tænk det allerbedste, så vil du tiltrække det allerbedste.

Du må vide, at du kan gøre alt, når JEG ER med dig, vejleder og styrer dig.

Når du accepterer, at JEG ER i dit indre, hvordan kan det så være anderledes?

 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 
 
 

Why condemn yourself for your seeming inadequacies mistakes faults and failings?

Why not, instead of dwelling on the negative in your life, turn those weaknesses into strengths and your faults and failings into virtues by allowing the positive to express itself in your life?

Find deep within yourself real beauty, virtue and goodness.

Have faith that it is there and you will find it when you search for it.

When you refuse to see the best in yourself and choose to dwell on all the negative within you, you must be willing to accept the consequences, for you draw to you what you hold in your thoughts.

As you think, so you are.

Think the very best, and you will draw the very best to you.

Know that you can do anything when I AM with you, leading and directing you.

When you accept that I AM within you, how could it otherwise?

     
 
 
 
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Shakti Gawain
Top
 
Top
 
Din krop har en viden.
 
     

Hvis du vil have en smuk, stærk og sund krop, skal du begynde at stole på dig selv lige nu.

Opgiv kampen og underkast dig kroppens behov. Din intuition vil fortælle dig, hvad du skal spise.

Den vil måske fortælle dig, at i skal motionere energisk, og i så fald vil du have glæde af det, eller at du skal sætte tempoet ned og slappe af.

Det kan også tænkes, at den fortæller dig, at du al blive i sengen hele dagen, eller omvendt, at du skal i tidligt op.

Der er ingen stive regler. Din krop ved præcist, hvad der er godt for den.

  
Jeg
underkaster mig nu min
krops behov.
 
 
 
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Sathya Sai Baba and employees are authors of texts from India on this page
   
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
Sathya Sai Baba 2011
Top
Top
Hvis ansatte bliver beordret til at grave i jorden, er deres arbejde simpelthen at gå igang med grave.

Gartneren alene ved, hvor meget af jorden der skal ligges t under hvilken plante, og hvordan jorden skal ligges i.

Så ordren er at "Konstant dvæle ved Herrens navn!"

Forudsat at du fortsætter med at gøre det arbejde, vil Gud selv lede dig - hvor og hvordan det skal udføres.
 
 
If workers are ordered to dig the earth, their work is simply to go on digging.

The gardener alone knows how much of the earth is to be put under which plant and how the earth is to be so put.

So too, the order is to “Constantly dwell on the Lord’s Name”!

Provided you continue to do that work, God Himself will direct where and how that has to be utilised.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2010
 
Verden er uvirkelig, ikke-eksisterende, og den fejlagtige opfattelse, at den er virkelig må der gives afkald på. Forståelsen om, at ideen om verden er en overlejring af vores sind om Virkeligheden er åndelig visdom.

Selvom den objektive verden synes virkelig, må man være opmærksom på, at den illusioner os.

Derfor må man opgive længsel efter ydre objekter, der vises og tiltrækker, både her og hisset.

Således er man befriet så snart man giver afkald på alle tilknytninger og begær.

Uvidenhed kan destrueres kun med viden om det guddommelige Selv.

Når denne illusion forsvinder, vil de op og nedture, man står over for i den stadigt skiftende verden også bliver destrureret.
 
 
The Jagath (world) is unreal, non-existent, and the mistaken notion that it is real has to be renounced.

The understanding that the idea of Jagath is a superimposition by our mind on the Reality is Jnana (Spiritual Wisdom).

Though the objective world appears real, one must be aware that it is deluding us.

Therefore, one has to give up the yearning for deriving pleasure from the objects that appear and attract, both here and hereafter.

Thus, one is liberated as soon as one renounces all attachment and desires.

The Ajnana (ignorance) can be destroyed only with the Atma Vidya (knowledge of the Divine Self).

When this illusion disappears, the ups and downs that one faces in Samsara (the ever-changing world) also gets destroyed.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2009
 

Enhver ting i naturen, enhver hændelse i tiden, taler til dig og lærer dig en lektie.

Herren Dakshinamurthy gik en morgen med langsomme skridt hen ad en strand.

Han så at bølgerne langsomt, men systematisk, bar et stykke af et strå, fra bølgetop til bølgetop indtil det var indsat på land.

Søen er bred og vid, den er dyb og stor. Men alligevel er den konstant optaget af at rense sig selv fra alle uvedkommende ting.

Du må derfor ikke tillade selv det mindste lille begær at trænge ind i dit sind.

Tving det ud af dit væsen, så det ikke kan skade dig på nogen måde.

Evig årvågenhed er prisen for fred og glæde.

 

 
 
Every object in nature, every incident in time, is really speaking, teaching you a lesson.

Lord Dakshinamurthy was one morning walking in slow steps along the beach.

He saw the waves slowly, but systematically, carrying towards the shore a bit of straw, passing it on from one crest to another, until it was deposited on land!

The sea is a broad expanse, it is deep and mighty. But, yet, it is constantly engaged in purging itself from all extraneous things.

You too must therefore not permit even a small desire to enter the mind.

Force it out of your being, so that it can do you no harm.

Eternal vigilance is the price of peace and happiness.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2008
 

Hold sindet borte fra de lave lyster der løber efter flygtige fornøjelser.

Vend dine tanker væk fra disse og ret dem i stedet hen imod den evige lyksalighed der fås fra viden om det Guddommelige i dit indre.

Hold fejl og mangler ved sanse-fornøjelserne og den verdslige glæde for dit sinds øje.

På den måde vil din skelneevne og ikke-tilknytning vokse og du vil opnå spirituel fremgang.

 
 

Keep the mind away from base desires that run after fleeting pleasures.

Turn your thoughts away from these and direct them towards the permanent bliss derivable from the knowledge of the Divinity within.

Keep before the mind's eye the faults and failings of sensory pleasures and worldly happiness.

Thus you will grow in discrimination, non-attachment and achieve spiritual progress.

Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2007
 

Mange beder til Gud over hele verden.

Bønner for virkeliggørelse af verdslige begær af den ene og anden slags.

Dette er ikke den rigtige slags bøn.

Du skulle bede til Gud for Hans nåde/gunst og kærlighed.

Kærligheden er evigheds varende.

Gud er Væren-Bevidsthed-Lyksagelighed.

Så bed til Ham for at få tildelt lyksagelighed fra Ham.

Guds lyksagelighed er vedvarende, hvor verdslige fornøjelser er forbigående.

Kun Han er en sand hengiven som beder om Guds kærlighed og lyksagelighed.

 
 

Many pray to God all over the world.

They pray for the realisation of worldly desires of one kind or the other.

This is not the right kind of prayer.

You should pray to God for His grace and love.

That love is everlasting. God is Sath-Chith-Ananda (Being-Awareness-Bliss).

So, pray to Him to confer that bliss on you.

God's bliss is everlasting, whereas worldly pleasures are transient.

Only he is a true devotee who prays for God's love and bliss.

 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2006
 

Det der undslipper almindelige menneskers forståelse er, at den ydre fænomenale verden og den indre verdens bevidsthed er uløseligt forbundne.

Opslugt af ønsker om at nyde de verdslige glæder prøver de ikke at opdage den grænseløse glæde der kan opnås fra den indre ånd.

Dette er fordi alle sanseorganerne kun er åbne overfor erfaringer fra det ydre.

Kun få udvikler den indre vision og nyder den åndelige lyksalighed fra det indre.

 
 

The inextricable connection between the phenomenal world outside and the world of consciousness inside eludes the understanding of ordinary people.

Immersed in the desires of enjoying worldly pleasures, they do not attempt to discover the boundless joy that can be derived from the inner spirit.

This is because all the sense organs are open only to the experiences from the outside.

Only a few develop the inner vision and enjoy the spiritual bliss within.

 
Top
 
Top
Webmaster and creates of The Golden Portal
Børge Nielsen