Dagens ord - 20 Juni
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Externe/interne links
Dagens aktuelle ord er af: Shakal
Externe/interne links

Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Onsdag

Tema oversigt - Dagens ord

Stjernetegn Tvillingen

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Det er dit væren i nuet.

Når du formår at være i nuet uden at tænke på fortid og fremtid og udføre "grounding" og "indre lysforbindelse", så er du i stand til at modtage nye og opdaterede energier, råd og vejledninger fra åndelig side af, som passer til lige præcis der hvor du er på alle niveauer af eksistens og i alt hvad du foretager dig.
 
Aktuelle Nyheder
 
Værende i eget Gudslys
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Onsdag

Tema oversigt - Dagens ord

Stjernetegn Tvillingen

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er yderst vigtigt, at du har den rigtige holdning, når du giver!

Giv roligt og tillidsfuldt, og frem for alt må du gøre det med kærlighed og glæde.

Når du giver modstræbende, følger der de forkerte vibrationer med, og derfor kan der ikke komme et perfekt resultat ud af det.

Sørg for, at alt, hvad du gør, bliver gjort med kærlighed, selv om du ikke helt forstår, hvorfor du gør det.

Når selv det mest almindelige, dagligdags arbejde udføres med kærlighed, kan det give det mest vidunderlige og forbavsende resultater, så derfor må du lade kærligheden strømme frit i alt, hvad du foretager dig.

Indse, at der er behov for alt det, du gør, og at der ikke er noget arbejde eller nogen handling, der er for lille eller for ubetydelig.

Når alle giver af deres allerbedste, er det ikke kun de få, der skal bære vægten og ansvaret på deres skuldre.

Byrden bliver lettere for helheden, indtil det ikke længere er en byrde men en sand glæde og fornøjelse.

Kig på din holdning, og giv dit bidrag til, at der bliver glæde, og at det hele forløber gnidningsløst.
 
Eileen Caddy´s
ord på Dansk
 
Afspiller er afstemt 
til at kunne vises i
Windows Internet
Explorer browser
 
Vær tålmodig
- det tager
lidt tid, inden Lydfil
er hentet fra server.
 
 
   
 
 Eileen Caddy's
 words in English
 
Player
compatible with
Windows Internet
Explorer browser
 
Be patient -
while Files loads
from server.
 
 
How vitally important is your right attitude to giving!

Give quietly and confidently and, above all, do it with love and joy.

Anything that is given begrudgingly carries with it the wrong vibrations, and therefore the perfect cannot come out of it.

See that everything you do is done with love, even if you do not fully understand why you are doing it.

The most ordinary, mundane job when done with love can bring wonderful and amazing results, so let the love flow freely with everything you undertake.

Realise that what you are doing is needed and that no job or action is too small or insignificant.

When all souls give of their very best, the weight and responsibility do not fall on the shoulders of the few.

The burden is lightened for the whole, until it is no longer a burden but a real joy and pleasure.

Watch your attitude, and contribute to the joy and smooth running of the whole.
     
 
 
 
 
   
Eileen Caddy
   
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
   
         
 
 
     
Shakti Gawain
     
 
At finde vores egen livsfylde.
 
     
Andre mennesker er sjældent i stand til helt at opfylde vores behov, så vi bliver skuffede og frustrerede.

Enten prøver vi at ændre andre, hvilket aldrig lykkes, eller også affinder vi os med at modtage mindre, end vi virkelig ønsker.

Når et andet menneske skuffer os, er det måske et budskab om, at det er på tide at søge livsfylde og tilfredsstillelse hos os selv.

Vi bliver måske nødt til over for det andet menneske klart og enkelt at give udtryk for vores ærlige følelser og så ikke tænke mere på det, men vende os indad for at finde vejledning med hensyn til, hvad vi må gøre for os selv.
  
Mine behov
opfyldes af universet
i det indre.
 
 
 
 
 
     
 
Shakti Gawain
 
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
 
 
 
 
 
 
     
Don Miguel Ruiz
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
  5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
 
 
     
  Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.  
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
 
 
The Five Agreements.
 
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
  5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
 
 
     
  The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.  
 
By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.
 
According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.
 
The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.
 
  As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.  
     
 
 
     
 
 
Don Miguel Ruiz
 
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
     
Sathya Sai Baba 2012
Sathya Sai Baba 2011
Folk i almindelighed tror, at opgive familielivet, hus, jord og andre former for rigdom er Thyaga (offer). Men det er ikke et offer, overhovedet! Det kan gøres nemt.

Hvad der kræves, er man ofrer sit begær. Det er det virkelige offer!

Du må indse formålet med menneskets liv. Vi er ikke født blot at spise, drikke og være lystig. Den menneskelige fødsel er givet til os så vi kan hjælpe vore medmennesker.

Vi bør ikke forårsage skade på nogen.Vi bør ikke tale hårde ord.Vi skal altid følge mottoet: "Hjælp altid, gør aldrig ond/forvold aldrig skade."
 
 
People generally think that giving up family life, house, land and other forms of wealth is Thyaga (sacrifice). But that is not a sacrifice at all! It can be done easily.

What is required is sacrificing one's desires. That is the real sacrifice!

You must realize the purpose of human life. We are not born merely to eat, drink and make merry. The human birth is given to us to help our fellow human beings.

We should not cause harm to anybody. We should not speak harsh words. We must always follow the motto: “Help ever, Hurt never.
 
Sathya Sai Baba 2010
 
Gud er ud over alle grænser i tid og rum.

For ham er alle væsener lige.

Forskellen mellem mennesker, dyr, fugle, orme, insekter og endda Gud er som forskelle på »fartøj« (den upadhi).

Det er ligesom den elektriske strøm, der flyder gennem forskellige enheder og udtrykker sig i mange forskellige funktioner.

Der er ingen forskel i den nuværende.

Det er det samme.

Så også en enkelt Gud aktiverer hver skabning og giver anledning til manifoldige konsekvenser.

De uvidende føler, at alle enheder er forskellige.

Den kloge ser kun én ensartet strøm.

Gud sætter pris på bevidsthed om enhed som den grundlæggende motiv for alle handlinger.
 
 
God is above and beyond all the limits of time and space.

For Him, all beings are equal.

The difference between man, beast, bird, worm, insect and even God is but a difference of the 'vessel' (the Upadhi).

It is like the electric current that flows through various devices and expresses itself in many different functions.

There is no distinction in the current.

It is the same.

So too, the one single God activates every creature and gives rise to manifold consequences.

The ignorant feel that all devices are distinct.

The wise see only the one uniform current.

God appreciates the consciousness of unity as the basic motive of all acts.
 
Sathya Sai Baba 2009
 

 

Du må gøre din kærlighed ren.

For at gøre dette må du udvikle tålmodighed (Kshama), som underforstået vedblivende afklarethed, tålmodig observerende selv-tilbageholdenhed under alle omstændigheder, udføre godt for alle, selv til dem som ønsker at skade dig.

Der er ikke noget større end tålmodighed (Kshama).

Kshama er tilsvarende det sande selv.

Det er hjertet af retskaffenhed (Dharma).

Det er ikke-vold i praksis.

Kshama er tilfredshed, medfølelse/barmhjertighed, sandhed, det er alle ting i alle verdner.

Kun når du har udviklet Kshama (vedholdende tålmodighed) vil du være i stand til at opnå Gud.
 
 
You have to make your love pure.

To do so, you must develop Kshama (forbearance), which implies remaining serene, patient and observing self-restraint under all circumstances, doing good to all, even to those who may want to harm you.

There is nothing greater than Kshama.

Kshama is equivalent to truth itself.

It is the heart of Dharma (righteousness).

It is non-violence in practice.

Kshama is contentment, compassion; truly, it is everything in all the worlds.

Only when you have developed Kshama will you be able to attain the Lord.
 
 
Sathya Sai Baba 2008
 
Mennesket bør give slip på den følelse at han/hun er udøveren (Ahamkara).

Så længe ego'et dominerer bliver den Atmiske bevidsthed ikke udviklet.

Ego'et kan ikke erkende Atma.

Det er egoisme der er roden til alle menneskets problemer.

Det er en illusion baseret på den misopfattelse at kroppen er virkelig og evig.

Sandheden er anderledes.

Man bør erkende kroppens og sansernes flygtighed og kontrollere ønskerne der sættes i gang af sanseorganerne.

Ønskerne er altædende.

Efterstræbelsen af rigdom, magt og status kan kun ende ulykkeligt.

I stedet bør man søge tilflugt i Gud og tilegne alle handlinger til det Guddommelige.
 
 
Man should get rid of Ahamkara (the feeling that he is the doer).

As long as the ego is dominant, the Atmic consciousness will not develop.

The egoist cannot recognize the Atma.

It is egoism that is at the root of all of man's troubles.

It is delusion based on the misconception that the body is real and permanent.

The truth is otherwise.

One should recognize the evanescence of the body and the senses and control the desires prompted by the sense organs.

Desires are insatiable.

The pursuit of wealth, power and position can only end in misery. Instead, one should take refuge in God and dedicate all actions to the Divine.
 
Sathya Sai Baba 2007
 
Vrangforestillinger forårsager at slette/onde følelser opstår i hjertet og i sindet.

Én kan være ondsindet, men gennem de ældres velsignelser og i selskab med ædle sjæle, så kan sådan et menneske med lethed slippe fri for de slette/onde tendenser og udvikle dyder.

Mennesker udfører forskellige åndelige øvelser med henblik på at opnå guddommelighed.

Thyaja Durjana Samsargam; Bhaja Sadhu Samagamam; Kuru Punyam Ahorathram; Smara Nityam Anityatham (undgå dårligt selskab; søg en god omgangskreds, udfør altid rette handlinger og lær at skelne mellem det varige og det flygtige).
 
 
Delusion causes evil feelings to arise in your heart and mind.

One may be evil-minded, yet with the blessings of elders and in the company of noble souls, one can easily get rid of evil tendencies and develop virtues.

People undertake various spiritual practices to attain divinity.

Thyaja Durjana Samsargam; Bhaja Sadhu Samagamam; Kuru Punyam Ahorathram; Smara Nityam Anityatham (Shun bad company; seek good company, perform righteous deeds always and discriminate between the permanent and the ephemeral).
 
 
Sathya Sai Baba 2006
 
Vedanta (Vedisk filosofi) erklærer: ”Brahman er Sathya (Sandhed); Kosmos er Mithya (illusion).”

Det I først skal tage vare på er at forstå om I er virkelige eller ikke virkelige eller hvad der i jer er virkeligt og hvad der ikke er virkeligt.

Det er først når I har erkendt sandheden om jeres egen væren at I kan erkende verden som en illusion og jeres eget selv som den eneste virkelighed.

Bevidste personer erkender: ”Jeg er Brahman.”

Hvor fra stammer denne udtalelse?

Hvad betyder den? Det er et spontant udtryk og ikke et resultat af en tanke eller følelse.

”Jeg’et” er ubegrænset Evig.

Når det begrænsede individ smelter sammen med det Evige ”Jeg”, så er det kun ”Jeg” der består.
 
 
Vedanta (Vedic philosophy) declares: "Brahman is Sathya (Truth); the Cosmos is Mithya (illusory)".

Your primary concern must be to understand whether you are real or unreal or what in you is real and what is unreal.

It is only when you have recognised the truth of your own being that you can recognise the world as illusory and your own self as the only reality.

The realized person asserts: "I am Brahman".

Wherefrom has this statement emanated?

What does it mean?

It is a spontaneous expression and not the result of a thought or feeling.

The "I" is boundless Infinite.

When the finite individual merges in the Infinite "I", the "I" alone remains.
 
 
Sathya Sai Baba 2005
 
Tør de grundlæggende årsager til angst, frygt og uvidenhed af.

Så kun kan den sande personlighed mand skinne.

Angst er fjernet ved tro på Herren, den tro, som fortæller dig, at uanset hvad der sker, er for det bedste og at Herrens vilje ske.

Stille accept er den bedste rustning mod angst.

Sorg udspringer fra egoisme, at følelsen af, at man ikke fortjener blive behandlet så dårligt.

Når egoisme går, sorg forsvinder.

Uvidenhed er bare det fejlagtige identitet af kroppen som Selvet
 
 
Wipe out the root causes of anxiety, fear and ignorance.

Then only can the true personality of man shine forth.

Anxiety is removed by faith in the Lord; the faith that tells you that whatever happens is for the best and that the Lord's Will be done.

Quiet acceptance is the best armour against anxiety.

Sorrow springs from egoism, the feeling that one does not deserve to be treated so badly.

When egoism goes, sorrow disappears.

Ignorance is just the mistaken identity of the body as the Self.
 
Sathya Sai Baba 2004
 
Frigørelse er bare bevidstheden om Sandheden, der skridt for skridt falder ned af skalaen fra øjets illusioner.

Det er ikke et privilige for udvalgte sjæle ej heller er det et lukket monopol for sagkyndige Saadhakas (spirituelt søgende).

Ligesom floden mister sin form, sit navn og sin smag i havet, opløses befrielse navn og form, egnethed og holdninger.

Du er ikke længere en særskilt, bestemt person.
 
 
Liberation is just the awareness of Truth, the falling off of the scales of delusion from the eye.

It is not a privilige of select souls nor is it a closed monopoly of expert Saadhakas (spiritual seekers).

Like the river losing its form, its name and its taste in the sea, liberation dissolves the name and form, aptitudes and attitudes.

You are no longer a separate, particular individual.
 
Sathya Sai Baba 2003
 
Når kroppen er i fin orden, er mentale funktioner det også, når de kører gnidningsløst, når kroppen lider, bliver sindet for urolig.

Så denne tømmerflåde kaldet kroppen, hvilket eneste formål er at få os over hele havet af ændringer eller samsara, skal holdes i god trim/form.

Hengivenhed og moral er lige så vigtige for det fysiske helbred, som der er for den mentale sundhed.

De befrier sindet for agitation, de fylder det med glæde og tilfredshed, at de dæmpe nerverne og hjælpe selv den kropslige processer.

Alle skal udstyre sig selv med stærke kroppe.
 
 
When the body is fit, mental functions too, run smoothly; when the body suffers, the mind too gets unsettled.

So, this raft called the body, which is the only means of getting across the sea of changes or samsara, has to be kept in good trim.

Devotion and morality are as important for physical as they are for mental health.

They free the mind of agitation, they feed it with joy and contentment, they quieten the nerves and help even the bodily processes.

All must equip themselves with strong bodies.
 
 
     
KILDEMATERIALE
Hjemmeside: Klik her
Dagens ord: Klik her
Forfatter: Sai Baba
 
Top
Top