Retur:
 Juni Oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 29. Juni
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Mandag

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
 
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Lyset i Solen - er denne del af universets Lyskilde.
Sol-Englen kan du koble dig på dagligt - lige fra du slår øjenene op om morgenen og du kan jævnligt "opdatere"din lodrette forbindelse (fra hjertecenter midt på brystkassen og opefter) til Sol-Englen i løbet af din travle dag.

Så vil du være forbundet med en af lysets kilder i Guds bevidstheden og lys, kærlighed og visdom vil naturligt strømme kontinuerligt ned i dig - som er Lyset manifestation i fysisk inkarnation.

Og sol-Englen vil fylde dig med Gylden Lys og Vitalitets energi.
 
Aktuelle Nyheder
 
 
Med Solen i Ryggen.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Mandag

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
 

Vær ikke overbebyrdet af alt det, der skal gøres.

Lær blot at tage ét skridt ad gangen og vid, at hvert skridt fører dig et skridt nærmere målet.

Prøv ikke at løbe, før du kan gå, eller foretage dig noget, der er for meget for dig, så du må slæbe dig afsted, og hvert skridt er anstrengende.

Hvis du gør det, har du ikke den rigtige indstilling; så bliver du ikke fyldt med Min glæde og frihed.

Det betyder, at du prøver at gøre det ved egen kraft; det betyder, at du har adskilt dig fra Mig og har tabt visionen.

Hold op med det, du er i færd med, og få så en helt anden indstilling.

Læg det hele over på Mig, og slap så af og nyd det, du gør, på en fuldkommen ny måde.

Når du ændrer din indstilling, kan det ske så hurtigt som at vende en hånd, og derfor må du ændre dig og gøre det hurtigt, så du kan danse og synge dig gennem denne dag hånd i hånd med Mig.

 
    Eileen Caddy    
 
Be not over burdened by all that has to be done.

Simply learn to take one step at a time and know that each step leads you one step nearer the goal.

Do not try to run before you can walk, or undertake something that is too much for you, so that you have to drag yourself along, with every step an effort.

Doing so is not the right attitude; it is not being filled with My joy and freedom.

It means you are trying to do it on your own strength; it means that you have separated yourself from Me and have lost the vision.

Stop what you are doing, and then change your whole attitude.

Hand it all over to Me, and then relax and enjoy what you are doing in a completely new way.

Change of attitude can come in the twinkling of an eye, so change and change quickly, and dance and sing through this day hand in hand with Me.
 
  
Click Flag
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
 
Vi bliver mere ansvarlige.
 
     

Vi er nu ved at lære at stole på og godkende os selv i stedet for at fralægge os ansvaret og være afhængige af, at en anden gør det for os.

Eftersom denne afhængighed er et dybt rodfæstet mønster, som har bestået i århundreder, tager det tid at forandre det.

Løsningen for os er, at vi bare bliver ved med at lytte til, stole på og handle ud fra vores dybeste følelser, mens vi elsker og billiger os selv, så meget vi kan.

 
  
Jeg accepterer
ansvaret for at lytte til
og elske mig selv.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Upaasana betyder nærmer sig den guddommelige. Upaasana er ofte sidestilles med faste. Dette er ikke korrekt. Når man er nedsænket i guddommelig lyksalighed, giver man op af eget liv mad.

Dette er sandt Upaasana. At udsætte sig selv for fastende som en obligatorisk *-kke er Upaasana, men blot sult. For eksempel, holde sig vågen på Shivaraathri natten ved at se film eller spille kort er en karikatur af den hellige vagt, at man forventes at observere på det tidspunkt.

Oplevelsen af Guddommelig Lyksagelighed skal ikke opnås ved beherskelse af forskellige spirituelle praksis. Det er kun, når hjertet er renset, at guddommelighed kan realiseres. Der er ikke plads til guddommelighed i et hjerte fyldt med egoisme, stolthed og had.
 
 
Upaasana means approaching near the Divine. Upaasana is often equated with fasting. This is not correct. When one is immersed in the bliss of Brahma-ananda (divine bliss of rapture), one gives up food of one's own accord.

This constitutes true Upaasana. To subject oneself to fasting as a compulsory regimen is not Upaasana, but mere starvation. For instance, to keep awake on Shivaraathri night by watching films or playing cards is a caricature of the sacred vigil that one is expected to observe at that time.

The experience of Divine Bliss is not to be achieved by the mastery of various spiritual practices. It is only when the heart is purified that divinity can be realized. There is no room for divinity in a heart filled with egoism, pride and hatred.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Selv det mest komfortable hus, udstyret med alle det luksus mennesket higer efter, og selv dynger af skatte er til ingen nytte, hvis man vil opnå fred.

Fred kan kun vindes ved at overgive sig til Gud, som er selve kernen af ens væren, selve kilden til alt liv og levende.

Overvej dette: Er de heldige nok til at besidde rigdom, guld, ejendom og komfort at have fred?

NEJ! Er personer med høj stipendium eller ekstraordinære skønhed eller super-menneskelige fysiske styrke i fred med sig selv og verden? NEJ! Hvad er årsagen til elendighed selv i disse mennesker?

Grunden er: De har glemt den Guddommelige grundlag af skabelsen, de har ignoreret det ene Absolute grundlæggende princip.

Alle liv levet uden tro og hengivenhed til den ene øverste overherre er foragteligt, liv tilbragt uden at smage nektaren af det Guddommelige princip er alle spildte chancer.
 
 
Even the most comfortable house equipped with all the luxuries man craves for; even heaps of treasures are helpless to endow one with Shanti (Peace).

Shanti can be won only by surrender to God, who is the very core of one's being, the very source of all life and living.

Consider this: Are those lucky enough to possess wealth, gold, property and comfort having Shanti? NO!

Are persons of high scholarship or extraordinary beauty or super-human physical strength at peace with themselves and the world? NO!

What is the reason for the misery of even these people?

The reason is: they have forgotten the Divine basis of Creation; they have ignored the one Absolute Underlying Principle.

All lives lived without faith and devotion to the One Supreme Overlord are despicable; lives spent without tasting the Nectar of the Divine Principle are all wasted chances.
     
Top
Top
     
     2009     
 

Universet er synlig med det blotte øje.

Det er fordi det er en manifestation af de fem elementer.

Der er ingen verden uden de fem elementer. De er selve formen af den Guddommelige.

Det er derfor mennesker ærbødigt og respektfuld henviser til de fem elementer, jord, vand, luft, ild og æter.

De fem elementer er til stede i ethvert væsen.

Ånden eller det åndelige aspekt er den virkelige form af Gud, den er ikke synlig for det blotte øje, men de fem elementer kan ses, høres, føles og erfares af alle.

De er meget potente. Mennesket er udførelsen af de fem elementer.

Han er deres Herre.

Den som forstår principperne i de fem elementer bliver som Gud selv.

 
 

The Universe is visible to the naked eye.

It is called Prapancha because it is a manifestation of the Pancha Bhutas (five elements).

There is no world without the five elements.

They are the very forms of the Divine.

That is why people reverentially refer to the five elements, namely, earth, water, air, fire and ether, as Bhudevi, Gangadevi, Vayudeva, Agnideva and Shabda Brahman, respectively.

The five elements are present in every being.

The Spirit or the Atma which is the very form of God, is not visible to the naked eye, but the Pancha Bhutas can be seen, heard, felt and experienced by one and all.

They are highly potent.

Man is the embodiment of the five elements.

He is their master.

One who understands the principle of these five elements becomes God Himself.

     
Top
Top
     
     2008     
 

På trods af æoner af evolution og betragtelige fremskridt på det videnskabelige område, så er mennesket ikke istand til at gøre betydningsfuld fremgang hen imod det Guddommelige på grund af manglen på stræben på det spirituelle område.

Uden spirituelle øvelser, så er det ingen nytte til at læse religiøse bøger og lytte til spirituelle diskussioner.

Dét at studere Upanishaderne og de spirituel videnskaber og at gentage Gud's navne kan være gode handlinger i sig selv.

Men hvis ikke der er kærlighed, der er grundlaget for al spirituel disciplin, så nytter det ikke.

Kærlighed styrker de fysiske, mentale og spirituelle energier. Hengivne handlinger uden kærlighed er nyttesløse.

 
 

Despite aeons of evolution and considerable progress in scientific knowledge, man is not able to make significant progress towards the Divine because of absence of strenuous striving in the spiritual sphere.

Without spiritual practice, reading religious books and listening to spiritual discourses have no value.

Study of the Upanishads and Shaasthras (spiritual sciences) and reciting God's names may be good acts in themselves.

But, if there is no love, which is the basis of all Sadhana (spiritual discipline), they are of no use.

Love reinforces one's physical, mental and spiritual energies.

Devotional acts without love are of no avail.

     
Top
Top
     
     2007     
 

Mennesket er bevidsthed inkarneret.

Mennesket er det højeste objekt i skabelsen.

Derfor bør han ikke blive som dyr der lever på instinktet.

Mennsket bør udvikle sig fra menneske til det Guddommelige.

Det er ikke verden der binder mennesket.

Den har hverken øjne der ser eller hænder der griber.

Mennesket er en fange af sine egne tanker og ønsker.

Mennesket glemmer sin iboende Guddommelighed i sin tilknytning til det flygtige og forgængelige og indser ikke at alt i universet kommer fra det Guddommelige og ikke kan eksistere uden det Guddommeliges kraft.

 
 

Man is consciousness incarnate.

Man is the highest object in creation.

Hence, he should not become a creature of instinct like animals.

Man should progress from the human to the Divine.

It is not the world that binds man. It has neither eyes to see nor hands to grasp.

Man is a prisoner of his own thoughts and desires.

In his attachment to the ephemeral and the perishable, man forgets his inherent Divinity and does not realize that everything in the universe has come from the Divine and cannot exist without the power of the Divine.

     
Top
Top
     
     2006     
 

Foruden den faste tro på en alvidende Gud bliver livet tørt og kedeligt og formørket af den altid tilstedeværende skygge af fortvivlelse og undergang.

Kærlighed til Gud og frygt for synd er de to primære behov for et lykkeligt liv.

Uden disse to bliver mennesket et monster.

Mennesket må altid ofre sine selviske behov af hensyn til det store fællesskab.

Der findes intet så prægtigt som afkald.

Vær ærlig, vær objektiv og gå fremad med Gud i jeres hjerter for at tilbyde jeres evner og talenter i opfyldelsen af jeres pligter.

Stræb ikke efter jeres egen lykke alene, men stræb efter alles lykke.

 
 

Without unwavering faith in an all-knowing God, life becomes dry and drab, darkened by the ever-present shadow of despair and doom.

Love for God and fear of sin are the two primary needs for a happy life.

Without these two, man becomes a monster.

Man must be ever ready to sacrifice his selfish needs for the sake of the larger community.

There is nothing as glorious as renunciation.

Be honest, be detached, and with God installed in your heart march forward to offer your talents and skills in discharging your duties.

Do not strive for your happiness alone, but strive for the happiness of all.

     
Top
Top
     
     2005     
 
Hvad er erkendelse?

I det øjeblik du ser din indre skønhed og er så fyldt med det, at du glemmer alt andet, er du fri for alle bånd, du ved, at du er alt Skønhed, al herlighed, al magt; Refleksionen af Gud i spejlet af naturen er den enkelte.

 
 
What is realization?

The moment you see your inner beauty and are so filled with it that you forget all else, you are free from all bonds; you know that you are all Beauty, all Glory, all Power; the reflection of Shivam (God) in the mirror of Prakruthi (nature) is Jiva (the individual).
     
Top
Top
     
     2004     
 
Som en elev forlader college, når graden tildeles, opnår mennesker befrielse, når sandheden er realiseret.

De kan efterlade dem deres kollegium med al den undersøgelse, som det indebærer.

Men graden skal gøre sig fortjent.Hvorfor er du modstander af at gøre den indsats, som er involveret?

I stedet kan du køre efter en lærer eller en anden, i håb om at benytte dig af hans sejr.

Hvis han har opnået, vil af hvilken værdi det være for dig?
 
 
Like a student leaving college once the degree is awarded, human beings attain liberation once the Truth is realised.

They can leave behind them their college with all the study that it entails.

But the degree must be earned.

Why are you averse to making the effort which is involved?

Instead, you run after one teacher or another, hoping to avail yourself of his victory.

If he has achieved, of what value will that be to you?
     
Top
Top
     
     2003     
 
Ingen tvivl om, fysiske bekvemmeligheder er nødvendige for op til et punkt, men de bør begrænses til at opfylde basale krav i naturen.

Ganske vist, mad er afgørende, men det skal være sundt og sathwic.

Overskud af noget er dårligt, og det vil føre mennesket til sorg.

Så længe begær tilbage, vil frygt og usikkerhed skal jagte mand.

Afstå fra catering til tungen.

Må ikke være et offer for lyst og smag.

Al din viden og erfaring er ubrugelige, hvis du ikke kan udøve kontrol over dine organer.
 
 
No doubt, physical comforts are necessary up to a point, but they should be limited to meeting the basic demands of nature.

Admittedly, food is essential, but it should be wholesome and sathwic.

Excess of anything is bad and it will lead man to sorrow.

As long as desires remain, fear and insecurity will be chasing man.

Desist from catering to the tongue.

Do not be a victim of Lust and Taste.

All your knowledge and experience are useless if you cannot exercise control over your organs.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk