Arbejdet i Vædderens tegn ( Aries ) - ca. 21.3 - 20.4
     
    Generelt omkring Vædderens tegn.    
( et ildtegn )
( et kardinalt tegn )
 
 
Hvornår er der fuldmåne?
De tre ILDTEGN er Vædderen, Skytten, Løven.
Hvornår er der fuldmåne?

 
Temperamentet er kolerisk.
Det vil sige fuld fart på. Ildtegnene er de mest energiske, aktive og selvcentrerede. Til gengæld kniber det med indlevelsen i andre, og tålmodighed er der heller ikke megen af. Tingende skal ske NU, og derfor er der noget hurtigt og kontant over disse mennesker.
   
  Opførsel:
Aktiv, varm, levende, udfarende, selvcentreret.
   
  Styrke:
Skaber resultater. Sætter tingende igang. Vil vinde. Tror på sig selv og har megen energi.
   
  Svaghed:
Intolerance. Mangler indlevelsesevne.
   
  Instinktivt reaktionsmønster:
Aggressivitet. Dramatiske udbrud.
   
  Tankegang:
Hurtig, impulsiv, intuitiv, "også mig" mentalitet.
   
  Prototyper:
Eventyreren, initiativtageren, diktatoren, hystaden, pralhalsen.
   
 
   
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for
eller for mange planeter i et af Ildtegnende.
 
  Hvis man har mange planeter i Ildtegnene:
Og altså er stærkt repræsenteret i ildelementet, har man en tendens til at brænde sig selv op.

"Lev stærkt, dø ung" kunne næsten være deres motto.
   
 

Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Ildelementet:
Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i ildelementet, mangler der ofte en indre gejst.

Selvtilliden er lav, selv om man ofte ser, at disse mennesker kompenserer for den udadtil.

Men dybest set savner den energi og det humør, der "vibrerer/udstrømmer" fra personer med mange planeter i ildelementet.

   
 
   
 

Uddybende omkring Væddertegnet.

  I Væddertegnet stimuleres der til større aktivitet, mod, dynamik og entusiasme, fyrighed og for de mennesker der i forvejen besidder en vis indsigt/viden, stimuleres den højere tænkeevne.
 
  Den "almindelige/ubevidste" Væddertype:
 

Benytter energien i vædderens tegn til at fremme absolut selviske formål, til opfyldelse af selviske ønsker og til begærets tilfredsstillelse.

 
  Den typiske vædder er præget af stridbarhed. Han/hun virker ofte impulsiv, kan virke militant, agressivt og stridbar og med en tendes til at ville have sin vilje.
   
  Den indre drivkraft i Vædderen er at være aktiv og styrende.

Der er stor behov for at kaste sig ud i verden og erobre den - men det er "kun" et indre behov, ikke nødvendigvis en en måde at opføre sig på.
   
  Da det er meget "vigtigt" for Vædderen at sætte SIT præg på verden, kan han/hun let falde i den fælde at blive egoisten over alle egoister.
   
  Har det ikke så godt med autoriteter.

Autoriteter er til for at bekæmpes.

Skolelærere, skattevæsnet, politikere, hospitalslæger - skal altså ikke tro, de er noget.

De fleste væddere "vil" have konflikt, og er der ingen, skaber de bare nogen.

Kan godt lide en god "kamp" og har ikke det store imod at livet er en slagmark.
   
  Der skal være et klokkeklart IDEAL og en sag at kæmpe for.

Om det er undertrykkelsen af Palæstinensere på Vestbredden eller retten til at tale med biksemad i munden er ligegyldigt.
   
  Vædderen skal være nummer et og i dette ildtegn er der gemt en konkurrencementalitet, der kan få ethvert parforhold til at ligne en moderne version af 30 års krigen.

Hvorfor ?

Fordi folk med megen vædder i horoskopet forventer kamp.

En stor del af deres indre natur elsker at lave rav i den.
   
  For nogle er det helt ubevidst - de tiltrækker kun balladen og "leger"selv uskyldige, men er der noget ,Vædderen IKKE er, så er det medlem af flinkeskolen.

Hvis nogen bliver såret er det deres problem.

De fleste Væddere holder ligefrem af konflikter.
   
  Den lavere Vædder er ligeså følsom som en Fiat 500.

Der er simpelthen ikke tid til den slags pjat. og tilbage ligger ligene af de sårbare.

Vædderen opdager dem ikke.

En ting der er god at huske for Vædderen er at huske, at hvis man er overbevist om sin styrke, så behøver man ikke at bevise den.

Så kan man hvile i sig selv og behøver ikke presse sin vilje ned over hovedet på andre.
   
  Væddertegnet er et udtryk for/repræsentant for 1. stråle energi.
   
 
 
 
Den begyndende sjælsbevidste Væddertype:
   
  Efterhånden som formlivet mister sin tiltrækning, vil en ny fokusering en ny interesse og en anden vision dukke op og Vædderen vil da begynde at reagere på impulser fra sjælens verden.
   
  Med det som følge at alt det som vædderen før har betragtet med personlighedens øjne nu ses i sjælens lys og der begyndes en bevidst anstrengelse for at samarbejde med sin sjæls impulser, med deraf følgende åndelig/psykisk udvikling og begynder derved at aflægge sig sine mange skaller, og illusionernes verden falder til jorden.
   
  Det dyriske princip bliver ofret, for at hans/hendes sande åndelige natur kan vokse, så den Guddommelige kraft kan strømme igennem ham/hende og ud til verden.
   
 
   
 
Lidt om Væddertegnets symbolik.
   
  Herkules.
Herkules repræsenterer sjælen.
   
  Abderis.
Hans ven Abderis er Herkules personlighed og så længe de to samarbejder lykkes tingende. Men en personlighed, der ikke er sjælsstyret, kan aldrig opnå sand kontrol.
   
 

Den Hvide Hest symboliserer den illuminerede/oplyste tænkeevne.
Når man i drømme eller via indre vejledning får vist den hvide hest, symboliserer det den illuminerede/oplyste tænkeevne, der frelser verden.

Den brune hest symboliserer bl.andet vor lavere begærverden.

Den sorte hest symboliserer vor egne lavere tankers kraft.
Som hærger vor eget indre land/sind og bevidstehed.

Vædderen/lammet der skal slagtes er det dyriske princip i os, der skal slagtes:
for at vor sande åndelige natur kan vokse, så den Guddommelige kraft kan strømme igennem os og ud til verden.

   
 
   
 
Målet i Væddertegnet. (Aries).
   
  Det er meningen/målet, at vi skal lære at bruge vor højere tankers kraft til at frelse både os selv og verden. Disse tanker næres af ideer og begreber fra sjælens og åndens rige og når vor egne tanker (følhopper) næres af uselviskhed og viden, da opnår vi sand mental kontrol, som er en uomtvistelig nødvendighed for at nå indvielsens bjerg.
   
  For at lære at beherske de lavere tanker (stridshopperne i vort eget sind) må vi lære at beherske det kvindelige aspekt af tænkeevnen (stridshopperne), så der ikke avles nye stridsheste. For at kunne gøre dette, må vi gøre os det klart, at følhopperne næres af af vor selviskhed og illusion, som fører til personlighedens tankeindhold af uvenlighed, falskhed, sladder, kritik og vold.
   
  Så hvis vi vil undgå at være en hærgende kræft for os selv og andre, må vi arbejde/stræbe efter at blive som Kristus på den hvide hest. Vi må lære at bruge vore højere tankers kraft, der både frelser os selv og verden. Disse tanker næres af ideer og begreber fra sjælens og åndens rige, og når vor egne følhopper (tanker og følelser) næres af uselviskhed og viden, da opnår vi sand mental kontrol, som er en uomtvistelig nødvendighed for at nåindvielsens bjerg.
   
  Noget af det første enhver begynder må lære, er, at han mentalt er i besiddelse af en uhyre stor kraft, og han med sindets følhopper kan volde stor fortræd blandt sine nærmeste og i sine omgivelser.
   
  Han må derfor lære at bruge sit sind på rette måde og det første, han skal gøre er at gribe det feminine aspekt i sindet og se til, at der ikke avles flere stridsheste.
   
  Enhver Herkules (sjæl-dig i inkarnation) kan let få et bevis for, at han har disse hærgende hopper i sig. hvis han gennem en hel dag lægger mærke til sine tanker og de ord, han taler, som altid er et resultat af tanker. Han vil hurtig opdage, at selviskhed, uvenlighed, sladderlyst og kritik udgør en stor del af hand tankeindhold, og at sindets følhopper bestandigt får næring fra egoisme og illusion.
   
  Istedet for, at disse følhopper giver liv til ideer og begreber, hvis oprindelse er sjælens rige, og som næres af den åndelige verden, bliver de ophav til vildfarelser, falskhed og grusomhed, som udspringer fra de lavere aspekter i menneskets natur.
   
 
Så en tanke og høst en handling.
Så en handling og høst en vane.
Så en vane og høst karakter.
Så karakter og høst skæbne.
   
 
   
 
Lidt forord før energi-øvelser.
   
  De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.

Når du er færdig med øvelsen.
Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
   
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
   
 
   
 
Du kan integrere Vædderens styrende energier.
   
 

og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn. Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Vædderens styrende energier kan efterfølgende øvelse være et vældig godt tilskud til dette.

Nedenstående er symbolkort for nogle af Vædderens energier. Ved at tænke=intune, bringe dig i samklang med symbol og navn på planeten, ved at visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

   
 
Mars 1. stråle
Merkur 4. stråle
Uranus 7. stråle
 
  Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.
   
 
   
 
   Nøgleord omkring planeten Mars og dens energier.    
   
  Formidler af 1. stråle energi= Guds Viljes energi.
   
  Pluto er Fiskens esoteriske hersker og giver en åndelig viljestyrke og kraft. Det er forvandlingens planet, som gennem død skaber opstandelse.
   
  Mars er Vædderens eksoteriske hersker.
   
  Den giver livskraft, frigør dynamik og gennemslagskraft. Den er god at arbejde/meditere på, når manglende selvkontrol, irribilitet der går over i aggression magtmisbrug og hensynsløshed viser sig i personligheden.
   
  Mars viser også, hvor meget energi vi har og vi er i stand til at "komme ud" med os selv og er vi gode nok til at sætte grænser ?
   
  Påvirker og stimulerer rodchakraet.
   
  Vædderens tegn er gennem Uranus forbundet med Vandbærerens tegn.
   
 
   
 
Mars positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Mars positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
   
 
 
Positiv aspekteret ------------------------------ Negativ aspekteret.
Retfærdig, harmfuldhed -------------- Vild, uregerlig, ubændig.
God leder ---------------------- Stræber, magtsyge, diktatur.
Kraftfuld, magtfuld ------------------- Vil være nummer 1.
Aktiv banebryder --------------------------- Aggressiv.
Hurtig ---------------------- Rå, plump, grov, simpel.
Modig, tapper ---------------------- Ødelæggende.
Impulsiv --------------------- Stridbar, trættekær.
Kæmpende ------------------------------ Vred.
Direkte i tale --------------------- Dumdristig.
Lidenskabelig -------------------- Hvileløs.
Temperament -------------------- Sanselig.
Blodvarme ------------------- Tankeløs.
Energisk ------------------ Utålmodig.
Stræbende --------------- Grusom.
 
   
 
   
 
 
     Nøgleord omkring planeten MERKUR og dens energier.   
   
  Formidler 4. stråle energi.= Blå harmoniserende og stabileserende energi.
   
  Hersker over hjernen og tænkeorganerne.
   
  Ud over tænkeorganerne behersker den hukommelsen, talen, lungerne, næsen nerverne og hænderne.
   
  Dens natur er flygtig og kold.
   
  Merkur er budbringeren imellem den åndelige verden og menneskets sind. Eller sagt på en anden måde, den virker som formidler mellem ånd og stof.
   
  Den giver mental styrke og en evne til koncentration, samt til optagelse af viden.
   
  Merkurenergien er opbyggende og harmoniserende.
   
  Den ensarter rytmen i mentallegemet (tankelegemet) og renser, afklarer, balancerer og udvikler mentallegemet. Den er god at bruge ved blokeret halscenter og ved mental sløvhed og indesluttethed, der afviser højere planers ideer og inspiration.
   
  Ved healing er den meget fordelagtig at benytte ved ubalance mellem astrallegemet (følelseslegemet) og mentallegemet (tankelegemet).
   
  Stimulerer sansen til at tænke logisk.
   
  Mennesker der står under en stærk Merkurindflydelse, tænker og opfatter hurtigt og i det hele taget præges de af en evig fysisk og psykisk aktivitet. De handler, korresponderer, taler og diskuterer. De er velegnede til alle intellektuelle hverv og man ser denne type store litterære begavelser.
   
  Men hvis Merkur er dårlig stillet og aspekteret, så bevirker den egoisme, egensind og selvovervurdering.
   
  Gode aspekter fra Venus giver en gnist af geni, idet der frembringes en gunstig forening mellem form og kønhedssans, samt tænkning og kombinationsevne.
   
  Det samme gælder ved en god Neptun-Merkur kombination, med hensyn til det kunstneriske, samt det metafysiske, på et højere plan.
   
  Et godt Saturn aspekt bidrager til dybde ved tænkning og en god koncentrationsevne.
   
  Ved et godt Uranus - eller Pluto aspekt optræder organalitet i alt, hvad vedkommende gør, og det bevirker en både teknisk og psykisk forståelse og et fremsyn, der ofte resulterer i store opfindelser og egenartede nyskabelser.
   
 
   
 
Merkurs positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Merkurs positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
   
 
Positiv aspekteret ------------------------------- Negativ aspekteret.
Kvik, begavet, intelligent -------------------- Spredt, hårkløver.
Kølig i kærlighed -------------------- Nysgerrig, spørgesyg.
Snaksom (ordet i sin mund) -------------------- Plagiator.
Alsidig ----------------------- Aldrig hjertelig (inderlig).
Dygtig til enkeltheder ------------------------ Nervøs.
Behændig -------------------- Pjattende, pludrende.
Hurtig opfattende -------------------- Snu, lumsk.
Formidlende --------------------- Listig, snu.
Dygtighed ------------------------ Kritisk.
Logisk --------------------- Behændig.
   
 
   
 
     Nøgleord omkring planetenURANUSog dens energier.   
 
 
Formidler 7. stråle energi = Lov - Orden - Ceremoni.
 
  På lige fod med Minerva, Merkur og Jupiter aktiverer, renser og balancerer, samt hæver Uranus vibrationerne i mentallegemet.
 
  Uranus åbner op for den ny tids energi og inspiration. Den sprænger Fisketidsalderens fordomme, forældede meninger og individualisme.
 
  Den rammer højere og lavere mentallegeme, aktiverer det 3. øje og halscenteret, stimulerer den gruppedannelse, der vil bringe os ind i den nye tid.
 
  Den anbefales til grupper, der ønsker at arbejde med den nye tids energi og inspirationer.
 
  Uranus er en af de syntese-skabende planeter, og Sirius influerer på hele vort solsystem via Uranus - Neptun - Saturn.
 
  Uranus er hjemstedet for elektrisk ild.
 
  Uranus er legemeliggør energien fra den 7. stråle og dens virke er analog med Merkurs, fordi den 7. stråle er strålen som forbinder ånd og materie og fører elektrisk ild og ild ved friktion sammen, og således frembringer manifestation.
 
  Den brændende grund skal den indviede til sidst passere. Uranus styrer den okkulte vej og har i esoterisk forstand relation til hierofanten i indvielsens mysterier.
 
  Uranus er tænkningens planet, den åndelige abstrakte, altid opladt til alt nyt.
 
  Uranieren, Vandmandsmennesket, som vil sætte nye ideer igennem, må altid brydes med menneskenes og sin egen skabelonagtige adfærd. Kæmpe med sin egen tendens til at have en patentløsning ved hånden på alle problemer eller faldbyde et endegyldigt system, som han vil presse alt ind i, hvad enten det passer til det eller ej, kun fordi han nu har udtænkt det sådan. I hans udprægede tekniske forstand stemmer disse systemer måske nok, men kun for robbotter og næppe for mennesker der ejer liv og egen bevidsthed.
 
  Uranus er klarsynets planet og den repræsenterer også den tekniske og psykiske udvikling og den højere tænkning.
 
  Uranus er den nye tidsalders første planet, hvor igennem både den tekniske og psykiske udvikling repræsenteres. Man kunne også kalde den "opvågningens"symbol, idet den igennem sin klare og stærkt intuitive virkning influerer
mennesket til psykisk forskning og til teknisk-videnskabelige nydannelser.
 
   
 
   
 
 
Uranus positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Uranus positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
   
 
 
Positiv aspekteret ------------------------------------------------ Negativ aspekteret.
Venlig, kontaktskabende -------- Tiltrukket af tvivlsomme metoder i okkultismen.
Reformerende, fornyende -------------------- Trodsig, forstokket, forhærdet.
Fremadskridende, fremsynet -------------------- Fængslende, forheksende.
Positiv okkultisme ------------------------------ Afsondret, ekcentricitet.
Ualmindelig, udsædvanlig -------------------- Egensindig, stivsindet.
Stærk villende -------------------- Oprører, provo, revolutionær.
Original ------------------- Tvangs-tiltrækkende, tillokkende.
Ukonventionel -------------------- Rå, simpel, grovkornet.
Magnetisk ---------------------- Skiftende, foranderlig.
Enevældig -------------------- Abnorm, krævende.
Frimodig, dristig, djærv ---------------- Farlig.
Opfindsom ----------------------- Stivsindet.
 
   
 
   
 
1. Arbejde
Allegori For Vædderen ca. 21.3 - 20.4 ( Vædderen )
   
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.

Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
 
Roligt trådte Vædderen frem og Gud talte;
 
 
Til dig, Vædder giver jeg mit frø først, for at du kan have æren af at så det. For at der for hver frø, du sår, kan komme en million mere i din hånd. Du får ikke tid til at se frøet vokse, for alt hvad du sår vil skabe mere, som du skal så. Du vil være den første, som tilsår menneskets sind med min tanke.
 
 
Og Vædderen trådte tilbage til sin plads.
 
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden. For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET. For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver. Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud: I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.
 
 
Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
   
 
   
 
Vædderen: Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg.
   
 
TANKEN DER SKABER
(vædderen)

Vinteren viger, safterne stiger,
vårens begyndelse nærmer sig rask,
fortidens normer, stivnede former
bryder jeg ned med min hornklædte brask.

Dagen forgyldes, lungerne fyldes
med luft af en renhed, den sjældent har haft,
ud vil jeg vanke med klarhed i tanke,
ladt er mit sind med en skabende kraft.

Tanken, jeg sender, mærker jeg, tænder
ilden, der brænder i hele mit bryst,
målet er givet: menneskelivet
skal leves med skabelsens luende lyst.
   
 
   
 
   
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling, uanset hvor du befinder dig på udviklingsvejen.
   
  Hvordan finder du ud af, i hvilken retning du mest hensigtsmæssigt skal bevæge dig? Jeg har her benyttet en kanalisation af Elieen Caddy fra hendes bog Dit Indre Univers - som forøvrigt kan købes hos Borgens Forlag.
   
 
Dagens Ord fra 4.3.2009 af Elieen Caddy
  Der spildes virkelig megen tid og energi, fordi du ikke tager dig tid til og gør dig umage for at være stille og vente på Mig!

Det er den hemmelige løsning på enhver situation. Hvorfor ikke bevise det for dig selv og omsætte det i praksis, så du kan se, hvordan det virker?

Alt forbliver en teori, indtil du går i gang og sætter det på en prøve.

Dette liv er meget virkelighedsnært og meget praktisk, et liv hvor der skal handles. Det er ikke kun en teori, men det er op til dig at gøre noget ved det for at bevise, at det forholder sig sådan.

Det er blevet dag, men hvis du ikke trækker gardinerne fra, bliver du ved med at være i mørket.

Der er vand i vandhanen, men hvis du ikke åbner for hanen og lader vandet strømme, forbliver det statisk.

Der kan ligge mad på din tallerken, men hvis du ikke fører det ind i munden og spiser det, får du ingen gavn af det.

Begynd derfor at handle og gør det nu.
   
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
   
Top
Tilbage til Zodiak!
Top