Arbejdet i Tyrens tegn ( Taurus ) - ca. 21.4 - 21.5

    Generelt omkring Tyrens tegn.   
( Et praktisk og jordnært tegn )
( Et praktisk og jordnært tegn )
Herskende tegn
Modsatte side af Zodiak
De tre jordtegn er Tyren, Jomfruen, Stenbukken.
 

 
Temperamentet.
Temperamentet er betydeligt, mindre dynamisk end ildtegnene Vædderen, Løven, Skytten.
Det vil sige at,de er længere tid om at få fingeren ud og tager ikke så mange chancer i livet. Hvor ild er gode til visioner, så er Jordtegnene bedre til at udføre dem. Tyren, Jomfruen og Stenbukken er praktiske og arbejdsomme, og generelt er de skeptiske over for alt, der er ukonkret.
 
     
  Opførsel:
Formelle, velkontrollerede, forsigtige, stabile.
 
     
  Styrke:
Praktisk, jordbunden, systematisk, tillidsvækkende, kropsbevidst.
 
     
  Svaghed:
Forstokket, mangler fantasi, skal lære ikke at sidde fast i alt det ydre ( materialisme, arbejde, sex ) og oparbejde et mere nuanceret livssyn.
 
     
  Instinktivt reaktionsmønster:
Stædighed, hader forandringer.
 
     
  Tankegang:
Logisk, konkret, fint, men unuanceret overblik, "bevis det" mentalitet.
 
     
  Prototyper:
Administratoren, pamperen, praktiske gris, lyseslukkeren , den sensuelle bodybuilder, naturelskeren.
 
     
 
 
     
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for
eller for mange planeter i et af Ildtegnende.
 
   
  Hvis man har mange planeter i Jordtegnene:
Og altså er stærkt repræsenteret i jordelementet, har man en tendens til kun at tænke i resultater.
De bliver let kyniske og ofte ignorerer "vage" begreber som etik og moral.
Alt skal kunne betale sig.
De udprægede Jordmennesker lader sig let slå ud af forandringer, da de ikke er særlig fleksible.
 
     
 

Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Jordelementet:
Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i jordelementet, bliver man let urealistisk og rives bort af gale ideer, store humørsvingninger eller mystiske gøremål.

 
     
 
 
     
 
Den "almindelige/ubevidste" Tyretype:
 
  Benytter energien i Tyrens tegn til at tilfredsstille sine begær og ønsker, og er ofte offer for den lavere del af sin natur, den dyriske.  
     
 
Den "begyndende sjælsbevidste" Tyretype:
 
  Efterhånden som formlivet mister sin tiltrækning, vil en ny fokusering en ny interesse og en anden vision dukke op og han/hun vil da begynde at reagere på impulser fra sjælens verden.
Med det som følge at alt det han/hun før har betragtet med personlighedens øjne nu ses i sjælens lys og der begyndes en bevidst anstrengelse for at samarbejde med sin sjæls impulser, med deraf følgende åndelig/psykisk udvikling og begynder derved at aflægge sig sine mange skaller, og illusionernes verden falder til jorden.
Det dyriske princip bliver ofret, for at hans/hendes sande åndelige natur kan vokse, så den Guddommelige kraft kan strømme igennem ham/hende og ud til verden.
 
     
 
 
     
  I Tyrens tegn stimuleres der til at få den rette forståelse af loven om tiltrækning og den rette brug af materien. På dennne måde løftes materien, billedligt talt, op i himlen og tiltræder sin rette funktion, som er at være et udtryksmedium og et virkefelt for den iboende Kristus eller sjæl.  
 
 
 

Der er to stråler der direkte påvirker tegnet, den 5, strålen for konkret viden (gennem Venus) og den 1, strålen for vilje eller magt (gennem Vulkan).
Når man betragter disse to i forbindelse med Jorden, som er et udtryk for 3. stråle (strålen for aktiv intelligens), viser der sig en meget vanskelig stråle/energi kombination, idet alle virker i retning af den 1. stråleenergi.

 
 
 
  Han vil være intelligent, men ikke viis; åndeligt stræbende, men på samme tid stivsindet, og således indrettet, at hans åndelige stræben ikke vil føre ham ret langt, ej heller særligt hurtigt. Han vil bevæge sig af krampagtig og i store ryk; rolige afmålte skridt på vejen er meget svære for ham.
Han finder det vanskeligt at anvende den opnåede viden i praksis. Det vil snarere dreje sig om mental tilegnelse end praktisk erfaring.
 
     
  Han vil være sig dualiteten næsten smertelig bevidst, men istedet for at dette skaber en kamp for enhed, udvirker det en ubevægelig og statisk depression. Han vil kunne være destruktiv, fordi han er "tykhovedet", og fordi Vulkans hammeraspekt vil være dominerende.
Fordi han har et vist mål af lys, vil denne destruktive evne hos ham ofte bekymre ham.
 
     
 
 
     
 
Lidt om Tyretegnets symbolik.
 
     
  Ride Tyren:
Tyren repræsenterer begæret, som hver menneske skal lære at håndtere, ved at"styre" sine følelser - begær, som også ytrer sig rent fysisk som sex og som du skal lære at styre/ride/kontrollere-have mental kontrol over.
 
     
  Labyrinten:
Betegner rådvildhed, forvirring og den store illusion. Personligheden er fange her, indtil sjælen hersker og du kan tilbagefange dit eget dyriske begær, din egen Tyr.
 
     
  Øen:
Øen repræsenterer det adskilte selv, for så længe du er centreret i din personlighed, lever du adskilt og uden større forbindelse med det større hele.
 
     
  Hovedlandet:
Først når man har besejret begærets Tyr og har kontrollen, kan man ride til hovedlandet, som repræsenterer helhedens, sjælens verden. Vær venlig at bemærke at det er vigtigt ikke at undertrygge eller slagte begæret, men styre dette.
 
     
  Kykloperne -( de enøjede ):
Repræsenterer Herkules/sjælens/dit sjælsprincip, for når du styres af sjælen, det ene øje, vil du ledes af det ene lys, som stråler fra dit pandecenter, det 3. øje og din vej vil gradvis blive oplyst via det højere mentallegeme.
Dit styrede begær vil da gradvis blive til åndelige evner, og dine 3. åndsaspekter, kan begynde at udfolde vilje - kærlighed og visdom - intelligens.
 
     
  1. ASPEKT.
I mytologien kaldt BRONTES (viljesaspektet). Viljen til at skabe er det 1. aspekt.
Stimulerer viljen i dig, skabende lyd, torden.
 
     
  2. ASPEKT.
I mytologien kaldt STEROPES (kærlighed og visdomsaspektet).
Viljen til at vokse i kærlighed og visdom er det 2. aspekt.
Lys og oplysning, som manifetserer sig i kærlighed og visdom,samt du opnår forbindelse til det Buddhiske plan eller det højere mentalplan.
 
     
  3. ASPEKT.
I mytologien kaldt ARGES ( aktiv intelligensaspektet).
Er kendetegnende ved hvirvlende aktivitet, intelligens.
Det er den energi fra den universelle guddomsbevidsthed, som når tiden er til det manifesterer sig i det enkelte menneskes bevidsthed og derved forhøjer kvaliteten af intelligensen i det enkeltes menneske liv.
Et af kendetegnende for denne energi's manifestation i ens bevidsthed er, at ting der før var mere eller mindre uforstålige, nu pludselig forståes.
 
     
 
 
     
 
Øvelse til optræning af 3. øje og mental fokusering.
 
     
 
Værd at vide, at hvis du dagsbevidst ønsker at stimulere/etablere et mentalt overblik kan dette gøres ved at du bevidst leder din opmærksomhed op til panden og fastholder den der. For eksempel udtryk mentalt til dig selv: jeg leder min bevidsthed op til mit 3. øje (befinder sig ca. midt på panden) dit mentale udtrykscenter, bibehold den her, indtil der opleves ro og harmoni omkring dig og dine indre legemer.

Se eventuelt en blå safir foran dig eller fokuser på en blå - gylden eller violet flamme foran dit 3. øje.

Når dette opleves er OK, leder du opmærksomheden ned til dit hjertecenter midt på brystkassen, for at du ikke skal blive "for" mental/klam/kold, det vil sige, blive et menneske uden medfølelse med dine medsøstre/brødre på stien og lad energien strømme ud– gerne med et mentalt udtrykt Lysets Vilje Ske eller lad Gud vilje – kærlighed og hensigt ske.

Så vil kærlighedens energi blande sig med den mentale og derved modificere eventuelle ubalancer i din psykiske indre struktur og forhindre, at du skader – både dig selv og andre.

 
     
 
 
     
 
Følgende stjernebilleder er tilknyttet Tyren.
 
     
  Stjernebilledet Orion.
Betyder lysets frembrud. Orion symboliserer ånden.

Stjernebilledet Eridanus.
Skal forstås som livets flod, der fører sjælene i inkarnation, ned i formen, hvor de lærer at som de sår, må de også høste.

Stjernebilledet Auriga.
Skal forståes som kusken, det vil sige sjælen, der styrer dig mod nyt land.

     
 
 
     
 
Målet i Tyretegnet. (Taurus).
 
     
 
Ride, kontrollere og beherske Tyren.
At lære at "ride" begærets tyr, at kunne håndtere det dyriske aspekt i dig på en afbalanceret måde og gradvis få ryddet op i illusionens rige.

Værd er det at vide, at på de indre planer af din eksistens, på din sjæls eget plan er det gruppevirkelighed og universelle sandheder, der udgør dens rige. Så i virkeligheden søger du det sande rige op, når du dagsbevidst "søger/kontakter" din sjæl.

Lære at bruge din sunde fornuft eller "common sense".
Commen sense vil sige at du beuger din mentale evne til at styre og kontrollere begærets tyr ved hjælp af intelligent opfattelse. Hvis du benytter din sunde fornuft kan du undgå mange "farer" og derved spare dig for mange ærgrelser.

Det er vigtigt at erindre sig at mental synd, eks. det at du har en ren krop men mentalt lemlæster dine medmennesker med en uren tankegang, faktisk er en større "synd" end det at blive redet af begærets tyr.

Lære efter bedste evne og i den grad det er dig muligt, dagsbevidst kontakte din sjæl lytte og fornemme dens svar til dig, da vil den rette handlemåde og det rigtige synspunkt uundgåeligt blive karakteristisk for dig og dine udtryk i dit hverdagsliv på det fysiske plan.

Opøve/træne med dagsbevidst at kontakte Venus energien, så dens energi kan strømme ind i dine indre legemer og derved "løfte" dig. Dette vil ske, fordi Venus som er Guds søn, er tankens søn, er redskabet for Guds kærlighed.

Du må derfor lære at transmutere viden til visdom. Du må overvinde den destruktive side af Vulkan og dermed også den 1. stråle og istedet virke som som >>den der former sjæle<<, din egen indbefattet.

Der skal sigtes imod et klar syn, ren glad vilje og udryddelse af personlighedens begær.

 
     
 
 
     
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
     
 
De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.

Når du er færdig med øvelsen.
Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
     
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
 
     
 
 
     
 
Du kan integrere Tyretegnets styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.
 
     
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Tyrens styrende energier kan efterfølgende øvelser være et vældig godt tilskud til dette.

Men før du går i gang med den, er det vigtigt at du etablerer en god og solid forbindelse til dit personlige indre netværk af lysforbindelser ( sjæl, ånd og Gud i dig, samt dine åndelige guider ), samt en god jordforbindelse, så du har rødderne/tovholderne til dine personligheds legemer i orden.

 
     
 
Til dette kan efterfølgende Jordforbindelses-øvelse benyttes:
 
     
 

Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at lede bevidstheden til hjertecentret midt på brystkassen, herefter lodret opadtil din sjæls legeme – og videre herfra opad til din ånds legeme - Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt mentalt eller følelses mæssigt se/visualisere, at du knæler for lysets kilde i Guds sind, her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid/gylden flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at lede bevidstheden ned til dine fødder og herfra visualisere at:
- et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden eller
- se at dybe rødder af energi fra undersiden af fødderne – forbinder sig med Moder jords indre væsen ( kan visualiseres som en strålende gylden sol).

Og se herefter hvorledes energierne strømmer igennem dig – både fra Moder jord under dig og Lysets kilde i Solen, som du er forbunden med oven dig.

Derved undgår du energiforstoppelse – energi-ophopning.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med valgte energi øvelse skulle føle angst - oplever at du bliver for højtflyvende.

 
     
 
 
     
 
De 2 styrende planetenergier i Tyren ( Aries )
 
På modsatte side af Zodiak
Vulkan 1. stråle energi
Venus 5. stråle energi
 
Pluto 1.stråle energi
Mars 6. stråle energi
 
 
 
  Ovenstående er symbolkort for planetenergierne og virker som fokuspunkter for dagsbevidstheden – på samme måde som Ikonbilleder på PC´en – altså når du vælger en planetenergi øvelse, aktiverer du den, ved at bevidst at føre ikon billedet hen over issen eller kronecenter og visualiserer navn, symbol og mentalt fremsiger de 3 kvaliteter.  
     
  Som herefter vil gensvare, ved at lade valgte planets positive kvaliteter strømme ned i din dags-bevidsthed – dit energifelt/din aura og forøge/tilføre valgte positive kvaliteter i dit daglige liv.  
     
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
     
 
 
     
 
   Nøgleord omkring planeten Vulkan og dens energier.    
 
     
  Formidler af 1. stråle energi= Guds Viljes energi.  
     
  Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde, da den virker stærkt rensende og bringer personligheden ud over sine egne grænser.  
     
  Det er en meget fin energi, der hvor der er vanskeligheder med samarbejdet individuelt som gruppemæssigt.  
     
  Vulkan er skaberen af det Guddommelige udtryk.  
     
  Vulkan er Tyrens esoteriske hersker - ham der smeder metaller og som arbejder i den tætteste og mest konkrete udtryksform i naturens verden.  
     
  Vulkan er ham der står for sjælen, idet det er ham og hans kunst der styrer det indre menneske og leder dets skabende arbejde.  
     
  På grund af Vulkans 1. stråle og Venus'ses 5. stråle energikombinationer, føres Shamballa kraften med. Shamballa kraften/energien er den som opflammer eller
forstærker lyset ved at fjerne det, der hindrer for lysets manifestation på Moder Jord og i vores solsystem.
 
     
  Det er Vulkan, der baner vejen for den kommende avatar, der på det rigtige tidspunkt vil stå frem og legemeligøre Guds vilje, som er den guddommelige vilje-til-det-gode,
til fred gennem forståelse og til rette menneskelige relationer mellem mennesker og mellem nationer.
 
     
  På en ejendommelig måde er den energi der udstrømmer fra Vulkan på fundamental forstand den styrke, som sætter verdensrevolutionen igan; den indholder også
energien fra den 1. stråle, den kraft, den kraft som indleder eller begynder, og den, som også tilintetgør og medfører formens død, for at sjælen kan blive frigjort.
 
     
  Vulkan er isolationens stråle eller planet, for på ejendommelig måde styrer den den 4. indvielse, hvor mennesket må synke så langt ned i ensomhedens dybder, som han kan
komme og stå fuldstændig isoleret.

Derved står han adskilt fra >>det som er over og det som er under<<. Der kommer et dramatisk øjeblik hvor alt begær forsages; Guds vilje eller plan ses som det eneste attråværdige mål, men endnu har mennesket ikke bevidst over for menneskehedens verden eller over for sin Mester, at han har styrke til at gå tjenestens vej.

Der åbenbares ham (som det blev åbenbaret for Kristus ved den 4. store indvielseskrise i hans liv ) nogle praktiske opgaver, som indeholder det aspekt af Guds vilje, som det er er hans særlige funktion at påtage sig og føre ud i livet.
 
     
  Det kaldes i den kristne mytologi >>Getsemane-erfaringen<<. Kristus der knæler ved siden af klippen (symbolsk for minerallivets dybder og for aktiviteten fra
Vulkan - den der tilvirker ) opløfter sine øjne og ser åbenbaringens lys bryde frem og ved i det øjeblik hvad det er han har at gøre.

Således er prøven for Vulkan, der hersker over Taurus, og for sjælen, der behersker begæret, og Guds søn, der i dybet former redskabet for sit udtryk, forstår den Guddommelige hensigt og således bøjer det mindre selvs vilje ind under det store selvs vilje.

Dybderne er nået, og der er ikke mere at gøre.
 
     
  Lysets fra tyrens øje, som med sin stærkere og stærkere stråleglans har vejledet den kæmpende sjæl, må til sidst vige for Solens lys, for Vulkan er stedfortræder for Solen;
man har til tider sagt at den er tilsløret af Solen, og til andre tider at den står for Solen selv. Den står mellem mennesket og Solen, sjælen.
 
     
  Derfor har vi i denne forbindelse tre symboler for lyset:  
  1. Taurus. - Illuminationenes eller lysets øje. Tyrens øje. Illumination.  
  2. Vulkan. - Den der åbenbarer det, som ligger gemt i det skjulte og bringer det frem i lyset.  
  3. Solen. - Den store illuminator. Åndeligt - den centrale åndelige Sol.  
     
  Således er og bliver illumination temaet for dette tegn, set fra enhver synsvinkel.  
     
 
 
     
 
Nøgleord omkring planeten Venus og dens energier.
 
 
 
  Formidler af 5. stråle energi= Konkret videnskab. Tænkeevne.  
     
  Den aktiverer hjertecenteret og formilder og opbløder personligheden.  
     
  Åbner op for Kristusenergien og forøger evnen til at give.  
     
  Den benyttes ved hang til letsindighed og til at tage af livets goder på andres bekostning, samt ved lukket hjertecenter, der medfører ufølsomhed overfor andre.  
     
  Kan også med fordel benyttes ved en indre angst og utryghed.  
     
  Venus er oprindelsen til den intelligente tanke, idet den handler enten gennem begæret (på de tidlige stadier) eller gennem kærligheden (på de senere stadier).
I tyrens tegn betyder det tænkningen, der giver sig udtryk gennem det intelligente begær, for det er kundskabens mål for det almindelige menneske.
 
     
  Venus er Jordens højere selv eller alta ego.  
     
  Venus står for kærlighesprincippets tilsynekoms gennem tænkningens styrende kraft og er styret af 5. stråle energi (højere mental energi).Og tilfører derfor dig og din energistruktur en energi, der forhøjer din evne til at give og være kærlig.
 
     
  Giver en udvidelse af din sanse apparat, så at du i dit indre vil opleve en forøget skønhed, kreativitet, harmoni, enhed og højere tankevirksomhed.  
     
  Venus, menneskehedens tankeenergi, knytter forbindelsen mellem det ene menneske og det andet, mellem den ene nation og den anden, medens Vulkan knytter forbindelsen mellem det 4 naturrige (det åndelige rige) og det første (mineralriget).  
     
     
 
Venus positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Venus positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
   
 
Positiv aspekteret ----------------------------------- Negativ aspekteret.
Smidig, tilpassende -------------------- Kunstig, snu, listig, forslagen.
Kunstnerisk ------------------------ Ubestemt, rådvild, vaklende.
Omgængelig, selskabelig ---------------------- Vag, ubeslutsom.
Hengiven ------------------------------ Fred for enhver pris.
Taktfuld -------------------- Undgår helst ubehageligheder.
Venlig -------------------------- Forelsket i kærligheden.
Elegant, yndefuld --------------------- Træg, blaseret.
Kærlig, øm ---------------------- Aldrig tilfredsstilet.
Fredselskende ---------------------- Mistillidsfuld.
Stille, blid, rolig -------------------------- Svag.
Harmonisk ------------------------ Doven.
 
   
 
 
   
 
2. Arbejde
Allegori For Tyren ca. 21.4 - 20.5 ( Taurus )
 
   
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.
 
   
 
Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
   
 
Roligt trådte Tyren frem og Gud talte;
 
   
 
Til dig, Tyr, giver jeg magten til at give frøet substans. Dit arbejde er stort og kræver tålmodighed, for du må fuldende alt som er påbegyndt, hvis ikke udsæden skal være tili ngen nytte.

Du skal ikke sætte spørgsmålstegn eller skifte sind, når du er midt i det, ej heller være afhængig af andre, med hensyn til hvad jeg beder dig gøre.

For dette giver jeg dig styrkens gave.

Brug den med visdom.
 
   
 
Og Tyren trådte tilbage til sin plads.
 
   
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden.

For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET.

For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
   
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver.
Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud:
I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
   
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.

Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
   
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
   
 
 
   
 
Tyren: Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys.
 
   
 
Planen
(Tyren)

Jeg åbner mit øje, hvad er det, jeg ser,
et glimt af en plan for det mindste og største,
for alt, hvad der skabes, og alt, hvad der sker,
for det, som er sidst – men også det første.

Noget mig byder at følge dens spor,
suger mig med i dens hvirvlende strømme,
løfter mig op fra den muldtunge jord
ind i en verden af lyslette drømme.

Intet kan standse den dragende drift,
ene min vilje er kaldet at høre,
læse i lyset den manende skrift
og efter dens påbud mit arbejde gøre.
 
   
 
 
   
 
 
 
 
   
     
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling, uanset hvor du befinder dig på udviklingsvejen.
 
     
  Hvordan finder du ud af, i hvilken retning du mest hensigtsmæssigt skal bevæge dig? Jeg har her benyttet en kanalisation af Elieen Caddy fra hendes bog Dit Indre Univers - som forøvrigt kan købes hos Borgens Forlag.  
     
   
  Der spildes virkelig megen tid og energi, fordi du ikke tager dig tid til og gør dig umage for at være stille og vente på Mig!

Det er den hemmelige løsning på enhver situation. Hvorfor ikke bevise det for dig selv og omsætte det i praksis, så du kan se, hvordan det virker?

Alt forbliver en teori, indtil du går i gang og sætter det på en prøve.

Dette liv er meget virkelighedsnært og meget praktisk, et liv hvor der skal handles. Det er ikke kun en teori, men det er op til dig at gøre noget ved det for at bevise, at det forholder sig sådan.

Det er blevet dag, men hvis du ikke trækker gardinerne fra, bliver du ved med at være i mørket.

Der er vand i vandhanen, men hvis du ikke åbner for hanen og lader vandet strømme, forbliver det statisk.

Der kan ligge mad på din tallerken, men hvis du ikke fører det ind i munden og spiser det, får du ingen gavn af det.

Begynd derfor at handle og gør det nu.

 
     
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
 
     
Top