Arbejdet i Tvillingens tegn ( Gemini ) - ca. 22.5 - 21.6
 
Er et luft-tegn, der stimulerer mentallegemet og intellektet.
   Generelt omkring Tvillingens tegn. 
Er et luft-tegn, der stimulerer mentallegemet og intellektet.
 
De tre lufttegn er Tvillingen, Vægten, Vandmanden.
 
   

 Temperamentet.
De er idemennesker og har deres styrke i det mentale og intellektuelle. De "lever" ofte i hovedet og udstrålingen er let og munter. Tingende må helst ikke blive for tunge for luftmennesker. Reelt er der en dyb angst for følelser. Tvillingerne vægten og Vandmanden vil helst holde en distance til alt i livet, og de taler ofte pokker et øre af.
 
   
 Opførsel:
Nysgerrig, levende, omskiftelig, frihedselskende.
 
   
 Styrke:
Iderig, kommunikerende, omgængelig, uforudsigelige, objektive, tolerante.
 
   
 Svaghed:
Overfladisk, ansvarsløs, efterrationaliserende. Skal lære at bruge sine følelser istedet for at distancere sig.
 
   
 Instinktivt reaktionsmønster:
Konfliktsky. (Lad mig komme væk).
 
   
 Tankegang:
Sprælsk, spontan, "brainstorming", kræver at forstå alt.
 
   
 Prototyper:
Den distræte professor, humoristen, læsehesten, den fødte sælger(taler kunderne ihjel), fantasten.
 
   
 
 
   
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for
eller for mange planeter i et af Lufttegnene.
 
  
 Hvis man har mange planeter i Lufttegnene:
Hvis man har mange planeter i lufttegnene og altså er stærkt repræsentereti luftelementet, har man en tendens til ikke at gøre noget uden at tænke først.
Der kan være noget handlingslammet over dem, netop fordi de kun er i kontakt med deres mentale egenskaber.
 
   
 

Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Lufttegnene:
Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i luftelementet, det vil sige har for lidt luft i sit horoskop, savner man nysgerrighed og kan have svært ved at vænne sig til nye ideer og mennesker. Kort sagt, de mangler "lethed" og ser sig gerne gal på dem, der er for intellektuelle eller har sans for humor.

 
   
 
 
   
 
Nøgleord til arbejdet i Tvillingens tegn. ( lufttegn )
 
   
  Tema'et for dette tegn drejer sig hovedsageligt om dit arbejde på det fysiske plan, alt imens du kommer til forståelse af dig selv. For at dette arbejde skal blive en succes, må der indre overvejelser til, en stræben efter at se klart og så en stræben efter at forene sjæl og legeme.

En længsel efter at være god, et dybt ønske om at få vished for kendsgerninger om det åndelige liv, trænen i selvdisciplin, bøn eller meditation er næsten altid naturlige faser i denne periode.

Den visionære må blive et handlingsmenneske; ønsket skal føres over i fuldendelsens verden på det fysiske plan. Det fysiske plan er stedet hvor der vindes erfaring, og hvor de årsager, der er påbegyndt i den mentale verden, skal manifestere sig og blive objektive.

Det er også stedet, hvor kontaktmekanismen udvikles, hvor de 5 sanser, lidt lidt efter lidt åbner nye bevidsthedsfelter op for mennesket og viser ham nye områder for erobringer og bedrifter. Derfor er det stedet, hvor viden opnås og hvor denne viden skal forvandles til visdom. Vi ved at viden er målet for sansernes søgen, mens visdom er den alvidenhed, der er sjælens viden, som udtrykker syntese.

Ved at andvende viden uden forståelse går vi imidlertid til grunde, idet forståelse er andvendelse af viden i visdommens lys, til håndtering af livets problemer og til opnåelse af "målet".

Så det handler om i dette tegn, at bringe sit væsens to poler sammen, og at koordinere sjæl og legeme eller tilvejebringe enhedsskabelse, således at dualitet viger for enhed, og modsætningernes par forenes.

Den kraft/energi, som manifesterer sig i Tvillingen, er den kraft, der skaber de forandringer, der er nødvendige for udviklingen af Kristus-bevidstheden på et hvilket som helst særligt punkt i tid og rum.

Det er stjernebilledet Tvillingen, og dets iboende indflydelse fra 2.stråle (kærlighed og visdomsstrålen), der hersker over modsætningernes par i det store hjul. Modsatte stjernebillede til tvillingen er Skytten.

Tvillingen kaldes ofte "stjernebilledet for opløsning af dualiteten til en syntese". Idet det hersker over alle modsætningernes par i zodiakken opretholder det den magnetiske vekselvirkning mellem dem, og holder dem lige i forhold til hinanden for til sidst at gøre deres forvandling til enhed nemmere, for de to skal til sidst blive en.

Svarende til de 12 zodiakale kræfters endelige udvikling, må de 12 modsætninger blive til 6 forenede, og dette sker ved en bevidsthedmæssig fusion af de polare modsætninger.

Tvillingen danner et indfaldssted for kosmisk energi fra Sirius, hvor den Store Hvide Loge har hjemme. Den Store Hvide Loge på Sirius er det åndelige forbillede for Den Store Hvide loge på Jorden, hvis fordrejede forbillede er det moderne frimureri, ligesom personligheden er det fordrejede billede på sjælen.

 
 
 
 
 
   
 
Lidt om Tvillingetegnets symbolik.
 
   
 Herkules: repræsenterer sjælen. 
   
 At gå mod syd:
Af sin åndelige vejleder fik Herkules at vide at han skule gå mod syd. Et symbol på at han skulle gå tilbage og ind i den fysiske verden, åndens modsatte pol.
 
   
 At gå mod nord:
Gå ind i den åndelige verden.
 
   
 
At overvinde blændværk og illusion.
 
 Ved at løfte tanker og følelser op i lyset, til sin medfødte Kristus eller lys bevidsthed i hans egen indre verden. Man har også ofte under den åndelige udvikling ofte tendens til at blive grebet af astralisme og af lavere psykisme i en eller anden form. Disse er jo "bare" psykiske energier/væsner og har nødvendigvis ikke meget med lys at gøre, men er mellemstadier, som den enkelte bevidsthed i sin udvikling kommer i kontakt ved under sin kontaktmekanises udvikling til at kunne modtage viden/informationer fra sjæls/ånds planerne.

Værd er det at vide, at på de indre planer af din eksistens, på din sjæls eget plan er det gruppevirkelighed og universelle sandheder, der udgør dens rige. Så i virkeligheden søger du det sande rige op, når du dagsbevidst "søger/kontakter" din sjæl. Effekten af dette er, at der skabes en udvidelse af forbindelsesvejene fra dig og din personligheds legemer ( din fysiske krop og æteriske legeme _ dit følelses og mentallegeme og op til sjælens rige ).
 
   
   
 
3 øvelser, som du måske kan have glæde af - det er jo individuelt, hvad der passer til den enkelte :)
 
   
 1. Øvelse til mental fokusering:
Værd at vide, at hvis du dagsbevidst ønsker at stimulere/etablere et mentalt overblik kan dette gøres ved at du bevidst leder din opmærksomhed op til panden (3. øje) og fastholder den der. For eksempel udtryk mentalt til dig selv: jeg leder min bevidsthed op til mit 3. øje midt på panden, bibehold den her, indtil der opleves ro og harmoni omkring dig og dine indre legemer.

Når dette opleves er OK, leder du opmærksomheden ned til dit hjertecenter midt på brystkassen, for at du ikke skal blive "for" mental/klam/kold. Så vil kærlighedens energi blande sig med den mentale og derved modificere eventuelle ubalancer i din psykiske indre struktur.
 
   
 2. Øvelse til at fokusere bevidstheden på Lysets planer:
Når du står i en konfliktsituation, hvad enten der er af mental eller fysisk art og ikke kan finde hverken hoved eller hale i situationen, måske på grund af de mange løsnigsmuligheder, så tøv ikke med at lede bevidstheden ind i dit hjertecenter og opad, ind til til din indre lysbevidsthed, som du kan "se" som en strålende gyldenhvid sol ovenover dig.

Spørg herefter mentalt din lysverden eller din medfødte lys/kristusbevidsthed, om hvad der er det mest hensigtsmæssige at gøre i eksakte situation.

Herefter lytte og derefter handle i overensstemmelse med, hvad impulsen/følelsen/stemmen informerer dig om.

Herved etablerer du en sand forbindelse uden om de astrale og mentale planers påhit og en optimal hensigtsmæsig handling er mulig. Husk, hvad der ligger på disse planer omkring jorden, behøver ikke nødvendigvis at være særlig visdoms og kærlighedsfyldte, hvorimod det der ligger på Buddhiske/Kristusbevidsthedsplanerne er fyldt med universel visdom-kærlighed og varme.

 
   
 3. Øvelse til optræning af 3. øje og mental fokusering.
Værd at vide, at hvis du dagsbevidst ønsker at stimulere/etablere et mentalt overblik kan dette eksempelvis gøres ved at du bevidst leder din opmærksomhed op til panden ( 3.øje ) og fastholder den der. For eksempel udtryk mentalt til dig selv: jeg leder min bevidsthed op til mit 3. øje (befinder sig ca. midt på panden) dit mentale udtrykscenter, fastold den her, indtil der opleves ro og harmoni omkring dig og dine indre legemer. Se eventuelt en blå safir foran dig eller fokuser på en blå - gylden eller violet flamme foran dit 3. øje.

Når dette opleves er OK, leder du opmærksomheden ned til dit hjertecenter midt på brystkassen, for at du ikke skal blive "for" mental/klam/kold, det vil sige, blive et menneske uden medfølelse med dine medsøstre/brødre på stien og lad energien strømme ud gennem hjertechakra – gerne med et mentalt udtrykt Lysets Vilje Ske eller lad Gud vilje – kærlighed og hensigt ske. Se/visualiserer at en minisol befinder sig i dit hjertecenter - udstrålende en smukt gyldent lys ud i omgivelserne, ud til dine medmennesker.

Så vil kærlighedens energi blande sig med den mentale og derved modificere eventuelle ubalancer i din psykiske indre struktur og forhindre, at du skader – både dig selv og andre.

 
   
 
Målet i Tvillingetegnet. (Gemini).
At overvinde blændværk og illusion.
 
 
Ved at løfte tanker og følelser op i lyset, til sin medfødte Kristus eller lys bevidsthed i hans egen indre verden. Man har også ofte under den åndelige udvikling ofte tendens til at blive grebet af astralisme og af lavere psykisme i en eller anden form. Disse er jo "bare" psykiske energier/væsner og har nødvendigvis ikke meget med lys at gøre, men er mellemstadier, som den enkelte bevidsthed i sin udvikling kommer i kontakt ved under sin kontaktmekanises udvikling til at kunne modtage viden/informationer fra sjæls/ånds planerne.

Værd er det at vide, at på de indre planer af din eksistens, på din sjæls eget plan er det gruppevirkelighed og universelle sandheder, der udgør dens rige. Så i virkeligheden søger du det sande rige op, når du dagsbevidst "søger/kontakter" din sjæl. Effekten af dette er, at der skabes en udvidelse af forbindelsesvejene fra dig og din personligheds legemer ( din fysiske krop og æteriske legeme - dit følelses og mentallegeme og op til sjælens rige og åndens rige).

 
   
 
 
   
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
   
 De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi. 
   
 Når du er færdig med øvelsen. 
 Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
   
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
   
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
  
 
   
 
 
   
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Tyrens styrende energier kan efterfølgende øvelser være et vældig godt tilskud til dette.

Men før du går i gang med den, er det vigtigt at du etablerer en god og solid forbindelse til dit personlige indre netværk af lysforbindelser ( sjæl, ånd og Gud i dig, samt dine åndelige guider ), samt en god jordforbindelse, så du har rødderne/tovholderne til dine personligheds legemer i orden.

 
   
 
Til dette kan efterfølgende Jordforbindelses-øvelse benyttes:
 
   
 

Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at lede bevidstheden til hjertecentret midt på brystkassen, herefter lodret opadtil din sjæls legeme – og videre herfra opad til din ånds legeme - Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt mentalt eller følelses mæssigt se/visualisere, at du knæler for lysets kilde i Guds sind, her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid/gylden flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at lede bevidstheden ned til dine fødder og herfra visualisere at: - et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden eller - se at dybe rødder af energi fra undersiden af fødderne – forbinder sig med Moder jords indre væsen ( kan visualiseres som en strålende gylden sol ).

Og se herefter hvorledes energierne strømmer igennem dig – både fra Moder jord under dig og Lysets kilde i Solen, som du er forbunden med oven dig.

Derved undgår du energiforstoppelse – energi-ophopning.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med valgte energi øvelse skulle føle angst - oplever at du bliver for højtflyvende.

 
   
 
 
   
 

Du kan integrere nogle af Tvillingetegnets styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Tvillingetegnets styrende energier kan efterfølgende øvelse være et vældig godt tilskud til dette.

Nedenstående er symbolkort for nogle af Tvillingens energier. Ved at tænke=intune, bringe dig i samklang med symbol og navn på planeten, ved at visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi. Hvorefter de positive kvaliter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

 
   
 
Nogle af de styrende planetenergier i Tvillingen (Gemini)
 
   
 
Merkur 4. stråle
Venus 5. stråle
Jorden 3. stråle
 
 
 
 Ovenstående er symbolkort for planetenergierne og virker som fokuspunkter for dagsbevidstheden – på samme måde som Ikonbilleder på PC´en – altså når du vælger en planetenergi øvelse, aktiverer du den, ved at bevidst at føre ikon billedet hen over issen eller kronecenter og visualiserer navn, symbol og mentalt fremsiger de 3 kvaliteter. 
   
 Som herefter vil gensvare, ved at lade valgte planets positive kvaliteter strømme ned i din dags-bevidsthed – dit energifelt/din aura og forøge/tilføre valgte positive kvaliteter i dit daglige liv. 
   
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
   
 
 
   
 
   Nøgleord omkring planeten Merkur og dens energier.    
 
   
 Formidler 4. stråle energi.= Blå harmoniserende og stabileserende energi.

Hersker over hjernen og tænkeorganerne.

Ud over tænkeorganerne behersker den hukommelsen, talen, lungerne, næsen nerverne og hænderne.

Dens natur er flygtig og kold.

Merkur er budbringeren imellem den åndelige verden og menneskets sind. Eller sagt på en anden måde, den virker som formidler mellem ånd og stof.

Den giver mental styrke og en evne til koncentration, samt til optagelse af viden.

Merkurenergien er opbyggende og harmoniserende.

Den ensarter rytmen i mentallegemet (tankelegemet) og renser, afklarer, balancerer og udvikler mentallegemet.

Den er god at bruge ved blokeret halscenter og ved mental sløvhed og indesluttethed, der afviser højere planers ideer og inspiration.

Ved healing er den meget fordelagtig at benytte ved ubalance mellem astrallegemet (følelseslegemet) og mentallegemet (tankelegemet).

Stimulerer sansen til at tænke logisk.

Mennesker der står under en stærk Merkurindflydelse, tænker og opfatter hurtigt og i det hele taget præges de af en evig fysisk og psykisk aktivitet.
De handler, korresponderer, taler og diskuterer. De er velegnede til alle intellektuelle hverv og man ser denne type store litterære begavelser.

Men hvis Merkur er dårlig stillet og aspekteret, så bevirker den egoisme, egensind og selvovervurdering.

Gode aspekter fra Venus giver en gnist af geni, idet der frembringes en gunstig forening mellem form og skønhedssans, samt tænkning og kombinationsevne.

Det samme gælder ved en god Neptun-Merkur kombination, med hensyn til det kunstneriske, samt det metafysiske, på et højere plan.

Et godt Saturn aspekt bidrager til dybde ved tænkning og en god koncentrationsevne.

Ved et godt Uranus -eller Pluto aspekt optræder organalitet i alt, hvad vedkommende gør, og det bevirker en både teknisk og psykisk forståelse og et fremsyn, der ofte resulterer i store opfindelser og egenartede nyskabelser.
 
   
 
 
   
   
 
Merkurs positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Merkurs positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
   
 
Positiv aspekteret ---------------------------- Negativ aspekteret.
Kvik, begavet, intelligent -------------------- Spredt, hårkløver.
Kølig i kærlighed -------------------- Nysgerrig, spørgesyg.
Snaksom (ordet i sin mund) -------------------- Plagiator.
Alsidig ------------------------ Aldrig hjertelig (inderlig).
Dygtig til enkeltheder ------------------------ Nervøs.
Behændig ------------------ Pjattende, pludrende.
Hurtig opfattende ----------------- Snu, lumsk.
Formidlende ------------------- Listig, snu.
Dygtighed ---------------------- Kritisk.
Logisk -------------------- Behændig.
 
   
   
 
 
   
 
Nøgleord omkring planeten Venus og dens energier.
 
 
 
 Formidler af 5. stråle energi= Konkret videnskab. Tænkeevne. 
   
 Den aktiverer hjertecenteret og formilder og opbløder personligheden. 
   
 Åbner op for Kristusenergien og forøger evnen til at give. 
   
 Den benyttes ved hang til letsindighed og til at tage af livets goder på andres bekostning, samt ved lukket hjertecenter, der medfører ufølsomhed overfor andre. 
   
 Kan også med fordel benyttes ved en indre angst og utryghed. 
   
 Venus er oprindelsen til den intelligente tanke, idet den handler enten gennem begæret (på de tidlige stadier) eller gennem kærligheden (på de senere stadier). I tyrens tegn betyder det tænkningen, der giver sig udtryk gennem det intelligente begær, for det er kundskabens mål for det almindelige menneske. 
   
 Venus er Jordens højere selv eller alta ego. 
   
 Venus står for kærlighesprincippets tilsynekoms gennem tænkningens styrende kraft og er styret af 5. stråle energi (højere mental energi).Og tilfører derfor dig og din energistruktur en energi, der forhøjer din evne til at give og være kærlig.
 
   
 Giver en udvidelse af din sanse apparat, så at du i dit indre vil opleve en forøget skønhed, kreativitet, harmoni, enhed og højere tankevirksomhed. 
   
 Venus står for kærlighedsprincippets tilsynekomst gennem tænkningens styrende kraft og er styret af 5. stråle energi (højere mental energi). Og tilfører derfor dig og din energistruktur en energi, der forhøjer din evne til at give og være kærlig - Giver en udvidelse af din sanse apparat, så at du i dit indre vil opleve en forøget skønhed, kreativitet, harmoni, enhed og højere tankevirksomhed.  
   
 Venus, menneskehedens tankeenergi, knytter forbindelsen mellem det ene menneske og det andet, mellem den ene nation og den anden, medens Vulkan knytter forbindelsen mellem det 4 naturrige (det åndelige rige) og det første (mineralriget). 
   
   
 
Venus positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Venus positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
  
 
Positiv aspekteret ----------------------------------- Negativ aspekteret.
Smidig, tilpassende -------------------- Kunstig, snu, listig, forslagen.
Kunstnerisk ------------------------ Ubestemt, rådvild, vaklende.
Omgængelig, selskabelig ---------------------- Vag, ubeslutsom.
Hengiven ------------------------------ Fred for enhver pris.
Taktfuld -------------------- Undgår helst ubehageligheder.
Venlig -------------------------- Forelsket i kærligheden.
Elegant, yndefuld --------------------- Træg, blaseret.
Kærlig, øm ---------------------- Aldrig tilfredsstilet.
Fredselskende ---------------------- Mistillidsfuld.
Stille, blid, rolig -------------------------- Svag.
Harmonisk ------------------------ Doven.
 
  
 
 
  
 
Nøgleord omkring planeten Jorden og dens energier.
 
  
 Jorden er en 3. stråle planet. 
  
 
Den giver sand indre ydmyghed over for sjælen, aktiverer den trefoldige flamme i hjertecenteret.
 
 
 
 
Den kan med fordel benyttes på tidspunkter, hvor der opstår en indre og sjælelig træthed og opgivelse af det fysiske plans lidelser.
 
 
 
 
Samt ved personlig hovmod og stolthed, der lukker af for Sjælens kærlighed.
 
 
 
 
Jorden står for erfaringslæren.
 
 
 
 
Jorden er esoterisk hersker over Skytten.
 
 
 
 
 
   
 
3. Arbejde
Allegori For Tvillingen. ca 22.5 - 21.6 ( GEMINI )
 
  
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.
 
  
 
Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
  
 
Roligt trådte Tvillingen frem og Gud talte;
 
  
 
Til dig, Tvilling, giver jeg spørgsmålene uden svarene, så du kan bibringe alle en forståelse for, hvad man ser omkring sig.

Du vil aldrig vide, hvorfor mennesker taler eller lytter, men du vil i din søgen efter svaret finde videns gave.
 
  
 
Og Tvillingen trådte tilbage til sin plads.
 
  
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden.

For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET.

For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
  
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver.
Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud:
I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
  
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.

Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
  
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
  
 
 
  
 
Tvillingerne: Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg.
 
  
 
I sjælens ånd
(Tvillingerne)

Hvem fører mon den hånd, som holder denne pen,
en spejling af min ånd, en halvt usynlig ven,

som skjules af et skær, et lys så klart og hvidt,
der er mig ganske nær, men ikke kun er mit,
for det er delt, jeg tror, af alle verdens folk,

et sprog foruden ord, som ikke kræver tolk,
et let og luftigt slør, som bølger hid og did,
en indre yderdør, der dølger rum og tid.

Jeg ved, min sjæl er min, jeg er dens sekretær,
men åndens magt er din og alles hver især.
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling, uanset hvor du befinder dig på udviklingsvejen.
 
   
 Hvordan finder du ud af, i hvilken retning du mest hensigtsmæssigt skal bevæge dig? Jeg har her benyttet en kanalisation af Elieen Caddy fra hendes bog Dit Indre Univers - som forøvrigt kan købes hos Borgens Forlag. 
   
  
 Der spildes virkelig megen tid og energi, fordi du ikke tager dig tid til og gør dig umage for at være stille og vente på Mig!

Det er den hemmelige løsning på enhver situation. Hvorfor ikke bevise det for dig selv og omsætte det i praksis, så du kan se, hvordan det virker?

Alt forbliver en teori, indtil du går i gang og sætter det på en prøve.

Dette liv er meget virkelighedsnært og meget praktisk, et liv hvor der skal handles. Det er ikke kun en teori, men det er op til dig at gøre noget ved det for at bevise, at det forholder sig sådan.

Det er blevet dag, men hvis du ikke trækker gardinerne fra, bliver du ved med at være i mørket.

Der er vand i vandhanen, men hvis du ikke åbner for hanen og lader vandet strømme, forbliver det statisk.

Der kan ligge mad på din tallerken, men hvis du ikke fører det ind i munden og spiser det, får du ingen gavn af det.

Begynd derfor at handle og gør det nu.

 
   
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
 
   
Top