Arbejdet i Krebsens tegn ( Cancer ) - ca. 22.6 - 23.7
     
 
    Generelt om Krebsens tegn.    
 
( Det er et vand-tegn )
( Det er et vand-tegn )
     
Det er et vand-tegn,
et udpræget stemnings - følelsestegn.
De tre vandtegn er Krebs, Skorpion, Fisk.
Det er et vand-tegn,
et udpræget stemnings - følelsestegn.
 
Hvornår er der fuldmåne?
 

 
Temperamentet.
Her er det følelserne, der kører løbet på godt og ondt. Hvor LUFT har distance nok til at være objektiv, så er VAND tordnende subjektiv. Disse tegn skal have oplevet tingende personligt for at forstå dem og kan derfor ikke forholde sig til noget så fjernt som en borgerkrig i Rusland. Men hvis naboens kat bliver kørt over af en Skoda kan deres verden gå under. Vand styres af stemninger, atmosfærer og ubevidste mekanismer som angst.
 
     
  Opførsel:
Følelsesbetonet, genert, store humørskift, plejende, nærtagende.
 
     
  Styrke:
Fantasifuld, samværs- og familieorienteret, stærk sensivitet og indlevelsesevne.
 
     
  Svaghed:
Ubevidst om sig selv, angstbetonet, Skal lære at mere gå-på-mod og ikke være så hudløs.
 
     
  Instinktivt reaktionsmønster:
Græder og bliver ked af det (eller slår fra sig i forsvar).
 
     
  Tankegang:
Dyb, intuitiv, dog med fare for at blive for sort/hvid, "holistisk", tænker i billeder.
 
     
  Prototyper:
Hyggesprederen, mor Danmark, Fedtmule, offeret (så tramp dog på mig), mystikeren, den flippede kunstner.
 
     
 
 
     
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for
eller for mange planeter i et af Lufttegnene.
 
   
  Hvis man har mange planeter i Vandtegnene:
Hvis man er stærkt repræsenteret med mange af sine planeter i VAND, kan der være store problemer med at finde ud af sig selv og tilværelsen. Der kan være tendenser til at flygte ind i drømmeverdner og være meget urealistisk. Sensiviteten er for stor, og ens usikkerhed gør, at andre mennesker former en langt mere, end man har godt af.
 
     
  Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Vandtegnene:
Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret eller helt mangler vand i horoskopet han man sjældent indlevelsesevne i andre og ignorerer tit sit eget følelsesliv fordi de knap nok ved, hvad følelser er for noget. oftest ignorerer disse mennesker også deres intuition, og de mere musiske og "flippede" sider af tilværelsen.
 
     
 
 
     
 
Uddybende omkring Krebsen
 
     
  Tema'et for dette tegn drejer sig hovedsageligt at sublimere instinktet, så det bliver til ren intuition. Når instinktet løftes op til himlen, bliver til ren intuition, og man er ud over massebevidsthedens påvirkning.

Lytter man så aktivt efter intuitionens stemme og handler efter denne på det fysiske praktiske plan, vil optimal ledelse opnås. Derved udvikles-vokser intuitionen gradvis og efterhånden bliver man fortrolig med den øjeblikkelige erkendelse af sandhed og virkelighed, der er det høje privilegium og den magtfulde faktor i en befriet gudesøns/datters liv.

Der er ingen succes til aspiranten/den søgende, før han/hun har forvandlet instinkt til intuition, ej heller er der den rette anvendelse af intellektet, før intuitionen er aktiv og fortolker og udvider intellektet, og begge bringer forståelse. Instinktet vil da være underordnet begge.

Mennesket har fornuft, han kan analysere, kritisere, og han har dette noget som kaldes sindet, og den evne til intillektuel opfattelse og respons der adskiller ham fra dyret, og som åbner et nyt område for bevidstehed for ham, men som ikke desto mindre bare er en udvidelse af hans responsapparat og instinktets udvikling til intellekt.

Gennem instinktet bliver han klar over de fysiske kontakter og de emotionelle forholds verden; gennem intellektet bliver han klar over tankens og ideernes verden og er dermed et menneskeligt væsen. Når han er nået dette stadium af intelligent og instinktiv klarhed, så vil hans indre gøre ham opmærsom på at der findes endnu en verden, som han kan blive lige så bevidst om, men som har sin egen kontaktmåde og sit eget responsapparat.

Det glemmes ofte, af den, der undersøger udviklingen af menneskets bevidsthed at der ikke findes skarpe skel mellem de forskellige aspekter af menneskets natur, men at alle er faser af en virkelighed. Ordene instinkt, intellekt, og intuition er kun skiftende aspekter af bevidsthed og af respons på omgivelserne og på den verden, mennesket befinder sig på.

Den åndelige verden, hvor intuitionen kommer fra, skal bevidst opsøges fra menneskets dagsbevidsthed, hvorved responsapparatet bliver bedre og bedre til at modtage mennskets åndelige naturs rene intuitionsviden, som vil strømme til ham/hende fra den hans/hendes egen indre højere HJEMSTED, hans/hendes oprindelige hjemsted eller sagt på en anden måde, lysets åndens og Guds rige. Det rige, som er midlertidigt skjult, alt imens han/hun som barn af lyset, lærer den lektie, det er meningen der skal læres på det fysiske plan, for at han/hun dagsbevidst kan kontakte det egentlige lysets og kærlighedens indre rige og så herfra modtage/kanalisere ren åndelig viden og visdom.

 
 
 
 
 
     
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
     
  De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.  
     
  Når du er færdig med øvelsen.  
  Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
     
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
 
     
 
 
     
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Tyrens styrende energier kan efterfølgende øvelser være et vældig godt tilskud til dette.

Men før du går i gang med den, er det vigtigt at du etablerer en god og solid forbindelse til dit personlige indre netværk af lysforbindelser ( sjæl, ånd og Gud i dig, samt dine åndelige guider ), samt en god jordforbindelse, så du har rødderne/tovholderne til dine personligheds legemer i orden.

 
     
 
Til dette kan efterfølgende Jordforbindelses-øvelse benyttes:
 
     
 

Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at lede bevidstheden til hjertecentret midt på brystkassen, herefter lodret opadtil din sjæls legeme – og videre herfra opad til din ånds legeme - Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt mentalt eller følelses mæssigt se/visualisere, at du knæler for lysets kilde i Guds sind, her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid/gylden flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at lede bevidstheden ned til dine fødder og herfra visualisere at:
- et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden eller
- se at dybe rødder af energi fra undersiden af fødderne – forbinder sig med Moder jords indre væsen ( kan visualiseres som en strålende gylden sol).

Og se herefter hvorledes energierne strømmer igennem dig – både fra Moder jord under dig og Lysets kilde i Solen, som du er forbunden med oven dig.

Derved undgår du energiforstoppelse – energi-ophopning.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med valgte energi øvelse skulle føle angst - oplever at du bliver for højtflyvende.

 
     
 
 
     
 

Du kan integrere Krebsetegnets styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Krebsetegnets styrende energier kan efterfølgende øvelse være et vældig godt tilskud til dette.

Nedenstående er symbolkort for nogle af Krebsens energier. Ved at tænke=intune, bringe dig i samklang med symbol og navn på planeten, ved at visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi. Hvorefter de positive kvaliteter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

 
     
 
De 2 styrende planetenergier i Krebsen (Gancer)
 
     
 
Månen 4. stråle
Neptun 6. stråle
 
 
 
  Ovenstående er symbolkort for planetenergierne og virker som fokuspunkter for dagsbevidstheden – på samme måde som Ikonbilleder på PC´en – altså når du vælger en planetenergi øvelse, aktiverer du den, ved at bevidst at føre ikon billedet hen over issen eller kronecenter og visualiserer navn, symbol og mentalt fremsiger de 3 kvaliteter.  
     
  Som herefter vil gensvare, ved at lade valgte planets positive kvaliteter strømme ned i din dags-bevidsthed – dit energifelt/din aura og forøge/tilføre valgte positive kvaliteter i dit daglige liv.  
     
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
     
 
 
     
 
   Nøgleord omkring planeten Månen og dens energier.    
 
     
 

Symbolet på kortet illustrerer sjælen/ånden, der omfavner personligheden.

Formidler 4. stråle energi.= Blå harmoniserende og healende energi.

Den forfiner de indre legemer og forøger sensiviteten over for naturens rytme.

Den giver evnen til i stilhed at gå ind og finde en indre balance.

Den kan med fordel benyttes ved følelses og kommunikations vanskeligheder, indesluttethed og selvudslettende tendenser.

Den modvirker stress og stærk målrettethed, hvor det går ud over den indre balance.

Står for herliggørelse af materien gennem renselse og frigørelse.

Er en god energi at meditere på og kanalisere ind i sit energisystem, hvis man har underlivsproblemer, hovedpine ved fuldmåne, hormonforstyrrelser, er utilfreds med sig selv eller har seksuelle problemer.

Månen står for herliggørelse af materien gennem renselse og frigørelse.

Månen hersker instinktlivet/over formen og det er Guds vilje at ytre sig gennem formen.

 
     
 
 
     
 
Månens positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Månens positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Positiv aspekteret -------------------------------------------------- Negativ aspekteret.
Følsom -------------------- Erindring om tilsidesættelse, ringagtende behandling.
Fantasirig, opfindsom ------------------------- Stundesløs, nøjeregnende.
Foranderlig ------------------------ Ufuldkommen i fornuftslutninger.
Modtagende --------------------- Overdreven "samlen til hobe".
Beskyttende -------------------- Opslugende al indflydelse.
Stædig -------------------- Pirrelig, ømfindtlig, upålidelig.
Indadvendt -------------------------- Selvhævdende.
Moderlig -------------------------- Omklamrende.
 
     
     
 
 
     
 
Nøgleord omkring planeten Neptun og dens energier.
 
 
 
 

Formidler 6. stråle energi= Loyalitet over for et ideal - trofasthed - hengivenhed.

Ved kanalisering af Neptuns energi, lukkes astrallegemet, hvor det er for åbent.

Den er virkelig god at benytte/kanalisere, hvor følelserne er ude af kontrol, fordi den renser, stilner og afklarer følelserne eller astrallegemet.

Den kan med fordel benyttes, når man er genereret af ustandselig at blive sat i effekt af omgivelsernes uro.

Meditation på Neptun giver intuition og åbner op for åndelige evner.

I healing kan Neptun forløse smerte på alle planer - astralt - mentalt - fysisk.

Forløser smerte mentalt og man åbner op for en forståelse, der ellers kan være meget pinefuld at erkende og ofte komplet uforståelige for ens
dagbevidsthed.

Man kan fjerne hovedpine ved at kanalisere den og sende den ind i klients aurafelt.

Åbner op for indstrømningen af et meget fint lys i hjertet.

 
     
     
 
Neptuns positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i personligheden.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Neptuns positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
   
 
Positiv aspekteret ----------------------------------------- Negativ aspekteret.
Fantasirig, opfindsom -------------------- Irriteret ved mislyde, uenighed.
Spirituel, åndefuld ---------------------------- Forvirret, uklar, "ulden".
Kunstnerisk ------------------------- Ligegyldig, ligeglad, skødesløs.
Idealistisk ----------------------- Vidløftig, svævende, overfølsom.
Kunstnerisk -------------------- Ligegyldig, ligeglad, skødesløs.
Rytmisk ------------------------ Ustabil, upålidelig, ustadig.
Mediumistisk -------------- Nedbrydende, ødelæggende.
Følsom ------------------------- Lasteful, strejfende.
Drømmende ----------------- Bygger luftkasteller.
Skarpsindig ---------------- Kaotisk, løgnagtig.
Inspirerende ------------------- Sentimental.
Følelsesfuld ------------------- Skuffende.
 
   
 
 
   
 
4. Arbejde
Allegori For Krebsen ca. 22/6 - 22/7 ( Cancer )
 
   
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.
 
   
 
Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
   
 
Roligt trådte Krebsen frem og Gud talte;
 
   
 
Til dig, Krebsen, giver jeg hvervet at lære mennesket om følelser. Min tanke er, at du
skal vække deres latter og tårer, så at alt, hvad de ser og tænker, udvikler sig
til fylde i deres indre.
 
   
 
For dette giver jeg Dig familiens gave, så at din fylde kan mangfoldiggøres.
 
   
 
Og Krebsen trådte tilbage til sin plads.
 
   
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden.

For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET.

For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
   
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver.
Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud:
I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
   
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.

Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
   
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
   
 
 
   
 
Krebsen: Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler.
 
   
 
Det oplyste hus
(Krebsen)

Jeg bygger et hus, men ikke af sten,
tækket ej heller med strå,
lidet det lokker og syner for én,
som måtte få øje derpå.

Er man dog først med et tøvende skridt
ind over dørtrinet trådt,
vil det forvandles og lidt efter lidt
ta’ form som det prægtigste slot.

Oplyste sale med vægge af guld,
lofterne blå som safir,
udsigt til havet og månen så fuld
fra tårnenes himmelske spir.

Her i mit hus vil jeg dvæle i fred,
her jeg for altid vil bo,
her har jeg fundet mit salige sted,
her maner sjælen til ro.
her maner sjælen til ro.
 
   
 
 
   
 
 
 
 
   
     
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling, uanset hvor du befinder dig på udviklingsvejen.
 
     
  Hvordan finder du ud af, i hvilken retning du mest hensigtsmæssigt skal bevæge dig? Jeg har her benyttet en kanalisation af Elieen Caddy fra hendes bog Dit Indre Univers - som forøvrigt kan købes hos Borgens Forlag.  
     
 
Dagens Ord fra 4.3.2009 af Elieen Caddy
 
  Der spildes virkelig megen tid og energi, fordi du ikke tager dig tid til og gør dig umage for at være stille og vente på Mig!

Det er den hemmelige løsning på enhver situation. Hvorfor ikke bevise det for dig selv og omsætte det i praksis, så du kan se, hvordan det virker?

Alt forbliver en teori, indtil du går i gang og sætter det på en prøve.

Dette liv er meget virkelighedsnært og meget praktisk, et liv hvor der skal handles. Det er ikke kun en teori, men det er op til dig at gøre noget ved det for at bevise, at det forholder sig sådan.

Det er blevet dag, men hvis du ikke trækker gardinerne fra, bliver du ved med at være i mørket.

Der er vand i vandhanen, men hvis du ikke åbner for hanen og lader vandet strømme, forbliver det statisk.

Der kan ligge mad på din tallerken, men hvis du ikke fører det ind i munden og spiser det, får du ingen gavn af det.

Begynd derfor at handle og gør det nu.

 
     
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
 
     
Top
Tilbage til Zodiak!
Top