Arbejdet i Jomfruens tegn ( Virgo ) - ca 24.8 - 23.9
     
 
    Generelt om Jomfruens tegn.    
 
( Et praktisk og jordnært tegn )
( Et praktisk og jordnært tegn )
     
Hvornår er der fuldmåne?
De tre jordtegn er Jomfruen, Tyren, Stenbukken.
Hvornår er der fuldmåne?

 
Temperamentet.
Temperamentet er betydeligt, mindre dynamisk end ildtegnene Vædderen, Løven,Skytten. Det vil sige at, de er længere tid om at få fingeren ud og tager ikke så mange chancer i livet. Hvor ild er gode til visioner, så er Jordtegnene bedre til at udføre dem. Tyren, Jomfruen og Stenbukken er praktiske og arbejdsomme, og generelt er de skeptiske over for alt, der er ukonkret.
 
     
  Opførsel:
Formelle, velkontrollerede, forsigtige, stabile.
 
     
  Styrke:
Praktisk, jordbunden, systematisk, tillidsvækkende, kropsbevidst.
 
     
  Svaghed:
Forstokket, mangler fantasi, skal lære ikke at sidde fast i alt det ydre ( materialisme, arbejde, sex ) og oparbejde et mere nuanceret livssyn.
 
     
  Instinktivt reaktionsmønster:
Stædighed, hader forandringer.
 
     
  Tankegang:
Logisk, konkret, fint, men unuanceret overblik, "bevis det" mentalitet.
 
     
  Prototyper:
Administratoren, pamperen, praktiske gris, lyseslukkeren , den sensuelle bodybuilder, naturelskeren.
 
     
 
 
     
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for
eller for mange planeter i et af Jordtegnene.
 
   
  Hvis man har mange planeter i Jordtegnene:
Hvis man har mange planeter i jordtegnene og altså er stærkt repræsenteret i jordelementet, har man en tendens til kun at tænke i resultater.

De bliver let kyniske og ofte ignorerer "vage" begreber som etik og moral.
Alt skal kunne betale sig.
De er udprægede Jordmennesker lader sig let slå ud af forandringer, da de ikke er særlig fleksible.
 
     
  Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Jordtegnene:
Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i jordelementet, det vil sige har for lidt jord i sit horoskop, bliver man let urealistisk og rives bort af gale ideer, store humørsvingninger eller mystiske gøremål.

Der er kort og godt ingen jordforbindelse og disse mennesker kan let glemme at tage bukserne på, når de skal til bageren.
 
     
 
 
     
 
Uddybende omkring Jomfruen
 
     
  Som altid ligger der foran den, der er født i hvilket som helst tegn, et valg mellem godt og ondt, alt afhængigt af udviklingstrin og graden af sensitivitet.

Det er i dette tegn at du i dig og din bevidsthed, i høj grad kan stimulere Kristusbevidsthedens vækst, ved at lede din dagsbevidste tanker i retning af dit indre liv og tænke på Gudsbevidsthedens feminine aspekt.

Ned gennem tiderne har alle, hvad enten det har været Isis, Eva eller jomfru Maria været et billede på Verdensmoderen, men det slutteligt Maria, der bærer barnet i sine arme. Det vil sige, at det er i den feminine Gudsenergi, at Kristusbevidstheden undfanges i dig og når du bevidst samarbejder med den feminine Gudsenergi, bærer du derved Kristusbarnet i dine arme (din bevidsthed), som så skal næres af dig og dine indre bevidste kontakter til lysets og kærlighedens verden.

Og det er så nu at det gælder om at du i dine daglige handlinger, integrerer de impulser der vil komme til dig fra din egen indre verden, via energi - billeder - ord - følelser - fornemmelser - klar tale. Kort og godt handler det om at værne fostre og til sidst åbenbare den åndelige virkelighed. Denne virkelighed skjuler sig i enhver form, hver eneste ting du ser omkring dig, men den menneskelige form er udstyret til at manifestere den på en måde, der er forskellig fra enhver anden guddommelig udtryksform.

Ren faktisk er det efter dette koncept, at jorden en dag vil blive en hellig planet. Ved at vil alle bliver bevidst om disse naturlige forbindelser til det indre liv og lys, som vi alle fra fødslen er bærere af. Og efter følgende, trin for trin, helt udfra egen udviklingsmæssige ståsted, manifesterer de impulser, ved i vore tanker, følelser og handlinger at praktisere de nye inspirationer - ideer - tanker - følelser.

Herved integrerer du jo din egen indre Lysverden ind i dit fysiske liv, og din bevidsthed fornyes/opdateres og du vil se nye formål med dit liv.

Og ved at gøre dette, kanaliserer du jo Lyset ud til dine omgivelser, dine medmennesker og dermed er du med til at "løfte" dem du møder på din vej.

Og Lyset - Kristus manifesterer sig så. De mennesker du på denne måde "møder" vil så i mødet med andre, "lyse" dem op og så eropstigningens - forklarelsens cirkler sat igeng.

Og du er blevet en af universets utallige Lysbærere og dermed med til at manifestere Kristus/kærlighedens/lysets energi på Jorden.

Derved bliver legemet/din krop i højere og højere grad samstemt med din sjæl og bringer derved din sjæls skønhed frem i lyset og den bliver forløst og dit åndelige aspet manifesteret på det fysiske plan.

Hvorfor nu det ?
Fordi at på det fysiske tilværelsesplan er stoffet legeme for sjælens manifestation og på et højere er plan er sjælen legeme for åndens manifestitation og disse tre er en enighed, hvis syntese er livet, som gennemtrænger dem alle og alt.
 
 
 
 
 
     
 
Nøgleord for det almindelige livs hjul og det åndelige livs hjul.
 
     
  Hvis du ikke arbejder bevidst med dig selv (det almindelig livets hjul= udvikling i livets modsætningsspil) gælder nøgleordene:

Lad Materien Herske.

Hvis du arbejder bevidst med dig selv (det omvendte hjul=lysets og den åndeligeudviklingens vej) gælder nøgleordene:

Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie.

Tænk over skønheden i denne syntese og lær og vid, at du selv har sagt det første ord som sjælen, der steg ned i tidens og rummets skød i en fjern fortid.

Den tid er nu kommet, hvor du, hvis du vil, kan manifestere din identitet med begge de Guddommelige aspekter, materie og ånd, moderen og barnet.
 
     
 
 
     
 
Lektien der skal læres i Jomfruen tegn. (Virgo).
 
  At samarbejde med Verdensmoderen - det feminine Gudsaspekt i kærlighed og forståelse.

At forstå alt er Gud i forskellige manifesterede lag/nivuer/ og at der ikke kun findes en sandhed, men sandheden er relativ, afhængig af hvor man befinder sig henne på alle disse bevidsthedslag. Dette gælder forsåvidt både i bredden, (dine forbindelser ind på de fysiske/æteriske - astrale - mentale planer) såvel som i højden (dine forbindelser op/ind på indre åndelige/spirituelle planer).

At erkende og forstå, at det hele er et spørgsmål om at udvikle modtagelighed og sensivitet.

At dyrke kvaliteterne tolerance - barmhjertighed - næstekærlighed, så man kan vokse ved stadig at blive mere altfavnende.

Er at erindre sig at sand tolerance går langt dybere end til sådan en holdning som "leve og lade leve" , der ofte ikke er uden en antydning af selvglæde og selvcentreret ligegyldighed over for alt andet end ens egen sandhed.

Tænke over at ordet tolerance, betyder at bære. AT bære hvad ? Byrden af nødvendig forandring og vækst i ens hele liv.

At erindre sig at den Virgo-fødtes typiske optagethed af detaljer i arbejdet af teknik, af helbred og hygiejne, af analytisk vivesektion af ham selv og andre er faktisk en fokusering på udviklingskrisens negative værdier.

Hvis krisens i Virgo mødes positivt, så "fornyes selve bevidsthedens energi/substans" hvorved fornyelse fremkommer.
 
     
 
 
     
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
     
  De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.  
     
  Når du er færdig med øvelsen.  
  Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage oginteragere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
     
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
 
     
 
 
     
  Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Tyrens styrende energier kan efterfølgende øvelser være et vældig godt tilskud til dette.

Men før du går i gang med den, er det vigtigt at du etablerer en god og solid forbindelse til dit personlige indre netværk af lysforbindelser ( sjæl, ånd og Gud i dig, samt dine åndelige guider ), samt en god jordforbindelse, så du har rødderne/tovholderne til dine personligheds legemer i orden.
 
     
 
Til dette kan efterfølgende Jordforbindelses-øvelsebenyttes:
 
     
  Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at lede bevidstheden til hjertecentret midt på brystkassen, herefter lodret opadtil din sjæls legeme – og videre herfra opad til din ånds legeme - Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt mentalt eller følelses mæssigt se/visualisere, at du knæler for lysets kilde i Guds sind, her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge.

I midten af solen brænder en strålende hvid/gylden flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse
ved at lede bevidstheden ned til dine fødder og herfra visualisere at: - et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden eller - se at dybe rødder af energi fra undersiden af fødderne – forbinder sig med Moder jords indre væsen ( kan visualiseres som en strålende gylden sol).

Og se herefter hvorledes energierne strømmer igennem dig – både fra Moder jord under dig og Lysets kilde i Solen, som du er forbunden med oven dig.

Derved undgår du energiforstoppelse – energi-ophopning. Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med valgte energi øvelse skulle føle angst - oplever at du bliver for højtflyvende.
 
     
 
 
     
 
Du kan integrere Jomfrutegnets styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.


Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Jomfrutegnets styrende energier kan efterfølgende øvelse være et vældig godt tilskud til dette.

Nedenstående er symbolkort for nogle af Løvens energier. Ved at tænke=intune, bringe dig i samklang med symbol og navn på planeten, ved at visualisere symbolet og tænke på de positive kvaliteter i Jomfruens, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliteter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.
 
     
 
Den styrende planetenergi i Jomfruen (Virgo)
 
     
 
Merkur 4. stråle
 Månen 4. stråle
 Vulkan 1. stråle.
 
 
 
  Ovenstående er symbolkort for planetenergierne og virker som fokuspunkter for dagsbevidstheden – på samme måde som Ikonbilleder på PC´en – altså når du vælger en planetenergi øvelse, aktiverer du den, ved at bevidst at føre ikon billedet hen over issen eller kronecenter og visualiserer navn,symbol og mentalt fremsiger de 3 kvaliteter.  
     
  Som herefter vil gensvare, ved at lade valgte planets positive kvaliteter strømme ned i din dags-bevidsthed – dit energifelt/din aura og forøge/tilføre valgte positive kvaliteter i dit daglige liv.  
     
  Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.
 
     
 
 
     
 
     Nøgleord omkring planeten Merkurdens energier.    
 
     
  Formidler 4. stråle energi.= Blå harmoniserende og stabileserende energi.

Hersker over hjernen og tænkeorganerne.

Ud over tænkeorganerne behersker den hukommelsen, talen, lungerne, næsen nerverne og hænderne.

Dens natur er flygtig og kold.

Merkur er budbringeren imellem den åndelige verden og menneskets sind.

Eller sagt på en anden måde, den virker som formidler mellem ånd og stof.

Den giver mental styrke og en evne til koncentration, samt til optagelse af viden.

Merkurenergien er opbyggende og harmoniserende.

Den ensarter rytmen i mentallegemet (tankelegemet) og renser, afklarer, balancerer og udvikler mentallegemet.

Den er god at bruge ved blokeret halscenter og ved mental sløvhed og indesluttethed, der afviser højere planers ideer og inspiration.

Ved healing er den meget fordelagtig at benytte ved ubalance mellem astrallegemet (følelseslegemet) og mentallegemet (tankelegemet).

Stimulerer sansen til at tænke logisk.

Mennesker der står under en stærk Merkurindflydelse, tænker og opfatter hurtigt og i det hele taget præges de af en evig fysisk og psykisk aktivitet.

De handler, korresponderer, taler og diskuterer. De er velegnede til alle intellektuelle hverv og man ser i denne type store litterære begavelser.

Men hvis Merkur er dårlig stillet og aspekteret, så bevirker den egoisme, egensind og selvovervurdering.

Gode aspekter fra Venus giver en gnist af geni, idet der frembringes en gunstig forening mellem form og skønhedssans, samt tænkning ogkombinationsevne.

Det samme gælder ved en god Neptun-Merkur kombination, med hensyn til det kunstneriske, samt det metafysiske, på et højere plan.

Et godt Saturn aspekt bidrager til dybde ved tænkning og en god koncentrationsevne.

Ved et godt Uranus -eller Pluto aspekt optræder organalitet i alt, hvad vedkommende gør, og det bevirker en både teknisk og psykisk forståelse og et fremsyn, der ofte resulterer i store opfindelser og egenartede nyskabelser.
 
     
 
 
     
 
Merkur´s positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Merkur´s positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Positiv aspekteret ------------------------------------- Negativ aspekteret.
Kvik, begavet, intelligent ------------------------- Spredt, hårkløver.
Kølig i kærlighed ------------------------ Nysgerrig, spørgesyg.
Snaksom (ordet i sin mund) ----------------------- Plagiator
Alsidig ------------------------ Aldrig hjertelig (inderlig).
Dygtig til enkeltheder ------------------------ Nervøs.
Behændig ------------------- Pjattende, pludrende.
Hurtig opfattende ----------------- Snu, lumsk.
Formidlende -------------------- Listig, snu.
Dygtighed ------------------------ Kritisk.
Logisk ----------------------- Behændig.
 
     
     
 
 
     
 
     Nøgleord omkring planeten Månendens energier.    
 
     
  Symbolet på kortet illustrerer sjælen/ånden, der omfavner personligheden.

Formidler 4. stråle energi.= Blå harmoniserende og healende energi.

Den forfiner de indre legemer og forøger sensiviteten over for naturens rytme.

Den giver evnen til i stilhed at gå ind og finde en indre balance.

Den kan med fordel benyttes ved følelses og kommunikations vanskeligheder, indesluttethed og selvudslettende tendenser.

Den modvirker stress og stærk målrettethed, hvor det går ud over den indre balance.

Står for herliggørelse af materien gennem renselse og frigørelse.

Er en god energi at meditere på og kanalisere ind i sit energisystem, hvis man har underlivsproblemer, hovedpine ved fuldmåne, hormonforstyrrelser, er utilfreds med sig selv eller har seksuelle problemer.
 
     
 
 
     
 
Månens positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i personligheden.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Månens positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Positiv aspekteret ---------------------------------------------------- Negativ aspekteret.
Følsom -------------------- Erindring om tilsidesættelse, ringagtende behandling.
Fantasirig, opfindsom ----------------------- Stundesløs, nøjeregnende.
Foranderlig ---------------------- Ufuldkommen i fornuftslutninger.
Modtagende ------------------ Overdreven "samlen til hobe".
Beskyttende ----------------- Opslugende al indflydelse.
Stædig -------------- Pirrelig, ømfindtlig, upålidelig.
Indadvendt ------------------- Selvhævdende.
Moderlig -------------------- Homoseksuel.
 
     
 
         Nøgleord omkring planetenVulkanog dens energier.         
 
     
  Månen, der er en 4. stråle energi, tilslører Vulkan, som med sin 1. stråle energi giver Herkules ( den begyndende åndelige opvågne personlighed=dig ) den fornødneviljestyrke og kraft til at få udrenset sin personlighed, så sammensmeltningen kan ske mellem formens legemer= fysiske krop/æteriske - astral og mentallegeme + sjælens legemer + åndens legemer.

Det er Vulkan, som baner vejen for den kommende avatar, der - på det rigtige tidspunkt - vil stå frem og i sig selv legemeliggøre Guds vilje, som er den relationer mellem mennesker og mellem nationer.
 
     
  Vulkan er ham der smeder metaller og som arbejder i det tætteste og mest konkrete udtryksform i naturens verden.

Vulkan er ham der går ned i dybderne for at finde det materiale ved hvilket han kan få afløb for sin iboende kunst og forme det, der er smukt og brugbart.

Vulkan står derfor for sjælen, det individuelle indre, åndelige menneske; i hans aktivitet finder vi nøglen til sjælens opgave på livshjulets evige runde.
 
     
  I Herkules i sit jordiske arbejde måtte fremstille sine egne våben, før han sejrede i kampen. Det er i virkeligheden en hentydning til Vulkans kunst - ham der styrer det indre menneske og leder dets skabende arbejde.  
     
  Vulkan styrer også nationer på et bestemt stadium i deres embryoniske (begyndende) opvækst/kim) sjælsudfoldelse; han leder deres aktiviteter og fremstiller deres krigsvåben, når krig og konflikt er de eneste midler, hvor igennem frigørelse kan komme, skønt ve dem, der får krigende til at komme.  
     
  Vulkan fører Shamballakraften med sig.  
     
  Vulkan er isolationens stråle eller planet, for på ejendommelig måde styrer den den 4. indvielse, hvor mennesket må synke så langt ned i ensomhedens dybder, som han kan komme og stå fuldstændig isoleret og hvor han skal over.

Og hvor han over for menneskeheden og sin Mester skal bevise, at han har styrke til at gå tjenestens vej.
 
     
  Her åbenbares det for ham (som det blev åbenbaret for Kristus ved den 4. store indvielseskrise i hans liv ) nogle praktiske opgaver, som indeholder det aspekt af Guds vilje, som det er er hans særlige funktion at påtage sig og føre ud i livet.  
     
  Det kaldes i den kristne mytologi “Getsemane-erfaringen”. Ved siden af klippen (symbolsk for minerallivets dybder og for aktiviteten fra Vulkan - den der tilvirker ) opløfter sine øjne og ser åbenbaringens lys bryde frem og ved i det øjeblik, hvad det er han har at gøre.  
     
 

Således er prøven for Vulkan, der hersker over Taurus, og for sjælen, der behersker begæret, og Guds søn, der i dybet former redskabet for sit udtryk, forstår den Guddommelige hensigt og således bøjer det mindre selvs vilje ind under det store selvs vilje.

 
     
 
 
     
 
6. Arbejde
Allegori For Jomfruen ca. 23.8 - 22.9 ( Virgo )
 
   
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.
 
   
 
Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
   
 
Roligt trådte Jomfruen frem og Gud talte;
 
   
 
Dig, Jomfru, beder jeg om en undersøgelse af alt, hvad mennesket har gjort ved mit
skaberværk. Du må udforske menneskets veje grundigt og minde ham om hans fejltagelser,
så at mit skaberværk gennem dig kan fuldkommengøres.
 
   
 

For dette giver jeg dig tankens renheds gave.
 
   
 
Og Jomfruen trådte tilbage til sin plads.
 
   
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden.

For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET.

For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
   
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver.

Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud:

I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
   
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.

Men Gud smilede, mens han sagde:
I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
   
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
   
 
 
   
 
Jomfruen: Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie.
 
   
 
Verdensmoderen
(Jomfruen)

Jeg er det lærred, der lysende hvidt
afventer mesterens skabende ynde,
en tavle af skifer, hvorpå der med kridt
er skrevet det ord, der lod verden begynde.

Op fra min frugtbare jomfrumuld skød
spirer af frø, der blev vakt af en slummer,
første gang ordet fra Skaberen lød
og påkaldte livet, som Jorden nu rummer.

Gudskabt som du, er jeg medskaber selv,
barnet og moderen sammen gestaltet,
å nden, min Fader, i himlenes hvælv
er også min husbond og herre i altet.

Når der fra Jordens børn udgår en bøn,
vil jeg som altid beredvillig være
og skænke min Fader en frelsende søn,
som jeg ved barmen vil fostre og nære.

Indtil den dag han som fuldvoksen mand
lader sin stemme i Faders ånd lyde,
vil jeg ham elske som kun en mor kan
og med mit liv ham beskyttelse yde.
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling, uanset hvor du befinder dig på udviklingsvejen.
 
     
  Hvordan finder du ud af, i hvilken retning du mest hensigtsmæssigt skal bevæge dig? Jeg har her benyttet en kanalisation af Elieen Caddy fra hendes bog Dit Indre Univers - som forøvrigt kan købes hos Borgens Forlag.  
     
 
Dagens Ord fra 4.3.2009 af Elieen Caddy
 
  Der spildes virkelig megen tid og energi, fordi du ikke tager dig tid til og gør dig umage for at være stille og vente på Mig!

Det er den hemmelige løsning på enhver situation. Hvorfor ikke bevise det for dig selv og omsætte det i praksis, så du kan se, hvordan det virker?

Alt forbliver en teori, indtil du går i gang og sætter det på en prøve.

Dette liv er meget virkelighedsnært og meget praktisk, et liv hvor der skal handles.

Det er ikke kun en teori, men det er op til dig at gøre noget ved det for at bevise, at det forholder sig sådan.

Det er blevet dag, men hvis du ikke trækker gardinerne fra, bliver du ved med at være i mørket.

Der er vand i vandhanen, men hvis du ikke åbner for hanen og lader vandet strømme, forbliver det statisk.

Der kan ligge mad på din tallerken, men hvis du ikke fører det ind i munden og spiser det, får du ingen gavn af det.

Begynd derfor at handle og gør det nu.
 
     
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Universelle Kosmiske Kristus  

Når du vender din ydre opmærksomhed ind gennem hjertecentret (midt på brystkassen) og lodret opad er:

Afstanden til Gud - til lysets og kærlighedens kilde - til den universelle Kosmiske Kristus aldrig længere
end at tanken og følelsen rækker.
 
     
Top
Tilbage til Zodiak!
Top