Arbejdet i Skorpionens tegn ( SCORPIO ) - ca 24.10 - 22.11
     
 
    Generelt om Skorpionens tegn.    
( et emotionelt tegn )
( et emotionelt tegn )
   
Hvornår er der fuldmåne?
De tre VANDTEGN er Krebsen, Skorpionen og Fisken.
Hvornår er der fuldmåne?


 
Her er det følelserne, der kører løbet på godt og ondt. Hvor LUFT har distance nok til at være objektiv, så er VAND tordnende subjektiv. Disse tegn skal have oplevet tingende personligt for at forstå dem og kan derfor ikke forholde sig til noget så fjerne som en borgerkrigi Armenien. Men hvis naboens hundehvalp bliver kørt over af en Skoda, kan deres verden gå under. VAND styres af stemninger, atmosfære og ubevidste mekanismer som angst.
 
   
 Opførsel:
Følelsesbetonet, genert, store humørskift, plejende, nærtagende.
 
   
 Styrke:
Fantasifuld, samværs- og familieorinteret, stærk sensivitet og indlevelsesevne.
 
   
 Svaghed:
Ubevidst om sig selv, angstbetonet. Skal lære at have mere gå-på-mod og ikke være så hudløs.
 
   
 Instinktivt reaktionsmønster:
Græder og bliver ked af det (eller slår fra sig i selvforsvar).
 
   
 Tankegang:
Dyb, intuitiv, dog med fare for at blive for sort/hvid, "holistisk", tænker i billeder.
 
   
 Prototyper:
Hyggesprederen, mor Danmark, Fedtmule, offeret, (så tramp dog på mig), mystikeren den flippede kunstner.
 
   
 
 
   
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for eller for mange planeter i et af Vandtegnene.
 
   
 Hvis man har mange planeter i Vandtegnene:
og altså er stærkt repræsenteret i Vandelementet, kan der være store problemer med at finde ud af sig selv og tilværelsen. Der kan være tendens til at flygte ind i drømmeverdener og være meget urealistisk. Sensitiviteten er for stor, og ens usikkerhed gør at andre mennesker former en langt mere end man har godt af.
 
   
 Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Vandelementet:
det vil sige har for lidt Vand i sit horoskop, har man sjældent indlevelsesevne i andre og ignorerer tit deres eget følelsesliv, fordi de knap nok ved hvad følelser er for noget. Oftest ignorerer disse mennesker også deres intuition, og de musiske og "flippede" sider af tilværelsen.
 
   
 
 
   
 Den almindelige skorpion:
Den almindelige skorpion (ubevidst om hans åndelige aspekt), har en vældig trang til magelighed, til på selvisk måde at tilegne sig komfort, luxus, ydre besiddelser, der får ham/hende til at glamme kampende og prøverne. Han/hun glemmer at udvikle sig og bliver apatisk.
 
   
 Den åndelige bevidste skorpion:
må forvandle disse energier til en åndelig stræben, der udtrykker igangsættende energi, som er viljen til at søge og ønsket om at erhverve kundskab.
 
   
 
 
   
 Hvad handler det psykologiske arbejde om i Skorpionens tegn.

At få de følelser og tanker bevidstgjort der næres af mudderet og de uoplyste kroge i dit sind.

For at erkende sådanne tanke og ide mønstre, er det nødvendig at erkende deres eksistens. Til dette er skelneevne - tålmodighed - ydmyghed nødvendige kvaliteter.

Skelneevne er nødvendige for at erkende deres eksistens. Tålmodighed for at finde deres leje, og ydmyghed for at bringe disse fragmenter op til overfladen og udsætte dem for Visdommens Lys.

At bringe dem op i Visdommens Lys, vil sige at overføre dem til en anden dimension og ind i den søgende tankes ophøjede atmosfære.

Svarene på mange af vor problemer kommer som oftest først, når vi har opnået en ny fokusering for vor opmærksomhed, og skabt et nyt perspektiv.

Det er i denne situation, st det er værd at huske, at enhver vanskelighed hvor frygtelig den end syntes at være, indholder en juvel af høj værdi.

Intet forsøg på at beherske den lavere natur og opdage denne Juvel er nogensinde forgæves.

 
   
 
 
   
 
Nøgleord til lektien
der skal læres i Skorpionen. (Scorpio)
.
 
   
 
Som altid ligger der foran den, der er født i hvilket som helst tegn, et valg
mellem godt og ondt, alt afhængigt af udviklingstrin og graden af sensitivitet.
 
   
 

Det er i dette tegn at der er focus på, at den enkelte erkender, at de fysiske laster, astrale lidenskaber, og lavere mentale laster, skal forvandles og komme under sjælens kontrol (dit højere selv, ånden og Lyset i dig).

At der mentalt og følelsesmæssigt bør arbejdes på at erkende/indse, at Sex er en energi, der kan hæmmes eller benyttes tøjlesløst, at undertrykkelse er skadelig , og promiskuitet (sex i flæng) er en forråelse af mennesket.

Det er altså i dette tegn, at begær efter sex og penge, fra åndelig side af, stimuleres til at overvindes, ved at "løfte/hæve" bevidstheden op fra det instinktive jordiske formeringsniveau, til et højere frekventerende energiniveau/plan.

Det vil sige sublimere (forædle) sex-energierne, ved at bestræbe sig på at skabe ud fra de impulser - følelser - tanker, der ved kontakt med indre højere åndelige frekventerende energiniveauer, vil strømme ind/ned i ens dagsbevidste tilværelse.

Det er altså i dette tegn, at vor personlighed er i særlig fokus, hvor vor personlighed må dø og besejres, så sjælen kan styre den. Det kan og gør den når de personlige nøkker, ydmygt løftes op i visdommens lys. Da forvandles personligheden gradvis til ørnen, fuglen uden for tid og rum.

Der må erkendes og forståes:
at penge ikke er et mål, men et middel at stolthed er en intellektuel tilfredsstillelse, der indespærer et menneske værre end et fængsel. Det stolte menneskes selvophøjelse får ham til at betragte andre nedladende, til at fjerne sig fra almen medmenneskelighed og fra det lyse og kærlige i livet.
 
   
 
 
   
 

Hvilke opgaver er der i Skorpionens tegn focus på:
Der skal læres den kunst at forvandle 9 typer energi, der siden tidernes begyndelse har anrettet ubeskrivelig ødelæggelse blandt mennesker over hele jorden.

Disse skal forvandles og styres i en anden retning og for at kunne gøre dette så hensigtsmæssigt som muligt, er følgende egenskaber nødvendige, trinvis at lære at udtrykke og integrere.

 
   
 
 
   
 
De tre karakteregenskaber som skal læres at udtrykke er ydmyghed - mod - skelneevne.
 
   
 Ydmyghed.
Ydmyghed for at kunne se objektivt på din tilstand og blive klar over sine brister.
 
   
 Mod.
Mod for at kunne angribe det uhyre, af lave begær og egoistiske drifter, der skaber betændelse i det underbevidste.
 
   
 

Skelneevne.
Skelneevne for at opdage en teknik til at overvinde disse.

Til dette har den analyserende teknik været en begyndelse, men ofte standser denne på det punkt, hvor den sandt nok bringer de uhumske impulser frem i lyset, men den standser ofte på dette punkt. Individet erkender at der ligger et uhyre gemt i bevidsthedens underjordiske område, men føler sig forvirret og desorinteret i et forsøg på at håndtere denne vældige fjende.

Det handler her om at påkalde et klarere lys end det fra det analyserende sind og løfte sit problem op i en højere dimension for ikke at rode uendeligt i det underbevidstes mudderpøl.

Til dette påkaldes sjælens lys til hjælp og dagsbevidstheden løftes så. I bestræbelserne på at se sit dilemma i lyset af den visdom, vi kalder sjælen, konfronterer du det fra en ny synsvinkel. Ved at gøre dette i praksis, brydes fastlåsningerne.

 
   
 
 
   
 
De 9 opgaver i Skorpionens tegn.
 
   
 Følgende 9 betragtninger, kan kaste lys over nogle af de mærkelige kræfter, som det menneskelige sind er bærer af. 
   
 1. Seksualitet.
Victoriansk snerpethed og psykoanalytisk lystenhed er begge uønskede. Seksualitet er en energi. Den kan undertrykkes, udfoldes uhæmmet eller sublimeres. Fortrængning eller undertrykkelse er ikke sande løsninger.

Promiskuitet (sex i flæng) forrår livet og kan gør mennesket til en slave af en overvældende lidenskab. Sublimering (indebærer anvendelse af seksuelenergien i en kreativ bestræbelse).

 
   
 2. Bekvemmelighed.
En evig følelse af utilfredshed ansporer mennesket til stadig højere præstationer. Bekvemmelighed lægger ofte en dæmper på en sådan stræben.

Nedtynget af besiddelser og sløvet af den lokkende følelse af bekvemmelighed visner og falmer ånden. Bekvemmelighedens fange synker tilbage i apati og glemmer de kampe og prøvelser, der hærder den åndelige stræbens skarpe klinge.

Viljen til at søge, den drivende tilskyndelse til at løse gåden i livets centrum er fremmed for den narcissistiske (karakteriserer en person, der er overdrevent selvoptaget og som bruger sin energi på at blive bekræftet af omverden) tilbøjelighed til at gøre bekvemmelighed til et centralt motiv i tilværelsen.

 
   
 

3. Penge.
Ophobning af penge er en enorm lidenskab bag folks eller nationers handlinger. Etiske og menneskelige værdier lades ude af betragtning i en vildfaren bestræbelse på at samle guld, der giver magt. Det er uundgåeligt, at valg træffes efter økonomiske overvejelser snarere end efter åndelig overbevisning eller etiske principper.

Trangen til at samle rigdom er umættelig. Tendensen er, at uanset hvor meget en person har, stiller han stadig grådigt krav om mere.

En forkrøblet effekt af denne form for mental forvrængethed er selvcentrerethed.

Det individ, der plage af denne lidelse, ønsker alt for ofte at få alting, men ikke at give noget. Verden tilstand afgøres for ham af, hvad der lykkes ham at erhverve Han betragter sig selv som som noget enestående og erkender ikke, at han har et ansvar for, at andre får de fordele, som han selv har modtaget.

Er ikke intellektuelle rigdomme og åndelige skatte rigdoms aspekter der kan gøre krav på vore anstrengelser? De kan deles med alle, og den som bortgiver alt, hvad han har, opdager han er rigere, end han var før.

 
   
 

4. Frygt.
På talløse måder piner frygtens spøgelser mennesket. Disse illusoriske skikkelser forvirrer og skræmmer dem, da de virker som lænker om fødderne og en møllesten om halsen. Mange mennesker kryber fejt sammen, når de hjemsøges af udmarvende frygt for latterliggørelse, for fiasko, for det ukendte, for alderdommen, tilfældet eller døden.

Kan denne frygt fjernes? Ja, den kan overvindes ved at hæve bevidstheden til et højere grad af integration. Når en persons liv fokuseres på et højere formål, bliver frygtens truende skygger trængt tilbage til tankens periferi. Så længe frygtens ubestemmelige uhyrer strejfer om i det underbevidste tusmørke, vil de have magt til at blegne kinden og fryse hjertet til is.

En soldat, der er opsat på at slå fjenden, sætter sit liv på spil. En moder, der river sit barn væk fra en fare, glemmer sin egen frygt. En bilist, der raser hen af landevejen i halsbrækkende fart, bringer liv og lemmer i fare for spændingens skyld. Disse personer har fokuseret deres opmærksomhed på et punkt, der er hævet over frygten.

Det åndelige orienterede menneske har centreret sin tanke på et niveau der er for forfinet, til at frygten kan nå det.

 
   
 5. Had.
Har sine rødder i fornægtelse. Det er det modsatte ønske om forening. Når hadet hæves op i en højere dimension, forvandles det til en afvisning af alt, hvad der uvirkeligt.
 
   
 6. Magtbegær.
Gennem de sidste få århundrede har menneskene udløst magtenergi langt mere end kærlighedsenergi. Resultatet er ubalance og uligevægt. Når magt ikke er forbundet med kærlighed, bliver det en demoraliserende kraft.

Mange tragedier i menneskers indbyrdes forhold er resultatet af et behersket begær efter at dominere andres liv, efter at give regler for og styre deres opførsel.

Den der erstatter etiske principper med magtmotiver, avler evig strid. De høje idealer har tjent som ledestjerner igennem århundrede, broderskab, samarbejde, og idealisme, gløder kun svagt, så længe magt er den bestemmende faktor i samfundet, såvel som i den enkelte.

Når den imidlertid bliver forvandlet, vil viljen til magt blive viljen til at yde og viljen til at ofre. Den strenge selvcentrerede vilje transformeres til en formidler af godgørende gaver.

Så tjener magt kun kærlighed og kærlighed kaster glans over magt.
 
   
 7. Stolthed.
De mure der opbygges af stolthed, indespærrer et menneske mere effektivt end fængselsgitre. Holdt fast af selvforherligende tunge lænker ser han på andre mennesker med nedladenhed. På den måde svækker han det led, der binder alle mennesker sammen i et uløseligt broderskab.Ved at skille sig ud bevæger han sig længere og længere bort fra kredsen af menneskelige sympatier.

Herkules falder på knæ, mens han kæmper mod hydraen, (Hydraen symboliserer alt det onde i os, alle vore fejltagelser fra fortiden) og symboliserer i denne stilling ydmyghedens ånd, der skal opnås.

Forherligelsen af personlighedens lyster skal erstattes med det at udvise selvopofrende tendenser.
 
   
 

8. Separatisme.
Det analytiske sind inddeler og underinddeler, idet det sætter delen højere end helheden. Der lægges større vægt på at påpege forskelligheden end på enhedens brobyggende kendsgerning. En sådan opdelende tankegang kæmper imod impulsen til syntese.

Den separatiske holdning er mere bevidst om forskelle mellem mennesker end om ligheder.

Den opfatter religion som en række modstridende enheder frem for et enkelt udtryk for en åndelig impuls. Den anser klassemodsætningerne i samfundet vigtigere end den fælles menneskelighed, der gør mennesker til brødre. Den ser jorden som en række uforenlige nationer i stedet for som en verden.

Herkules måtte se hydraen som et uhyre, ikke som et udyr med 9 forskellige hoveder. Så længe han forsøgte at skille hovederne fra et af gangen, slog det fejl for ham. Da han til sidst behandlede hydraen som en helhed, vandt han sejr.

 
   
 

9. Grusomhed.
Den tilfredshed, mennesker oplever ved at gøre andre ondt vidner om, at der eksisterer onde tilbøjeligheder, der ødelægger sindet. Fryd over at volde lidelse hos vore medmennesker er en sygedom. Dette hæslige hoved hos hydraen ( symboliserer alt det ophobede onde i os, alle vore fejltagelser fra fortiden) må ødelægges en gang for alle, før et menneske kan kalde sig menneskeliggjort.

I mange familier bliver følsomme børn hånet, latterliggjort og ned vurderet af dem, der nægter at have besvær med at forstå dem.

I skilsmisseretten erklærer ægtemænd og deres koner dagligt, til omverden, at de er ofre for mental tortur. Retsmøder og hospitaler fremlægger til stadighed flere vidensbyrd om den irrationelle fornøjelse, mennesker føler ved at pine hinanden.

Det handler om at udrytte de tendenser i sit eget væsen, som ellers vil lamme det eneklte individ i alle fremtidige foretagender.

De 9 hoveder er de adskillende sider af personligheden, som udgør den store illusionfordi det er en selvisk brug af personligheden. Den store prøve finder ikke sted før disciplen (dig) er ko-ordineret), før hans tanker, følelser og fysiskenatur fungerer som en enhed. Da holder han op med at fungere som personlighed og begynder at fungere som sjæl. Da gennemgår han den 2. indvielse, som er en vældig udvidelseaf bevidstheden.

Psykologisk talt er dette, hvad Herkules ( navnet Herkules symboliserer sjælen) fuldførte i ottende arbejde. Han har giver lyset adgang til de mørke kroge i det underbevidste har grebet om de uhyrlige kræfter, der vælter sig i underbevidsthedens slam, og har overvundet fjenderne i sin egne husholdning.

En renselses proces har fundet sted, og Herkules er rede til at gå igang med den næste opgave.

 
   
 

Der er 3 ting disciplen (dig) skal gøre i Scorpio.

Han skal bevise, ikke for Hierakiet, ikke for tilskueren, men for sig selv, at han har overvundet den store illusion at materien, formen, ikke længere kan binde ham.

Han skal bevise over for sig selv at formen helt enkelt er en kanal, hvorigennem han skal udtrykke sig, og hvorved han kontakter et stort område af Guddommelig manifestation.

Ved at læse visse bøger om religion, kunne man komme til den konklusion at formen, følelserne og sindet er noget ondt, noget uønsket, som man må
se at blive af med.

Det er her væsentligt at forstå, at hvis jeg bliver befriet for den fysiske form, så har jeg ingen midler til at komme i kontakt med et Guddommeligt udtryk, fordi gud er i mit medmenneske i denne fysiske, håndgribelige verden, som jeg lever i, og hvis jeg ikke har nogen form eller nogen af mine fem sanser udelukker jeg mig fra Gud i denne form.

Personligheden skal ikke dræbes eller knuses, den skal anerkendes som en tredobbelt kanal til at give udtryk for tre Guddommelige aspekter. Alt afhænger om vi bruger denne tredobbelte personlighed til selviske eller til Guddommelige formål.

For at opsummere hele arbejdet i Skorpionens arbejde, så er selvet/sjælen bestemt til at dræbe det lille selv for at lære det opstandelsens betydning.

Døden er altid indgang til et rigere liv, til rigere erfaring, til rigere forståelse og større rækkevidde. Det er personlighedens død for at sjælen kan overtage personligheden og udtrykke liv gennem den.

I astrologi og drømmetydning kan død betyde mange ting. Måske betyder det, at vi skal dø. Det er en fortolkning, Måske skal vi dø bort fra en gammel følelse. Den er udlevet - "død".

Nogle krystalliserede ideer, som vi længe har hærget om dogmer, der har styret vore aktiviteter hidtil, er ganske enkelt forbi, og vi undrer os over, hvordan vi nogensinde har kunnet tænke, som vi gjorde. Den tænkemåde er død.

Det er vigtigt at se det store billede og lære at fortolke det i personlighedens forskellige aspekter.

I Skorpionen bliver jeg prøvet for at se, hvad der vil sejre, formen eller Kristus, det højere eller det lavere selv, det virkelige eller det uvirkelige, det sande eller illusionen.

Nedenstående symbolikker, kan også vise sig i dine drømme/meditationer, når dit højere selv vil orintere/rådgive dig.

 
   
 
 
   
 
Lidt om symbolikken i Skorpionen.
 
   
 Ørnen= symbol på åndsaspektet - lyset.
Hvis du "ser" dette symbol indikerer det: højere åndelig styrelse eller at du skal holde blikket mod det åndelige Lys. Hold da dit øje fæstnet på ørnen; kald den åndelige ild ned; se ikke på jorden; vær centreret i det guddommelige.
 
   
 Hydraen= illusionens slange, der ikke er let at få ud af der ubevidste.
Den dvæler i sindets huler, blomstrer i uoplyste, mentale afkroge og kommer først frem, når når den brændende stræbens pile afskydes eller lyset fra ånden når den (hvad der eksempelvis vil ske, når du mediterer).
 
 
 
 
 
   
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
   
 
De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.

Når du er færdig med øvelsen.
Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
   
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
   
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
  
 
   
 
 
   
 

Du kan integrere Skorpionens styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.

Nedestående er symbolkort for Skorpionens energi'er. Ved at tænke=intune på navnet på planeten og visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

 
   
 
HERSKENE planeter i
Skorpionens stjernebillede.
MODSATTE stjernebillede
på Zodiaken er Tyren.
 
 
Eksoteriske hersker Pluto 1. stråle
Esoteriske hersker Mars 1. stråle
Esoteriske hersker Vulkan 1. stråle
Eksoteriske hersker Venus 5. stråle
 
 
 
 
Se Pluto meditation
Se Mars meditation
Se Vulkan meditation
Se Venus meditation
 
    
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
   
 
 
   
 
   Nøgleord omkring planeten PLUTO og dens energier.    
 
   
 

Formidler af 1. stråle energ i= Guds Viljes energi.
Pluto er Fiskens esoteriske hersker og giver en åndelig viljestyrke og kraft. Det er forvandlingens planet, som gennem død skaber opstandelse.
Den opstandelse, der fremkommer via det "gamles" død og via den desillusionering, som fremkommer, når man kan "se" klart.

Der er altså her tale om personlighedens død og ikke den fysiske krops tilintetgørelse.

Ved denne "personlighedens død" befries sjælen fra personlighedens fangenskab og en transformering/opstandelse påbegyndes og gradvis vokser dagsbevidstheden.

Denne energi er god at kanalisere, når man for alvor ønsker at komme videre, og på tidspunkter, hvor man føler sig stærk nok til at konfrontere sider der er grundlæggende i ens uforløste personlighedsstruktur.

Sagt på en anden måde, ved individuel kanalisering, viser Pluto os vores"sorte kælder",d.v.s skyggesider og primitivitet, men også de psykiske ressourcer, der gør at vi er i stand til at komme op igen efter katastrofer, nedture og konflikter.

Energien fra Pluto har ingen respekt for traditioner eller følelser, som er bundet til en eller anden konventionel form eller tilstand. Dens verden ligger i den fantastiske og grænseløse fremtid, i de ubegribelige, abnorme eller geniale forehavender.

Den skaber, reformerer, tilintetgør, omformer, og skaber igen. Man kan også sige at den forvandler eller omskaber fordi den ikke forkaster det bestående fuldt ud, kun formen og metoden forkastes, men den beholder ideen eller kærnen, hvorefter den den opbygger en ny form, en ny metode - en ny verden.

Denne forvandlings-tendens eller forvandlingsproces "metamorphose" er egentligt det centrale hos Pluto eller i den plutoniske indflydelse.

Der hvor man har Pluto stående i horoskopet, har man meget power, men der kan også være en tendens til at opføre sig "for" magtbetonet.

Baner vejen for Shamballas kraft.

 
   
 
 
   
 
Plutos positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
 Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Plutos positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem. 
   
 
Positiv aspekteret ------------------------------ Negativ aspekteret.
 
 
Fjernende, udsondrende ------ Magtfuld gendannende, voldsom.
Genfødende, åbenbarende --------- Undergrundsvirksomhed.
Begyndelse og afslutning -------------- Overstrømmende.
Dybt arbejdende ----------------------- Frembrydende.
Dobbeltpolet princip ----------------- Forbryderisk.
Højder+dybder ------------ Massepåvirkning.
Geniet ------------------------ Gruppen.
 
   
 
 
   
 
  Nøgleord omkring planeten MARS og dens energier.  
 
   
 Formidler af 1. stråle energi= Guds Viljes energi.

Mars er Vædderens eksoteriske hersker.

Den giver livskraft, frigør dynamik og gennemslagskraft. Den er god at arbejde/ meditere på, når manglende selvkontrol, irribilitet der går over i aggression magtmisbrug og hensynsløshed viser sig i personligheden.

Mars viser også, hvor meget energi vi har og vi er i stand til at "komme ud" med os selv og er vi gode nok til at sætte grænser ?

Påvirker og stimulerer rodchakraet.

Vædderens tegn er gennem Uranus forbundet med Vandbærerens tegn.

 
   
 
Mars positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
 Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Mars positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem. 
   
 
Positiv aspekteret ------------------------- Negativ aspekteret.
 
 
Retfærdig, harmfuldhed ---------- Vild, uregerlig, ubændig.
God leder ---------------- Stræber, magtsyge, diktatur.
Kraftfuld, magtfuld ------------ Vil være nummer 1.
Aktiv banebryder -------------------- Aggressiv.
Hurtig --------------- Rå, plump, grov, simpel.
Modig, tapper --------------- Ødelæggende.
Impulsiv ------------ Stridbar, trættekær.
Kæmpende -------------------- Vred.
Direkte i tale ------------ Dumdristig.
Lidenskabelig ------------ Hvileløs.
Temperament --------- Sanselig.
Blodvarme -------- Tankeløs.
Energisk ------- Utålmodig.
Stræbende --- Grusom.
 
   
 
 
   
 
8. Arbejde
Allegori For Skorpionen ca. 20/10 - 21/11 ( Scorpio )
 
   
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.

Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.

Roligt trådte Skorpionen frem og Gud talte;

Til dig, Skorpion, giver jeg et meget vanskeligt hverv. Du vil have evnen til at kende menneskets sind, men jeg tillader ikke, at du taler om, hvad de erfarer. Mange gange vil du lide under, hvad du ser, og i din smerte vil du vende dig bort fra mig og glemme, at det ikke er mig, men forvanskningen af min tanke der volder dig smerte.

Du vil se så meget af mennesket, at du vil nå til at kende ham som dyr, og du vil kæmpe så meget med dyreinstinkterne i dig selv, at du vil fare vild; men når du til sidst vender hjem til mig, Skorpion, har jeg til dig formålets høje gave.

Og Skorpio trådte tilbage til sin plads.

Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden. For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET. For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.

Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver. Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud: I tror alle sammen at andre gaver. er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.

Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.

Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.

Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
 
 
 
   
 
Skorpionen: Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem.
 
   
 
Den sejrende kriger
(Skorpionen)

Jeg løfter mit sværd
mod den usete fjende,
som hindrer min færd,

men uden at finde
for klingen et mål –
før solens lys glimter
fra blankslebet stål,

og pluds’lig jeg skimter
blandt skygger på flugt
det væsen, jeg søger,
en form, der er brugt,
men formbundet spøger.

Med sværdet som spejl
jeg modstanden lammer,
en høstende segl
er strålen, der rammer.

Hvad mørket har gemt
i fortidens kælder,
for altid er glemt,

nu fremad det gælder
mod højere lag
og lysere riger,
mod endnu et slag
for den sejrende kriger.
 
   
 
 
   
 
 
   
 


 
   
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys's bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling.
 
   
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
 
   
Top
Tilbage til Zodiak!
Top