Arbejdet i Skyttens tegn ( Sagitarus ) - ca. 23.11 - 21.12
     
   Generelt om Skyttens tegn.   
( et ildtegn )
( et ildtegn )
     
Hvornår er der fuldmåne?
De tre ILDTEGN er Vædderen, Skytten, Løven.
Hvornår er der fuldmåne?

 
Temperamentet er kolerisk, det vil sige fuld fart på. Ildtegnene er de mest energiske - aktive og selvcentrede. Til gengæld kniber det med indlevelsen i andre, og tålmodighed er der heller ikke meget af. Tingende skal ske NU, og derfor er der noget hurtigt og kontant over disse mennesker.
 
   
 Opførsel:
Aktiv, varm, levende, udfarende, selvcentreret.
 
   
 Styrke:
Skaber resultater, Sætter ting i gang. Vil vinde. Tror på sig selv. Har meget energi.
 
   
 Svaghed:
Intolerance, Mangler indlevelsesevne.
 
   
 Instinktivt reaktionsmønster:
Aggressivitet. Dramatiske udbrud.
 
   
 Tankegang:
Hurtig, impulsiv, intuitiv, "også mig" mentalitet.
 
   
 Prototyper:
Eventyreren, initiativtageren, diktatoren, hystaden, pralhalsen.
 
   
 
 
   
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for eller for mange planeter i et af Vandtegnene.
 
  
 Hvis man har mange planeter i Ild-tegnene:
og altså er stærkt repræsenteret i Ild-elementet, har men en tendens til at brænde sig selv op. "Lev stærkt, dø ung" kunne næsten være deres motto.
 
   
 Hvis man til gengæld ersvagtrepræsenteret i Ild-elementet:
det vil sige har for lidt Ild mangler der enindre gejst. Selvtilliden er ofte lav, selv om man ofte ser, at disse mennesker kompenserer for den udadtil. Men dybest set savnes den energi og det humør, der "vibrerer" fra personer med meget ILD.
 
   
 
 
   
 Den almindelige skytte:
Den almindelige skytte (ubevidst om hans åndelige aspekt), har en vældig trang til magelighed, til på selvisk måde at tilegne sig komfort, luxus, ydre besiddelser, der får ham/hende til at glamme kampene og prøverne. Han/hun glemmer at udvikle sig og bliver apatisk.
 
   
 Den åndelige bevidste skytte:
må forvandle disse energier til en åndelig stræben, der udtrykker igangsættende energi, som er viljen til at søge og ønsket om at erhverve kundskab.
 
   
 
 
   
 Hvad handler det psykologiske arbejde om i Skyttens tegn.
At få de følelser og tanker bevidstgjort der næres af mudderet og de uoplyste kroge i dit sind. For at erkende sådanne tanke og ide mønstre, er det nødvendig at erkende deres eksistens.

Til dette er skelneevne - tålmodighed - ydmyghed nødvendige kvaliteter. Skelneevne er nødvendige for at erkende deres eksistens.

Tålmodighed for at finde deres leje, og ydmyghed for at bringe disse fragmenter op til overfladen og udsætte dem for Visdommens Lys.

At bringe dem op i Visdommens Lys, vil sige at overføre dem til en anden dimension og ind i den søgende tankes ophøjede atmosfære og se dem fra sjælens standpunkt.

Svarene på mange af vore problemer kommer som oftest først, når vi har opnået en ny fokusering for vor opmærksomhed, og skabt et nyt perspektiv.

Det er i denne situation, at det er værd at huske, at enhver vanskelighed hvor frygtelig den end syntes at være, indeholder en juvel af høj værdi.

Intet forsøg på at beherske den lavere natur og opdage denne Juvel er nogensinde forgæves.
 
   
 
 
   
 
Nøgleord til lektien
der skal læres i Skytten. (Sigttarus)
.
 
   
 
Som altid ligger der foran den, der er født i hvilket som helst tegn, et valg
mellem godt og ondt, alt afhængigt af udviklingstrin og graden af sensitivitet.
 
   
 Det er i dette tegn at der er fokus på, at den enkelte erkender, at de fysiske laster, astrale lidenskaber, og lavere mentale laster, skal forvandles og komme under sjælens kontrol (dit højere selv, ånden og Lyset i dig).

At der mentalt og følelsesmæssigt bør arbejdes på at erkende/indse, at Sex er en energi, der kan hæmmes eller benyttes tøjlesløst, at undertrykkelse er skadelig og promiskuitet(sex i flæng) er en forråelse af mennesket.

Det er altså i dette tegn, at begær efter sex og penge, fra åndelig side af, stimuleres til at overvindes, ved at "løfte/hæve" bevidstheden op fra det instinktive jordiske formeringsniveau, til et højere frekventerende energiniveau/plan.

Der er i dette tegn fokus på, at lære at kontrollere sin tanker og som følge heraf vil du lære at kontrollere dine ord.

I det øjeblik du har befriet dig for illusionen, ser du målet. Du har sandsynligvis ikke set tidligere, fordi der mellem dig og målet altid har befundet sig den sky af tankeformer, der har hindret dig i at se det.

Det er i dette tegn man skal lære at være stille, at opnå beherskelse af tale og kontrol over tanken.
 
   
 
 
   
 

Hvilke opgaver er der i Skyttens tegn fokus på:
Dette er læren i Skyttens tegn, beherskelse af talen gennem kontrol af tanken.

Alene dette vil kunne holde dig travl beskæftiget, for efter at du er holdt op med at benytte de ret så sædvanlige måder at tale på, som fx sladder må du lære at beherske din tale om åndelige ting.

Du må lære, hvad der ikke skal siges om sjælens liv, ikke at komme med vidtløftig tale om det, som folk måske ikke endnu er rede til.

At undgå tankeflugt er ligeledes en nødvendig lektie, der skal læres.

Ret brug af tanke, beherskelse af tale og deraf følgende harmløshed dvs. uskadelighed på det fysiske plan resulterer i frigørelse. For vi fastholdes blandt andet på planeten Jorden af det vi selv har sagt og gjort.

I det øjeblik, vi ikke længere skaber forkerte relationer med det vi siger, som ikke skulle være sagt i det øjeblik, vi holder op med at tænke det om mennesker, vi ikke skulle tænke, da overskæres lidt efter lidt de bånd, der binder os til den planetariske tilværelse, vi bliver befriet og klatrer op på bjerget (indvielsens bjerg).

Må man da aldrig skabe karma for sig selv eller gøre noget der kunne binde os til noget menneske, fordi vi, så længe vi gør det, skal blive ved med at reinkarnere? Det der betyder noget i denne sammenhæng, er at binde sig til menneskeheden gennem tjeneste - kærlighed og uegennyttige tanker og handlinger. Det betyder noget.

Men lad være med at binde dig med kritiske tanker, selvmedlidende tanker, sladder, eller ord, du ikke skulle sige.

Det sande Sagittarus menneske er en meget magtfuld person; magtfuld, fordi det er stilhedens tegn, magtfuld, fordi det er tegnet for målrettethed.

Tanken er den eneste sande retning, og det skal lige erindres, at tanke er magt.

Du kan ikke få en rigtig opfattelse af retningen af Guds plan for dig og Jorden, medmindre du arbejder med den fase i din egen tilværelse, der er underlagt deres egen mentale retning. Da, men først da, vil de kunne forstå.

 
   
 
 
   
 
De tre karakteregenskaber som skal læres at udtrykke er ydmyghed - mod - skelneevne.
 
   
 Ydmyghed.
Ydmyghed for at kunne se objektivt på din tilstand og blive klar over sine brister.
 
   
 Mod.
Mod for at kunne angribe det uhyre, af lave begær og egoistiske drifter, der skaber betændelse i det underbevidste.
 
   
 

Skelneevne.
Skelneevne for at opdage en teknik til at overvinde disse.

Til dette har den analyserende teknik været en begyndelse, men ofte standser denne på det punkt, hvor den sandt nok bringer de uhumske impulser frem i lyset, men den standser ofte på dette punkt. Individet erkender at der ligger et uhyre gemt i bevidsthedens underjordiske område, men føler sig forvirret og desorienteret i et forsøg på at håndtere denne vældige fjende.

Det handler her om at påkalde et klarere lys end det fra det analyserende sind og løfte sit problem op i en højere dimension for ikke at rode uendeligt i det underbevidstes mudderpøl.

Til dette påkaldes sjælens lys til hjælp og dagsbevidstheden løftes så. I bestræbelserne på at se sit dilemma i lyset af den visdom, vi kalder sjælen, konfronterer du det fra en ny synsvinkel. Ved at gøre dette i praksis, brydes fastlåsningerne.

 
   
 
 
   
 
Lidt symbolik omkring Skytten.
 
   
 

Aquila.
Ørnen der flyver ind i solens ansigt, fuglen uden for tid og rum, udødelighedens symbol, symbolet på dette hemmelige skjulte noget, der endda ligger bag vore sjæle. Det er sådan at materien eller formen er vehikel/legeme for sjælens manifestation og at sjælen på en højere omdrejning af udviklingsspiralen er vehikel/legeme for åndens manifestation og disse tre er en treenighed, forenet ved det liv, der gennemstrømmer dem alle. Når du ser Aquila, åndens symbol, ved du, at du er ånden på vej hjem.

 
   
 Cygnus.
Svanen er sjælens symbol.

Når Sigittarius - aspiranten - dig ser denne, er det din sjæl, der manifesterer sig i din indre verden, i din åndelige/psykiske struktur.

Husk, der vil komme en dag, hvor vi vil tale om sjælen, som vi nu taler om personligheden, som vi til sidst skal frigøres fra. At frigøre sig fra sjælen , der er opgaven for det menneske, der har gennemgået 3. indvielse.
 
   
 
 
   
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
   
 De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.

Når du er færdig med øvelsen.
Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
   
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
   
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl,
Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
  
 
   
 
 
   
 

Du kan integrere Skyttens styrende energier
Og forøge dine resurser til arbejdet og læreprocessen i dette tegn.

Nedenstående er symbolkort for Skyttens energier. Ved at tænke=intune på navnet på planeten og visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

 
   
 
Jupiter 2. stråle 
 Jorden 3. stråle   
Mars 1. stråle
 
 
 
  
    
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
   
 
 
   
 
   Nøgleord omkring planeten JUPITER og dens energier.    
 
   
 

Formidler 2. stråle energi.= Gylden kærligheds og visdomsenergi.

Jupiter er Vandbærerens "gamle" esoteriske hersker, der inspirerer til de store vidder og til en vældig kærlighed og visdom.

Jupiter stimulerer til ekspansion og udvikling.

Jupiter forøger evnen til at rejse i sine indre legemer og den giver et kreativt intellekt.

På lige fod med Minerva, Uranus og Merkur aktiverer, renser og afbalancerer, samt hæver Jupiter vibrationerne i mentallegemet.

Den stimulerer kreative evner individuelt som gruppemæssigt, giver evnen til at give slip og lade sig forandre, så den kan med fordel benyttes ved blokeret udfoldelse på kreative områder.

Jupiterenergien er god til kunstnere eller personer, der ikke har livsglæde.

Den opløser blokeringer indefra.

God til Vandmandstidsalderens børn.

Man bliver sensitiv over for andres problemer.

Jupiters energi smelter det fysiske-astrale legeme sammen.

 
   
 
 
   
 
Jupiters positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
 Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Jupiters positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem. 
   
 
Positiv aspekteret ------------------------------------------------ Negativ aspekteret.
 
 
Ædelmodig, højsindet --------------------- Overdreven tro på held og lykke.
Lykke i selskabslivet -------------------- Overdreven sportsbegejstring.
Lykkelig, heldig ------------------------ Ingen sans for detaljer.
Åbenhjertig -------------------- Uforsigtig, ubetænksom.
Udvidende princip ------------------ Yderliggående.
Ser stort på tingende ---------------- Ødsel.
Sportsbegejstret -------------- Lystig.
Optimist ---------------- Pessimist.
 
   
 
 
   
 
  Nøgleord omkring planeten JORDEN og dens energier.  
 
   
 

Formidler af 3. stråle energi= Aktiv intelligens energi.

Jorden er en ikke hellig planet, hvor personlighederne lærer at gå ind under Guds Vilje via tro uden beviser. Jorden er med til at udvikle styrken i den Enkelte, for til sidst at stimulere til frigørelse fra det fysiske stof.

Den er god til at meditere på, hvis man oplever sig bundet af det fysiske stof, har en for materialistisk tankegang og føler sig begrænset af en overdimensioneret Jordforbindelse.

 
   
 
Jordens positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
 Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Jordens positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem. 
   
 
Positiv aspekteret ------------------------- Negativ aspekteret.
 
 
Har ikke noget materiale i øjeblikket.
 
   
 
 
   
 
   Nøgleord omkring planeten MARS og dens energier.  
 
   
 Formidler af 1. stråle energi= Guds Viljes energi.

Mars er Vædderens eksoteriske hersker.

Den giver livskraft, frigør dynamik og gennemslagskraft. Den er god at arbejde/ meditere på, når manglende selvkontrol, irritabilitet der går over i aggression og magtmisbrug og hensynsløshed viser sig i personligheden.

Mars viser også, hvor meget energi vi har og vi er i stand til at "komme ud" med os selv og er vi gode nok til at sætte grænser ?

Påvirker og stimulerer rodchakraet.

Vædderens tegn er gennem Uranus forbundet med Vandbærerens tegn.

 
   
 
Mars positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
 Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Mars positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem. 
   
 
Positiv aspekteret ------------------------- Negativ aspekteret.
 
 
Retfærdig, harmfuldhed ---------- Vild, uregerlig, ubændig.
God leder ---------------- Stræber, magtsyge, diktatur.
Kraftfuld, magtfuld ------------ Vil være nummer 1.
Aktiv banebryder -------------------- Aggressiv.
Hurtig --------------- Rå, plump, grov, simpel.
Modig, tapper --------------- Ødelæggende.
Impulsiv ------------ Stridbar, trættekær.
Kæmpende -------------------- Vred.
Direkte i tale ------------ Dumdristig.
Lidenskabelig ------------ Hvileløs.
Temperament --------- Sanselig.
Blodvarme -------- Tankeløs.
Energisk ------- Utålmodig.
Stræbende --- Grusom.
 
   
 
 
   
 
9. Arbejde
Allegori For Skytten ca. 23/11 - 21/12 ( Sagitarus )
 
   
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.

Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
 
 
 
Roligt trådte Skytten frem og Gud talte;
 
 
 
 
Skytte, jeg beder dig om at få mennesker til at le, for når de misforstår min tanke, bliver de formørkede. Gennem latteren skal du give mennesket håb og gennem håb vende hans blik tilbage til mig. Du vil komme i berøring med mange liv om end kun for et øjeblik, og du vil kende rastløsheden i ethvert liv, du berører.

Til dig, Skytte, giver jeg den grænseløse overflods gave, så du kan nå langt nok omkring, til at nå ind i alle mørke kroge og bringe lys derind.
 
 
 
 
Og Skytten trådte tilbage til sin plads.
 
 
 
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden. For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET. For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
 
 
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver. Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud: I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
 
 
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.
 
 
 
 
Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
 
 
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
   
 
 
   
 
Skytten: Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet.
 
   
 
Stjerneskud
(Skytten)

Frigjort for mørkets begrænsende lænker
ser jeg en verden bredt ud for min fod:
vidder, der rækker så langt, som jeg tænker,
bjerge, der vokser i takt med mit mod.

Prøvende spænder jeg langsomt min bue,
lægger en pil på den syngende streng,
sigter mod solskivens rødgyldne lue,
porten til himlens elysiske eng,

stormer om kap med de stejlende vinde
hen over steppernes støvede jord,
følger dens flugt mod en knejsende tinde,
hvortil den trækker et flammende spor,

dvæler en stund på den plet, hvor den lander,
finder ved målet forunderlig fred,
indtil en uro fra sjælen sig blander,
og jeg må sende den næste af sted.

Solen har fundet for natten sit leje,
månen har rullet sit bagtæppe ud,
stjernerne blinker, og pilen vil pege
på den, der er klarest og først står for skud.
 
   
 
 
   
 
 
   
 


 
   
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling.
 
   
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
 
   
Top