Arbejdet i Stenbukkens tegn ( Capricorn ) - ca. 22.12 - 20.01
     
   Generelt om Stenbukkens tegn.   
( Et praktisk og jordnært tegn )
( Et praktisk og jordnært tegn )
 
 
Hvornår er der fuldmåne?
De tre JORDTEGN er
Stenbukken, Tyren, Jomfruen.
Hvornår er der fuldmåne?

 
Temperamentet er betydeligt, mindre dynamisk end ildtegnene Vædderen, Løven, Skytten. Det vil sige at, de er længere tid om at få fingeren ud og tager ikke så mange chancer i livet. Hvor ild er gode til visioner, så er Jordtegnene bedre til at udføre dem. Tyren, Jomfruen og Stenbukken er praktiske og arbejdsomme, og generelt er de skeptiske over for alt, der er ukonkret.
 
     
  Opførsel:
Formelle, velkontrollerede, forsigtige, stabile.
 
     
  Styrke:
Praktisk, jordbunden, systematisk, tillidsvækkende, kropsbevidst.
 
     
  Svaghed:
Forstokket, mangler fantasi, skal lære ikke at sidde fast i alt det ydre ( materialisme, arbejde, sex ) og oparbejde et mere nuanceret livssyn.
 
     
  Instinktivt reaktionsmønster:
Stædighed, hader forandringer.
 
     
  Tankegang:
Logisk, konkret, fint, men unuanceret overblik, "bevis det" mentalitet.
 
     
  Prototyper:
Administratoren, pamperen, praktiske gris, lyseslukkeren , den sensuelle bodybuilder, naturelskeren.
 
     
 
 
     
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for eller for mange planeter i et af Jordtegnene.
 
   
  Hvis man har mange planeter i Jord-tegnene:
Hvis man har mange planeter i jordtegnene og altså er stærkt repræsenteret i jordelementet, har man en tendens til kun at tænke i resultater.
Man bliver let kyniske og ofte ignorerer "vage" begreber som etik og moral.
Alt skal kunne betale sig.
De er udprægede Jordmennesker og lader sig let slå ud af forandringer, da de ikke er særlig fleksible.
 
     
 

Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Jord-elementet:
det vil sige har for lidt jord i sit horoskop, bliver man let urealistisk og rives bort af gale ideer, store humørsvingninger eller mystiske gøremål.

Der er kort og godt ingen jordforbindelse og disse mennesker kan let glemme at tage bukserne på, når de skal til bageren.

 
     
 
 
     
  Den almindelige Stenbuk:
Den almindelige Stenbuk (ubevidst om hans åndelige aspekt), er drevet af ambitioner. Hans mål er ofte selvisk, materiel og social magt. Som regel har han lederevner og vil gerne til tops, om han så skal bruge albuer for at tilfredsstille sin ærgerrighed.

Den almindelige Stenbuk kan synke meget dybt i materialisme, da han er bundet af formen, af personligheden, af dogmatiske forestillinger, for ham drejer det sig hovedsageligt om at tilfredsstille sine materelle behov.

Det almindelige menneske, der er påvirket meget af Stenbukkens tegn, er som før nævnt i besiddelse af en vældig selviskhed. Han er er meget personlighedsbevidst og vurderer alt ud fra, hvad han selv får mest ud af. Han kan være meget effektiv, men føler sig ofte isoleret.

 
     
  Den åndelige bevidste Stenbuk:
Den åndelige bevidste har indset, at jordisk succes er uden reel værdi, for ham gælder det åndelig stræben. Han gør guddommelig brug af materien og ønsker i stigende grad ikke noget for sig selv, de andre skal også med. Han arbejder bevidst på at opnå fuld kontrol over personligheden og opnå forøget sjælsbevidsthed.

På tidligere stadier af sin udvikling oplevede han dette tegn som en stadig kamp som prøvelser, kriser, vanskeligheder, der blokerede og begrænsede ham. Nu oplever han det som en befrielse fra personlighedens bånd. Prøvelserne og kriserne øger hans åndelige vækst og hans indre oplysthed virker opløftende på omgivelserne.

Når den åndeliggjorte personlighed har udlevet personlighedens bindinger, oplever han upersonlighed, som - forstået på den rette måde - betyder, at nu kan han give åndelig kærlighed til alle mennesker, fordi han ikke mere er så bundet af følelsesmæssige anti og sympatier. Han elsker alle. Den lavere Stenbuks hovmod, stolthed, hårdhed og forstokkelse er nu afløst af ydmyghed.

På knæ ofrer den åndeliggjortes personlighed sit hjerte og liv til sjælen i ydmyg tjeneste. Først da bliver livets og de højere kræfters hemmeligheder betroet ham.

 
     
 
 
     
 

Stenbukken er et uudgrundeligt tegn for prøvelser, renselse og frigørelse fra tegnets egne dogmer, autoritet og formbundethed, er et universelt og upersonligt tegn.

Her sker den første sande indvielse (3.indvielse), som for alvor åbner op til det åndelige rige.

 
     
 
 
     
 
Lidt om billedesymbolikken i Stenbukken.
 
  Nedenstående symboler/billeder, kan også vise sig i dine drømme/meditationer, når dit højere selv vil orintere/rådgive dig.
 
     
  Stenbukken og Geden.
 
  Den laveste gruppe, viser materialisten, der søger næring ved foden af bjerget. Han tilfredsstiller grådigt sine materielle begær og behov.  
     
  Den hellige ged eller Enhjørningen.
 
  Den højere gruppe repræsenterer det søgende menneske, aspiranten og disciplen, der klatrer højere og højere op ad indvielsens bjerg som ønsker at tilfredstille sin åndelige stræben.

Den hellige ged og enhjørningen viser således den indviede, der er på vej til eller har opnået fuld sjælsbevidsthed dvs. er på vej til at nå toppen af bjerget eller når toppen af bjerget.
 
     
  Fårene skal skilles fra bukkene.
 
  Den gamle beretning om at fårene skal skilles fra bukkene på dommedag, har en dyb esoterisk betydning. Fårene repræsenterer de mennesker, der - når den langstrakte vi kender som "dommedag" indtræffer - er fuldt tilfredse med at være i flokken, og som derfor ikke er begyndt at gå lysets vej.

De vil gradvis ophøre at inkarnere, for ikke at sinke den øvrige menneskeheds udvikling. Senere vil de så - efter en lang hvileperiode på de indre planer blive sendt i inkarnation på andre kloder i en fremtidig udviklingskæde, hvor de bliver de ledende mennesker.
 
     
  Bukkene.
 
  Bukkene, derimod, repræsenterer de højere Stenbukke, der til den tid har skilt sig ud fra flokken og er begyndt at klatre op af bjerget mod åndelige mål.

De foresætter mod målet og vil til den tid udgøre flertallet af menneskeheden.
 
     
  Ørnen.
 
  Er symbol på åndsaspektet - lyset.
Hvis du "ser" dette symbol indikerer det: højere åndelig styrelse eller at du skal holde blikket mod det åndelige Lys. Hold da dit øje fæstnet på ørnen; kald den åndelige ild ned; se ikke på jorden; vær centreret i det Guddommelige.
 
     
 
 
     
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
     
  De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.

Når du er færdig med øvelsen.
Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
     
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
 
 
 
 
 
     
 

Du kan integrere Stenbukkens styrende energier
Og forøge dine resurser til arbejdet og læreprocessen i dette tegn.

Nedenstående er symbolkort for Stenbukkens energier. Ved at tænke=intune på navnet på planeten og visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

 
     
 
Saturn 3. stråle 
 Venus 5. stråle    
Solen 2. stråle
 
 
 
 
Se Saturn meditation
Se Venus meditation
Se Sol meditation
 
       
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
     
 
 
     
 
   Nøgleord omkring planeten SATURN og dens energier.    
 
     
  Formidler 3. stråle energi = Aktiv Intelligens.  
     
  På det politiske område stimulerer den til at se den internationale ånd, den globale ånd, modsat den nationale, patríotiske ånd.  
     
  På det religiøse område påvirker den til at se det universelle i Guds kærlighed modsat autoritet og dogmer.  
     
  På det økonomiske område fremkalder Saturn oprør mellm dem, der bukker under for det materielle, skraber ejendele til sig og sanker til hobe og gemmer og dem der giver afkald på det for at få noget bedre, og vinde det Kristus kalder "skatte i himlen".  
     
  På næsten alle tankens områder findes de 2 magtfulde kræfter, der skyldtes fiske- og vandbærer energiernes indvirkning. Det er kendetegnende ved de 2 grupper, de der er bundet til fortiden og det materielle aspekt og de der er ved at opfatte visionen, og som ser livet, bevidstheden, hensigten og planen bryde frem gennem dem alle.  
     
  Det er op til os selv, hvor hurtig vi lærer den lektie at give slip, således at fisketidsalderens materialisme, autoritet, besidderglæde og mentalitet kan afløses af åndelighed, intuition, og universel bevidsthed.  
     
  Denne energi er med til at ophæve de karmiske bånd, giver evnen til på forhånd at kende virkningerne af årsagerne, minder en om, hvor man i sit liv ikke tager ansvar for sine handlinger.  
     
  Saturn energien trækker årsagerne frem i bevidstheden på tidspunkter, hvor man hæmmes af tidliger livs uforsvarlige handlinger.  
   
 
 
     
 
Saturns positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
  Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Saturns positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.  
     
 
Positiv aspekteret ------------------------------------------------ Negativ aspekteret.
 
 
Ansvarsfuld, alvorlig ------------------------------ Streng, hård, heftig, fyndig.
Forsigtig, varsom ----------------------- Dum, tungnem, træg, langsom.
Sparsommelig -------------------- Ikke anerkendelse af skønhed.
Praktisk ---------------------- Ringe, ussel, tarvelig, simpel.
Retfærdig, redelig -------------------- Gerrig, begærlig.
Yålmodig -------------------- Begrænset, indskrænket.
Stræbende, higende -------------------- Nedtrykt.
Omhyggelig i tale -------------------- Selvsikker.
Kontrollerende -------------------- Frygtsom.
Konservativ -------------------- Uinspireret.
 
     
 
 
     
 
  Nøgleord omkring planeten VENUS og dens energier.  
 
     
  Formidler af 5. stråle energi= Konkret videnskab. Tænkeevne.  
     
  Åbner op for Kristusenergien og forøger evnen til at give.  
     
  Den bruges ved hang til letsindighed og til at tage af livets goder på andres bekostning, samt ved lukket hjertecenter, der medfører følsomhed
overfor andre.
 
     
  Kan også med fordel benyttes ved en indre angst og utryghed.  
     
 

Venus er oprindelsen til den intelligente tanke, idet den handler enten gennem begæret (på de tidlige stadier) eller gennem kærligheden (på de senere stadier). I tyrens tegn betyder det tænkningen, der giver sig udtryk gennem det intelligente begær, for det er kundskabens mål for det almindelige Menneske.

 
     
 

Venus er Jordens højere selv eller alta ego.

 
     
 

Venus står for kærlighesprincippets tilsynekoms gennem tænkningens styrende kraft og er styret af 5. stråle energi (højere mental energi).

Og tilfører derfor dig og din energistruktur en energi, der forhøjer din evne til at give og være kærlig - Giver en udvidelse af din sanse apparat,
så at du i dit indre vil opleve en forøget skønhed, kreativitet, harmoni, enhed og højere tankevirksomhed.

 
     
  Venus, menneskehedens tankeenergi, knytter forbindelsen mellem det ene menneske og det andet, mellem den ene nation og den anden, medens Vulkan knytter forbindelsen mellem det 4 naturrige (det åndelige rige) og det første (mineralriget).  
     
 
 
     
 
Venus positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
  Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Mars positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.  
     
 
Positiv aspekteret ------------------------------------ Negativ aspekteret.
 
 
Smidig, tilpassende -------------------- Kunstig, snu, listig, forslagen.
Kunstnerisk ------------------------ Ubestemt, rådvild, vaklende.
Omgængelig, selskabelig -------------------- Vag, ubeslutsom.
Hengiven ------------------------------ Fred for enhver pris.
Taktfuld -------------------- Undgår helst ubehageligheder.
Venlig ------------------------ Forelsket i kærligheden.
Elegant, yndefuld -------------------- Træg, blaseret.
Kærlig, øm -------------------- Aldrig tilfredsstilet.
Fredselskende ----------------- Mistillidsfuld.
Stille, blid, rolig -------------------- Svag.
Harmonisk -------------------- Doven.
 
     
 
 
     
 
  Nøgleord omkring planeten SOLEN og dens energier.  
 
     
 
Symbolet på kortet illustrerer med strålerne ud fra cirklen, overskridelse af egne grænser - vi har kun de grænser vi selv stiller.

Solen forstærker æterlegemet/vitallegemet, giver energi og en dynamisk og ekspansiv livsglæde.

Den er god ved kroniske sygedomme, afkræftelse, samt ved indre og psykisk hårdhed.

Solen repræsenterer Jeg-et, personligheden, faderen, kongen, autoroteten, livskraft vitalitet, ansvar, selvstændighed, maskulint princip.

God til sygedomme i luftvejene, forkøelse.

God til healing af ældre mennesker.

God for usikre mennesker.

Solen stimulerer til at give slip på kropspanser, åbne sig og samarbejde.

 
     
 
 
     
 
Solens positive og negative aspekter, som de kan udtrykke
sig i din personlighed.
 
     
 
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Solens positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Positiv aspekteret ------------------------------------- Negativ aspekteret.
Sand hengivenhed -------------------- Højtravende, svulstig, opblæst.
Tro, trofast -------------------------- Uvillig til enhver forandring.
Højmodig, højsindet -------------------- Despotisk(tyranisk).
Stolt ------------------------ Sentimental, overstrømmende.
Herskende -------------------- Enevældig, uindskrænket.
Munter -------------------- Barnlig munter, spøgefuld.
Rundhåndet, gavmild ---------------- Dominerende.
Levende -------------------- Ryggesløs, lastefuld.
God organisator ----------------- Nedladende.
Ophøjet, værdig ----------------- Arrogant.
Magtfuld -------------------- Ekstravagant.
Kongelig -------------------- Overbærende.
 
     
 
 
     
 
10. Arbejde
Allegori For Stenbukken. ca 22.12 - 20.01 ( Capricornus )

 
     
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.

Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
 
 
 
Roligt trådte Stenbukken frem og Gud talte;
 
 
 
 
Af dig, Stenbuk, Kræver jeg, at du skal arbejde i dit ansigts sved, så du kan lære mennesket at arbejde. Dit hverv er ikke let, for du vil føle, at menneskets møje hviler på dine skuldre; men for dine byrders åg lægger jeg menneskets ansvarlighed i dine hænder.
 
 
 
 
Og Stenbukken trådte tilbage til sin plads.
 
 
 
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden. For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET. For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
 
 
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver. Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud: I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
 
 
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.
 
 
 
 
Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
 
 
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
     
 
 
     
 
Stenbukken: Hensunken er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lys ryggen.
 
     
 
Bjergets pagt
(Stenbukken)

Jeg bader min sjæl i det himmelske lys,
drømmende hensunket foran mit alter,
da et bekræftende, frydefuldt gys
varsler et budskab fra lysets forvalter:

“ Du, som bestiger det højeste bjerg,
helt op hvor Jorden og himlene mødes,
vid er din udsigt, men husk på dit hverv:
at sprede den glød, hvoraf daggryet rødes.”

Opfyldt af synet og sætningens magt
vender jeg ryggen til tindernes tinde,
løser mit pant i en ophøjet pagt
og lader mit sjælslys på mennesker skinne.
 
     
 
 
     
 
 
     
 


 
     
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling.
 
     
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
 
     
Top
Tilbage til Zodiak!
Top