Arbejdet i Vandmandens tegn ( Aqarius ) - ca. 21.1 - 20.02
 
   Generelt omkring Vandmandens tegn.   
( Det er et luft-tegn )
( Det er et luft-tegn )
 
 
Det er et luft-tegn,
der stimulerer mentallegemet
og intellektet.
De tre LUFTTEGN er
Vandmanden, Tvillingen, Vægten.
Det er et luft-tegn,
der stimulerer mentallegemet
og intellektet.
 
Hvornår er der fuldmåne?
 

 
De er idemennesker og har deres styrke i det mentale og intellektuelle. De "lever" ofte i hovedet og udstrålingen er let og munter. Tingende må helst ikke blive for tunge for luftmennesker. Reelt er der en dyb angst for følelser. Tvillingerne vægten og Vandmanden vil helst holde en distance til alt i livet, og de taler ofte pokker et øre af.
 
     
  Opførsel:
Nysgerrig, levende, omskiftelig, frihedselskende.
 
     
  Styrke:
Iderig, kommunikerende, omgængelig, uforudsigelige, objektive, tolerante.
 
     
  Svaghed:
Overfladisk, ansvarsløs, efterrationaliserende. Skal lære at bruge sine følelser istedet for at distancere sig.
 
     
  Instinktivt reaktionsmønster:
Konfliktsky. (Lad mig komme væk).
 
     
  Tankegang:
Sprælsk, spontan, "brainstorming", kræver at forstå alt.
 
     
  Prototyper:
Den distræte professor, humoristen, læsehesten, den fødte sælger (taler kunderne ihjel), fantasten.
 
     
 
 
     
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for
eller for mange planeter i et af Lufttegnene.
 
   
  Hvis man har mange planeter i Luft-tegnene:
Hvis man har mange planeter i lufttegnene og altså er stærkt repræsenteret i luftelementet, har man en tendens til ikke at gøre noget uden at tænke først. Der kan være noget handlingslammet over dem, netop fordi de kun er i kontakt med deres mentale egenskaber.
 
     
 

Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Luft-elementet:
Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i luftelementet, det vil sige har for lidt luft i sit horoskop, savner man nysgerrighed og kan have svært ved at vænne sig til nye ideer og mennesker. Kort sagt, de mangler "lethed" og ser sig gerne gal på dem, der er for intellektuelle eller har sans for humor.

 
     
 
 
     
 

Nøgleord til arbejdet i Vandbærerens tegn. (lufttegn)
Renselse af følelses og mentallegemet, så vi i større grad kan lytte til sjælens røst og derved manifestere kvaliteterne fra den åndelige verden ind i vores daglige dag.

Vandbærerens tidsalders slutmål er at få menneskets animale natur - følelsesnaturen og den mentale natur til at være sekundært og få sjælen, bevidsthedsaspektet, denne universelle drivkraft i os alle, til at indtage førstepladsen.

Herved vil vi, selvom vi lever i legemer eller en fysisk krop, have fokuseret bevidstheden i det 5 naturrige-den 5 dimension, det åndelige rige.

Og altså dagbevidst kunne samarbejde med Gud og den plan der ligger for hver af os som Guds energi i inkarnation.

I Aquarius tegnet arbejder vi etapevis på det at kunne opnå det at blive tjenende Mestere. Målet i Vaqndbærerens tidsalder er, at gøre alle
bevidstheder til tjenende Mestre og det gælder altså også dig og mig.

Så der er nok at tage fat på.

Man kan kun blive Mester hvis man har lært at tjene.

 
     
 
 
     
  For at kunne tjene må der opnås indsigt og indvielse. Kendetegnende for sande indviedede i en eller anden grad er;
Uselvisk tjeneste.
Det vil sige tjeneste der ikke udføres fordi vi har fået at vide at tjeneste er vejen til frigørelse, men om tjeneste der udføres fordi vores bevidsthed ikke længere er selvcentreret eller at det at tjene, simpelthen kommer som et indre behov, krav fra vor indre verden.

Helt klart er det, at dette må der trænes med i mange inkarnationer, og at kunne beherske denne kvalitet, må optrænes etapevis.

Gruppearbejde.
Gruppearbejde i den forstand, at stå alene ved håndteringen af sine egne sager og fuldstændig glemme sit eget selv og anliggender til fordel for
velfærdet hos den særlige del af menneskeheden, som vi er knyttet til.

Gruppearbejde fornægter ambition, at gøre karriere inden for nogen loge/organisation, fornægter alle officielle forrettigheder.
 
 
 
 
 
     
 

Karakteristik for Vandbærerens tegn og tidsalder.
At i vandbærerens tegn og tidsalder skal mennesket skal lære at rense verden, ved at lede livskræfterne igennem den og i den rigtige retning.

Aquaries afbildes som en mand der holder en omvendt krukke og ud af den kommer 2 livsvandsstrømme - livets og kærlighedens flod.

Disse 2 ord, liv og kærlighed, er de 2 ord der giver udtryk for fremgangsmåden i Vandbærerens tidsalder. Ikke form, ikke forstand, men livet og kærligheden.

Alting og livet vil blive fortolket ud fra energibegreber.

Et nyt sprog, selve energiens symbolsprog, vil erstatte det nuværende.

Mental kommunikation/energiudveksling vil være fremherskende og til sidst erstatte det verbale sprog.

 
     
 
 
     
  Vi vil alle blive praktiserende okkultister.
Det vil sige okkultister, der lever og arbejder i en verden af kræfter/energier, som vi gradvis vil lære at håndtere ud fra sjælens og Guds-helhedens love. Og ikke efter, hvad der er bedst efter personlighedens legemers ønsker/behov.
 
     
 
 
     
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
     
 
De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.

Når du er færdig med øvelsen.
Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
     
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur eller valgt energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
 
     
 
 
     
 

Du kan integrere Vandbærertegnets styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.

Nedenstående er symbolkort for Vandbærerens energier. Ved at tænke=intune på navnet på planeten og visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

     
 
Saturn 3-7. stråle 
 Jupiter 2. stråle  
Uranus 7. stråle
 
 
 
 
Planet energiøvelse og meditation
Planet energiøvelse og meditation
Planet energiøvelse og meditation
 
       
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
     
 
 
     
 
   Nøgleord omkring planeten SATURN og dens energier.    
 
     
  Formidler 3-7. stråle energi = Aktiv Intelligens.  
     
  På det politiske område stimulerer den til at se den internationale ånd, den globale ånd, modsat den nationale, patríotiske ånd.  
     
  På det religiøse område påvirker den til at se det universelle i Guds kærlighed modsat autoritet og dogmer.  
     
  På det økonomiske område fremkalder Saturn oprør mellm dem, der bukker under for det materielle, skraber ejendele til sig og sanker til hobe og gemmer og dem der giver afkald på det for at få noget bedre, og vinde det Kristus kalder "skatte i himlen".  
     
  På næsten alle tankens områder findes de 2 magtfulde kræfter, der skyldtes fiske- og vandbærer energiernes indvirkning. Det er endetegnende ved de 2 grupper, de der er bundet til fortiden og det materielle aspekt og de der er ved at opfatte visionen, og som ser livet, bevidstheden, hensigten og planen bryde frem gennem dem alle.  
     
  Det er op til os selv, hvor hurtig vi lærer den lektie at give slip, således at fisketidsalderens materialisme, autoritet, besidderglæde og mentalitet kan afløses af åndelighed, intuition, og universel bevidsthed.  
     
  Denne energi er med til at ophæve de karmiske bånd, giver evnen til på forhånd at kende virkningerne af årsagerne, minder en om, hvor man i sit liv ikke tager ansvar for sine handlinger.  
     
  Saturn energien trækker årsagerne frem i bevidstheden på tidspunkter, hvor man hæmmes af tidligere livs uforsvarlige handlinger.  
   
 
 
     
 
Saturns positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
  Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Saturns positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.  
     
 
Positiv aspekteret ------------------------------------------------ Negativ aspekteret.
 
 
Ansvarsfuld, alvorlig ------------------------------ Streng, hård, heftig, fyndig.
Forsigtig, varsom ----------------------- Dum, tungnem, træg, langsom.
Sparsommelig -------------------- Ikke anerkendelse af skønhed.
Praktisk ---------------------- Ringe, ussel, tarvelig, simpel.
Retfærdig, redelig -------------------- Gerrig, begærlig.
Yålmodig -------------------- Begrænset, indskrænket.
Stræbende, higende -------------------- Nedtrykt.
Omhyggelig i tale -------------------- Selvsikker.
Kontrollerende -------------------- Frygtsom.
Konservativ -------------------- Uinspireret.
 
     
 
 
     
 
   Nøgleord omkring planeten JUPITER og dens energier.  
 
     
  Formidler 2. stråle energi.= Gylden kærligheds og visdomsenergi.  
     
  Jupiter er Vandbærerens "gamle" esoteriske hersker, der inspirerer til de store vidder og til en vældig kærlighed og visdom.  
     
 

Jupiter stimulerer til ekspansion og udvikling.

 
     
  Jupiter forøger evnen til at rejse i sine indre legemer og den giver et kreativt intellekt.  
     
 

På lige fod med Minerva, Uranus og Merkur aktiverer, renser og afbalancerer, samt hæver Jupiter vibrationerne i mentallegemet.

 
     
 

Den stimulerer kreative evner individuelt som gruppemæssigt, giver evnen til at give slip og lade sig forandre, så den kan med fordel benyttes ved blokeret udfoldelse på kreative områder.

 
     
  Jupiterenergien er god til kunstnere eller personer, der ikke har livsglæde.  
     
  Den opløser blokeringer indefra.  
     
  God til Vandmandstidsalderens børn.  
     
  Man bliver sensitiv over for andres problemer.  
     
  Jupiters energi smelter det fysiske og astrale legeme sammen.  
     
 
 
     
 
Jupiters positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
  Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Jupiters positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.  
     
 
Positiv aspekteret ----------------------------------------------- Negativ aspekteret.
 
 
Ædelmodig, højsindet --------------------- Overdreven tro på held og lykke
Lykke i selskabslivet -------------------- Overdreven sportsbegejstring
Lykkelig, heldig --------------------------- Ingen sans for detailler
Åbenhjertig ------------------------- Uforsigtig, ubetænksom
Udvidende princip ----------------------- Yderliggående
Ser stort på tingende ------------------------ Ødsel
Sportsbegejstret ---------------------- Lystig
Optimist -------------------- Pesimist
     
 
 
     
 
  Nøgleord omkring planeten "Uranus" og dens energier.   
 
     
 
Formidler 7. stråle energi = Lov - Orden - Ceremoni.
     
  På lige fod med Minerva, Merkur og Jupiter aktiverer, renser og balancerer, samt hæver Uranus vibrationerne i mentallegemet.
 
     
  Uranus åbner op for den ny tids energi og inspiration. Den sprænger Fisketidsalderens fordomme, forældede meninger og individualisme.  
     
  Den rammer højere og lavere mentallegeme, aktiverer det 3. øje og halscenteret, stimulerer den gruppedannelse, der vil bringe os ind i den nye tid.  
     
  Den anbefales til grupper, der ønsker at arbejde med den nye tids energi og inspirationer.
 
     
  Uranus er en af de syntese-skabende planeter, og Sirius influerer på hele vort solsystem via Uranus - Neptun - Saturn.
 
     
  Uranus er hjemstedet for elektrisk ild.
 
     
  Uranus er legemliggør energien fra den 7. stråle og dens virke er analog med Merkurs, fordi den 7. stråle er strålen som forbinder ånd og materie og fører elektrisk ild og ild ved friktion sammen, og således frembringer manifestation.
 
     
  Den brændende grund skal den indviede til sidst passere. Uranus styrer den okkulte vej og har i esoterisk forstand relation til hierofanten i
indvielsens mysterier.
 
     
  Uranus er tænkningens planet, den åndelige abstrakte, altid opladt til alt nyt.  
     
  Uranieren, Vandmandsmennesket, som vil sætte nye ideer igennem, må altid brydes med menneskenes og sin egen skabelonagtige adfærd. Kæmpe med sin egen tendens til at have en patentløsning ved hånden på alle problemer eller faldbyde et endegyldigt system, som han vil presse alt ind i, hvad enten det passer til det eller ej, kun fordi han nu har udtænkt det sådan. I hans udprægede tekniske forstand stemmer disse systemer måske nok, men kun for robbotter og næppe for mennesker der ejer liv og egen bevidsthed.
 
     
  Uranus er klarsynets planet og den repræsenterer også den tekniske og psykiske udvikling og den højere tænkning.  
     
  Uranus er den nye tidsalders første planet, hvor igennem både den tekniske og psykiske udvikling repræsenteres. Man kunne også kalde den "opvågningens"symbol, idet den igennem sin klare og stærkt intuitive virkning influerer mennesket til psykisk forskning og til teknisk-videnskabelige nydannelser.  
     
 
 
     
 
Uranus positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
     
 
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Uranus positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Positiv aspekteret ------------------------------------------------------------------ Negativ aspekteret
Venlig, kontaktskabende -------------------- Tiltrukket af tvivlsomme metoder i okkultismen.
Reformerende, fornyende ---------------------------- Trodsig, forstokket, forhærdet.
Fremadskridende, fremsynet ------------------------- Fængslende, forheksende.
Positiv okkultisme -------------------------------- Afsondret, ekcentricitet.
Ualmindelig, udsædvanlig ---------------------- Egensindig, stivsindet.
Stærk villende -------------------- Oprører, provo, revolutionær.
Original ------------------- Tvangs-tiltrækkende, tillokkende.
Ukonventionel -------------------- Rå, simpel, grovkornet.
Magnetisk ---------------------- Skiftende, foranderlig.
Frimodig, dristig, djærv ------------------- Farlig.
Enevældig ------------- Abnorm, krævende.
Opfindsom ------------------- Stivsindet.
 
     
 
 
     
 
11.Arbejde
Allegori For Vandbæreren tegn. ca 21.1- 20.2. (Aquarius)

 
 
 
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.

Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
 
 
 
Roligt trådte Vandmanden frem og Gud talte;
 
 
 
 
Til dig, Vandmand, giver jeg fremtidsbegrebet, så at mennesket kan se andre muligheder. Du vil føle ensomhedens smerte, for jeg tillader dig ikke at personificere min kærlighed. Men fordi du vender menneskets blik mod nye muligheder, giver jeg dig frihedens gave, så at du i din frihed kan forsætte med at tjene menneskeheden, når som helst den har brug for dig.
 
 
 
 
Og Vandmanden trådte tilbage til sin plads.
 
 
 
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden. For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET. For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
 
 
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver. Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud: I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
 
 
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.
 
 
 
 
Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
 
 
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
     
 
 
     
 
Vandbæreren: Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende mennesker.
 
     
 
Livets vand
(Vandbæreren)

Jeg fylder min krukke ved livskraftens kilde,
hvor stundom jeg styrker min sjæl og min krop,
bærer den varsomt og uden at spilde
ned ad det bjerg, hvor jeg selv vandred’ op.

Og ser jeg en bror eller søster, der stræber
mod toppen, men tynges af træthedens åg,
la’r jeg dem fugte de brændende læber,
lægger på tørsten et lindrende låg.

Vandet er mig, og ved gavmildt at dele
vil dråberne samles i enhedens kar:
é t vand, ét liv, ét menneskehele
alt hvad der er og vil være og var.
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling.
 
     
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
 
     
Top
Tilbage til Zodiak!
Top