Arbejdet i Fiskens tegn ( Pisces ) - ca 21.2- 20.3.
 
    Generelt omkring Fiskenes tegn.    
( et vandtegn )
( et emotionelt tegn )
 
 
Hvornår er der fuldmåne?
De tre VANDTEGN er Krebsen, Skorpionen og Fisken.
Hvornår er der fuldmåne?

 
Her er det følelserne, der kører løbet på godt og ondt. Hvor LUFT har distance nok til at være objektiv, så er VAND tordnende subjektiv. Disse tegn skal have oplevet tingende personligt for at forstå dem og kan derfor ikke forholde sig til noget så fjerne som en borgerkrigi Armenien. Men hvis naboens hundehvalp bliver kørt over af en Skoda, kan deres verden gå under. VAND styres af stemninger, atmosfære og ubevidste mekanismer som angst.
 
     
  Opførsel:
Følelsesbetonet, genert, store humørskift, plejende, nærtagende.
 
     
  Styrke:
Fantasifuld, samværs- og familieorienteret, stærk sensivitet og indlevelsesevne.
 
     
  Svaghed:
Ubevidst om sig selv, angstbetonet. Skal lære at have mere gå-på-mod og ikke være så hudløs.
 
     
  Instinktivt reaktionsmønster:
Græder og bliver ked af det (eller slår fra sig i selvforsvar).
 
     
  Tankegang:
Dyb, intuitiv, dog med fare for at blive for sort/hvid, "holistisk", tænker i billeder.
 
     
  Prototyper:
Hyggesprederen, mor Danmark, Fedtmule, offeret, (så tramp dog på mig), mystikeren den flippede kunstner.
 
     
 
 
     
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for eller for mange planeter i et af Vandtegnene.
 
   
  Hvis man har mange planeter i Vandtegnene:
og altså er stærkt repræsenteret i Vandelementet, kan der være store problemer med at finde ud af sig selv og tilværelsen. Der kan være tendens til at flygte ind i drømmeverdener og være meget urealistisk. Sensitiviteten er for stor, og ens usikkerhed gør at andre mennesker former en langt mere end man har godt af.
 
     
 

Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Vandelementet:
det vil sige har for lidt Vand i sit horoskop, har man sjældent indlevelsesevne i andre og ignorerer tit deres eget følelsesliv, fordi de knap nok ved hvad følelser er for noget. Oftest ignorerer disse mennesker også deres intuition, og de musiske og "flippede" sider af tilværelsen.

 
     
 
 
     
 

Nøgleord til arbejdet i Fiskenes tegn. (vandtegn)
Fisketegnet stimuleres til større følsomhed, usikkerhed, smidighed, balance fred og harmoni.

Vandelementet understreger det følsomme, sansende, fantasifulde og kærlige.

Den typiske fisk er præget af stor sensitivitet. Han/hun er psykisk polariseret med en instinktiv, til tider intuitiv, emotionel kraft. Evnen til at fornemme og forudføle er stor, og mange medier har en stærk fiskepåvirkning. Men da personligheden endnu styrer, er de ofte ofre for illusionens blændværk og deres psykiske evner er ikke altid pålidelige.

 
     
 
 
     
 

Den lavere Fisketype:
Er ofte kastebold for ydre indflydelser og for sine egne følelser, fordi han/hun er så overordentlig modtagelig. Han/hun føler egentlig samhørighed med sjælen men styres alligevel af sin stærke følelsesnatur. Denne dualitet gør ham/hende usikker, ubestandig og ofte depressiv. Mennesketyper med stærk fiskeindflydelse er ærlige, gode og blide. Han/hun ønsker at tjene overalt, men der ligger megen selvisk kærlighed i ham/hende, så længe det åndelige ikke styrer.

Den almindelige Fisketypes hengivenhed og psykiske modtagelighed får ham/hende ofte til at skyde genvej til sandheden og visdommen. Han/hun føler en hengiven idealisme for alt det han/hun intuitivt ved er rigtigt. Men for det meste er han/hun for svag til at stræbe effektivt efter at nå dette mål.

 
 
 
 
 
     
 

Den højere Fisketype:
Evnen til at fornemme og forudføle er stor, han/hendes psykiske evner er stabile da de er gennemstrømmet af en høj åndelig kraft og kærlighed og kan derfor arbejde imod målet, det at blive en verdensfrelser. Den højere Fisk er i større grad end den lavere Fisketype ud over vanskelighederne i denne opgave, fordi han/hun har opnået enhed med altet/Gud, er i større grad i enheden, i Gudsenergien.

Hos den højere Fisketype er selvinteresse i højere grad forvandlet til alkærlighed. Effektiviteten hos den højere Fisketype er betragteligt større, mod fuldbyrdelse af alt det, et menneske overhovedet kan nå. Og han/hun har større muligheder for at træde ud af menneskeriget og træde ind i det overmenneskelige rige eller Mestrenes verden.

 
     
 
 
     
 

Lidt om Fisketegnets symbolik.
Det bånd, der forbinder de to Fisk, er den forbindelse vi så længe har arbejdet på at skabe mellem personligheden og sjælen. Det er antahkaranen, der på de første stadier giver et glimt af sjælen og som senere bliver udbygget, så han/hun på et tidspunkt opnår fuld sjælsbevidsthed.

Den øverste Fisk illustrerer sjælen, der har forladt vandet (følelsernes rige) for at søge mod åndens rige. Ned i vandet ser vi den anden Fisk, personligheden, som svømmer vandret over havbunden og søger næring i personlighedens rige.

 
     
 
 
     
 

Fisketidsalderen contra Vandbærertidsalderen.
Fiskens tidsalder, som vi er på vej ud af, ca. år 0000-2000, var meget præget af hengivenhed over for et ideal. Det har været Kristendommens tidsalder, vi har fokuseret vores hengivenhed på vort eget personlige ideal, som vi så har søgt at påtvinge andre. Vi har haft en teoretisk viden om kærlighed som vi stort set ikke har evnet at leve i praksis.

Dette vil ske i Vandbærerens tidsalder ca. år 2000 til ca. år 4000, hvor vi vil lære at leve som sjæle, hvor følelserne er holdt op med at styre.

 
     
 
 
     
 

Målet i Fisketegnet. (Pices).
I Pices bringes tingende til afslutning, til død. Det "gamle" må dø, for at det nye kan komme til. Personligheden må dø, må forvandles, før sjælen kan styre, og sjælen må forvandles, for at ånden, monaden, Gud kan styre. Det er afslutningen på den Zodiakale cyklus, på sjælens arbejde, på livet i menneskeriget.

Her finder vi endelig frelse, forløsning og frigørelse.

I Løvens tegn måtte vi udarbejde vor egen frelse, i Skyttens tegn tjente vi i tavshed, og så kun målet, i Fiskene når vi det mål engang og bliver Verdensfrelsere, og da oplever vi universalitet, fordi vi er et med alt.

Et af hovedmålene i dette tegn er at få forløst den dyriske natur i mennesket og transcenderet.

 
     
 
 
     
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
     
 
De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.

Når du er færdig med øvelsen.
Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
     
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
 
     
 
 
     
 

Du kan integrere Fiskenes styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.

Nedenstående er symbolkort for Fiskenes energier. Ved at tænke=intune på navnet på planeten og visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

     
 
Pluto 1. stråle
 Jupiter 2. stråle  
Neptun 6. stråle
 
 
 
 
Planet energiøvelse/meditation
Planet energiøvelse/meditation
Planet energiøvelse/meditation
 
       
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
     
 
 
     
 
   Nøgleord omkring planeten PLUTO og dens energier.    
 
     
  Formidler af 1. stråle energi= Guds Viljes energi.  
     
  Pluto er Fiskens esoteriske hersker og giver en åndelig viljestyrke og kraft. Det er forvandlingens planet, som gennem død skaber opstandelse.  
     
  Den opstandelse, der fremkommer via det "gamles" død og via den desillusionering, som fremkommer, når man kan "se" klart.  
     
  Der er altså her tale om personlighedens død og ikke den fysiske krops tilintetgørelse.  
     
  Ved denne "personlighedens død" befries sjælen fra personlighedens fangenskab og en transformering/opstandelse påbegyndes og gradvis vokser dagsbevidstheden.  
     
  Denne energi er god at kanalisere, når man for alvor ønsker at komme videre, og på tidspunkter, hvor man føler sig stærk nok til at konfrontere sider der er grundlæggende i ens uforløste personlighedsstruktur.  
     
  Sagt på en anden måde, ved individuel kanalisering, viser Pluto os vores"sorte kælder",d.v.s skyggesider og primitivitet, men også de psykiske ressourcer, der gør at vi er i stand til at komme op igen efter katastrofer, nedture og konflikter.  
     
  Energien fra Pluto har ingen respekt for traditioner eller følelser, som er bundet til en eller anden konventionel form eller tilstand. Dens verden ligger i den fantastiske og grænseløse fremtid, i de ubegribelige, abnorme eller geniale forehavender.  
   
  Den skaber, reformerer, tilintetgør, omformer, og skaber igen. Man kan også sige at den forvandler eller omskaber fordi den ikke forkaster det bestående fuldt ud, kun formen og metoden forkastes, men den beholder ideen eller kærnen, hvorefter den opbygger en ny form, en ny metode - en ny verden.  
   
  Denne forvandlings-tendens eller forvandlingsproces "metamorphose" er egentligt det centrale hos Pluto eller i den plutoniske indflydelse.
 
   
  Der hvor man har Pluto stående i horoskopet, har man meget power, men der kan også være en tendens til at opføre sig "for" magtbetonet.  
   
  Baner vejen for Shamballas kraft.  
   
 
 
   
 
Plutos positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
  Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Plutos positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.  
   
 
Positiv aspekteret ------------------------------ Negativ aspekteret.
 
 
Fjernende, udsondrende ------ Magtfuld gendannende, voldsom.
Genfødende, åbenbarende --------- Undergrundsvirksomhed.
Begyndelse og afslutning -------------- Overstrømmende.
Dybt arbejdende ----------------------- Frembrydende.
Dobbeltpolet princip ----------------- Forbryderisk.
Højder+dybder ------------ Massepåvirkning.
Geniet ------------------------ Gruppen.
 
   
 
 
     
 
   Nøgleord omkring planeten JUPITER og dens energier.  
 
     
  Formidler 2. stråle energi.= Gylden kærligheds og visdomsenergi.  
     
  Jupiter er Vandbærerens "gamle" esoteriske hersker, der inspirerer til de store vidder og til en vældig kærlighed og visdom.  
     
 

Jupiter stimulerer til expansion og udvikling.

 
     
  Jupiter forøger evnen til at rejse i sine indre legemer og den giver et kreativt intellekt.  
     
 

På lige fod med Minerva, Uranus og Merkur aktiverer, renser og afbalancerer, samt hæver Jupiter vibrationerne i mentallegemet.

 
     
 

Den stimulerer kreative evner individuelt som gruppemæssigt, giver evnen til at give slip og lade sig forandre, så den kan med fordel benyttes ved blokeret udfoldese på kreative områder.

 
     
  Jupiterenergien er god til kunstnere eller personer, der ikke har livsglæde.  
     
  Den opløser blokeringer indefra.  
     
  God til Vandmandstidsalderens børn.  
     
  Man bliver sensitiv over for andres problemer.  
     
  Jupiters energi smelter det fysiske-astrale legeme sammen.  
     
 
 
     
 
Jupiters positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
 
  Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser, i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Jupiters positive energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.  
     
 
Positiv aspekteret ----------------------------------------------- Negativ aspekteret.
 
 
Ædelmodig, højsindet --------------------- Overdreven tro på held og lykke
Lykke i selskabslivet -------------------- Overdreven sportsbegejstring
Lykkelig, heldig --------------------------- Ingen sans for detailler
Åbenhjertig ------------------------- Uforsigtig, ubetænksom
Udvidende princip ----------------------- Yderliggående
Ser stort på tingende ------------------------ Ødsel
Sportsbegejstret ---------------------- Lystig
Optimist -------------------- Pesimist
     
 
 
     
 
  Nøgleord omkring planeten "NEPTUN" og dens energier.   
 
     
 
Formidler 6. stråle energi= Loyalitet over for et ideal - trofasthed - hengivenhed.
     
  Ved kanalisering af Neptuns energi, lukkes astrallegemet, hvor det er for åbent.  
     
  Den er virkelig god at benytte/kanalisere, hvor følelserne er ude af kontrol, fordi den renser, stilner og afklarer følelserne eller astrallegemet.  
     
  Den kan med fordel benyttes, når man er genereret af ustandselig at blive sat i effekt af omgivelsernes uro.  
     
  Meditation på Neptun giver intuition og åbner op for åndelige evner.  
     
  Healing kan Neptun forløse smerte på alle planer - astralt - mentalt - fysisk. Forløser smerte mentalt og man åbner op for en forståelse, der ellers kan være meget pinefuld at erkende og ofte komplet uforståelige for ens dagbevidsthed.
 
     
  Man kan fjerne hovedpine ved at kanalisere den og sende den ind i klients aurafelt.  
     
  Åbner op for indstrømningen af et meget fint lys i hjertet.  
     
 
 
     
 
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Neptuns positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Neptuns positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i personligheden.
 
 
Positiv aspekteret ------------------------------------------ Negativ aspekteret.
 
 
Fantasirig, opfindsom -------------------- Irriteret ved mislyde, uenighed.
Spirituel, åndefuld -------------------------- Forvirret, uklar, "ulden".
Kunstnerisk ---------------------- Ligegyldig, ligeglad, skødesløs.
Idealistisk -------------------- Vidløftig, svævende, overfølsom.
Kunstnerisk ----------------- Ligegyldig, ligeglad, skødesløs.
Rytmisk ---------------------- Ustabil, upålidelig, ustadig.
Mediumistisk ----------- Nedbrydende, ødelæggende.
Følsom ------------------------ Lasteful, strejfende.
Drømmende ---------------- Bygger luftkasteller.
Skarpsindig -------------- Kaotisk, løgnagtig.
Inspirerende ------------------- Sentimental.
Følelsesfuld ------------------- Skuffende.
 
     
 
 
     
 
12. Arbejde
Allegori For Fiskens tegn. ca 21.2- 20.3. ( Pisces )

 
     
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.

Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
 
 
 
Roligt trådte Fisken frem og Gud talte;
 
 
 
 
Til dig, Fisken, giver jeg det vanskeligste hverv af alle. Jeg beder dig om at samle al menneskets sorg og sende den tilbage til mig. Dine tårer skal i den sidste ende blive til mine tårer. Den sorg du vil opsamle, er en virkning af menneskets forkerte opfattelse af min tanke, men du skal vise ham medlidenhed, så han tør prøve igen.
 
 
 
 
Og Fisken trådte tilbage til sin plads.
 
 
 
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden. For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET. For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
 
 
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver. Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud: I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
 
 
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.
 
 
 
 
Men Gud smilede, mens han sagde: I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
 
 
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
     
 
 
     
 
Fiskene: Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage, frelser jeg.
 
     
 
Opstigning
(Fiskene)

Dybt i min sjæl kan jeg mærke en længsel
efter at gense min fædrene ånd,
gøre mig fri af mit fysiske fængsel,
bryde med forsæt det sølverne bånd.

Længe, som fisken, der ånder ved gæller,
trivedes jeg i materiens hav,
mere min hu imod himlen nu hælder
og solen, jeg så i det glitrende rav.

Dog må jeg tøve, til tiden er inde,
endnu resterer den hellige pligt
andre at hjælpe med vejen at finde,

ad hvilken vi alle skal vandre på sigt,
vise, at ikke i kødets gevandter,
ikke som sivet, der svajer blandt siv,
men som den himmelske verdens gesandter
skal vi beredes det evige liv.
 
     
 
 
     
 
 
     
 


 
     
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling.
 
     
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Kosmiske Tænker  

Afstanden til Gud - den kosmiske tænkers bolig, til lysets og kærlighedens kilde - er aldrig længere end at tanken og følelsen rækker.
 
     
Top
Tilbage til Zodiak!
Top