Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 1. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
 Når dagen brydes.
      
   
Hvad der end venter dig - så nyd det.

Begynd med det der er først for din fod og pas din egen baghave.

Hvad der end venter dig - så nyd det.

Hvis du tror det er tilfældigt - så reflekterer over det.

Og husk at være i din krop + bevidste etablere eller skabe Jordforbindelse , + intunet på din sjæl, din Jeg Er Nærværelse og Ånd.
 
 
      
At the end of the day.
      
 
 

Whatever awaits you, enjoy it.

Start with what's first for your foot and mind your own backyard.

Whatever awaits you, enjoy it.

If you think it's random - then reflect on it.

And remember to be in your body + conscious establish or create Grounding , + intunet on your soul, your I Am Presence and Spirit.

                                    
 
  
 
Løft dit hjerte
 

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
  
  
  
Click Flag
 
 
 

Fryd dig og sig evindeligt tak, for du ved, at du lever evigt.

Du gør det én dag ad gangen og lever hvert øjeblik fuldtud og i al sin herlighed, alt medens du glemmer fortiden og ikke bekymrer dig om fremtiden, men blot accepterer, at livet er evigt uden begyndelse og afslutning.

Hele tiden er du i gang med at vokse og udvide bevidstheden, du begynder at forstå det evige livs mysterium og under, og at du virkeliggør din enhed med Mig, livets Skaber.

Skridt for skridt går du fremad og opad fyldt med fred, ro og afklarethed, fordi du er klar over, at når alt ligger i Mine hænder, er der ikke noget, du skal bekymre dig om.

Men når du prøver at se for langt frem i tiden, bliver livet en virkelig byrde, og mange bliver bange og usikre og mister troen og tilliden.

Bliv som et lille barn, fri og glad, så vil livet blive en kilde til vedvarende glæde for dig.Tro på livet og lev det fuldtud.

 
    Eileen Caddy    
 

Rejoice and give eternal thanks, for you know that you live forever.

You do it one day at a time, living each moment fully and gloriously, forgetting the past, with no concern for the future, simply accepting that life is eternal and has no beginning and no end.

All the time you are growing and expanding in consciousness, you are beginning to understand that mystery and wonder of life eternal and your realisation of oneness with Me, the Creator of life.

Step by step you move onward and upward filled with peace, tranquility and serenity, realising that as all is in My hands, you have nothing to concern yourself with.

It is when you try to look too far ahead that life becomes a real burden, and to many souls brings fear, uncertainty and even lack of faith and belief.

Become as a little child, free and joyous, and life will be a continual source of delight for you. Believe in life and live it fully.

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
    
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Top
 
Tilknytning til mål.
 
   

Hvis du føler en høj grad af tilknytning til et særligt mål, vil det måske forstyrre din evne til at virkeliggøre det.

Når der er en stærk tilknytning til noget, ligger der ofte en hel del frygt bagved - frygt for ikke at få, hvad vi har brug for.

Det er helt i orden at bruge skabende visualisering på noget, som du føler stor tilknytning til.

Hvis det ikke virker, må du gøre dig klart, at din egen indre konflikt måske udsender modstridende budskaber.

Slap af og acceptér dine følelser.

Søg at forstå, at det at løse den indre konflikt sandsynligvis er en vigtig del af din vækst og en vidunderlig mulighed for nærmere at granske dine egne holdninger til livet.
  
Jeg slapper af
og accepterer mine
følelser.
   
 
 
 
 
 
 
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Tro er som en levende vulkan. Tvivl er som frø. Ingen frø vil spire på en levende vulkan. Hvis din tvivl formerer sig, betyder det, at din tro er svag og ustabil, og beslægtet med en udslukt vulkan.

Hvis der er tvivl, kan der ikke være nogen tro. Din tvivl opstår eller forsvinder på grund af din fortids karma (handling). Hvis din tro er stærk, vil der ikke dukke tvivl op.

For at realisere Guddommelighed skal du først slippe af med alle dine tvivl. Fra tid til anden, vil Gud afprøve din tro med forskellige forsøg.

Disse er ikke beregnet til at straffe, som du kan forestille dig, men for at styrke din tro.

Husk altid, at det Guddommelige fungerer som vidne. Den guddommelige viser dig vejen til selvrealisering.
 
 
Faith is like a live volcano. Doubts are like seeds. No seed will sprout on a live volcano. If your doubts are multiplying, it means that your faith is weak and unstable, and akin to an extinct volcano.

Where there are doubts, there can be no faith. Your doubts arise or disappear because of your past karma (action). If your faith is strong, no doubts will crop up.

To realize Divinity you must first get rid of all your doubts. From time to time, God subjects you to various tests.

These are not intended to be punishments as you may imagine, but to strengthen your faith. Always remember that the Divine acts as a witness. The Divine shows you the path to self-realization.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Man skaber og udvikler sig i sig selv en rig vifte af egoistiske vaner og holdninger, der fører til stor utilfredshed for sig selv.

En person kan føle sig opstemt, at han er blevet herre over alle kunstarter, eller ejeren af al rigdom, eller besidderen af al den viden, men fra hvem han erhverve alle disse?

Denne kilde skal jo være større.

Han kan måske endda hævde, at han tjente alt dette gennem sin egen indsats.

Men sikkert nogen har giver ham det, i en eller anden form.

Dette kan man ikke modsige.

Kilden, hvorfra al magt stammer er Gud.

Ignorerende den almægtige Gud og narre sig selv til at tænke, at den lille effekt man har erhvervet er ens egen, er faktisk egoisme.
 
 
Man creates and develops in himself an abounding variety of selfish habits and attitudes that leads to great discontent for himself.

A person might feel elated that he has become the master of all arts, or owner of all wealth, or possessor of all knowledge; but from whom did he acquire all these?

That source must indeed be greater.

He might even claim that he earned all this through his own efforts.

But surely someone gives it to him, in some form or other.

This he cannot gainsay.

The source from which all power originates is God.

Ignoring the omnipotent Lord and deluding oneself thinking that the little power one has acquired is one's own is indeed egoism.
   
Top
Top
   
     2009     
 

Det er lige meget hvad din aktivitet er, eller hvilken navn eller form du har valgt.

En kæde er en kæde, hvad enten den er af jern eller guld.

Så hvad enten arbejdet er af den ene eller anden type, så lang tid som du har princippet om dit guddommelige selv som grundlag, er det en handling af retskaffenhed, retfærdighed hinsides nogen tvivl.

Sådan arbejde vil velsigne dig med fredens frugter.
 
 
It does not matter what your activity is, or what name and form you have chosen.

A chain is a chain whether of iron or gold.

So, too, whether the work is of this type or that, so long as Principle of Self is the root, it is an act of righteousness beyond doubt.

Such work will bless one with the fruit of peace.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Kærlighedens gnist i dig må næres og værdsættes; så vil enhver eksistens være Gud, enhver handling vil være Guddommelig og enhver reaktion du får fra den ydre verden vil være ladet med kærlighed og sødet med denne nektar.

Når du elsker Gud i alle eksistenser, så besvarer Han det med kærlighed.

Elsk Gud, selvom dit lod er prøvelser, elsk Ham selvom du afvises og irettesættes; for det kun i kvalernes digel at metallet renses og klares for urenheder.
 
 
The spark of Love in you has to be cherished and nourished; then, every being will be God, every act will be Divine and every reaction you get from the outside world will be charged with love and sweetened with that nectar.

When you love the God in all beings, He responds with love.

Love God, though tribulation may be your lot, love Him though you are refused and rebuked; for, it is only in the crucible of travail that the metal is purified and cleared of blemish.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Lyt omhyggeligt til og tænk over hvad du hører.

Omsæt det i praksis som du har indoptaget.

Dette er betydningen af Upanishadernes påbud: at lytte, at overveje og praktisere det.

Ligesom der ikke er nogen mening i at forberede lækker mad hvis ikke der bliver nydt og fordøjet, således er der heller ingen nytte i at lytte til diskurser hvis ikke du omsætter det i praksis som du allerede har lært.

Først da kan læringens lyksalighed opleves.
 
 
Listen carefully and ruminate over whatever you have heard.

Put into practice whatever you have absorbed.

This is the meaning of the Upanishadic injunction: Shravanam (listening), Mananam (contemplation) and Nidhidhyaasanam (practice).

Just as there is no meaning in preparing delicious food unless it is consumed and digested, it is useless to listen to discourses unless you put into practice what you have already learnt.

Only then can the bliss of learning be experienced.
   
Top
Top
   
     2006     
 

Ingen kan komme på universitetet for grundskolen er afsluttet.

Flere trin må bestås.

På samme måde er der på den spirituelle vej forskellige trin af arbejde, tilbedelse, visdom og opofrelse.

Man kan sammenligne opofrelse med en moden frugt der falder fra træet og ofrer dets hengivenhed og tilknytning.

Arbejde er for det fysiske plan, tilbedelse for det mentale plan og visdom for det spirituelle plan.

Gennem foreskrevne opgaver opnås renhed i sindet.

Koncentrationen på et punkt i sindet fremmes gennem from tilbedelse.

Frigørelse nås gennem viden, forståelse og visdom.

Alle må gennemgå disse tre stader.

 
 

Nobody can enter college until school education is completed.

Several stages have to be passed.

So too, we have on the spiritual path, the stages of work, worship, wisdom and sacrifice.

Sacrifice may be likened to a ripe fruit falling from a tree, sacrificing its affection and attachment.

Work is for the physical level, worship for the mental level and wisdom for the spiritual level.

Through Karma (prescribed duties) purity of mind is achieved.

Through Upasana (devotional worship) one-pointed concentration of mind is promoted.

And through Jnana, Moksha (liberation) is attained.

Every one has to pass through these three stages.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Der er en tendens til at fortolke forsagelse som blot giver afkald på verdslige forbindelser.

Afkald virkelig betyder nå perfekt sindsro.

Folk kan kritisere dig eller prise dig, tage dem begge med en følelse af sindsro.

Man kan forsøge at skade dig, mens en anden kan forsøge at gøre dig godt; behandle begge situationer med sindsro.

I et forretningsprojekt kan du lide et tab, mens en anden kan du opnå en fortjeneste; behandle dem begge ens.

Sindsro er kendetegnende for en forøget åndelig forbindelse.
 
 
There is a tendency to interpret renunciation as merely giving up worldly attachments.

Renunciation truly means attaining perfect equanimity.

People may criticize you or praise you, take them both with a sense of equanimity.

One may try to harm you while another may try to do you a good turn; treat both situations with equanimity.

In one business venture, you may incur a loss while in another you may make a profit; treat them both alike.

Equanimity is the hallmark of yoga (spiritual attainment).
   
Top
Top
   
     2004     
 

Varigheden af livet er under kontrol af den, som gav liv i første omgang, Skaberen.

Det afhænger ikke af kalorier af indtagende fødevarer eller kvaliteten af lægemidler der injiceres, eller kvalifikationen af den læge, der ordinerer medicinen.

De væsentligste årsager til dårligt helbred og død er frygt og tab af tro.

Hvis man koncentrerer sig om sjælen, som er hævet over forringelse, senilitet og ødelæggelse, kan man erobre Døden.

Derfor er den mest effektive recept til alle former for sygdomme administrationen af viden om selvet eller selvkendskabet.
 
 
The duration of life is under the control of He who gave life in the first place, the Creator.

It does not depend on the calories of food consumed or the quality of drugs that are injected, or the qualification of the physician who prescribes the medicines.

The chief causes of ill-health and death are fear and loss of Faith. If one concentrates on the Atma (soul) that is beyond diminution, senility and destruction, one can conquer Death.

Therefore, the most effective prescription for all kinds of illnesses is the administration of 'Atma Vidya' or the knowledge of the Self.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Du skal praktisere mådehold med mad, søvn og motion.

God mad indtaget i moderate mængder med regelmæssige mellemrum, det er recepten.

Ren mad fremmer selvkontrol og intelligens mere end rajasisk og Tamasic.

Søvn skal også reguleres og modereres, og det er lige så vigtigt som arbejde og mad.

Maden skal være klar, ren og afledes gennem rene midler, og styrken hidrørende fra den skal rettes mod Gud i dig.
 
 
You must practice moderation in food, sleep and exercise.

Good food taken in moderate quantities at regular intervals; that is the prescription.

Sathwic food promotes self-control and intelligence more than Rajasic and Tamasic.

Sleep too, must be regulated and moderated; it is as important as work and food.

The food must be clean and pure and derived through pure means, and the strength derived from it must be directed towards holy ends.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk