Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 4. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Fortidens "spøgelser" og oplevelsers snærende bånd.
      
   

Døm ikke andre og dig selv ud fra fortidens hændelser, men tag ved lære af dine erkendelser herfra, benyt dem som fundament og læg øjeblikkets " nye" erkendelser ovenpå.

Få luget "ukrudt" op på egen boldbane og respekterer spillereglerne, men underlæg dig ikke når modspillerne er på banen og lær af det.

Underlæg dig ikke andres univers, deres indhold af normer osv. men samarbejd gerne med dem i den udstrækning du oplever er hensigtsmæssig i forhold til din aktulle situation, helhed og dit univers.

 
 
      
The "ghosts" and the constricting bonds of the past.
      
 
 

Don't judge others and yourself from the events of the past, but learn from your realizations from here, use them as foundations and put the "new" realizations of the moment on top.

Get weeded "weeds" on your own playing field and respect the rules of the game, but don't sign up when opponents are on the field and learn from it.

Do not subject yourself to the universe of others, their content of norms, etc., but cooperate with them to the extent that you experience is appropriate in relation to your current situation, wholeness and your universe.

                                   
 
 
 
Dagens lille rebus v.1
 

 

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
 
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 

"Velsignet være dem, der hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal blive mættede."

Når din længsel er stærk nok, vil den blive tilfredsstillet, for du vil blive ved med at søge efter svaret og vil ikke være tilfreds, før du har fundet det.

Du vil være beslutsom, tålmodig, udholdende og ihærdig, og vil ikke lade nogen mulighed ligge uprøvet, før du har fundet, hvad du søger efter på denne åndelige vej, virkeliggørelsen af din enhed med Mig.

Du må aldrig være modløs eller føle, at du prøver at finde ud af, hvor regnbuen ender, men du skal blot vide, at du til sidst vil finde, hvad du søger efter, hvis du ikke falder fra henad vejen eller opgiver i fortvivlelse.

Enhver forhindring er værd at overvinde for at nå målet, og derfor skal du være fast besluttet på at finde vejen og aldrig på noget tidspunkt føle, at noget er uoverkommeligt eller umuligt.

Vær stærk og ved godt mod og bliv ved i én uendelighed, så vil du helt sikkert nå frem.

 
    Eileen Caddy    
 

"Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled."

When your longing is strong enough, it will be fulfilled, for you will search and search for the answer and will not be satisfied until you have found it.

You will have the determination, patience, perseverance and persistence to leave no stone unturned until you have found what you are looking for along this spiritual path, your realisation of oneness with Me.

Never be disheartened or feel you are chasing the end of a rainbow, but simply know that you will find what you are looking for in the end if you do not faint along the way or give up in despair.

As every obstacle is worth overcoming to reach the goal, be determined to find the way around it, and never at any time feel anything is insurmountable or impossible.

Be strong and of good courage, and go on and on and you will surely get there.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Tilknytning til mål.
 
   
Erklær din uafhængighed.

Nøglen til uafhængighed ligger i at vide, at vi i hvert øjeblik, i ethvert tilfælde skaber vores liv.

Jo mere vi anerkender denne sandhed, jo større styrke og frihed oplever vi.

Snarere end at bebrejde os selv de ting, vi ikke kan lide i vores liv, indser vi nu, at vi udtrykker vores virkelighed og har magt til at ændre den.

Vores liv er en afspejling af det, vi tror, vi fortjener.

Efterhånden som vi når en dybere modtagelighed og åbner os for universets uendelige kærlighed, vil en ny kraft strømme igennem os og frigøre os fra trældommen i vores gamle måde at leve på.

  
Jeg føler
friheden og styrken til at skabe
det liv, jeg ønsker.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Hele verden er som et universitet, der konstant underviser os. Når vi gør forretninger, er der noget at lære. Selv når vi dyrker jorden, er der noget at lære. Uden nogen forskel på kaste eller tro, titel eller status, deler træet dets frugter med alle og forkynder lighed for alle.

Bjergene lærer os, at vi ikke skal have for stor tilknytning til vores krop ved at vise, hvordan de tålmodigt kan stå i regn, sol og kulde. Når nogen dør, lærer vi, at verden ikke er permanent, familie er kun en illusion.

Det minder os om, at vi ikke har ret til at fortsætte med at sige, at dette tilhører mig eller det tilhører dig. For at forstå Gud er hans skabelse den bedste skole. Overalt er der noget for os at lære.
 
 
The entire world is like a university, constantly teaching us. When we do business, there is something to learn. Even when we cultivate land, there is something to learn. Without any difference of caste or creed, title or status, the tree shares its fruits with all and proclaims the equality of every one.

The mountains teach us that we should not have excessive attachment to our body by showing how patiently they can stand in rain, sun and cold. When someone dies, we learn that the world is not permanent; family is only an illusion.

It reminds us that we have no right to keep on saying that this belongs to me or that belongs to you. To understand God, His creation is the best school. Everywhere there is something for us to learn.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Uvidenhed og sorg kan ikke kureres af ritualer og ceremonier.

Dette er den lektie skrifterne underviser os i.

Hvad der sker nu er, at folk har glemt deres virkelige natur.

De tror at de er kroppen og sanserne, og tørster efter objektive fornøjelser.

De bilder sig selv ind, at de kan sikre sig glæde ved handlinger der behager kroppen og sanserne.

Sådanne forsøg ikke kan tjene til lyksagelighed.

I stedet tjener det desillusion, nederlag og katastrofe, og de høster sorg og glæde i hurtig rækkefølge.

Uvidenhed kan kun blive ødelagt med viden om det Guddommelige Selv.

Når illusionen forsvinder, vil sorgen som er produceret af ens engagement i op-og nedture i verden blivr ødelagt, og man kan indse, at menneskeheden er legemliggørelsen af lyksagelighed.
 
 
Ignorance and Sorrow cannot be destroyed by rituals and rites.

This is the lesson the scriptures teach us.

However, what is happening now is that people have forgotten their real nature.

They believe that they are the body and the senses, and crave for objective pleasures.

They delude themselves that they can secure joy by catering to the body and senses.

Such attempts cannot earn bliss.

Instead, they earn disillusionment, defeat and disaster; they reap sorrow and joy in quick succession.

The Ajnana can only be destroyed with the knowledge of the Divine Self.

When illusion disappears, the sorrow produced by one's involvement in the ups and downs of the world is destroyed and one can realize that humanity is the Embodiment of Bliss.
   
Top
Top
   
     2009     
 

 

De serviceaktiviteter, du udfører, og de Bhajans, du synger, er ikke tilstrækkelige af dem selv.

Du skal først opgive den følelse at du tjener andre.

Dette er meget vigtigt.

Du tjener dig selv, når du tjener andre.

Du skal indbefatte alle som dine.

Faktisk er alle væsner og eksistenser af Guds form.

Derfor er tjeneste ydet til menneskeheden tjeneste ydet til Gud.

Det er meningen at alle tjeneste aktiviteter skal skabe denne følelse i dig.

Du skal springe ind i tjenesteområdet med uselvisk kærlighed.

Den bedste måde at elske Gud på er at elske alle og tjene alle.

Dine handlinger i tjeneste skal udføres med åndelig kærlighed.

Uden det positive aspekt af kærlighed bliver al den tjeneste, du giver, negativ i naturen.

 
 
The service activities that you perform and the Bhajans that you sing will not suffice by themselves.

You should first give up the feeling that you are serving others.

That is very important.

You are serving your own self when you serve others.

You should consider all as yours.

In fact, all beings are but the very forms of God.

Hence, service rendered to humanity is service rendered to God.

All service activities are meant to foster this feeling in you.

You should plunge into the field of service with selfless love.

The best way to love God is to love all and serve all.

Your acts of service should be suffused with the spirit of love.

Without the positive aspect of love, all the service you render becomes negative in nature.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Mennesket har 2 valg af stier - den ydre sti af involvering eller den indre sti og ikke involvering).

Når man er involveret i verden, er mennesket konfronteret med 6 forskellige fjender - lyst, vrede, grådighed, hengivenhed, stolthed og had.

Når det er uengageret, objektiv fra verden - er mennesket hjulpet at 6 indre venner - sanserne og sindskontrol, tapperhed, tilfredshed, tro og sindsro.

Den menneskelige krop er Guds tempel, men fjenderne må undgås og vennerne lukkes ind og tilføjes før den Guddommelige kan etablere sig selv der.

 
 

Man has the choice of two paths - the outward path of involvement or the inward path and non-involvement.

When involved in the world, man is confronted with the six internal foes - lust, anger, greed, attachment, pride and hatred.

When detached from the world, man is helped by six internal friends - sense and mind control, fortitude, contentment, faith and equanimity.

The human body is deified as the temple of God; but the foes have to be evicted and the friends admitted before the Divine can establish itself there.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Man bør ikke forsøge at analysere det gode eller dårlige i andre mennesker.

Hvis vi bruger vore øjne på at finde fejl i andre og anvender al vor tid med dette, så vil vore hjerter også blive urene og vi vil udvikle dårlige tanker.

Hjertet er som et kameras linse eller objektiv.

Det objekt vi koncentrerer vores opmærksomhed på, bliver trykt på sindet.

Derfor må vi anstrenge os for at opfatte det gode i hvad vi end ser.

 
 

One should not undertake to analyse the good and bad in others.

If we use our eyes for finding faults in others and spend all our time in this process, our heart will also become impure and we will develop bad thoughts.

The heart is like a camera lens.

The object on which we concentrate our attention gets imprinted on the mind.

Hence, we should make an attempt to perceive the good in whatever we see.

   
Top
Top
   
     2006     
 
Uanset hvilke talenter et menneske er i besiddelse af, så må de tilegnes tjeneste til menneskeheden, ja, til alle levende væsener.

Her i ligger livets opfyldelse.

Alle mennesker er slægtninge, formet af de samme fem elementer, med den samme guddommelige essens iboende i alle.

Tjenesten til dine medmennesker vil hjælpe din guddommelighed til at blomstre, for tjeneste for mennesket er tjeneste til Gud.

Gud er bosat i hver menneskes hjerte og ethvert levende væsen, i hver sten og stub.

Lad enhver handling være en blomst, der tilbydes ved Guds fødder, fri for de krybende orme af misundelse og egoisme og fuld af duftens kærlighed og ofre.
 
 

Whatever talents a person may possess, they must be dedicated to the service of humanity, indeed of all living beings.

Therein lies life's fulfillment.

All men are kin, moulded out of the same five elements, with the same divine essence residing in everyone.

Service to your fellowmen will help your divinity to blossom, for service to man is service to God.

God resides in the heart of every man and every living being, in every stone and stump.

Let every act be a flower to be offered at the feet of God, free from the creeping worms of envy and egoism and full of the fragrance of love and sacrifice.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Den sande hemmelighed af nydelse ligger i opofrelse.

Opofrelse er også blevet erklæret for at være det eneste middel til at opnå udødelighed.

At opgive hvad der er taget er en lov i livet.

Det gælder for vejrtrækning, mad og andre ting.

Ligeledes skal den rigdom, som man erhverver, også gives tilbage til samfundet.

Rigdom omfatter ikke kun rigdom, men enhver anden form for erhvervelse, herunder viden, studie og færdigheder af forskellig art.

Den viden, du har erhvervet gennem uddannelse, skal overføres til andre.

Det er ved en sådan deling, at din uddannelse bliver beriget og målrettet.

Hvis du ikke giver den viden, du besidder, bliver det ubrugelig.

Det betyder, at jo mere du giver, jo mere vokser du.
 
 
The true secret of enjoyment lies in sacrifice.

Sacrifice has also been declared to be the only means of achieving immortality.

Giving up what is taken in is a law of life.

It applies to breathing, food and other things.

Likewise, the wealth which one acquires should also be given back to society.

Wealth includes not only riches, but every other form of acquisition including knowledge, scholarship, and skills of various kinds.

The knowledge you have acquired through education should be imparted to others.

It is by such sharing that your education gets enriched and purposeful.

If you do not impart the knowledge you possess, it becomes useless.

This means that the more you give, the more you grow.
   
Top
Top
   
     2004     
 
En klog mand styrer sindet og renser hjertet ved at fjerne dårlige tanker og erstatte dem med gode tanker.

Du må ikke undervurdere effekten af gode tanker.

De er hellige og guddommelige og har stor indvirkning på sindet.

På den dag, da vi frigører os fra onde tanker i os, vil vi være i stand til at have en vision fra Gud.
 
 
A wise man controls the mind and purifies the heart by removing bad thoughts and replacing them with good thoughts.

Do not underestimate the power of good thoughts.

They are sacred and divine, having great impact on the mind.

On that day when we free ourselves from evil thoughts within us, we will be able to have a vision of God.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Hvis du bærer kulørte briller, vil du se alting farvet.

Korriger dit syn og alting vil foregå glat og rigtigt.

Du skaber verden efter eget valg.

Du ser mange, fordi du ser mangfoldigheden og ikke den ene.

Prøv at indordne de mange i En og nå Enhedens tilstand.

Dette er kærlighedens øvelse.

Kærlighed er udfoldelse, universel samhørighed.
 
 
If you wear coloured glasses you will see everything in the world will bee straight and smooth.

You create the world of you choice.

You see many, beacause you see the many and not the One.

Try to subsume the many into One and reach the stage of Unity.

That is the sadhana of Love.

Love is expanision , universel inclusion.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk