Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 5. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Når du indser.
      
   

At det er dig der former dit liv efter dine følelses og tankesæt, hvorfor så ikke ændre disse, så de tilpasses dit nye udviklings niveau.

I denne Gyldne tidsalder som vi nu befinder os, er hastigheden og mængden af subtile åndelige input til det enkelte individ steget, så vær opmærksom og følg med - det er til din fordel og vil give dig forøget livsglæde og livskvalitet, samt forøge din åndelig udvikling i det fysiske univers.

Intet er statisk og som følge heraf må du være indstillet på hele tiden at skulle foretage større eller mindre opdateringer/justeringer - i dit indre, såvel som i dit ydre liv.

 
 
      
When you realize.
      
 
 

That it is you who shapes your life according to your emotions and mindsets, why not change these so that they are adapted to your new level of development.

In this Golden Age as we now find ourselves, the speed and amount of subtle spiritual input to each individual has increased, so be aware and follow — it is to your advantage and will give you increased joie de vivre and quality of life, as well as increase your spiritual development in the physical universe.

Nothing is static and as a result you must be prepared to constantly make major or minor updates/adjustments - in your interior, as well as in your outer life.
                                    
 
 
 
Godt at det er fridag.
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 

Om du tænker i overflodsbaner eller ej, er det afgørende for, om dine behov bliver dækket eller ej.

Når mangel eller fattigdom præger dine tanker, og du lader frygt, bekymring, mindreværd, grådighed, selviskhed og angst fylde din bevidsthed, og du dvæler ved disse negative tilstande, tiltrækker du det værste.

Når du tænker som et fattigt menneske, er du et fattigt menneske, for du berøver dig selv alle de gode ting i livet, som vil være dine, blot du ændrer din tankegang og din holdning til dem.

Begynd straks at tænke i vælfærdsbaner.

Se, hvordan du får alle dine behov dækket på den mest vidunderlige måde.

Nægt at se, at du mangler noget, for hvis du mangler noget, ligger manglen i din egen bevidsthed.

Hvorfor standse strømmen af alt det, der kommer i overflod og ubegrænsede mængder fra Mig, fordi din bevidsthed er begrænset og snæversynet?

Når du begynder at forstå og acceptere, hvor alt kommer fra, og når du kan takke Mig, giveren af alle gode og fuldkomne gaver, på en fri og glad måde, vil du intet mangle, absolut intet.

 
    Eileen Caddy    
 

Your thoughts towards abundance determine whether all your needs are met or not.

When you think lack or poverty, and when you allow fear, worry, inferiority, greed, selfishness and anxiety into your consciousness, and when you dwell on these negative states, you draw the worst to you.

When you think as a pauper, you are a pauper, for you deprive yourself of all the good things in life which are yours when you readjust your thinking and attitude towards them.

Start right now thinking prosperity.

See yourself with all your needs being wonderfully met.

Refuse to see yourself short of anything, for if you are short of something, the shortage is in your own consciousness.

Why stop the flow of My abundant, limitless supply by your limited, constrictive consciousness?

When you begin to understand and to accept where everything comes from, and when you can give thanks for everything freely and joyously to Me, the giver of every good and perfect gift, you will lack nothing, absolutely nothing.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Opgiv og spørg.
 
   
I visse situationer prøver du måske at bruge bekræftelser og opdager, at du simpelt hen ikke kan, eller, hvis du kan, ikke føler, at du opnår noget.

I så fald er det måske på tide, at du opgiver dit forehavende.

Sæt dig i forbindelse med din indre vejleder og spørg, hvad du nu skal gøre.

Du har adgang til en evigt nærværende hjælpekilde i dit indre, som vil lede dig mod det, som er til størst gavn for dig.

 
Jeg beder
mit højere selv om
vejledning.
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Som en åndelig uddannet lærer bør du overveje at give spirituel uddannelse som en stor mulighed og en hellig opgave. Du bør gøre ethvert forsøg på at undervise eleverne med kærlighed, overbærenhed og med et rent hjerte.

Du skal overvinde dovenskab. Du skal behandle alle de børn, der kommer til dig med mere kærlighed end du viser til dine egne børn. Lærere skal have lige sind og bør ikke diskriminere nogen på grund af kaste, religion eller andre aspekter.

Du skal indpode idéen om service i hovedet på børnene. Du skal lære dem, at når de spiser, skal de tilbyde maden til Gud først. Du bør også lære børnene at optræde med ydmyghed, når de møder deres forældre.

Som lærer skal man ikke være egoistisk. Når der er ego, kan du ikke være en god lærer. Derfor skal du gøre alle forsøg på at være fri for ego, for at bære dit ansvar og gør din pligt.
 
 
As a spiritual education (Balavikas) teacher, you should regard imparting spiritual education as a great opportunity and a sacred task. You should make every attempt to teach the students with love, forbearance and with a pure heart.

You should overcome laziness. You must treat all the children who come to you with more affection than you show to your own children. Gurus must have equal-mindedness and should not discriminate against anyone on the basis of caste, religion or such other aspects.

You should inculcate the idea of service in the minds of the children. You should teach them that whenever they eat, they should offer the food to God first. You should also teach the children to conduct themselves with humility when they meet their elders.

As a teacher, you should not be egoistic. When there is ego, you cannot be a good Guru. Therefore, you must make every attempt to be free of ego, to learn your responsibility and do your duty.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Evnen til at overvinde de tendenser af naturen ligger ikke i nogen; det kommer til én med Herrens nåde.

Og den nåde er blevet vundet ved hjælp af gentagelse af Guds Navn og meditation.

Sandheden skal opleves, for at den ikke kan glide væk fra bevidstheden, og den disciplin der er nødvendig for dette og meditation.

Dette skal først være klart forstået: det er umuligt for hver enkelt at kontrollere tendenserne fra naturen, det er kun muligt for dem at styre strømmen - som har naturen i deres greb, og hvis kommandoer naturen adlyder.

Naturen er grundlaget for alt i universet. Det er grundlaget for skabelse og eksistens. Alt dette er Naturen mennesker eller kvinder, dyr eller fugle, træer eller planter, i virkeligheden er alt, hvad der kan ses uadskillelig fra naturen.
 
 
The capacity to overcome the Gunas (tendencies) of Prakriti (Nature) is not inherent in any one; it comes to one with the Grace of the Lord.

And that Grace is to be won by Japa (Repetition of God’s Name) and Dhyana (Meditation).

The truth has to be experienced, in order that it might not slip away from consciousness; and the discipline needed for this is also Japa and Dhyana.

This must first be clearly understood: it is impossible for every one to control the tendencies of Prakriti; the power is possessed only by those who have Prakriti in their grip and whose commands Prakriti does obey.

Prakriti is the basis of everything in the Universe.

It is the basis of Creation and Existence.

All this is Prakriti: men or women, beasts or birds, trees or plants; in fact, all that can be seen is inseparable from Prakriti.
   
Top
Top
   
     2009     
 

 

Det er kun når sindet indser at alt er illusion (Maya) at det vil trække sig tilbage dets følere tilbage fra den sanselige verden og opgive sine verdslige og selviske indstillinger.

Sindets natur er vaklende, udsættende og flagrende i dets søgen efter glæde og fred.

Når det indser at de genstande som det løber efter er ubestandige og meningsløse bliver det pludseligt flov, skamfuld og desillusioneret.

Da begynder den at følge Den Indre Bevidsthed.

 
 

It is only when the mind realises that all this is Maya (illusion) that it will draw back its feelers from the sensory world and give up its worldly, selfish attitude.

The nature of the mind is to waver, hesitate and flutter in its search for happiness and peace.

When it realises that the objects it runs after are transitory and meaningless, it gets suddenly ashamed and disillusioned.

Then it begins to follow the Inner Consciousness.

   
Top
Top
   
     2008     
 

Knyt dig ikke til den flygtige krop; brug den som et redskab.

Opfat dig selv som værende separat fra kroppen der er skabt ud af forbindelser mellem de fem elementer.

Vid at du selv er den uforgængelige Atma.

Kroppen er hovedårsagen til al sorg og lidelse.

Få kroppen til at lystre din vilje.

Betænk den sandhed at kroppen og Atma er adskilte.

Denne øvelse er uundværlig i erkendelsen af sandheden om ens Guddommelighed.

 
 

Do not get attached to this evanescent body; utilize it as an instrument.

Consider yourself as being separate from the body created out of the conjunction of the five elements.

Know yourself to be the indestructible Atma.

The body is the root cause of all grief and misery.

Make the body obey your will.

Contemplate on the truth that the body and the Atma are separate.

This practice is indispensable for realizing the truth of one's Divinity.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Lyster avler ønsker.

Ønsker er årsag til fødsel og også til død.

Når mennesket bliver fri for lyster, så behøver det ikke længere at gennemgå fødsel og død cyklussen.

Å rsagen til gentagne fødsler er uopfyldte lyster og er bestemt af dem.

Men lysten til at kende Gud, at elske Gud og at være elsket af Gud er ikke en lyst der binder.

Når bevidstheden om Gud gryr i al sin pragt, så reduceres enhver verdslig lyst til aske i den brændende flamme af denne bevidsthed.

Det individuelle selv smelter der sammen med det Universelle Selv og frydes i den højeste fred.

 
 

Desire breeds wishes.

Wishes cause birth and also death.

When man gets rid of desires, he need not go through the cycle of birth and death.

Successive births are caused by unfulfilled desires and are determined by them.

But, the desire to know God, to love God and to be loved by God is not a desire that binds.

When the awareness of God dawns in all its splendour, every worldly desire is reduced to ashes by the burning flames of that awareness.

The individual self then merges in the Universal Self and delights in supreme peace.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Det I anser for virkeligt er uvirkeligt.

Det I anser for uvirkeligt er den eneste Virkelighed.

Kun Gud er den ene evige Virkelighed.

Glem ikke denne sandhed.

Det I opfatter som virkeligt i jeres dagsbevidste tilstand eksisterer ikke i drømme tilstanden.

Det I oplever i drømme tilstanden har ingen virkelighed i den vågne tilstand.

Hvis der kan være sådanne forskelle imellem to bevidstheds-tilstande på en enkelt dag, så er det ikke passende for mennesket at omfavne den altid forandrende ikke-varige fænomenale eksistens, og ignorere den evige Virkelighed.

 
 

What you consider as real is unreal.

What you think is unreal is the only Reality.

God alone is the one eternal Reality.

Do not forget this truth.

What you regard as real in the waking state does not exist in the dream state.

What you experience in the dream state has no reality in the waking state.

If there can be such differences between two states of consciousness in a single day, it ill-befits man to embrace the ever-changing impermanent phenomenal existence, ignoring the eternal Reality.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Den sande hemmelighed nydelse ligger i offer. Offer er også blevet erklæret for at være den eneste måde at opnå udødelighed på.

At opgive, hvad der er taget i, er en lov i livet.

Den gælder for vejrtrækning, mad og andre ting. Ligeledes skal rigdomme, som man får også blive givet tilbage til samfundet.

Rigdom inkluderer ikke bare rigdom, men enhver anden form for erhvervelse, herunder viden, lærdom og færdigheder af forskellig art.

Den viden, man har erhvervet gennem uddannelse bør formidles til andre.

Det er ved en sådan deling af, at din uddannelse bliver beriget og målrettet.

Hvis du ikke videregiver den viden, du besidder, bliver den ubrugelig.

Det betyder, at jo mere du giver, jo mere du vokser.
 
 
The true secret of enjoyment lies in sacrifice. Sacrifice has also been declared to be the only means of achieving immortality.

Giving up what is taken in is a law of life.

It applies to breathing, food and other things.

Likewise, the wealth which one acquires should also be given back to society.

Wealth includes not only riches, but every other form of acquisition including knowledge, scholarship, and skills of various kinds.

The knowledge you have acquired through education should be imparted to others.

It is by such sharing that your education gets enriched and purposeful.

If you do not impart the knowledge you possess, it becomes useless.

This means that the more you give, the more you grow.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Hvis du lever på niveauet for kroppen og det individuelle, vil du være viklet ind i fødevarer, underholdning og pjank, i dovenskab, misundelse og stolthed.

Glem det, ignorerer det, overvinde det - og duvil have fred, glæde og sindsro.

På den guddommelige sti er der ingen chance for fiasko; Det er en sti, hvor hver milepæl er et monument for sejr.

Det er stien til kærlighed.
 
 
If you live on the level of the body and the individual, you will be entangled in food, entertainment and frivolity, in sloth, envy and pride.

Forget it, ignore it, overcome it - you will have peace, joy and calm.

On the divine path, there is no chance of failure; it is a path on which every milestone is a monument for victory.

It is the path of Love.
   
Top
Top
   
     2003     
 
I er alle udstyret med viveka, du har en samvittighed hviskende retfærdighed i dit øre, så det er op til dig at vælge og vælge selv. Poler dit sind og den sublime storhed af Herren vil blive afspejlet i dit hjerte.

Ligesom du fodrer kroppen og passer den via renholdelse og vedligeholdelse, skal bevidstheden, intellektet også fodres med god og nærende mad. Hvis du ikke gør det, vil de være sultne og køre efter alle slags modbydeligt fødevarer.

Give dem ordentlig standardsammensætning, og de vil fungere godt, hvilket vil medføre oplysning fra Gud og hjælpe dig til at indse, at Gud er i alle.
 
 
You are all endowed with viveka (discrimination), you have a conscience whispering dharma (righteousness) into your ear, so you are to select and choose yourself. Polish your mind and the sublime grandeur of the Lord will be reflected in your heart.

Just as you feed the body and care for its upkeep and maintenance, the chitta (consciousness), the buddhi (intellect) have also to be fed with good nourishing food. If you don't, then they will be hungry and run after all kinds of foul food.

Give them proper nourishment and they will function well, which is to illumine the Atma and help you realize that the Atma is in all.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk