Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 6. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
"Det eneste konstante er forandringen"
      
   

Og i denne sammenhæng.

Hjulpet ændring eller frivillig ændring.

 
 
      
"The only constant is the change"
      
 
 

And in this context.

Helped change or voluntary change.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
 
Svane v.1
 

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 

Læg hele din tro og tillid hos Mig, så skal du vide, at Jeg aldrig vil svigte eller forlade dig.

Intet af det, du går i gang med, er umuligt, for du kan gøre alle ting sammen med Mig.

Lev i troen. Det er Mit ønske, at du skal se det gode komme ud af enhver situation, ligegyldigt hvor tilsyneladende mærkelig den kan forekomme at være.

Vær villig til at få din tro og tillid afprøvet den ene gang efter den anden, for hvad nytter det at tale om tro og tillid, hvis du ikke sætter dem på en prøve og finder ud af, hvordan de virker for dig?

Er du villig til at gå frem i fuldkommen tro og gøre det tilsyneladende umulige, ikke med en brovten, men fordi du uden skygge af tvivl ved, hvor det kommer fra?

Før du har sat din tro på prøve og set, at den er urokkelig, skal du ikke tale om den.

Få din styrke og dine evner fra Mig, og når JEG ER med dig, hvem kan så være imod dig?

 
    Eileen Caddy    
 

Put your complete faith and trust in Me, and know that I will never fail nor forsake you.

Nothing you undertake is impossible, for you can do all things with Me.

Live by faith.

I want you to see good come out of every situation no matter how seemingly strange the situation may appear to be.

Be willing to have your faith and trust tested over and over again, for what is the use of talking about faith and trust if you do not put them to the test and see how they work for you?

Are you willing to step out in complete faith and do the seemingly impossible, not out of bravado, but because you know without a shadow of a doubt where it comes from?

Until you have tested your faith and found it unshakable, do not talk about it.

Draw your strength and ability from Me, and when I AM with you, who can be against you?

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
At lære at ånden i det indre.
 
   

Jeg er ved at lære at følge ånden i mit indre, hvor den så end ønsker at føre mig hen.

Hver gang jeg vender mig indad, føler energien i mig og lader den vejlede mig, synes jeg, at det er en vidunderlig måde at leve på.

Når jeg gør det, oplever jeg glæde, styrke, kærlighed, fred og spænding,

 
  
Jeg er ved
at lære at følge ånden
i mit indre.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Du skal bruge din skelneevne til smide det væk og kassére det der er affald - eller det der ingen værdi har for dig og dyrke det der er værdifuldt. Du skal optjene fortjeneste ved at gøre uselvisk tjeneste for andre.

Du skal holde dig væk fra dårlige personer og søge venskab med de gode, dem, der kan rense og helbrede dig.

Hvis du ikke forsøger at forvandle sig selv således, har du tendens til at forvente masser af nåde, og derefter bebrejde Gud for dine sorger, i stedet for at skyde skylden på din vaklende tro!

Nåde Grace kan ikke kræves af en sådan adfærd, din hengivenhed skal være så sand, at Gud accepterer dig som Hans hengivne.

Du er forbruger af tid; Gud er herre over tiden. Så tag tilflugt i Gud. Lad Gud være din lærer, din vej, din Herre. Elsk ham, adlyder Hans kommandoer, tilbyde Ham din taknemmelige hyldest, og holde Ham fast i dit sind.

Det er den eneste måde, og også den nemmeste måde at realisere Ham som din egen virkelighed.
 
 
You must use your discrimination to sift the trash and discard it in preference to what is valuable. You must earn Punyam (merit) by rendering selfless service to others.

You must keep away from bad persons and seek the friendship of the good, those who can cleanse and heal you.

If you do not attempt to transform yourself thus, you tend to expect plentiful grace and then blame God for your sorrows, instead of blaming your unsteady faith!

Grace cannot be claimed by such behaviour; your devotion must be so true that God accepts you as His devotee.

You are consumed by time; God is the master of time. So, take refuge in God. Let God be your Guru, your path, your Lord. Adore Him, obey His commands, offer Him your grateful homage, and hold Him fast in your mind.

This is the only way and also the easiest way to realize Him as your own reality.
   
Top
Top
   
     2010    
 
Spædbarnet kender ikke smagen af mælk.

Ved at tage det dagligt, udvikler det en tilknytning til det, der er så dyb, at når mælken skal opgives og det skal have ris i stedet, begynder det at protestere.

Men moderen lader sig ikke fortvivle. Hun overtaler barnet til at tage små mængder af kogte ris dagligt, og gennem denne proces, begynder barnet at kunne lide smagen af ris og opgiver mælk.

Hun overtaler barnet til at tage små mængder kogt ris dagligt og gennem denne proces begynder barnet at lide ris og opgive mælk.

Sådan er det også med sanselige nydelser - de er naturlige i første omgang. Men ved at lytte til de kloges ord, vil du langsomt få større glæde af at lytte til Guds herligheder.

Derefter kan du ikke eksistere uden den hellige atmosfære selv for et minut.

Selskab med verdslige spørgsmål vil ikke længere tiltrække dig.

Du vil føle, at der ikke er noget så sødt som oplevelsen af at lytte til Herrens herlighed.
 
 
The infant does not know the taste of milk. By taking it daily, it develops an attachment for it which is so deep that when milk is to be given up and rice substituted, it starts to protest.

But the mother does not despair.

She persuades the child to take small quantities of cooked rice daily and through this process, the child starts liking rice and gives up milk.

By practice, rice now becomes the child's natural food, so natural that even if rice is not available for a single day, it becomes miserable.

So too, sensual pleasures are ‘natural’ at first. However, by means of practice, listening to the words of the wise, slowly, you will derive greater joy listening to the glories of God.

Thereafter, you cannot exist without that holy atmosphere even for a minute.

The company of the worldly chatter will no longer attract you.

You will feel that there is nothing as sweet as the experience of listening to the splendour of the Lord.
   
Top
Top
   
     2009     
 

 

Væren - erkendelse - lyksagelighed er menneskets sande natur.

Men mennesket har glemt sin sande natur og spilder sin tid i den forgæves udøvelse af flygtige fornøjelser.

Han er ikke i stand til at indse værdien af hans medfødte natur.

Når han forstår sin værdi og oplever det, kan han nå en ophøjet stat.

Faktisk bliver han sandelig Gud.

Mennesket kan udføre enhver mægtig opgave, når han realiserer sin medfødte guddommelighed.

Men mennesket gør ikke noget i denne retning.

Han er blevet slave til sine sanser og spilder sin tid på trivielle sager.

Menneskernes primære pligt er derfor at forstå hans sande natur og sætte den i praksis.

 
 

Sath-Chith-Ananda (being-awareness-bliss) is the very nature of man.

But man has forgotten his true nature and is wasting his time in the vain pursuit of fleeting pleasures.

He is not able to realise the value of his innate nature.

Once he realises its value and experiences it, he can reach an exalted state.

In fact, he becomes verily God.

Man can accomplish any mighty task when he realises his innate divinity.

But man is not making any effort in this direction.

He has become a slave to his senses, and is wasting his time on trivial matters.

The primary duty of man therefore is to understand his true nature and put it into practice.

   
Top
Top
   
     2008     
 
Sorg er fødderne og glæder hovedet; begge er en del af samme enhed.

Du kan ikke glæde dig over glæde og afvise sorg på samme tid.

Du kan ikke have forsiden uden omvendt.

Diamanten er først et kedeligt stykke sten, en hård sten.

Først når det skæres af en fagmand, skinner den glimrende som en flamme.

Tillad jer at blive behandlet af mesteren, så al din sløvhed vil forsvinde, og du vil dukke op som en strålende diamant.
 
 

Grief is the feet and joy the head; both are part of the same entity.

You cannot welcome joy and reject grief at the same time.

You cannot have the obverse without the reverse.

The diamond is at first just a dull piece of stone, a hard pebble.

Only when it is cut by a skilled artisan does it shine brilliantly like a flame.

Allow yourselves to be treated by the Master so that all your dullness will disappear and you will emerge effulgent as a resplendent diamond.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Gud bestemmer hvad Han giver, hvornår Han giver og hvor.

Derfor skal alle handlinger være dedikeret til Gud, og han vil bestemme, hvad den hengivne er egnet til at modtage.

Når alt er overladt til Gud ud af ren kærlighed og total tro, vil Gud tage sig af den hengivne.

Mennesker i dag mangler en sådan tro.

På tilbedelsens sti må mange forhindringer overkommes.

Store tilhængere af hengivenheden fra fortiden, stod over for sådanne prøvelser med tro og styrke.

I sidste ende sikrede de nåden af den guddommelige og erfarede lyksalighed.

Der er to ting der er nødvendige for at opnå noget i livet og det er fast tro og ren kærlighed.

 
 

God will decide what to give, when to give, and where.

Hence, all actions should be dedicated to God, and He will decide what the devotee is fit to receive.

When everything is left to God out of pure love and total faith, God will take care of the devotee.

People today lack such firm faith. In the path of devotion, many ordeals have to be overcome.

Great devotees in the past faced such ordeals with faith and fortitude.

Ultimately they secured the grace of the Divine and experienced bliss.

For achieving anything in life, two things are essential: firm faith and pure love.

   
Top
Top
   
     2006     
 

I dagens verden findes der mennesker, der er i besiddelse af rigdom, styrke, uddannelse og dyder.

Men der er kun få, der har virkeliggjort Selvet. Når Selvet ignoreres, til hvilken nytte er så alle de andre besiddelser, som blot er midlertidige og flygtige?

Til hvad nytte er al den viden om verden, når I ikke er bevidste om jer selv? Det er derfor vedisk filosofi opfordrer hver og én til, at opdage sandheden og sig selv.

Viden om Selvet er nøglen til al viden. For dette må I henvende jer til den rette person, der kan lære jer, hvordan I kan opdage jeres sande Selv. Hvis ikke I er parate til at påtage jer denne selv-forespørgsel, så dyrk troen, hvis ikke på Gud, så i hvert fald i jeres eget Selv.

Det menneske, der ikke har tro på sig selv, kan ikke have tiltro til nogen, det kan end ikke have tro på Gud.

Gør tro til dit livs åndedrag.

 
 

You have today in the world, men of wealth, strength, scholarship and virtue.

But there are few who have realized the Self. Ignoring the Self, of what avail are all other possessions, which are temporary and evanescent?

Of what use is the knowledge about the world, when you are not aware of yourself? That is why Vedic Philosophy calls upon each one to discover the truth about him self.

Self-knowledge is the key to all knowledge. For this, you must approach the right person to teach you the means to discover your true Self. If you are not prepared to undertake this self-enquiry, cultivate faith, if not in God, at least in your own Self.

The man who has no faith in himself can have no faith in anybody; he cannot have faith in God. Make faith your life breath.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Når skyerne samler sig i den høje himmel, er de som regel ledsaget af lyn.

På samme måde, hvor der er undervisning bør det være ledsaget af visdom.

Da gode kvaliteter som ofre, overbærenhed, sandhed og kærlighed er blevet lidt skubbet i baggrunden, lider samfundet af forskellige sygdomme

Det er det hellige mål for uddannelse at befri sind og hjerter for alt ondt.
 
 
When clouds gather in the high skies, they are usually accompanied by lightning.

In the same manner, wherever there is education, it should be accompanied by wisdom.

Since good qualities like sacrifice, forbearance, truth and love have been somewhat pushed to the background, the society is suffering from various ills.

It is the sacred objective of education to rid the minds and hearts of people of all evil.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Af alle de gaver, du modtager fra Gud, er den største gave tilfredshed.

Det modsatte af tilfredshed er sorg, hvilket er frugten af et ønske, der vækker håb og næsten altid resulterer i skuffelse eller fortvivlelse.

Et ønske erstatter et andet og spredes til et hundrede, selv når det er opfyldt. Dette kender ingen begrundelse og har ingen ende. Så tilfredsheden er Herrens højeste velsignelse, som i sin uendelige kærlighed sætter en stopper for den uudslettelige tørst.

Ingen rigdom eller anden opnåelse kan svare til den i effektivitet, tilfredsheden er kulminationen af lyst i fuld tilfredshed og hellig mæthed.

 
 
Of all the gifts you receive from God, the greatest gift is Contentment. The opposite of Contentment is sorrow, which is the fruit of desire that arouses hope and almost always results in disappointment or despair.

One desire engenders another and proliferates into a hundred, even when it is fulfilled. It knows no justification and has no end. So, Contentment is the supreme blessing of the Lord, who in His infinite Love, puts an end to that unquenchable thirst.

No wealth or other attainment can equal it in efficacy; Contentment is the culmination of desire in full contentment and sacred satiety.

   
Top
Top
   
     2003     
 
Mennesket lever ikke af fødevarer alene. Faktisk lever han ved Guds magt. Så du må bruge din styrke i kroppen og sindet, rigdom og uddannelse med intelligens, for at kunne realiserer din sjæls magt.

Uden skelnen, hvad er nytteværdien af fysiske styrke? I dagligdagen, når du indtager fødevarer, tilbyder du spiselig føde til den ild, Gud har sat i dig for at fordøje fødevarer.

Du skal spise i taknemmeligt humør, i dyb taknemmelighed. Gita siger, at den ild, der kogte måltidet er Gud, måltidet er Gud, æderen er Gud.

Formålet med at spise er at fortsætte arbejdet betroet af Gud, eller som behager Gud og frugten af arbejdet er fremskridt imod Gud.
 
 
Man does not live by food alone. In fact he lives by the power of the Atma. So you must use your strength of body and mind, wealth and education with intelligence, in order to realize the Power of the Soul.

Without discrimination, what is the use of physical strength? Everyday, when you take food, you are offering eatables to the Fire that God has put in you to digest food.

You have to eat in a prayerful mood, in profound gratitude. The Gita says that the fire that cooked the meal is God; the meal is God, the eater is God; the purpose of eating is to carry on the work entrusted by God, or pleasing to God; and the fruit of that work is, progress towards God.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk