Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 7. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Tålmodighed er en dyd.
      
   

Men er du forlangmodig, smutter chancerne for en sund og god udvikling fra dig.

Så vær på vagt overfor sløvsind og ekstrem langsommelighed.

Tag chancerne, når de er der for dig og du oplever dem som værende positive for dig og din udvikling - afvikling og indvikling.

Vær så autentisk og ærlig du formår og så prøv huske, at alt liv er glæde.

 
 
      
Patience is a virtue.
      
   

But if you're too long-natured, the chances of a healthy and good development will slip away.

So be wary of lethargy and extreme slowness.

Take the chances when they are there for you and you experience them as being positive for you and your development – settlement and entanglement.

Be as authentic and honest as you manage and try remembering that all life is joy.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
 Husk rettidig omsorg for dig selv    /    Remember timely care for yourself. 
Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 

Du kan ikke sige, at du elsker Mig og hader dine medmennesker, for kærlighed og had er som olie og vand: de kan ikke forenes.

Når du i sandhed elsker Mig, vil du elske dine medmennesker.

I vil elske hinanden.

I vil have medfølelse med hinanden og forstå hinanden. Når I elsker hinanden, vil I elske Mig.

Disse to ting er så nært forbundet, at de ikke kan adskilles.

Hvor stor er jeres kærlighed til hinanden?

Er du villig til at gøre en ekstra indsats for et andet menneske?

Kærlighed behøver ikke altid at udtrykkes i ord; den kan ses og mærkes i handling. Den udstråler fra dig.

Kærlighed er stilhedens sprog.

Det kan forstås og tages ind, uden at der bliver sagt et ord.

Det er som et internationalt sprog, der forstås med hjertet, ikke med forstanden.

Det er ligegyldigt, hvilken nationalitet du har, du kan altid udtrykke kærlighed og formidle den i fuldkommen tavshed.

Dine øjne, dit hjerte, din holdning, hele dit væsen kan udtrykke, hvad du føler for et andet menneske.
 
    Eileen Caddy    
 

You cannot say you love Me and hate your fellow human beings, for love and hate are like oil and water; they do not mix.

When you truly love Me, you will love your fellow human beings.

You will love one another.

You will have compassion and understanding towards one another.

When you love one another, you will love Me.

They are so intertwined that they cannot be separated.

How great is your love for one another?

Are you willing to put yourself out for another soul?

Love does not have to be expressed in words; it is seen and felt in action.

It radiates from you. Love is the language of silence.

It can be understood and accepted without a word being spoken.

It is an international language understood by the heart, not by the mind.

It matters not what nationality you are, you can always convey love and communicate it in complete silence.

Your eyes, our heart, your attitude, your whole being can convey what you are feeling toward another soul.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Valget er enkelt, liv eller død.
 
   
Hver gang jeg følger min indre stemme, føler jeg mere liv og energi.

Hver gang jeg handler imod den, føler jeg kampen i min krop.

Hvis jeg bliver ved med at drive mig selv ud over, hvad min krop ønsker, bliver jeg stadigt mere træt og livløs.

Valget er enkelt, liv eller død.

Søg hele tiden at gøre dig helt klart, hvad der giver dig den stærkeste livsfølelse.

Begynd at lave en liste over disse »levende« perioder og vælg bevidst at dyrke disse aktiviteter.

 
  
Hver gang
jeg følger min indre stemme,
far jeg en stærkere
livsfølelse.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
I gamle dage, selv før formidling af viden til sine disciple ville en lærer tildele dem forskellige opgaver, de skulle udføre i hans eremitbolig. Dette blev gjort med et formål.

Et vigtigt formål arbejde er rensning af hjertet. Når hjertet er renset man er klar til at modtage undervisning af lærer.

Således ville disciplene i gamle dage få arbejde i starten, og efter at disciplene blev renset ved at gøre arbejdet, og læreren var tilfreds med hensyn til den studerendes modenhed til at modtage åndelig vejledning, ville læreren begynde at bibringe selverkendelse.
 
 
In the olden days, even before imparting knowledge to his disciples, the preceptor would assign them different tasks that they had to perform in his hermitage. This was done with a purpose.

One important object of work is purification of the heart. Once the heart is purified one is ready to receive the teachings of the teacher.

Thus, in the olden days the disciples were given work in the beginning, and after the disciples were purified by doing work, and the teacher was satisfied regarding the student's ripeness for receiving spiritual instruction, the teacher would start imparting Self-Knowledge.
   
Top
Top
   
     2010     
 
For at forstå det guddommelige, er blot længsel efter at kende og studiet af vedaerne er ikke tilstrækkelige.

Den primære kvalifikation, du skal anskaffe er forskelsbehandling og skelne mellem det forbigående og det evige.

Gud alene lider ingen ændring, det alene er tidløs sandhed.

Du skal tilegne dig denne urokkelig overbevisning og være etableret i den.

Den anden kvalifikation er at give afkald på ønsket om at nyde frugterne af ens handlinger, her og herefter.

Dette kaldes ikke-tilknytning.

Ikke-tilknytning betyder ikke at opgive arne og hjem, ægtefælle og børn og tager tilflugt i skoven.

Den indebærer kun bevidstheden om verden som forbigående, og som en konsekvens af denne bevidsthed, kaste følelserne af "jeg" og "mit." bort.
 
 
For understanding the Divine, mere yearning to know and the study of Vedas are not sufficient.

The primary qualification you must acquire is discrimination between the transitory and the eternal.

God alone suffers no change; it alone is Timeless Truth.

You must gain this unshakable conviction and be established in it.

The second qualification is renunciation of the desire to enjoy the fruits of one's actions, here and hereafter.

This is called Non-Attachment.

Non-attachment does not mean giving up hearth and home, spouse and children and taking refuge in forests.

It only involves the awareness of the world as transitory and, as a consequence of this awareness, discarding the feelings of "I" and "mine.

   
Top
Top
   
     2009     
 

 

Så lang tid du kan overvældes af frygt og angst, vil du ikke være i stand til at udrette nogen ting.

Vær modig!

Vid at du er Gud, ikke din krop, så vil du være uden frygt.

Gud kan hjælpe dig med at opnå store ting, men kun hvis du baserer dine handlinger på sand viden og forbliver frygtløs.

Elsk Gud med fast hengivenhed og tro, har frygt for synd og udøve moral i samfundet.

Hvis du vil have moral i samfundet, skal du udvikle kærlighed til Gud.

Hvis du elsker Gud, vil du have frygt for synd.

I dag begår mennesker uden syndens frygt grufulde handlinger.

Dette er i modstrid med den sande menneskelige natur.

 
 

As long as you are overcome with fear and anxiety, you will not be able to accomplish anything.

Be courageous!

Know that you are the Atma, not this body; then you will be without fear.

God can help you achieve great things, but only if you base your actions on true knowledge and remain fearless.

Love God with steadfast devotion and faith, have fear of sin and practise morality in society.

If you want morality in society, you should develop love for God.

If you love God, you will have fear of sin.

Today people without fear of sin commit heinous acts.

This contradicts the very human nature.

   
Top
Top
   
     2008     
 

Mennesket er betaget af rigdom, ægtefælle og børn.

Disse hindrer ham i hvert trin og fungerer som handicap for åndeligt fremskridt.

Selvfølgelig er penge afgørende for leve- og arbejdsprocessen, for det kan ikke undgås.

Men ud over en grænse ødelægger rigdom sindet og raser arrogancen.

De skal bruges til gode formål, fremme retfærdighed og trivsel og til at opfylde deres pligter langs den guddommelige vej.

Hvis rigdom er brugt til at realisere flygtige begær, kan de aldrig være nok, og egoet opdager nyere og mere underholdende måder at tjene og bruge.

 
 

Man is enamoured of wealth, spouse and children.

These obstruct him at each step and act as handicaps to spiritual advancement.

Of course, money is essential for the process of living and labouring for it cannot be avoided.

But, beyond a limit, riches foul the mind and breed arrogance.

They must be used for good purposes, fostering righteousness and well-being, and fulfilling one's duties along the Divine path.

If riches are spent for realizing fleeting desires, they can never be enough and the ego discovers newer and more heinous ways of earning and spending.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Den guddommelige kærlighed stammer ikke fra fastlandet.

Det vokser ikke fra jorden.

Det har ingen fødsel og død.

Det er altoverskyggende.

Det kommer ud af hjertet, når uvidenhedens knuder er brudt.

Man kan i forskellige termer beskrive de hengivnes tankegang, der er fyldt med Herrens kærlighed, men ikke den Guddommelige kærligheds natur.

Det er en uvurderlig perle, der kun kan opnås fra Gud, som er selve udførelsen af kærlighed.

 
 

Divine Love does not originate from the firmament.

It does not grow from the earth. It has no birth and death.

It is all-pervading.

It emerges from the heart when the knots of ignorance are broken.

One may describe in various terms, the state of mind of the devotees filled with love of the Lord, but not the nature of Divine Love.

It is a priceless gem that can be obtained only from God, who is the very embodiment of love.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Da Sri Krishna blev vejet, kunne alle juveler ikke veje tungere end Hans vægt.

Så kom Rukmini og erklærede at den blotte messen af Krishna’s navn kunne balancere sig med Hans vægt.

Ved at lægge et offer til, et blad, en blomst eller lidt vand, så ville vægten være tungere end Krishna.

Idet hun sagde det, lagde hun en basilikum blad på vægten.

Og se! Den gik ned.

Tulasibladet bar den fulde vægt af Rukmini’s kærlighed til Krishna.

Alle juveler var til ingen nytte.

Men påberåbelse af Krishna’s navn og offeret af Tulasibladet med et hjerte fyldt med kærlighed gjorde at vægten nu vejede tungere end Krishna.

Sådan er kraften i Herrens navn og et kærlighedfyldt offer til Herren.

Herren svækkes ikke af rigdom eller uddannelse, magt eller stilling.

Kun Kærligheden alene kan påvirke og bevæge Ham.

 
 

When Sri Krishna was being weighed in a balance, all the jewels of Sathyabhama could not balance.

His weight. Rukmini then came and declared that the mere chanting of the name of Krishna would be equal to His weight.

By the additional offer of a leaf, a flower or a little water, the scales will be tilted against Krishna.

So saying she placed a Basil leaf on the scale. And lo! it went down.

The Tulasi leaf carried the full weight of Rukmini's boundless love for Krishna.

All the jewels of Sathyabhama were of no avail.

But Rukmini's invoking the name of Krishna and offering a Tulasi leaf with a love-filled heart titled the scales against Krishna.

Such is the power of the Lord's name and a love-filled offering to the Lord.

The Lord is not swayed by wealth or scholarship, power or position.

Love alone can move Him.

   
Top
Top
   
     2005    
 
Mennesket er ikke blot en kombination af det fysiske, det mentale og det intellektuelle, men også den åndelige.

Han er indhyllet i fem hylstre: 1. kroppen - 2. en kappe af livskraft - 3. sindets hylster - 4. intelligensens hylster - 5. den salige kappe af ånden.

De ældgamle skrifter skrev, at hver af disse hylstre er hellige og gennemtrængt af Guddommelighed.

 
 
Man is not a mere combination of the physical, the mental and the intellectual, but also the spiritual.

He is enveloped in five sheaths: the Annamaya Kosa (gross body), the Pranamaya Kosa (the sheath of life force), the Manomaya Kosa (sheath of the mind), Vigyanamaya Kosa (the sheath of the intelligence) and the Anandamaya Kosa (the blissful sheath of the spirit).

The ancient scriptures state that each of these sheaths are sacred and suffused with Divinity.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Gud har ingen karakteristika undtagen sandhed, visdom og Lyksagelighed.

Han er overalt, men ingen øje kan genkende Ham, for han er mere subtiel og nuanceret end luften.

Når du ved dette, lån ikke dine ører til mennesker, som sværger, at der ikke er nogen Gud.

Gud er for stor og for langt over rækkevidden af forståelse eller fantasi.

Du kan få et glimt af hans lykkelige natur ved at overveje hans storhed.
 
 
God has no characteristics, except that of Truth, Wisdom and Bliss.

He is everywhere, yet no eye can espy Him, for He is subtler than ether.

Having known this, do not lend your ears to people who swear that there is no God.

God is too vast and too far above the reach of reason or imagination.

You can get a glimpse of His blissful nature by contemplating on His magnificence.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Landbruget er for at leve, tankekultur er for livet.

Færdigheder er til at forme materielle ting, så de imødekommer mere for menneskets trøst; Undersøgelser er for at forme holdninger, begær, ønsker, følelser og impulser fra mennesket, så de kan give mere fred, mere glæde og mere styrke til mennesket.
 
 
Agriculture is for living; mind culture is for life.

Skills are for shaping material things so that they cater more for the comfort of man; studies are for shaping attitudes, feelings, desires, emotions and impulses of man, so that they may confer more peace, more joy and more fortitude on man.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk