Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 8. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
At holde dig i focus - giver bonus.
      
   

Kræver lidt selvdisciplin, men vil give dig noget at rive i.

Kræver rumlighed og tolerance og vil udvikle dig på mange planer.

Kræver kærlighed til dig selv, dine omgivelser og medmennesker.

Så kom bare igang :)

 
 
      
Keeping you in focus - gives bonus.
      
 
 


Requires a little self-discipline, but will give you something to tear into.

Requires spaciousness and tolerance and will develop you on many levels.

Requires love for yourself, your surroundings and fellow human beings.

So just get started :)

                                    
Aktuelle Nyheder
Billede og Tegnings arkiv

Aktuelle billede/tegning

 
 
At holde fokus på Lyset - giver bomus.
 
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
 
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Start dagen rigtigt i enhed med Mig.

Så kan intet af det, der sker i løbet af dagen, bringe dig ud af balance.

Når du først begynder at leve dette åndelige liv, må du bevidst gøre en indsats for at blive afklaret, men efterhånden som du lever det i højere og højere grad, og det bliver en del af dig, er det ikke længere anstrengende, og dit liv bærer præg af, at det er dig.

Du vil finde stor glæde og frihed.

Du behøver ikke at bruge den halve dag med at bede og søge tilgivelse, fordi du er bange for at gøre det forkerte eller er bekymret for, at du er på vildspor og går imod strømmen.

Når du eller andre begår fejl, tager I straks imod tilgivelse og er besluttet på ikke at gentage fejlen.

Du går videre, indtil det ikke mere er anstrengende for dig at leve på denne måde, men bliver en virkelig glæde, og du ved, hvad det vil sige at være ét med Mig og at have fuldkommen fred med dig selv.

 
    Eileen Caddy    
 

Start the day aright in oneness with me.

Then nothing that happens to you during the day can throw you off balance.

When you first begin to live this spiritual life, you have to make a conscious effort to get into tune, but as you live it more and more and it becomes a part of you, it is no longer an effort, and you live in such a way that it is you.

You find great joy and freedom. You do not have to spend half your time in prayer seeking forgiveness, afraid of doing the wrong thing or worried in case you are off beam and are going against the stream.

When you make mistakes, you accept forgiveness straight away and are determined not to make the same mistakes again.

You move on, until living in this way ceases to be an effort and becomes a real joy, and you know what it is to be at one with Me and to be at perfect peace.

 
Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
Top
 
Top
 
Læg mærke ud, hvordan du ser ud, og hvad du føler.
 
   
Find en behagelig stilling. Luk øjnene.

Træk vejret dybt. Slap af i kroppen og sindet.

Genkald dig en situation inden for den senere tid, hvor du ikke gjorde, hvad du ønskede at gøre.

Lad scenen udspille sig igen i dit sind. Læg mærke til, hvordan du så ud og havde det fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt.

Vend nu tilbage og se dig selv gøre nøjagtig det, du gerne ville i den situation.

Læg mærke til, hvordan din krop føles.

Læg mærke til, hvordan du ser ud, og hvad du føler over for dig selv.

Brug lidt tid på at føle, hvordan det er at stole på dig selv og handle ud fra dine ønsker.
 
  
Jeg stoler
på mig selv, og jeg handler
ud fra den tillid.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
Top
Alt arbejde skal ske i en ånd af offer til Gud. Man skal ikke være ledig. Uanset hvilket arbejde man gør, skal det gøres med en følelse af kærlighed.

Du kan tage et hvilket som helst arbejde, der er passende i overensstemmelse med dine evner og kapacitet. Mens du gør sådanne hellige arbejde, skal du fortsætte med at tilbede dine foretrukne form af det guddommelige.

Folk siger, at mange forhindringer opstå, mens de udfører åndelige øvelser. Når forhindringer kommer, bør de tages som test.

Tests skal ikke ses som straf, men for at fastslå sin egnethed til forfremmelse. Hyppige test betyder for hyppige muligheder for forfremmelse.

Hvis der er en stor tidsforskel mellem testene, betyder det blot, at forfremmelse er ikke muligt for en lang tid.

Man skal se forhindringer i ens øvelser i denne ånd og forsøge at overvinde dem.
 
 
All work should be done in the spirit of offering to God. One should not be idle. Whatever work one does, it should be done with a feeling of love.

You can take up any work that is appropriate in keeping with your aptitudes and capacity. While doing such sacred work, you must carry on with worshipping your favourite form of the Divine.

People say that many obstacles occur while performing Sadhana (spiritual practices). When obstacles come, they should be taken as tests.

Tests are intended not as punishment, but for ascertaining one's fitness for promotion. Frequent tests mean frequent opportunities for promotion.

If there is a big time lag between tests, it only means that promotion is not possible for a long time.

One must face the obstacles in one’s Sadhana in this spirit and try to overcome them.
   
Top
Top
   
     2010     
 
At leve som munk, betyder ikke, at den blotte accept af fjerde fase af livet og dets rettigheder og forpligtelser, pensionering i skoven efter at afbryde kontakten med verden.

Munkene skal bevæge sig blandt folk, bliver bevidste om deres sorger og glæder, og formidle den vejledning, de har brug for lige nu.

De skal omdanne samfundet til at være fri for Synd og Ondskab via deres lære.
 
 
Sanyasa (Monkhood) does not mean the mere acceptance of the fourth stage of life and its rights and obligations, retirement into forest after breaking off contacts with the world.

The monks should move among people, become aware of their sorrows and joys, and impart the instructions they direly need.

They must transform society to be free from vice and wickedness by their teachings.
   
Top
Top
   
     2009    
 
Ødelæg uvidenhed ved hjælp af undervisningen fra Gud.

Styrk den interesse du allerede er velsignet med i relation til erkendelsen af Gud.

Opgiv din tiltrækning for kortvarige/flygtige og det falske, luftspejlingerne skabt af det falske og indbilske og fantasien.

Vend din opmærksomhed indad, væk fra den ydre verden.
 
 
Destroy Ajnana (ignorance) by means of instruction in the knowledge of the Atma.

Strengthen the interest you are already endowed with towards the realisation of Brahman (God).

Give up the attraction for evanescent and the false, the mirages created by fancy and fantasy.

Turn your attention inwards, away from the external world.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Den Guddommelige kærligheds natur er anderledes end den menneskelige tilknytning.

Den er tidløs og konstant.

Gør den til dit eneste ideal.

Den er iboende i dig, alt der behøves at blive gjort er, at manifestere den på rette vis.

Hvis der er sukker i bunden af et kar med vand, så kan du gøre vandet sødt ved at røre rundt så sukkeret opløses.

På samme måde er dit hjerte et kar hvor Guddommeligheden findes på bunden.

Tag intellektets ske.

Rør ved hjertet gennem spirituel stræbens proces.

Så vil Guddommeligheden i dit hjerte gennemtrænge hele dit legeme.

 
 
The nature of Divine love is different from that of human attachment.

It is timeless and constant.

Make it your sole ideal. It is inherent in you; all that needs to be done is to manifest it in the proper way.

If there is sugar at the bottom of a tumbler of water, you can make the water sweet by stirring the sugar to dissolve it.

Likewise, your heart is a tumbler at the bottom of which there is Divinity.

Take the spoon of Buddhi (intellect), stir the heart by the process of Sadhana (spiritual effort).

Then, the Divinity in the heart will permeate the entire body.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Sindet har ikke en bestemt form eller farve.

Det tager form efter den ting det associeres med.

At gå fra et ønske til det næste og én lyst til en anden er dets natur.

Derfor er sindet årsagen til glæde og sorg, opløftelse og depression.

Det er værdifuldt for mennesket at kende til sindets egenskaber og måderne hvorpå han kan mestre det for at opnå den allerbedste nytte.

Sindet samler erfaringer og oplevelser og gemmer disse i hukommelsen. Det kender ikke til kunsten at give op.

Intet kastes bort af sindet.

Som konsekvens heraf vil sorg, bekymring og lidelse fortsat simre i det.

Opgiv det der skal kastes bort, vid hvad der skal beholdes, så vil lyksalighed blive din natur.

Så opgiv den idé at verden er virkelig; kend Selvets virkelighed og nå Kilden, Gud.
 
 
The mind has no distinct form or shape.

It assumes the shape or form of the thing it is associated with.

Wandering from wish to wish, flitting from one desire to another - this is its nature. Thus, the mind is the cause of joy and grief, of elation and depression.

It is worthwhile for man to know the characteristics of the mind and the ways to master it for one's ultimate benefit.

The mind is prone to gather experiences and store them in memory. It does not know the art of giving up.

Nothing is cast away by the mind. As a consequence, grief, anxiety and misery continue simmering in it.

Give up what has to be cast away, know what has to be attained, then, Ananda (bliss) becomes your nature.

So give up the idea of the world being real; know the reality of the Self and attain the Source, the Brahman (God).
   
Top
Top
   
     2006     
 
De fleste mennesker i verden forstår ikke meningen med livet.

Mennesker er optagede af at efterstræbe ydre objekter og stræber ikke efter at opdage Guds indre rige.

Når man står på en strand kan man kun se bølgerne på overfladen og ikke de perler der findes i dybet underneden.

Kun et modig menneske der kan dykke dybt ned i havet vil være i stand til at samle perlerne og ikke andre.

På samme måde kan viden om Gud kun blive samlet af de der vender sig bort fra at udforske den fænomenale verden og forespørger om Åndens sandhed.

 
 
Most people in the world do not understand the purpose of life.

Preoccupied with the pursuit of external objects, men do not strive to explore the inner realms of the Atma.

Standing on the seashore, one can see only the waves on the surface and not the pearls lying in the depths below.

Only the brave man who can dive deep into the ocean will be able to gather the pearls and not others.

Likewise, Atma Jnana (knowledge of the Atma) can be gained only by those who turn away from the exploration of the phenomenal world to inquire into the truth of the Spirit.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Mennesket kan beskrives som et sammensurium af tanker og ideer. Hver lille tanke bliver en integreret del af ens liv.

Den slags følelser man har bestemmer ens fremtid.

Derfor skal man installere hellige idéer i ens hjerte.

Fremme af rene tanker vil fremme en ånd af uselvisk tjeneste i vore hjerter.

Uselvisk tjeneste rykker det dyriske i mennesket op med rode og tildeler guddommelighed til ham.
 
 
Man can be described as a conglomeration of thoughts and ideas. Every little thought becomes an integral part of one's life.

The kind of feelings one has determines one's future.

Therefore, one must install sacred ideas in one's heart.

The fostering of pure thoughts will promote the spirit of selfless service in our hearts.

Nishkama Karma (selfless service) uproots the bestiality in man and confers divinity on him.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Universet kan ses, opleves og nydes. Men Gud er usynlig. Han udledes gennem Hans færdige arbejde.

Så også samfundet som service er afsmeltet kan ikke ses som sådan.

Vi kan kun kontakte enkeltpersoner.

Men gennem den enkelte, kan du indlede nå den Guddommelige. Alle er aktører på verdensplan, i hans skuespil.

Hvert atom er fyldt med Hans magt, Hans Skønhed, Hans herlighed.

Ethvert væsen er indeholdende Hans lyksagelighed, Hans skønhed, Hans godhed.
 
 
The universe can be seen, experienced and enjoyed. But God is unseen. He has to be inferred through His handiwork.

So too, society to which seva (service) is rendered cannot be seen as such.

We can contact only individuals.

But, through the individual, you infer the immanence of the Divine. All are actors on the world stage, in His play.

Every atom is surcharged with His power, His might, His glory.

Every being is surcharged with His bliss, His beauty, His goodness.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Det fysiske liv, opretholdt ved føde er kort, livet påført Gud er evigt.

Fasthold ikke dig selv til en lang levetid, men til et Guddommeligt og vidunderligt liv.

Længes ikke for flere år på jorden, men for flere dyder i hjertet.

Buddha vidste og gjorde sandheden kendt for verden. Alt er sorg. Alt er tomt. Alt er kort og forurenet.

Så det kloge menneske udfører hans pligter med skelneevne og diskremation, flid og løsriver sig fra resultatet af hans arbejde. Spil rollen, men behold din identitet upåvirket.
 
 
Life sustained by food is short; life sustained by the Atma is eternal.

Do not lay claim to long life; but to Divine life.

Længes Do not pine for more years on earth, but for more virtues in the heart.

Buddha knew and made known to the world, the Truth. Everything is grief. Everything is empty. Everything is brief and polluted.

So the wise man has to do the duties cast upon him with discrimination, diligence and detachment. Play the role but keep your identity unaffected.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk