Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 9. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Hvad du end tror.
      
   
Så er det meningen at du skal fuldbyrde dig selv og være det instrument i det store livsorkester - der spiller lige præcis din tone, så ærligt og autentisk som det er dig muligt.

Begynder du at "spille" med på de negative manipulations lege, kan du hurtigt ende som en standard og det unikke i dig blive kvalt.

Så hvorfor ikke efter bedste evne prøve at være ærlig, autentisk og få udraderet de uhensigtsmæssige tanke og følelses mønstre - ved at se på dem, give dem navn og ud med dem du ikke mere kan holde ud - du kommer ikke til at kede dig :)
 
 
      
Whatever you think.
      
 
 

Then you are meant to fulfill yourself and be the instrument of the great orchestra of life - that plays exactly your tone, as honest and authentic as it is possible for you.

If you start "playing" with the negative manipulation games, you can quickly end up as a standard and the uniqueness in you will be suffocated.

So why not try your best to be honest, authentic and erase the inappropriate thought and emotion patterns - by looking at them, naming them and out with those you can no longer endure - you will not get bored: )

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
 
Rum Deva
 
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 

For at komme ind i livsrytmen må du lære kunsten at være stille, for jo mere stille du bliver, desto klarere kan du afspejle din sjæls kvaliteter.

Hvor let er det ikke at kaste skylden for den tilstand, du befinder dig i, på dine omgivelser, din situation eller dine betingelser!

Det er på høje tid, at du holder op med at gøre det og indser, at du kun har dig selv at takke for det.

Når du søger efter og finder denne indre fred og stilhed, er der intet eller ingen i det ydre, der vil kunne forstyrre den eller bringe dig ud af balance.

Se dig omkring; se på naturens skønhed og fuldkommenhed.

Alt i naturen er afstemt efter hinanden.

Der er en perfekt lov og orden i Mit univers.

Der er ikke noget, der halter bagefter; alt sker på det rette tidspunkt, og der er en årsag til alt.

Det ligger der, så alle mennesker kan se det og tage del i det, kom derfor i samklang med det.

Flyd med det og vær en del af denne lov og orden i Mit univers.

 
    Eileen Caddy    
 

To get into rhythm with life you have to learn the art of being still, for the more still you become, the more clearly can you reflect the qualities of you soul.

How easy it is to blame your environment, your situation or your conditions for the state you are in!

It is high time you ceased doing it and realised that you have only yourself to blame.

When you seek and find that inner peace and stillness, nothing and no one without will be able to disturb it or throw you off balance.

Look around you; look at the beauty and perfection of nature.

Everything in nature is in rhythm.

There is perfect law and order in My universe.

Nothing is out of tune; there is a time and reason for everything.

It is there for all souls to see and to partake of, so get into tune with it.

Flow with it, and be part of that law and order in My universe.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
 
 
Før dagbog.
 
   

Før dagbog over nogle af de beslutninger, du tager i løbet af dagen. Notér, hvornår du gør det, du ønsker, og hvornår du vælger ikke at gøre det og af hvilke grunde.

For eksempel vælger du måske at tage med til en fest, selv om du egentlig hellere vil blive hjemme.

Driver du dig selv til at arbejde hårdt, selv om du ikke føler dig rask? Viger du tilbage for at give udtryk for dine forestillinger, følelser eller skabende impulser af frygt for kritik?

Skriv, hvad du føler med hensyn til de valg, du traf. Notér, hvordan du havde det fysisk og følelsesmæssigt. Pas på ikke at fordømme eller kritisere dig selv for nogen af dine valg.

Dyrk en overbærende iagttagende holdning, så du kan lære, hvad der duer for dig, og hvad der ikke duer.

  
I dag lægger
jeg mærke til, hvad jeg føler
med hensyn til de valg,
jeg træffer.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
For succes i ethvert aspekt af livet, er viden, færdigheder og balance væsentligt. Hvis du kombinerer viden med dygtighed, vil du få balance. Balance er meget vigtig. Det betyder, at opretholde ligevægt i ansigtet af ros og kritik. For at forblive afbalanceret, er færdighed nødvendig.

Hvis du mister balancen, vil lidelse snart følge efter. Når du får noget arbejde, bør du sætte dit hjerte og sjæl i det, og gør det med stor oprigtighed og dedikation, til grænsen af din kapacitet.

Tag for eksempel en person, der har til opgave at plante træer og udvikle en have. Hvis han gør arbejdet helhjertet uden at blive påvirket af ros eller skyld, vil planterne komme op godt, og haven vil blive omdannet til et sted af stor skønhed.

Når læreren kommer for at se haven og føler glæde ved at se planternes tilstand, vil lærerens glæde, blive den glæde Gud skænker og glæden vil befordre stor lykke for det enkelte individ.
 
 
For success in any aspect of life, knowledge, skill and balance are essential. If you combine knowledge with skill, you will get balance. Balance is very important. It means maintaining equipoise in the face of praise and criticism. To stay balanced, skill is necessary.

If you lose balance, suffering will soon follow. When you are given some work, you should put your heart and soul into it, and do it with utmost sincerity and dedication, to the limit of your capacity.

Take for example, a person who is entrusted with planting trees and developing a garden. If he does the work wholeheartedly without getting affected by praise or blame, the plants will come up well, and the garden will get transformed into a place of great beauty.

When the Guru comes to see that garden and feels happy with the condition of the plants, the joy of the Guru becomes the Grace He bestows on that individual, and the Grace will confer great happiness on that individual.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Åndelige aspiranter vil fryde sig ved at lytte til Guds aelig;re.

De vil slutte sig til det selskab, der jubler og priser Herren.

Dette er deres adelsmærke.

Spirituelle aspiranter og dyrkere af Herren bliver dømt ved hjælp af disse barometre og ikke af ydre udseende eller tøj.

Hvis du blander dig med folk, der svælger i sensorisk snak og aktiviteter, så skal du sætte dig selv ud af Hans Hof.

Tilbring din tid i selskab med de gode og gudfrygtige, engageret i Gudfrygtig anliggender.

Undgå selskab med de ugudelige.

Først når du etablerer dig i godt selskab og undgår dårligt selskab, kan du blive indkaldt som Guds egen!
 
 
Spiritual aspirants will rejoice in listening to the Glory of God.

They will join the company which exults in praising the Lord.

This is their hallmark.

Spiritual aspirants and votaries of the Lord are to be judged using these barometers and not by external appearances or apparel.

If you mix with people who revel in sensory talk and activities, then you put yourself out of His Court.

Spend your time in the company of the good and godly, engaged in Godly affairs.

Avoid the company of the ungodly.

Only when you establish yourself in good company and avoid bad company, can you be called as Bhagavatha or God's own!
   
Top
Top
   
     2009     
 

 

Betragt jer som Guds børn.

Der er virkelig ingen forskel mellem avatarer (guddommelige inkarnationer) og jer undtagen med hensyn til antallet af aspekter af den guddommelige gave i hver enkelt.

Disse aspekter kan styrkes ved korrekt adfærd og ved at udvikle guddommelig kærlighed.

Det er ikke sandt kærlighed, der afviger fra øjeblik til øjeblik og vokser fra tid til anden.

Sand kærlighed er uforanderlig og skinner helt i hjertet for altid.

Det er upåvirket af glæde og sorg, ros og skyld.

Sådan kærlighed er sand hengivenhed.

Kærlighed, der vokser eller falder efter forskellige omstændigheder, er slet ikke sandt kærlighed.
 
 
Regard yourselves as children of God.

There is really no difference between the Avatars (Divine Incarnations) and yourselves except with regard to the number of aspects of the Divine present in each one.

These aspects can be enhanced by right conduct and by developing Divine love.

That is not true love which wanes from moment to moment and waxes from time to time.

True love is unchanging and shines brightly in the heart for all time.

It is unaffected by joy and sorrow, praise and blame.

Such love is true devotion.

Love that grows or declines according to varying circumstances is not true love at all.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Hvad Gud elsker mest, er de blomster der blomstrer på menneskets eget liv, fodres og fremmes af hans egen dygtighed og oprigtighed.

De er blomster af dyder dyrket i hans hjertes have.

Af disse er dyd for ikke-vold vigtigst.

Det involverer meget mere end at afholde sig fra at skade levende væsener.

Man bør afstå fra at forårsage smerte for ethvert levende væsen, ikke kun i gerning, men også i ord og tanke.

Man bør ikke underholde nogen ide om at skade eller ydmyge en anden.

 
 

What God loves most are the flowers that blossom on the tree of man's own life, fed and fostered by his own skill and sincerity.

They are the flowers of virtues grown in the garden of his heart.

Of these, the virtue of non-violence is most important.

It involves much more than abstaining from harming living beings.

One should desist from causing pain to any living being, not only in deed, but also in word and thought.

One should not entertain any idea of hurting or humiliating another.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Hvilken glæde det er at opdage det umådelige hav af indre lyksalighed, at dykke i sandhedens dybder og at erkende den du i virkeligheden er, den Uendelige.

Når du er udødelig, hvilke problemer kan da formå at ryste dig?

Problemer og besværligheder er et springbræt og ikke en vejspærring.

Når du én gang har erkendt at du er én med den alkærlige Gud, hvordan kan bekymringer da nogensinde angribe dig igen.

At bekymre sig er ikke din sande natur.

Din sande natur er lyksalighed og ren, uselvisk kærlighed.

 
 

What a joy it is to discover the ocean of bliss within, to dive deep into the depths of truth and realize who you really are, the Infinite.

What problems can ever shake you, who are immortal?

Problems and difficulties are stepping stones and not stopping stones.

Once you realize that you are one with the all-loving God, then how can worry ever assail you again.

To worry is not your true nature.

Your true nature is bliss and pure, selfless love.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Der findes forskellige slags viden.

Det der forstås ved Jnana er viden om Gud. Det omfatter ikke fysisk, sanse- eller verdslig viden.

Viden om Gud kan kun fås ved at forespørge om Guds natur og ikke på anden måde.

Det kan ikke undervises gennem regler eller læres ved at studere tekster.

Det kan ikke modtages fra nogen eller tilbydes nogen.

Det må dukke frem fra den indre bevidsthed.

Regler og tekster kan kun hjælpe i nogen grad.

Men aspiranten der søger Guddommelig viden må påbegynde en selv-forespørgsel for at opleve og erfare denne Selv-bevidsthed.

Han/hun bør udforske og undersøge hele omfanget af spirituel erfaring og nå til den ultimative Virkelighed.

Ligesom et barn lærer at tale ved at være opmærksom på moderen, så må den spirituelle aspirant selv gøre en indsats, mens han lytter til reglerne eller studerer de hellige skrifter.

 
 

There are different kinds of Jnana (knowledge). What is implied by the 'Jnana' is the knowledge of the Atma. It is not concerned with the physical, sensory or worldly knowledge.

Atma Jnana (knowledge of the Atma) can be got only by enquiring into the nature of the Atma and not by any other means.

It cannot be taught by preceptors or learnt by studying texts. It cannot be received from anyone or offered to anyone. It has to emerge from the inner consciousness.

Preceptors and texts can only help to some extent. But the aspirant who seeks Atma Jnana has to embark on self-enquiry to experience this Self-awareness.

He should explore and investigate the whole gamut of spiritual experience and arrive at the ultimate Reality.

Just as a child learns to speak by watching the mother, the spiritual aspirant has to make the effort himself while listening to the preceptor or studying scriptural texts.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Solen kaster sit lys lige og upartisk på alle - både mænd og dyr, fugle og dyr, bjerge og dale.

Men solens billede afspejles kun i en rolig overflade og klart vand.

Ligeledes, den hellige vision om Gud er åbenbaret kun i et uanfægtet og roligt sind, hvor alle tankebølger har lagt sig.

Et rent og helligt hjerte vil afspejle glansen fra Gud, mens et menneske med et vaklende sind aldrig kan opleve Guddommelighed.
 
 
The sun sheds its light equally and impartially on all - men and animals, birds and beasts, mountains and valleys.

But the sun’s image is reflected only in the placid surface of clear water.

Likewise, the sacred vision of Paramatma (God) is revealed only in an unperturbed and tranquil mind in which all thought waves have subsided.

A pure and holy heart will mirror the glory of Paramatma, while a man with a wavering mind can never experience divinity.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Den største enkelte årsag til elendighed i verden er i dag misundelse.

Når en er glad og tilfreds, misunder andre ham og stræber efter at ødelægge hans ro i sindet.

Når nogen er hyldet som stor, forsøger andre at opfinde bagvaskelse for at tilsøle hans omdømme.

Dette er almindeligt i verden.

Dette er tragedien opstået af uvidenhed og egoisme - de tvinger mennesker til at tage en forkert sti og lide katastrofe.

Tag den rigtige vej, vær glad og gøre andre glade.

Derefter vil dit navn blive husket, selv efter kroppen er gået i opløsning.
 
 
The greatest single cause for misery in the world today is envy.

When one is happy and contented, others envy him and strive to ruin his peace of mind.

When anyone is acclaimed as great, malice moves others to invent calumny in order to tarnish his reputation.

This is the way of the world.

This is the tragedy of ignorance and selfishness - they force men to take the wrong path and suffer calamity.

Take the right path; be happy and make others happy.

Then your name will last even after the body disintegrates.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Du skal være forsigtig med den mad du indtager; tungen og forplantningsorganet er de to store fjender af mennesket.

Længsel opstået af sult og sex trækker dig ind i fortabelse.

Afstå fra at lade tungen og dens grådighed bestemme, vær ikke offer for lyst eller smag.

Spis ren føde og spis det i rent selskab.

Være moderat i valget af fødevarer og hold sanserne strengt under kontrol.
 
 

You must be careful about the food you take; the Jihva (tongue) and the Guhya (organ of procreation) are the two great foes of man.

The cravings of hunger and sex drag you into perdition.

Desist from catering to the tongue and its greed; do not be a victim of lust or taste.

Have sathwic food and eat it in Sathwic company.

Be moderate in food and keep the senses strictly under control.

   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk