Retur:
  Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 10. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Der er mange "lag" i hvert eneste menneske du møder.
      
   
Så prøv at "se" igennem dem og du vil skabe en forøget mulighed for vækst og forhåbentlig få forøget din vidensbase og din medmenneskelighed og forståelse.

Dit hjertecenter og dit intelligenscenter stimuleres herved til forøget aktivitet og udsyn.

Så er det bare at integrere det nye ind i dine tanke og følelsesmønstre og handlinger, så at sige adaptere/omforme de nye erkenelser ind i dit univers og tillade forandring i dit liv.
 
 
      
There are many "layers" in every single human being you meet.
      
 
 

So try to "see" through them and you will create an increased opportunity for growth and hopefully increase your knowledge base and your humanity and understanding.

Your heart center and your intelligence center are thereby stimulated for increased activity and vision.

Then it's just integrating the new into your thoughts and feelings patterns and actions, so to speak, adapting / transforming the new cognitions into your universe and allowing change in your life.

                                   
Billede og Tegnings arkiv

Aktuelle billede/tegning

 
 
De 7. trin
 
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
 
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
 
 

Det er så vigtigt, at du har en rigtig og positiv holdning til dagen i dag og alt, hvad den rummer til dig!

Du kan selv skabe eller ødelægge dagen blot ved den måde, du nærmer dig den på.

Hvordan du reagerer på tingene, efterhånden som de sker, gør hele forskellen.

Når du reagerer negativt og aggressivt, sætter du straks barrierer op og skaber modstand og begynder at kritisere og give andre skylden.

Du er så blind, at du ikke kan se, at det er din egen skyld, og at du går rundt og er indstillet på kamp.

Når du reagerer positivt og konstruktivt, rasler alle barrierer ned, og du opdager, at du får hjælp og samarbejde fra alle sider.

Hvis du har gjort noget forkert, må du indrømme det, sige undskyld og gå videre.

På den måde spildes der ikke kostbar tid med at prøve at retfærdiggøre dig og bevise, at du har ret.

Der er mange lektier, du skal lære.

Lær dem hurtigt, og prøv aldrig på at gøre den samme fejl to gange.

 
    Eileen Caddy    
 

How vitally important is your right and positive attitude towards today and all that it holds for you!

You can make or mar the day for yourself simply by the way you approach it.

Your reactions to things as they take place can make all the difference.

When your reactions are negative and aggressive, you immediately put up barriers and create opposition, finding fault and blaming everyone else.

You are so blind you fail to see that you are the one at fault, and you go around with a chip on your shoulder.

When your reactions are positive and constructive, all barriers come tumbling down and you will find you will get help and cooperation from every side.

If you have made a mistake, admit it, say you are sorry and move on.

Then no precious time is wasted in trying to justify yourself and prove you are right.

You have many lessons to learn.

Learn them quickly, and try never to make the same mistake twice.

 
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
 
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
Top
 
Top
 
At opnå balance.
 
   

Den kvindelige (åndelige) energi er en stærk kraft, som driver os mod forening og enhed. Den mandlige energi (eller jeget) bestemmer vores individualitet.

De er begge lige nødvendige og vigtige for at leve frugtbart i den fysiske verden.

Efterhånden som vi lærer at stole på, agte og udtrykke vores kvindelige og mandlige energier i harmoni med hinanden, føler vi vores enhed med alt i livet, samtidig med at vi værdsætter og respekterer, at vi er enestående.

Vi opnår balance i alle aspekter af vores liv.

 
  
Jeg er et enestående
enkeltvæsen, og jeg er ét
med universet.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Læreren advarer og vækker. Han afslører sandheden og opfordrer dig til at gøre fremskridt hen imod det. Medmindre du har den længsel, det søgende og spørgende hjerte, den søger intelligens, kan han ikke gøre meget.

De sultne kan fodres, han, som ikke har sult vil skille sig af med maden som en forstyrrelse. Læreren er en gartner, der vil pleje planterne; men det unge træ skal spire, før han kan tage ansvaret.

Han tilføjer ikke noget nyt til anlægget, han kun hjælper det med at vokse efter sin egen skæbne, hurtigere måske, i højere grad måske, men ikke mod dens indre natur.

Han fjerner den åndelige fattigdom ved at pege på den skat, der ligger begravet i sig selv, han rådgiver metoder til at afdække skatten, årvågenhed er nødvendig for at opnå det bedste mulige.

 
 
The Teacher warns and wakens. He reveals the truth and encourages you to progress towards it. Unless, you have the yearning, the questioning heart, the seeking intelligence, he cannot do much.

The hungry can be fed; he who has no hunger will discard food as an infliction. The Teacher gardener, who will tend the plant; but the sapling must have sprouted before he can take charge.

He does not add anything new to the plant; he only helps it to grow according to its own destiny, quicker perhaps, more fully perhaps, but, not against its inner nature.

He removes the spiritual poverty by pointing to the treasure that lies buried within oneself; he advises the method of recovering it, the vigilance needed to use it to the best advantage.

   
Top
Top
   
     2010     
 
Sinds kontrol er meget svært at opnå. Sindet kan forårsage slaveri, såvel som forårsage befrielse.

Det er en sammensmeltning af de lidenskabelige og uvidende holdninger, og kan let blive forurenet.

Det nyder at skjule den virkelige natur i alle ting og frembringer og støber de former og værdier, som det ønsker og begærer.

Så du må regulere aktiviteten i sindet. Forstå det første kendetegn for sindet: det kører hjælpeløst efter sanserne.

Uanset hvilken sans sindet følger, er det det samme som at invitere katastrofen ind i ens bevidsthed.

Når en gryde med vand er tom, behøver vi ikke udlede, at det har lækket væk gennem ti huller - et hul er nok til at tømme den!

Så også selv om det kun er én sans der ikke er under kontrol, vil du blive kastet ind i trældom.

Så enhver sans skal beherskes.
 
 
Mind control is very hard to attain. The mind can cause bondage as well as confer liberation.

It is an amalgam of the passionate and ignorant attitudes, and can be easily polluted.

It relishes in hiding the real nature of things and casting on them the forms and values that it desires.

So you must regulate the activity of the mind. Understand the first characteristic of the mind: it runs helplessly after the senses.

Whichever sense the mind follows, it is to invite disaster.

When a pot of water becomes empty, we need not infer that it has leaked away through ten holes - one hole is enough to empty it!

So too, even if one sense is not under control, you will be thrown into bondage.

So, every sense has to be mastered.
   
Top
Top
   
     2009     
 

 

Behandl dit sind som en lille dreng.

Bring denne dreng kærligt op, så det bliver klogere dag for dag.

Fjern alle dets frygt og følsomhed.

Behandl det på en god måde, imens du gør det opmærksom på, at objekter der kan ses, er produkter af ens illusion.

Fokuser kun dets opmærksomhed på det ultimative mål.

Forhandl aldrig med sindet med magt.

Det vil kun råbe efter ømhed og tålmodighed håndtering.

Korrigere dets modvilje ved at indhente afkaldets holdning.
 
 
Treat your mind as a little boy.

Bring up this boy lovingly so that it becomes wiser day by day.

Caress it in to good ways making it aware that objects which are seen are products of one's illusion.

Remove all its fears and foibles.

Focus its attention on the Ultimate Goal only.

Never deal forcibly with the mind.

It will yield only to tenderness and patient handling.

Correct its waywardness by inculcating the attitude of renunciation.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Du er blevet givet en menneskelig krop til et storslået formål – nemlig at virkeliggøre Herren i det indre.

Hvis du har en fuldt udstyret bil i perfekt stand ville du så gemme den væk i en garage?

Bilen anvendes primært til at køre ture med.

Først da er den værdifuld at eje.

Sådan er det også med kroppen.

Gå fremad mod målet.

Lær hvordan du skal anvende kroppens evner, sanser, intellekt og sind til at opnå dette mål.
 
 
The human body has been given to you for a grand purpose - that of realizing the Lord within.

If you have a fully equipped car in good running condition would you stow it away in the garage?

The car is primarily for going on a journey.

Only then is it worthwhile to own it.

So too with the body.

Proceed, march on towards the goal.

Learn how to use the faculties of the body, the senses, the intellect and the mind, for achieving that goal.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Dyb søvn sammenlignes ofte med spirituel trance, for sanserne og sindet transcenderes og egoet forsænkes i sig selv.

Det er i lyksalighed, men ikke bevidst om denne lyksalighed thi kun vågenhed giver denne viden.

Så det der kan give den forståelse er bevidsthed om det vågne stade og lyksaligheden i søvnstadiet.

Fokusér på det punkt hvor man oplever disse to; det er sejrens øjeblik.

Vær opmærksom på ordet 'Sama dhee' - det betyder balanceret uforstyrret intellekt og ligevægt overfor sorg og glæde, smerte og behag, afvisning eller jubel.

Den der har opnået dette stade vil forholde sig uberørt overfor frygt eller velvilje, had eller kærlighed, ros eller skyld.

Hvor der kun findes En, hvordan kan selv den tanke opstå?

Dette er sand - væren, bevidsthed og lyksalighed.
 
 
Deep sleep is often compared to Samadhi (spiritual trance), for, the senses and the mind are transcended and the ego is immersed in itself.

It is in bliss, but, it is not aware of that bliss, for, wakefulness alone gives that knowledge.

So, what can grant realization is the awareness of the waking stage and the bliss of the sleeping stage.

Concentrate on the point, where one is having these two: that is the moment of victory.

Mark the word 'Sama dhee' - it means balanced, unruffled intellect, and equanimity in the face of grief and joy, pain and pleasure, rejection or rejoicing.

One who has attained that stage will be indifferent to fear or favour, to hate or love, to praise or blame.

Where there is only One, how can even thought arise?

That is the true Samadhi - the being, the awareness and the bliss.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Når tanker strømmer fra et sind der er renset af kærlighed, så vil de resultere i Retfærdighed.

Når kærlighed bliver en del af jeres oplevelse, tanke og handling så får I Fred.

Når I klart forstår Kærlighed, så vil det automatisk resultere i ikke-vold.

Således er Kærlighed den understrøm der binder alle fire menneskelige værdier sammen. Det kan sammenfattes sådan:
Kærlighed i tanke er Sandhed;
Kærlighed som følelse er Fred;
Kærlighed i handling er Retfærdighed og Kærlighed med forståelse er Ikke-vold.
Kærlighed er fællesnævneren for alle disse værdier.

Det er Gud’s form, for Gud er Kærlighed.
 
 
When thoughts emanate from a mind purified by love, they will result in Dharma (Righteousness).

When Love becomes part of your experience, thought and action you get Shanti (Peace).

When you comprehend Love clearly, Ahimsa (non-violence) will result automatically.

So Love is the unseen undercurrent binding all four human values.

It can be summarised thus:
Love in thought is Truth;
Love as feeling is Peace;
Love in action is Righteousness and Love with understanding is Non-violence.
Love is the common denominator for all these values.

It is the form of God, for God is love.
   
Top
Top
   
     2005    
 
Den fysiske krop, er sammensat af de fem oprindelige elementer jord, luft, vand, ild og æter.

Før eller senere, vil den fysiske krop omkomme.

Men det Iboende Selv, har hverken fødsel eller død.

Det er uforgængeligt, ufordærveligt og udødeligt. Og denne fysiske krop er et medguddommen.

Ånden og Gud er hovedsagelig en.

Identifikationen af Ånden og med Gud er det endelige mål for åndelighed.

 
 
The physical body is composed of the five primordial elements of earth, air, water, fire and ether.

Sooner or later, the physical body will perish.

But, the physical body or the in dweller God has neither birth nor death.

It is indestructible, imperishable and immortal physical body is one with Godhead. Spirit and God are essentially one.

The identification of spirit with God is the final goal of spirituality.

   
Top
Top
   
     2004    
 
Herren erklærede: "Jeg er frøet (kilden) af alle mennesker. Træet består af grene, blade, blomster og frugter, som alle er vokset ud af et lille frø.

Hver frugt af træ har den samme slags frø. Overveje et stykke tid på storslåede mængden af liv i alle dets rige mangfoldigheder, der er kommet ud af det enkelte frø af Gud.

Visualiserer den immanent guddommelighed i dem.

På én gang, vil du være fyldt med ydmyghed, kærlighed og visdom.
 
 
In the Bhagavad Gita, the Lord declared : "Bheejam maam sarva Bhootanam" meaning "I am the seed (source) of all the beings. The tree consists of branches, leaves, flowers and fruits, all of which have grown out of a small seed.

Every fruit of that tree has the same kind of seed. Contemplate a while on the magnificent multitude of life in all its rich variety that has come out of the single seed of God.

Visualise the immanent Divinity in them.

At once, you will be filled with humility, love and wisdom.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Mange af jer har sundhedsproblemer eller mentale bekymringer af den ene eller anden art.

De er kun lokkemad, som ved deres hjælp har bragt dig hertil, så du kan kontakte Nåden og få styrket din tro på Guddommelige.

Problemer og bekymringer bør virkelig hilses velkommen, fordi de lærer/underviser dig nogle lektioner i ydmyghed og ærbødighed.
 
 
Many of you have problems of health or mental worry of some sort or the other.

They are mere baits by which you have been brought here, so that you may contact the Grace and strengthen your faith in the Divine.

Problems and worry are really to be welcomed as they teach you the lessons of humility and reverence.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk