Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 11. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Med solen i ryggen.
      
   
Lad så energi´en fra Solen strømme ind og fjerne spændinger, varme dig op og fylde dig med sin uendelige og ubetingede energi/kærlighed.

En ting er helt sikkert, der er ingen skjulte agendaer/dagsordner fra den energi - den tilfører dig gyldent og varmt lys, samt energikvaliteterne - Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse.

Se eventuelt øvelsen/meditationen, hvis du syntes det,så klik her.
 
 
      
With the sun in the back.
      
 
 

Then let the energy from the Sun flow in and remove tensions, warm you up and fill you with its infinite and unconditional energy / love.

One thing is for sure, there are no hidden agendas / agendas from that energy - it brings you golden and warm light, as well as the energy qualities - Fearlessness - Health - Mastery.

If you liked it, see the exercise / meditation, click here.

 
 
                                    
 
 
 
Med Solen i Ryggen.
 
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 

Hvad betyder livet for dig?

Nyder du det fuldtud?

Forventer du det allerbedste af det?

Accepterer du, at det er uendeligt, at det er uden begyndelse og afslutning?

Kan denne indsigt begejstre og løfte dig, eller skræmmer den dig og gør dig nedtrykt?

Din holdning til livet i denne tid er yderst vigtig, for der sker mange undere, og det er nødvendigt, at du går med i alt, hvad der sker, og ikke kæmper imod det.

Det er en tid, hvor alt folder sig ud, ikke en tid til ufred og kamp; vær derfor stille, se det ene under efter det andet folde sig ud i sand fuldkommenhed og sig til stadighed tak.

Sig tak, fordi du lever, og fordi du er en del af det, der sker.

Sig tak for de hurtige forandringer og tillad, at du forandrer dig sammen med dem.

Alt sker for det allerbedste; vær derfor ikke bange, men gå lystigt fremad.

Føl, hvordan du er en del af hele denne proces med forandring, helhed og nyskabelse.

 
    Eileen Caddy    
 

What does life mean to you?

Do you enjoy it to the full?

Do you expect the very best from it?

Do you accept that it is infinite, that it has no beginning and no end?

Does the knowledge thrill and uplift you, or does it horrify and depress you?

Your attitude towards life at this time is most important, for many wonders are unfolding, and it is necessary that you go along with all that is happening and do not fight against it.

It is a time of unfoldment, not of strife or struggle; therefore be still, behold wonder upon wonder unfold in true perfection, and give eternal thanks.

Give thanks for being alive and for being part of what is taking place.

Give thanks for the rapid changes, and change with the changes.

All is for the very best; therefore be not afraid but move forward joyfully.

Feel yourself a part of the whole process of change, of wholeness and of newness.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
  
     Shakti Gawain     
 
Vores indre kvinde vil give os fuldkommen vejledning.
 

Hvis vi ikke er bevidst opmærksomme på vores indre kvinde (kvindelige energi) i vores vågne liv, forsøger hun at nå os igennem vores drømme, vores følelser og vores fysiske krop. ¨

Hun er kilden til højere visdom i vores indre, og hvis vi lærer at lytte omhyggeligt til hende hele tiden, vil hun give os fuldkommen vejledning.

   
  
Min indre
kvinde er min
vejleder,
 
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Der er fire faser i rejsen til Gud.

Den første etape er der - hvor du kommer til den Guddommelige Nærværelse - Tilstedeværelse i dig.

Fra denne etape skulle du gå frem mod, hvor du kommer tættere på Læreren.

Derfra bevæger dig frem imod, hvor du lyser sammen med formen og pragten af det Guddommelige.

Endelig går du ind i den fase fase, som er komplet forening/fusionering med det Guddommelige.

På dette tidspunkt brister boblen og bliver ét med Havet.

Service giver dig mulighed for at komme videre langs hver og en af disse trin og smelte sammen med Gud.
 
 
There are four stages in the journey to God. They are Saalokya, Saameepya, Saaroopya and Saayujya.

The first stage is Saalokya, which is coming to the Divine Presence.

From thereon, you should progress forward to Saameepya, which means getting nearer to Guru.

From there on, you march forward to Saaroopya where you shine with the very form and splendor of Divinity.

Finally, you enter the stage of Saayujya, which is complete mergence with the Divine.

At this stage, the bubble bursts and becomes one with the Sea.

Seva (Service) gives you the opportunity to progress along each and every one of these steps and merge with God.
   
Top
Top
   
     2010     
 

Indenfor alle de professioner der findes - er det lærerens fornemste opgave at holde sig til idealet af sandhed.

Når læreren omgår sandheden, vil samfundet komme ud for katastrofer.

Tusinde af bløde unge børn, ubekendte med verdens mange veje, passerer deres hænder.

Indflydelsen fra deres undervisning og deres personlighed er stor og vedvarende.

Derfor må læreren være fri af dårlige vaner, for børnene vil automatisk indføre de ældres vaner og opførsel.

Dette er en evigt nærværende fare.

Når den onde indflydelse er direkte vendt imod tusinder modtagere, vil samfundet blive forurenet.

 
 
Of all the professions, the teacher's profession has to adhere utmost to the ideal of truth.

When teachers stray from truth, society meets with disaster.

Thousands of tender children, unacquainted with the ways of the world, pass through their hands.

The impact of their teachings and their personality will be great and lasting.

Therefore, the teacher has to be free from bad habits, for children automatically adopt the habits and manners of elders.

This is an ever-present danger.

When the evil influence is directed towards the thousands who receive the impact, the society gets polluted.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Lev ikke et pompøst liv.

Pompøsitet er den egentlige årsag til rastløshed.

Opgiv pompøsitet og stræb efter at opnå lyksalighed.

Sand lykke kan ikke opnås udefra;. den ligger i dit hjerte.

I virkeligheden gennemsyrer lyksalighed hele verden.

Din mentale forvrængninger er ansvarlige for at se det onde i det.

Derfor rens dit sind.

Først derefter kan du blive et sandt menneske.

Udfør fortjenstfulde gerninger.

Tal gode ord.

Lev et helligt liv.

På den måde kan du finde opfyldelse og tilfredsstillelse i livet.
 
 
Do not lead a pompous life. Adambara (pomposity) is the root cause of Ashanti (restlessness).

Give up Adambara and strive to attain Ananda (bliss).

True bliss cannot be acquired from outside; it lies in your heart.

In fact, bliss pervades the entire world.

Your mental perversions are responsible for seeing evil in it.

Hence, purify your mind.

Only then can you become a true human being.

Perform meritorious deeds.

Speak good words.

Lead a sacred life.

In this manner, you can find fulfilment in life.
   
Top
Top
   
     2008     
 
 

Du bærer farvede briller og ser alt igennem disse briller.

Korrigér dit syn og verden bliver korrigeret.

Reformér jer selv og verden vil blive reformeret.

Du skaber en verden efter dit valg.

Du ser mange fordi du søger mange, ikke den Ene.

Prøv at underordne de mange i den Ene – først familien, så samfundet, staten, nationen og endeligt verden.

Således går du i stigende grad henimod at inkludere flere og flere loyaliteter og når det universelle stade i tanke, ord og handling.

Dette er Kærlighedens spirituel bestræbelse thi Kærligheden er udvidelse.

Det individuelle må universaliseres og udvides til den Guddommeliges kosmiske form.

 
 

You wear coloured glasses and see everything through those glasses.

Correct your vision; the world will get corrected. Reform yourselves and the world will get reformed.

You create the world of your choice. You see many, because you seek the many, not the One.

Try to subsume the many in the One - first the family, then the community, the state, the nation and finally the world.

Thus, progressively march on towards more and more inclusive loyalties and reach the stage of universality in thought, word and deed.

This is spiritual endeavour of Love, for, Love is expansion.

The individual has to be Universalised and expanded into the cosmic form of the Divine.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Mennesket er stavnsbåndet af penge.

Det lever et overfladisk og kunstigt liv.

Dette er i sandhed en stor skam.

Mennesket bør forsøge kun at eje så mange penge som lige er nødvendigt nok til at opretholde sit liv.

Man kan sammenligne den mængde af rigdom man må eje med de sko man bærer; hvis de er for små klemmer de og det gør ondt; hvis de er for store rutsjer man i dem og kan ikke gå ordentligt.

Der bør blot være nok penge til et fysiskt og mentalt behageligt liv.

Når vi har mere end det, så blomstrer stoltheden, sløsen og foragt for for andre.

 
 

Man is enslaved by money.

He lives a superficial and artificial life.

This is indeed a great pity.

Man should seek to possess only as much money as is most essential for his living.

The quantity of riches one must own can be compared to the shoes one wears; if too small, they cause pain; if too big, they are a hindrance while walking.

Money too should be just enough for a life of physical and mental comfort.

When we have more, it breeds pride, sloth and contempt for others.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Den allerførste undervisning jeg gav da jeg erklærede hvad min identitet var:

1. I skal vide at I er denne cyklus af fødsel og død.

2. Der efter, beslut jer for at passere den.

3. Så fæstner I sindet på en lærer eller på navnet eller formen af den Gud der behager jer.

4. Til slut, dvæl på Hans storhed, udfør spirituelle øvelser med sindet.

Den der vildledes af denne relative virkelighed er en verdslig person; den der er bevidst om at det blot er relativt virkeligt er spirituelt søgende.

 
 

The very first lesson I gave when I declared hvot My identity was.

1. That is to say, first know that you are in this cycle of birth and death.

2. Then resolve on crossing it.

3. Then fix your mind on a teacher or on the name and form of God which appeals to you.

4. Lastly, dwell on His glory, do spiritual exercise; do it with all your mind.

He who is deluded by this relative reality is worldly person; he who is aware that it is only relatively real is the spiritual seeker.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Offer betyder at opgive begær, vrede og grådighed.

Generelt identificerer mennesket sig med ikke med sit Selv, uden at indse sin sande natur.

Reflektionen af himlen i en gryde med vand forsvinder det øjeblik, du hælder vandet ud.

På samme måde må du, når du genkender forbigående natur og karakter af alt det, der er ikke-Selv og tømme dig selv fra begær, kommer du tættere på Gud.

Medmindre du ofrer begær, vrede og grådighed, kan du ikke opnå Guddommelighed.
 
 
Sacrifice means giving up desires, anger and greed. Man generally identifies himself with the non-Self without realizing his true nature.

The reflection of the sky in a pot of water disappears the moment you pour out the water.

Likewise, when you recognise the transient nature of all that is non-Self and empty yourself of desires, you get closer to the Atma.

Unless you sacrifice desire, anger and greed, you cannot attain divinity.
   
Top
Top
   
     2004     
 

De ledende midler, hvormed du kan frakoble dit sind fra forstyrrelser af verden og vedhæfte dig selv til søgning efter Gud er: Forening og Afkald.

Ønsker og begær kan du slippe af med ved afkaldet og Gud kan sikres ved forening, summen af alle dine evner til et fælles formål.

Begær og ønsker sløver intelligensen; det forvrænger skeelne evnen, det forstærker sansernes appetit: det skaber et falsk lokkemiddel til den objektive verden.

Når ønsker begær forsvinder eller er koncentreret på Gud, skinner intelligens i dens uberørte glans og pragt, herlighed og denne glans, pragt, herlighed afslører den nærværende Gud, præsenteret inden for og uden for dig.

Dette er Guds realisation.

 
 
The chief means by which you can detach your mind from the distractions of the world and attach yourself to the search for God are : Yoga and Thyaga.

Desire has to be got rid of by renunciation and God has to be secured by the conjunction of all your faculties for a common purpose.

Desire dulls the intelligence; it perverts judgement; it sharpens the appetite of the senses; it lends a false lure to the objective world.

When desire disappears or is concentrated on God, intelligence shines in its pristine splendour; and that splendour reveals the God present within and outside. That is Self-realization.
   
Top
Top
   
     2003    
 
Mennesket har en kilde af glæde og fred i sit hjerte, selv som et barn.

Dyrk dem, give dem fulde frihed til at springe og vælde frem og befrugte alle aktivitetsområder, der er det egentlige formål med uddannelse.

Mennesket er født til at være konstant lykkelig, men han er altid i elendighed.

Dette er tragisk, det er ligesom vaskemennesket, som døde af tørst, selv om han stod i vand til knæene - dybt i den løbende strøm.

Kilden til lykke er i jer.

Rigtige uddannelse er til for at lære mennesket, hvordan at kan udnytte denne fossende glæde.
 
 
Man has springs of joy and peace in his heart, even as a child. Cultivate them, give them fullest freedom to gush forth and fertilize all fields of activity, that is the real purpose of education.

Man is born to be perpetually happy, but he is always in misery.

This is tragic; it is like the dhobi (washerman) who died of thirst though he was standing knee-deep in the running stream.

The source of happiness is in you.

Real education has to teach man how to tap this spring of joy.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk