Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 12. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Arbejd flittigt og gå målrettet fremad.
      
   
Hvis du vil nå dine mål, så må du arbejde for det.

Intet af det du vil, kommer til dig uden aktiv handling.

Hvilket i praksis vil sige, at du må "leve" det du godt ved er rigtigt, det du oplever som værende sandt, godt, rigtigt og konstruktivt - ud fra Dit univers fundament og indhold.

Du er en fri sjæl og ånd i fysisk krop og inkarnation.
 
 
      
Work diligently and move forward purposefully.
      
 
 

If you want to achieve your goals, then you have to work for it.

None of what you want comes to you without active action.

Which in practice means that you must "live" what you know is right, what you experience as being true, good, right and constructive - based on the foundation and content of your universe.

You are a free soul and spirit in physical body and incarnation.

 
 
                                    
 
Aktuelle Nyheder
Billede og Tegnings arkiv

Aktuelle billede/tegning

 
 
Gå målrettet fremad.
 
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 

Du er overalt omgivet af skønhed.

Åbn dine øjne og se den og sig uafbrudt tak for den.

Lad alle skønne ting forvandle dig og inspirere dig til dit højeste og bedste.

Skønhed får det allerbedste frem i dig og forener dig med det højeste.

Den skønhed, der er i det indre, skal ikke holdes for dig selv, lad den derfor komme frem.

Fyld dit hjerte og sind med smukke tanker og vær en afspejling af Mig, for JEG ER skønhed.

Søg efter skønheden i alt, og når du kigger dybt nok og længe nok, vil du se den.

Hæv dig over de smålige og grimme ting i livet, for når du hæver dig over dem, kan du hjælpe med til at forvandle og omskabe dem.

Skønheden ligger i betragterens øje; derfor ligger den dybt i dig.

Gå ud i dag fast besluttet på at se skønheden i alt og alle, så vil du også gøre det.

Kærlighed og skønhed går hånd i hånd, lad derfor Min universelle kærlighed strømme i og igennem dig, så der skabes helhed og enhed.

 
    Eileen Caddy    
 

You are surrounded by beauty everywhere.

Open your eyes and see it, and give constant thanks for it.

Let the things of beauty transform you and inspire you to your highest and best.

Beauty draws the very best out of you and unites you with the highest.

The beauty that is within you cannot be contained, so let it shine forth.

Fill your heart and mind with beautiful thoughts, and reflect Me, for I AM beauty.

Look for the beauty in everything, and when you look deeply enough and long enough, you will see it.

Rise above the sordid and ugly things in life, for by rising above them, you can help to transform and transmute them.

Beauty is in the eye of the beholder, therefore it is deep within you.

Go forth this day determined to see beauty in everyone and everything, and you will do so.

Love and beauty go hand in hand, so let My universal love flow freely in and through you, bringing unity and oneness.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
    
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
 
Spørg din kvindelige stemme, hvad hun ønsker.
 
Luk øjnene og kontakt din kvindelige intuitive stemme. Spørg hende, hvad hun ønsker. Ønsker hun sig en gave, eller er der noget, hun ønsker at sige eller gøre?

Når du har modtaget hendes meddelelse, så betragt din nye indre mand som den, der støtter opfyldelsen af hendes ønsker. Betragt ham som den, der vil foretage en hvilken som helst handling, der er nødvendig for at opfylde hendes behov og hendes ønsker.

Når du åbner øjnene, skal du gøre dit bedste for at rette dig efter, hvad din indre kvinde end måtte ønske, at du skal gøre.
   
  
Min mandlige energi
støtter og handler ud fra
min indre kvindes
ønsker.
 
 
   
 
 
Top
Top
 
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Ethvert levende væsen må opnå fuldbyrdelse, det er skæbnen.

Længden og sværhedsgraden af turen er bestemt af arten af de gradvis opbyggede virkninger af de mange menneskeliv den enkelte har haft.

For at nå opfyldelse i det åndelige område, er hjælp fra dem, der har mestret stien meget nødvendigt.

Denne vejledning kan kun overføres fra ét hjerte til et andet hjerte, når et intimt slægtskab etableres mellem søgeren og mesteren.

Tekster, kommentarer, guidebøger yngler kun tvivl, disharmonier og diskussioner.

Årsager kan kun udvikle klogskab og dygtighed.

Erfaring opnået gennem intuition alene er gyldig i åndens rige.

For at rejse fra intuition til oplysning, må lagene af egoisme og dens onder gennemtrænges og ødelægges.

En lærer vil være til stor hjælp i dette eventyr.

For den, som har nået målet, kan alene lede pilgrimmen til det.

Uden en lærer, kan aspiranten have tilbøjelighed til at vandre i vildmarken.
 
 
Every animate being has to attain fulfillment; that is the destiny.

The length and difficulty of the journey are determined by the nature of the cumulative effects of many lives.

In order to attain fulfillment in the spiritual field, the help of those who have mastered the path is very necessary.

This guidance can be transmitted only from one heart to another heart, when an intimate kinship is established between the seeker and the Master.

Texts, commentaries, guide books only breed doubts, discords and discussions.

Reasons can develop only cleverness and skill.

Experience achieved through intuition alone is valid in the realm of the spirit.

For the journey from intuition to illumination, layers of egoism and its evils have to be penetrated and destroyed.

A Guru will be of great help in this adventure.

For, He who has reached the goal can alone guide the pilgrim to it.

Without the Guru, the aspirant tends to wander in the wilds.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Mennesker har tre hovedinstrumenter til at opløfte sig selv: intelligens, sind og sanser.

Når sindet bliver slaver af sanserne, vil du blive forvirret og bundet.

Når det samme sind er reguleret af intellektet, kan du blive opmærksom på din egen virkelighed.

Styrken i dit sind kan fremmes af gode metoder som meditation, gentagelse af Herrens navn, hengiven sang og tilbedelse.

Den mentale kraft, der hidrører fra åndelige praksis, skal vendes væk fra forkerte veje.

Dit sind skal frigives fra sansens hold og styres af intelligensprincippet.

Derefter vil åndelige fremskridt være hurtige.
 
 
People have three chief instruments for uplifting themselves: intelligence, mind and senses.

When the mind gets enslaved by the senses, you will get entangled and bound.

When the same mind is regulated by the intellect, you can become aware of your own Reality.

The potency of your mind can be promoted by good practices like meditation, repetition of Lord's Name, devotional singing and worship.

The mental power thus gained from spiritual practices should be turned away from wrong paths.

Your mind must be released from the hold of the senses and directed by the principle of intelligence.

Then, spiritual progress will be rapid.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Når sindet opgiver sine tilknytninger til ydre objekter, når det er fyldt med samvittighedsnag, afkald og forståelse, når det er mættet af gentagelserne fra fortidens tåbeligheder, når det skaber fremskridts venlige kvaliteter i hovedet og hjertet, da vil det i sandhed smelte sammen med den Guddommelige.

Når det når det niveau kan det alene fordybe sig i den Guddommelige.
 
 
When the mind gives up attachment to the external objects, when it is filled with remorse, renunciation and understanding, when it is saturated with repentance for past foolishness, when it fosters progressive qualities of head and heart, then it truly becomes fit for merging with the divinity.

In that state, it contemplates on divinity alone.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Med troen på det Guddommeliges allestedsnærværelse bør mennesket engagere sig i gode handlinger, nære gode tanker og tilegne sit liv til det godes udøvelse.

Hans ord bør være sandhedens ord.

Det han pryder sig med bør være en kæde af sand tale, øreringe til at lytte til hellige tale og velgørenhedens armbånd.

Penge er af gødningens art.

Spred dem vidt omkring over markerne, så bliver du belønnet med en dejlig stor høst.

Således er det også når penge bliver anvendt til at fremme det gode arbejde, giver det mangfoldigt igen af tilfredshed og glæde.
 
 
With faith in the omnipresence of the Divine, man should engage himself in good deeds, cherish good thoughts and dedicate his life to good practices.

His words should be words of truth.

The ornaments he should wear are the necklace of truthful speech, the earrings of listening to sacred lore and the bracelet of charity.

Money is of the nature of manure.

Piled up in one place, it pollutes the air.

Spread it wide, scatter it over fields, it rewards you with a bumper harvest.

So too, when money is spent for promoting good works, it yields contentment and happiness in plenty.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Ligegyldigt hvilken religion man måtte have, så bør man dyrke respekt for andre trosretninger.

En der ikke er i besiddelse af en tolerant holdning og respekt for andre religioner er ikke en sand troende af sin egen religion.

Det er ikke nok blot at adlyde ens egen religions praksis, man bør også søge at se den essentielle enhed i alle religioner.

Først da vil mennesket være i stand til at opleve enhed med det Guddommelige.

Når Sandheden om den iboende Ånd én gang er erkendt, så opstår bevidstheden om at hele verden er én familie.

Man fyldes derpå af Guddommelige Kærlighed, der bliver den drivende kraft i alle ens handlinger.
 
 
Whatever one's religion may be, one should cultivate respect for other faiths.

One who does not have such an attitude of tolerance and respect for other religions is not a true follower of his own religion.

It is not enough merely to adhere strictly to the practices of one's own religion, one should also try to see the essential unity of all religions.

Only then will man be able to experience the oneness of Divinity.

Once the Truth of the Indwelling Spirit is recognised, there dawns the awareness that the whole world is one family.

One is then filled with Divine Love which becomes the driving force for all of one's actions.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Tilknytning til legemet tilskynder én til at stræbe efter fysisk styrke og sundhed og et tiltrækkende udseende.

Alle forsøg på at smukkesere ens ansigt tjener ikke til at ændre dets naturlige træk.

Kun dét som Herren har givet vil være vedvarende. Du skal være tilfreds med det.

Mens du giver så meget pleje til kroppen, som der er vigtigt, så bør du dog ikke være overdreven knyttet til den, der i sig selv er letfordærveligt og midlertidigt.

Man bør tage vare på legemet, blot for at realisere den iboende Guddommelige.

Det er uden tvivl nødvendigt at vedligeholde et godt helbred så længe man lever, men tvangsbetonet omsorg for kroppen er en misforståelse.
 
 

Deha Vasana (attachment to the body) impels one to seek physical strength and health and an attractive physique.

All the efforts to make up one's face will not serve to alter its natural features.

Only that which has been given by the Lord will be enduring. You must be content with that. While taking as much care of the body as is essential, you should not have excessive attachment to that which is inherently perishable and temporary.

The body must be taken care of only for realizing the Divinity within.

It is no doubt necessary to maintain good health as long as one lives, but obsessive concern for the body is misconceived.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Den glæde, som du søger, og selvrealisering, som du stræber efter, er begge i dig selv.

De kan ikke findes i den ydre verden.

Det er lige så tåbeligt som en person, der tigger om mad på gaden, selvom der er slik og andre lækkerier i sit eget hus.

Du tror, at denne verden og dens genstande giver lykke til dig.

Dette er blot en illusion skabt af dit sind.

Det er først, når du følger intellektet, at du vil kunne selvets lykke.

Sand lykke befinder sig inden i dig.
 
 
The joy which you seek and the self-realization which you aspire for, are both within yourself.

They cannot be found in the external world.

It is as foolish as a person who begs for food on the street, even though there are sweets and other delicacies in his own house.

You think that this world and its objects confer happiness on you.

This is merely an illusion created by your mind.

It is only when you follow the intellect that you will be able to enjoy Atmananda (the bliss of the Self).

True happiness lies within you.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Lykke er forening med Gud.

Der er intet sted uden Gud.

Uanset hvad du gør, skal du føle, at det er Guds arbejde.

Gud optræder gennem din krop.

Han tænker gennem dit sind.

Han arbejder gennem dine hænder.

Hvis du arbejder med denne følelse, er der ingen chance for, at egoet opstår.

Kroppen er livløs, den er bare.

Sindet er et bundt af begær.

Dette er bare fantasi.

Du er ikke legemet, du er ikke sindet, du er Sjælen.

 
 
Happiness is union with God.

There is no place without God.

Whatever you do, you should feel that it is God's work.

God is performing through your body.

He is thinking through your mind.

He is working through your hands.

If you work with this feeling, there is no chance for the ego to arise.

The body is lifeless, just matter.

The mind is a bundle of desires.

It is just imagination.

You are not the body; you are not the mind; you are the Atma (soul).
   
Top
Top
   
     2003     
 
Uddannelse i dag fremmer grådighed i stedet for at undertrykke den.

Målet er at tjene flere penge.

Så kampen er rettet mod erhvervelse af grader og uddannelser, der bringer højere lønninger.

Den lærde mand er ivrig efter at udnytte og tage af samfundets resourcer, ved hjælp af snyd og fejl i systemet.

Han er ikke ivrig efter at give til samfundet, til gavn for samfundet.

Han beskæftiger sig med hvad han kan få fra samfundet, ikke med, hvad han kan give til det.
 
 
Education today promotes greed instead of subduing it.

The aim is to earn more income.

So the struggle is directed to the acquisition of degrees which bring higher salaries.

The learned man is anxious to exploit society, to pilfer from society by means fair and foul.

He is not eager to give to society, to benefit society.

He is concerned with what he can get from society, not with what he can give to it.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk