Dagens ord - 13. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Smil - det er Onsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Alle har retten til at vælge sin egen vej.
      
   
Hvordan kan du ellers lære:

At stå på "egne" ben.

Lære at livet er en vedvarende udfoldelsproces.

Lære at komme i samklang med Livet.

Lære ABSOLUT NÆRVÆRELSE i nuet.
 
 
      
Everyone has the right to choose his own path.
      
 
 

How else can you learn:

To stand on "own" legs.

Learn that life is an ongoing process of unfolding.

Learn to get in tune with Life.

Learn ABSOLUTE PRESENCE in the now.

 
 
                                   
 
Aktuelle Nyheder
Billede og Tegnings arkiv

Aktuelle billede/tegning

 
 
Hold fokus på lyset og lyt efter din intuition.
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Alt for mange mennesker spilder tid ;- og energi på at kaste skylden for alt det, der går galt i verden, på alle andre i stedet for at anerkende, at de kan gøre noget ved det, når de begynder i sig selv.

Start med at sætte dit eget hus i stand først.

Når der kastes en sten midt ud i dammen, breder ringene sig udefter; men de udgår fra denne sten; de begynder inde fra midten.

Start med dig selv; så kan du udstråle fred, kærlighed, harmoni og forståelse til alle omkring dig.

Kom igang nu.

Du længes efter at se en bedre verden; gør derfor noget ved det, ikke ved at pege fingre ad andre, men ved at se ind i dig selv, afsøge dit hjerte, og få rettet op på de ting, du gør forkert, og fundet svaret i dig selv.

Så kan du gå frem med myndighed og være en virkelig hjælp for din næste og for alle dem, du kommer i kontakt med.

Forandring starter hos den enkelte, og breder sig så til ens nære omgivelser, til byen, til nationen og til verden.

 
    Eileen Caddy    
 

Far too many souls waste time and energy blaming the wrongs in the world on everyone else instead of recognising that they can do something about it when they start within themselves.

Start putting your own house in order first.

When a stone is thrown into the centre of a pond, the ripples go out and out; but they start from that stone; they start from that centre.

Start with yourself; then you can radiate peace, love, harmony and understanding out to all souls around you.

Get into action now.

You long to see a better world; then do something about it, not by pointing your finger at everyone else but by looking within, searching your heart, righting your own wrongs and finding the answer within yourself.

Then you can move forward with authority and be a real help to your neighbour and to all those souls you contact.

Change starts with the individual, then goes out into the community, the town, the nation and the world.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Det elskende par, de er bestemt at være.
 
   

Den kvindelige energis kraft er ved at få større indflydelse i vores verden.

Efterhånden som den bryder frem i os, og vi erkender den og overgiver os til den, bliver den gamle kontrollerende indre mand i os forvandlet.

Han genopstår, genfødt gennem den indre kvinde, som den »nye indre mand« - den stærke mand, der giver sig selv fuldt ud i sin tro på og kærlighed til hende.

Han udvikler sig til at blive hendes jævnbyrdige i styrke, således at de kan danne det elskende par, de er bestemt til at være.

 
Mine mandlige og
kvindelige energier forener sig
som elskende.
   
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
The Five Agreements.
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Livet kan blive helliggjort og ophøjet til en pilgrimsfærd med tilbedelse, hvis i bare holder jer til jeres pligter og ser dem i rette perspektiv.

Ørkesløse hjerner og kyniske personer overdriver tingende og forårsager store skader i et samfund.

Eksisterende forskelle bliver gjort større gennem tankeløs kritik.

Hvis i bare husker på de 2 principper for sammenhold: Guds Faderskab og menneskets broderskab - da vil menneskeheden snart omskabes til en mægtig familie opfyldt af fred og glæde.

 
 
Live can be sanctified and elevated to a worshipping pilgrimage if only you cling to you duty and see it in a proper perspective.

Idle brains and cynics exaggerate matters and cause great social damage.

Gulfs are widened by thoughtless criticism.

If only you remember the two principles of cohesion: The Fatherhood of Good and the brotherhood of men - mankind will soon become a mighty family of peace and joy.

   
   
     2010     
 
Det at læse og nyde historier om Herrens herlighed i nogle hellige steder som tempel, bedesal, hellige steder, hvor helgener har opholdt sig, eller i selskab med dydige og gode mennesker, er en kilde til stor inspiration og glæde.

Det vil få dig til at glemme alt andet.

Smag for sådan sund litteratur er resultatet af akkumulerede fortjenester og indsatser.

Du kan endda nærme dig fromme mennesker, tjene dem og lytte til deres udlægning af Guds herlighed.

At lytte alene vil være nok i begyndelsen.

Senere vil de historier vække interesse for naturen og af Guds karakteristika og aspiranter vil af sig selv søge og finde vejen til Selvrealisering

 
 
Reading and enjoying the stories of the glory of the Lord in some sacred spot like temple, prayer hall, shrine, hermitage of a saint, or in the company of virtuous and good people, is a source of great inspiration and joy.

It will make you forget everything else.

Taste for such wholesome literature is the result of accumulated merit and endeavour.

You can even approach pious men, serve them and listen to their exposition of the glory of God.

Listening alone will be enough in the beginning. Later, the stories will arouse interest in the nature and characteristics of God and the aspirants will find and seek for themselves the path to Self-realization.
   
   
     2009     
 

 

Vi ser forskellige ydre objekter i denne verden og bliver vildledt og tror at de er bestående.

Det er en alvorlig misforståelse.

Hvad du end ser med øjnene, er det ikke vedvarende.

Selv vores krop som vi ser med øjnene er også ikke vedvarende.

I tidsaldre har mennesket underlagt sig den illusion, at det fysiske og vedvarende ting vil give ham glæde.

Sand glæde er resultatet af at mennesket har opdaget det evige GUDS princip i denne ikke vedvarende verden.
 
 
We see various objects in this world and are deluded that they are permanent.

It is a grave mistake.

Whatever is seen by the eyes is impermanent.

Even our body is seen by the eyes; hence, it is also not permanent.

It is a sign of ignorance to identify oneself with the body.

For ages, man has been under the delusion that physical and ephemeral objects will give him happiness.

True happiness results when man recognises the underlying eternal principle of Atma in this ephemeral world.
   
   
     2008     
 

Udvid jeres syn.

Dyrk kærlighedens ånd.

Da I er begavet med den menneskelige form, må I stræbe efter at udvikle menneskelige værdier og ikke afvige fra retfærdens vej.

Opfyld jeres sind med ædle tanker og jeres hjerter med guddommelige følelser.

Se alle som en broder og søster.

Først da vil I erkende jeres enhed med hele skabelsen.

I kan forløse jeres liv ved at ære jeres forældre og jeres lærere og udvikle kærlig tro på Gud.

Vær bevidst om den iboende guddommelighed der er iboende i alle eksistenser.

På denne måde vil jeres selvagtelse vokse.

Fyld jeres liv med glæde.

Vær glad og gør andre glade.

Dette behager Gud.

 
 

Broaden your vision. Cultivate the spirit of love.

Being endowed with the human form, you must strive to develop human values and not stray away from the path of righteousness.

Fill your minds with sublime thoughts and your hearts with divine feelings.

Consider everyone as your brother and sister.

Only then will you realize your unity with all creation.

Redeem your lives by revering your parents, honouring your teachers and developing loving faith in God.

Be aware of the divinity that is inherent in every being.

Thereby, you will grow in self-esteem. Fill your life with joy.

Be happy and make others happy. This will please God.

   
   
     2007     
 

Diamanter og guld er kun materielle ting; mennesker har gjort dem værdifulde ved at hæfte værdi på dem.

I realiteten er mennesket den mest værdifulde væren på jorden.

Det er derfor det er sagt, "Janthunaam Narajanma Durlabham".

Det har været sikret som en belønning for mange fortjenestefulde aktiviteter.

Det er sikret som en båd, som kan hjælpe os at krydse havet "Samsara" eller den jordiske eksistens.

På trods af det vanhelliger mennesket sig selv, ved at løbe efter trivielle fornøjelser.

 
 

Diamond and gold are only materials; man has made them precious by attaching value to them. In fact, man is really the most valuable being on earth.

That is why it is said, "Janthunaam Narajanma Durlabham".

It has been secured as a reward for many lives of meritorious activity.

It is valued as a boat which can help us cross the ocean of 'Samsara' or mundane existence.

In spite of this, man desecrates himself by running after trivial pleasures.

   
   
     2006     
 

Veda’erne har lært om midlerne til at gøre livet i verden rent og meningsfuldt. De har erklæret: ikke gennem ritualer, afkom eller rigdom, men kun gennem offer kan udødelighed opnås.

En en forsager tøver end ikke med at ofre sin krop for andres velfærd.

Offer betyder mere end at give afkald på rigdom, guld og materielle objekter.

Slette egenskaber som had, jalousi, vrede og ondskabsfuldhed, der er blevet så indgroet i mennesket igennem mange liv, bør kastes bort.

 
 

The Vedas have taught the means to make life in the world pure and meaningful.

They have declared: "Na karmanaa na prajayaa dhane na, thyaagenaike amrutatwamaanashuhu" (not through rituals, progeny or wealth, but only through sacrifice can immortality be achieved).

A Thyagi (renunciant) does not hesitate even to sacrifice his body for other's welfare.

Sacrifice means something more than giving up of wealth, gold and material objects.

Evil qualities like hatred, jealousy, wrath and malice which have become ingrained in man over many lifetimes should be discarded.

   
   
     2005     
 
Sindet kaldes "Manas ', fordi den hele tiden er engageret i færd med at' Manana 'eller tankevækkende betragtning, fordybelse. Meget ofte er sindet ledt på afveje af modstridende impulser, der genereres i det.

Sindet bevæger sig hurtigere end vinden. Ligesom vi anvender bremser til at standse en hurtigt-kørende bil, er vi nødt til at bremse strømmen af vores tanker.

Den lunefulde sinds natur virker som en hindring for menneskets åndelige fremskridt. Derfor er det bydende nødvendigt, at enhver åndelig aspirant får kontrol over sit sind, hvis han længes efter at fordybe sig i den lyksalighed, der er hans indre selv.
 
 
The mind is called 'Manas' because it is continually engaged in the process of 'Manana' or cogitation. Very often, the mind is led astray by conflicting impulses that are generated in it.

The mind travels faster than the wind. Just as we apply brakes to halt a fast-moving vehicle, we have to curb the flow of our thoughts.

The fickle nature of the mind acts as an impediment to man’s spiritual progress. Hence, it is imperative that every spiritual aspirant gains control over his mind if he yearns to immerse himself in the bliss that is his inner self.
   
   
     2004     
 
Åndelig stolthed er den mest giftige af alle slags stolthed, det virker lidenskabeligt og ødelægger den person, der lider af det.

Vær altid opmærksom på, at du kun er et instrument i den guddommelige mission af genoprettelse af retfærdighed.

Forsøg at blive bedre og effektive instrumenter i de guddommelige hænder.

Den hånd, der styrer instrumentet, ved, hvordan og hvornår den skal anvendes.

 
 
Spiritual pride is the most poisonous of all varieties of pride, it works insidiously and ruins the person suffering from it.

Always be aware that you are but an instrument in the Divine Mission of thapana (re-establishment of righteousness.

Try to become better and efficient instruments in the Divine hands.

The hand that wields the instrument knows how and when it has to be applied.
   
   
     2003     
 
En lærer er nødvendig for at du kan forstå den formløse og attributløse Guddommelighed.

Da det er svært at få sådan lærer, betragt da Gud som din lærer. Guru er Brahma, Guru er Vishnu, Guru er Maheswara.

Overvej eller betragt læreren som værende i alt. I denne verden, er alt en manifestation af det Guddommelige. Alle er legemliggørelse af det guddommelige. I virkeligheden er alt, hvad du ser intet andet end den Guddommelige kosmiske Form.

Guddommelighed er ikke begrænset til et bestemt sted. Gud er overalt. Du udvikler forskelle ud af vildfarelser, men guddommelighed er en og kun en. Det er en pligt for en lærer at sprede sådant princip af enhed.

 
 
A Guru is necessary to make you understand the formless and attribute less Divinity.

Since it is difficult to get such Gurus, consider God as your Teacher. Teacher is Brahma, Teacher is Vishnu, Teacher is Maheswara.

Consider Teacher as your everything. In this world, everything is a manifestation of Divinity. All are the embodiments of Divinity. In fact, all that you see is nothing but the Divine Cosmic Form.

Divinity is not restricted to a particular place. God is everywhere. You are developing differences out of delusion, but Divinity is One and only One. It is the duty of a Teacher to propagate such principle of oneness.

   
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk