Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 14. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Livet er i evig udvikling - afvikling og indvikling.
      
   
Livet er i en evig udvikling og intet er statisk, så væn dig til hurtige skift på livets arena og dens mange scener.

I praksis vil det sige, at hvad der var rigtigt i går, viser sig muligvis at være helt eller delvis forkert i dag - det hører med til livets omskifteligheder.
 
 
      
Life is in eternal development - settlement and entanglement.
      
 
 

Life is in an eternal evolution and nothing is static, so get used to rapid changes in the arena of life and its many scenes.

In practice, this means that what was right yesterday may turn out to be completely or partially wrong today - it's part of life's vicissitudes.

                                    
 
Billede og Tegnings arkiv

Aktuelle billede/tegning

 
 
Tænk dig nu om og mærk efter - før du handler.
 

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Alt må vokse og udvikle sig.

Du ville sikkert ikke ønske at forblive et barn hele livet, så du skal mådes og klædes på og have alting gjort for dig.

Hvis du iagttager et barn, vil du opdage, at det gerne vil forandre sig og prøve nye ting.

Hele tiden er det i færd med at eksperimentere og lære, vokse og udvikle sig.

Det er den naturlige proces, når et barn vokser op og forandrer sig.

Det behøver ikke at kæmpe for at gøre det; det kommer helt naturligt.

Således er det også med den Nye Tidsalder, der er ved at folde sig ud, og som nu er midt iblandt jer.

Du behøver ikke at strides og kæmpe for at komme ind i den; du behøver ikke at frygte det ukendte; du behøver ikke at være bekymret over den fart, hvormed forandringerne og udviklingen sker omkring dig.

Glæd dig virkelig i forventning om det, der venter på at folde sig ud. Intet er for stort, intet er for vidunderligt, intet er umuligt.

Se Mine undere folde sig ud i sand fuldkommenhed og sig til stadighed tak.

 
    Eileen Caddy    
 

Everything has to grow and expand.

You would not want to remain a child all of your life, having to be fed and dressed and have everything done for you.

If you watch a child, you will see how it wants to change and how it wants to try new things.

All the time it is experimenting and learning, growing and expanding.

This is the natural process of growing up, of changing.

A child does not have to struggle to do it; it comes quite naturally.

So with the unfolding of the New Age, which is right here with you now.

You need not fight and struggle to move into it; you need not fear the unknown, you need not be concerned with the speed of the change and expansion of all around you.

Look forward with real joy and expectancy to what is waiting to unfold.

Nothing is too great, nothing is too wonderful, nothing is impossible.

See My wonders unfold in true perfection, and give eternal thanks.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Fødselen af den nye indre mand.
 
   

Jeg tror på, at den nye indre mand først inden for de senere år for alvor er blevet født i vores bevidsthed.

Før den tid havde vi kun begrænset erfaring med den virkelige mandlige energi i vores krop.

Vores eneste mandsbegreb var den »gamle indre mand« - en energi, der er fuldstændig skilt fra det kvindelige.

Fødselen af den nye indre mand er ensbetydende med fødselen af den nye tidsalder.

Den nye verden bliver dannet i vores indre og afspejler sig omkring os, efterhånden som den nye mand (form) fremstår i al sin pragt af den kvindelige kraft (ånd).

 
  
Mine mandlige og
kvindelige energier forener sig
som elskende.
 
 
 
 
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Lærer Poornima eller Vyaasa Poornima er en hellig dag, som skal fejres med bøn og oprigtig omvendelse, som stammer fra kærlighed til Gud, for at opnå din egen fuldkommenhed. I skulle fejre i dag med bøn og næring, for de alene kan rense hjertet, og ikke ved at fejre eller at faste, som kun påvirker kroppen.

Menneskets sind er i forhold til månen, for det er så egensindigt som månen, med sin svingende fra lys til mørke. På denne fuldmåne dag, skal også sindet være lyst, strålende og cool.

Vyaasa blev født med en stor trang til åndelig ophævelse, og han gik ind i dyb studie og åndelig praksis selv som et barn. Han erhvervede sådan guddommelig visdom og herlighed, at han er identificeret med Gud selv.

Han skiller sig ud som Verdens Lærer, for han kodificerede de vediske salmer, forberedte åndelige afhandlinger for de mennesker, som han elskede at uddanne og øgede deres bevidsthed, så de kunne stræbe efter at erkende Gud.

 
 

Guru Poornima or Vyaasa Poornima is a holy day, which must be celebrated with prayer and sincere repentance, arising from love for God to attain your own perfection. You should celebrate today with prayer and contrition, for they alone can cleanse the heart, and not by feasting or fasting, which affect only the body.

The mind of man is compared to the moon, for it is as wayward as the moon, with its swing from brightness to darkness. On this full moon day, the mind too has to be bright, effulgent and cool.

Vyaasa was born with a great urge for spiritual uplift and he entered into deep study and spiritual practices even as a child. He acquired such divine wisdom and glory that he is identified with God Himself.

He stands out as World Teacher for he codified the Vedic hymns, prepared spiritual treatises for the people whom he loved to educate and raised their awareness so they could aspire to realize God.

   
Top
Top
   
     2010     
 

Viden blev fra de gamle sammenlignet med lys og uvidenhed til mørket.

Vidya betyder sand viden.

Så betydningen er Sand Viden er – at det er det det der giver lys.

Det klart, at viden om Selvet alene fortjener at være kendt som viden, som oplyser vores sind.

Ligesom lys og mørke ikke kan sameksistere på samme sted på samme tid, kan Viden og Uvidenhed ikke være sammen.

Så når du rejse langs vejen for fremskridt, skal du rense din bevidsthed og oplyse dig selv med Gud lys og viden.

 
 
Knowledge came from the old compared to light and ignorance to the dark.

Vidya means true knowledge.

So the meaning is true Knowledge is - that is what gives light.

It is clear that knowledge of the Self alone deserves to be known as knowledge that illuminates our minds.

Just as light and darkness cannot coexist in the same place at the same time, Knowledge and ignorance cannot be together.

So as you travel along the path of progress, cleanse your consciousness and enlighten yourself with God light and knowledge.

   
Top
Top
   
     2009     
 
I den lille sødme, som de materiale ting har at give, vil den Guddommelige som er årsagen til essensen give oceaner.

Selskab med kendere af Gud, diskussioner med dem om naturen af den absolutte virkelige ånd i menneskeheden og oprigtighed her i, en tørst efter at realisere realiteten, urokkelig kærlighed til Herren - dette er en karakteristik på dem der er etableret på den åndelige sti.

Sådanne mennesker vil ikke blive berørt af ros eller spot, glæde eller sorg, ære eller vanære, hede eller kulde, ect.

De vil betræde frihedens sti, fri for alle tilknytninger.

 
 
For the little sweetness that material objects give, Divinity, the ocean of nectar is the cause.

Association with the knower’s of God, discussion with them on the nature of the Absolute in a spirit of humility and earnestness, a thirst for realising the Reality, unwavering love towards the Lord - these are characteristics of those established on the path of spirituality.

Such people will not be affected by praise or derision, joy or sorrow, honour or dishonour, heat or cold, etc.

They will tread the path of liberation free from all attachment.

   
Top
Top
   
     2008    
 

For en fugl der flyver langt ude over havets bølger er det eneste sted hvor det kan hvile sig en skibsmast på et skib der sejler henover de samme bølger.

På samme måde er Herren den eneste tilflugt for et menneske der kastes hid og did på sit livs stormombruste hav.

Uanset hvor langt fuglen flyver, så ved den hvor den kan finde hvile; denne viden giver den fortrøstning.

Herrens Navn er ligesom den skibsmast; husk det altid, forbind det med Form og lad denne Form være fikseret i sindets øje.

Det er et lys der oplyser dit hjertes dyb.

Hav Navnet på tungespidsen og det vil uddrive både det indre såvel som det ydre mørke.

 
 

For the bird in mid-ocean, flying over the deep, blue waters, the only resting place is the mast of a ship sailing in those waters.

In the same way, the Lord is the only refuge for the man who is tossed about in the stormy seas of this world.

However far the bird may fly, it knows where it can find rest; that knowledge gives it confidence.

The Name of the Lord is like that mast; remember it always, associate it with the Form and have that Form fixed in the mind's eye.

It is a lamp shedding light in the recesses of your heart.

Have the Name on the tongue and it will drive away the inner darkness as well as the outer.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Man bør ikke længes efter livets forlængelse, men efter dets helliggørelse.

Nogle få øjeblikke som Hamsa, den Himmelske Svane, er langt mere værdifulde end mange år som en krage.

Man bør sublimere ens lavere tendenser og gå den hellige vej, og opnå en pragtfyldt skæbne i enhed med den Kosmiske Bevidsthed, det individuelle med det Universelle.

 
 

One should yearn not for the prolongation of life but for its sanctification.

A few moments as Hamsa, the Celestial Swan, are far more precious than many years as a crow.

One should sublimate one's lower urges and take to the holy path, and achieve the glorious destiny of oneness with the Cosmic Consciousness, the identity of individual with the Universal.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Der findes værdifulde lektier at lære fra Solen, Månen, skyerne, havet – alle er de lærere i betydningen af at opfylde ens pligter.

Træer deler ud af deres frugter og giver skygge til alle, selv til de der fælder dem med øksen!

Bjergene udstår hede, regn og storm uden at gøre indsigelser, og kastes ud i årelange meditationer.

Fugle hamstrer ikke midler for føde og bosted til flere år, de bruger ikke mere end absolut nødvendigt for deres overlevelse.

Naturen er jeres skole, jeres laboratorium, vejen til frigørelse og spejlbilledet på Gud’s mangeartede storhed.

Søg at kende de lektier den villigt lærer fra sig; alle ting i naturen er Gud ligesom I er.

Så enhver handling er Guddommelig; alt arbejde er Gudsdyrkelse; byg dit livs hus på et stærkt fundament af troen på at al skabelse er Guddommelig.

 
 

There are valuable lessons to be learnt from the Sun, Moon, the clouds, the sea - all are teachers of the importance of discharging one's duty.

Trees distribute their fruits and grant their shade to every one, even to those who lay their axe on them with intention to destroy them!

Mountains suffer heat, rain and storm without demur, and are plunged in meditation for ages.

Birds do not hoard for years together, the wherewithal for food or shelter; they do not use more than is absolutely necessary for their survival. Nature (Prakrithi) is your school, your laboratory, the gateway to liberation and the reflection of God's manifold majesty.

Seek to know the lessons it is ready to teach; all things in Nature are Brahman just as you are.

So, any act is Divine; all work is worship; build the mansion of your life on the strong foundation of the faith that all creation is Divine.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Der findes tre tilstande der forholder sig til sindet. tomhed, samtidige træk af mangfoldige tanker samt det at fiksere bevidstheden på et punkt.

Disse tre tilstande har deres oprindelse i de tre iboende tendenser i mennesket.

Mens magelighed frembringer træghed i sindet, så provokerer lidenskabens kvalitet sindet til at vandre hid og did.

Den kvalitet der fremmer livets hellige aspekter sætter sindet i stand til at fokusere uafbrudt på Gudsbevidstheden. Derfor er det kun de mennesker der rendyrker denne kvalitet i sindet, der er i stand til at meditere med lethed.

 
 
There are three states relating to the mind: emptiness, simultaneous pulls of multiple thoughts and one - pointless.

These three states have their origin in the inherent tendencies in man.

While indolence brings about dullness in the mind, the quality of passion provokes the mind into wandering hither and thither.

The quality that promotes the sacred aspects of life enables the mind to focus continuously on the consciousness of God. Therefore, only those people who cultivate this quality of mind are able to meditate with ease.

   
Top
Top
   
     2004     
 
Virkeliggørelsen af den ene kan ikke opnås gennem rådgivning, ved at lytte til samtaler og prædikener, undersøgelse af bøger eller spartanskhed.

Den visdom, der kommer som faktiske erfaringer er så ren som en raindrop, sammenlignet med bogelskende viden eller afledt viden, som er ligesom havvand, saltholdige og uegnet til drikkevand.

Gennem handlingen af solens stråler, bliver saltindhold fjernet og den vand, som er således bliver ophævet i himlen bliver sød og nærende. Sadhana (åndelige øvelser) er ligesom Solens varme, der giver sødme til vandet.
 
 
The realization of the One cannot be gained through advice, listening to talks and discourses, study of books, or austerities.

The wisdom which comes as actual experience is as pure as a raindrop, compared to bookish knowledge or derived knowledge, which is like sea water, saline and unfit for drinking.

Through the action of the sun's rays, salinity is removed and the water which is thus lifted into the sky becomes sweet and sustaining. Sadhana (spiritual exercises) is like the sun's heat that confers sweetness to the water.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Uddannelse bør fremme diskrimination og ydmyghed. Hvis nogen bebrejder, misbruger eller sårer dig, må du ikke returnere det tilbage i samme mønt.

Opfør dig ædelt og med tålmodighed.

Når en hund bider en mand, bider manden ikke hunden til gengæld.

Uddannelse skal føre dig fra mørke til lys.

Det er kun dem, der vandrer i mørket, der falder i huller, kan en mand der vandrer i lyset falder i et hul?

Hvis han gør det betyder, at han stadig er i 'mørket'.

'Vid' betyder 'Light', og en 'vidyarthi' (søgende efter oplysning) skal søge lys og opnå at få de.

Til hvilken nytte er et øje for dig, der ikke afslører faldgruberne for dig?
 
 
Education should promote discrimination and humility. If anyone blames, abuses or hurts you, do not return him in the same coin.

Behave nobly and with patience.

When a dog bites a man, the man does not bite the dog in return.

Education must lead you from darkness to light.

It is only those who wander in darkness that fall into pits; can a man walking in the light fall into a pit?

If he does it means that he is still in the 'dark'.

'Vid' means 'Light', and a 'vidyarthi' (seeker of enlightenment) must seek light and gain it.

What is the use of an eye that does not reveal to you the pitfalls?
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk