Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 15. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Valg og efterfølgende udvikling - afvikling og ny indvikling.
      
   
Du modtager - alt efter hvad du vælger.

Vælger at handle efter - dvs. efter andres påvirkning og ønsker eller det de nu har behov for.

Huske du at spørge dig selv om, hvad der er bedst for dig?

Nogen gange er det bedst ikke at handle - men se tiden an og tænke dig om.

Tag dig ikke af, at andre syntes du er en finurlig en- det må de da om.

Du handler når du syntes tiden er til det og det er dit valg og så er den altså ikke længere.
 
 
      
Election and subsequent development - settlement and new development.
      
 
 

You receive - depending on what you choose.

Chooses to act according to - ie. after the influence and desires of others or what they now need.

Remember to ask yourself what's best for you?

Sometimes it's best not to act - but look at the time and think about it.

Do not assume that others thought you were a quirky one - they have to.

You act when you thought the time was right and it is your choice and then it is no longer.

 
 
 
                                    
 
Aktuelle Nyheder
Billede og Tegnings arkiv

Aktuelle billede/tegning

 
 
Healer Symbol
 
 
 

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
 
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Du kan hjælpe med til at få Min himmel ned på jorden, når du erkender, at Jeg leder dig og viser dig vejen.

Dybt i dit indre vil du hele tiden kunne se, i hvilken retning du skal gå, derfor kan du umuligt blive ført på vildspor eller tage den forkerte vej.

Søg i dit indre og følg disse anvisninger, så skal du se, hvordan det ene under efter det andet vil ske.

Der kan aldrig være et kedeligt øjeblik, når Jeg styrer og vejleder dig.

Søg Mig og find Mig til alle tider.

Du behøver ikke at kigge ret langt; JEG ER der, midt i dit eget indre, men du må være bevidst om Mig.

Når du lever og går fremad og har dit væsens rod i Mig, skaber du den nye himmel og nye jord.

Det er ikke anstrengende at skabe.

Jeg sagde: "Lad der være Lys," og der blev Lys.

Jeg siger: "Se Min nye himmel og nye jord."

Se den derfor, sig til stadighed tak for den og dvæl nu i den i fuldkommen kærlighed, fred og harmoni.

 
    Eileen Caddy    
 

You can help to bring down My heaven on earth when you realise that I AM leading you and showing you the way.

You will find all the directions deep within you, so you cannot possibly be led astray or take the wrong route.

Seek within and follow those directions, and behold wonder upon wonder come about.

There can never be a dull moment when I AM guiding and directing you.

Seek Me and find Me at all times.

You do not have to look very far; I AM there in the very midst of you, but you have to be consciously aware of Me.

As you live and move and have your being in Me, you are creating the new heaven and new earth.

There is no strain in creation.

I said, "Let there be Light," and there was Light, I say, "Behold My new heaven and new earth."

Therefore behold it, give eternal thanks for it, and dwell in it in perfect love, peace and harmony now.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
 
Bed om billeder af din indre mand og din indre kvinde.
 
Find en behagelig stilling, luk øjnene og slap af i kroppen. Frembring nu i sindet et billede af din indre kvinde.

Betragt din indre kvinde og forsøg at få en fornemmelse eller følelse af, hvad hun repræsenterer for dig.

Spørg hende, om hun har noget, hun gerne vil sige til dig, og/eller stil hende et hvilket som helst spørgsmål.

Når du har modtaget hendes budskab, tager du en dyb ind- og udånding og lader hendes billede forsvinde ud af din bevidsthed.

Find tilbage til et roligt, stille sted i dit indre. Gennemfør den samme proces med den indre mand.

Bed nu om, at billederne af både din indre mand og din indre kvinde vil vise sig for dig. Iagttag, hvordan de forholder sig til hinanden.

Spørg dem, om de har noget, de gerne vil meddele hinanden eller dig.

Så tager du igen en dyb ind- og udånding og lader billederne forsvinde ud af din bevidsthed.

Find tilbage til et roligt, stille sted i dit indre.
  
Mine mandlige og
kvindelige energier forener sig
som elskende.
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler.
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Guru Poornima er dagen, hvor du beslutter dig for at blive herrer over dine sanser og intellekt, følelser og lidenskaber, tanker og følelser gennem åndelig disciplin.

Selv under meditation, vil ego´et forstyrre dig. Derfor tilbyd dig fuldt ud til Gud. Denne totale dedikation kan ikke komme ud stipendium.

En forsker kan være forurenet af ego, han fryder sig over at sætte fordele og ulemper op mod hinanden, han rejser tvivl og forstyrrer tro, blander det verdslige med det åndelige for at udvinde verdslig vinding.

Men du skal tilbyde bønner til Gud om at opnå åndelige fremskridt. Derfor, engagere jer i åndelig praksis uden forsinkelse eller udsættelse.

Dyrk dyder; være fri fra onde vaner, tanker, ord og gerninger. Voks i kærlighed og hils alle med kærlighed. Dette er vejen til glæde.

 
 
Guru Poornima is the day when you decide to become masters of your senses and intellect, emotions and passions, thoughts and feelings through spiritual discipline.

Even during meditation, the ego will disturb you. Hence, offer yourself fully to God. This total dedication cannot emerge from scholarship.

A scholar can be polluted by ego; he delights in putting pros and cons against each other; he raises doubts and disturbs faith, mixing the secular with the spiritual in order to extract worldly gain.

But you must offer prayers to God to attain spiritual progress. Therefore, engage yourselves in spiritual practices without delay.

Cultivate virtues; be free from evil habits, thoughts, words and deeds. Grow in love and greet everyone with love. This is the way to joy.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Den person, der udlægger Guds herlighed skal have spændingen ved ægte oplevelse.

Så er du ekstremt heldig som en lytter, for det giver de bedste resultater.

Den forklarendes ansigt vil blomstre med glæde; deres øjne vil udgyde tårer af glæde alene over kontemplationen af Guds herlighed.

Når du lytter, bør du fange inspirationen. Så vil du opleve at glæde dig selv.

Når et spædbarn smiler, vil dem der er omkring det også smile i fællesskab.

På samme måde vil også ordrende fra dem, der er mættet med hengivenhed til Gud mætte hjerterne hos dem, der også lytter med hengivenhed og glæde.

Det er umuligt at måle den fortjeneste, man kan udlede, når man er i selskab med de fromme og de store.

 
 
The person who expounds the glory of God must have the thrill of genuine experience.

Then you are supremely lucky as a listener, for it yields the best results.

The expounder's face will blossom with joy; their eyes will shed tears of joy at the very contemplation of the glory of God.

When you listen, you should catch that inspiration.

Then, you will experience that joy yourself.

When an infant smiles, those around will also smile in unison.

So too, the words of those who are saturated with devotion to God will saturate the hearts of those who listen also with devotion and joy.

It is impossible to measure the profit that one can derive while in the company of the pious and the great.
 
Top
Top
   
     2009     
 
Du er født igen og igen, ser, gør og oplever, hvad du allerede har set, gjort, og erfaret.

Du bør indse, at du er født til ikke at blive født igen.

Du bør se og opleve det, hvormed dit liv vil finde tilfredsstillelse.

Når du har oplevet Gud, behøver du ikke at opleve noget andet.

Det er enheden med det Guddommelige princip.

For at opleve dette evige princip, bør du opgive tilknytning til kroppen og forstå den sandhed, at Gud i jer er den samme som den i andre.
 
 
You are born again and again, seeing, doing and experiencing what you have already seen, done, and experienced.

You should realise that you are born not to be born again.

You should see and experience that by which your life will find fulfilment.

Once you have experienced God , you do not need to experience anything else.

That is the oneness of God´s principle.

In order to experience this eternal principle, you should give up body attachment and understand the truth that the Atma in you is the same as the one in others.
 
Top
Top
   
     2008     
 
Beviset på regn findes i graden af jordens fugtighed.

På samme måde er beviset på sand hengivenhed at finde i den fred i sindet som aspiranten har været i stand til at opnå – den fred der beskytter ham/hende mod angreb af nederlag og skuffelser, den ro i sindet der ikke opildnes af tab og vanære eller foruroliges af vrede, jalousi eller andre lave lidenskaber.

Vid at du er legemliggørelsen af denne fred.

Den der er i besiddelse af beslutsomheden, skelneevnen, stabiliteten og alvorligheden til at nå målet, vil nå det.
 
 
The proof of rain is in the wetness of the ground.

Likewise, the proof of true devotion is in the peace of mind that the aspirant has been able to attain - the peace that protects him against the onslaught of failures and disappointments, the stillness of mind which is not agitated by loss and dishonour or perturbed by anger, jealousy and other lower passions.

Know that you are the embodiment of that peace.

Whoever has the determination, discrimination, steadfastness and the earnestness to reach the goal will reach it.
 
Top
Top
   
     2007     
 
Uden en urokkelig tro på en allestedsnærværende og almægtig Gud, så bliver livet tørt og kedeligt og overskygget af fortvivlelse og følelsen af at være fortabt.

Kærlighed til Gud og frygt for synd er de to primære behov for et lykkeligt liv.

Uden disse to bliver mennesket som en dæmon.

Mennesket må altid være parat til at ofre sine selviske bekymringer til fordel for det større samfund.

Der findes intet mere prisværdigt end forsagelse.

Vær ærlig og utilknyttet; og gå fremad med Gud i dit hjerte og giv dine evner og talenter til opfyldelsen af dine ansvar.
 
 
Without having unwavering faith in an omniscient and omnipotent God, life becomes dry and drab, shadowed by despair and doom.

Love for God and fear of sin are the two primary needs for a happy life.

Without these two, man becomes a demon.

Man must be ever ready to sacrifice his selfish concerns for the sake of the larger community.

There is nothing as praiseworthy as renunciation.

Be honest and detached; and with God installed in your heart, march forward to offer your skills and talents towards fulfilling your responsibilities.
 
Top
Top
   
     2006     
 
Sand viden blevet defineret som det at genkende den Ene uden en anden.

Det er at den Ene i de mange, enhed i mangfoldighed.

Der kan være mange navne og former, men I må erkende at Guds princippet i dem alle er én og samme.

Det er ikke nok at sige dette med ord.

I må have en levende erfaring.

Først da kan man opleve varig lyksalighed.

Kun sådan et menneske kan kaldes for en sand Videnden om det Højeste.
 
 
Jnana in Vedantic parlance has been defined as recognising the One without a second.

That is to see the One in the many, unity in diversity. There may be many names and forms, but you have to recognise that God`s Principle in all of them is one and the same.

It is not enough to say this in words.

You must make it a living experience.

Only then can one experience enduring bliss.

Such a person alone can be called a true Knower of the Supreme.
 
Top
Top
   
     2005     
 
Når du bygger et hus - bygger du også døre.

Dørene er tænkt som en let tilgang for venner og familie.

Kun dem som er bemyndiget til at komme ind er det tilladt at benytte dørene.

Dørene er ikke tænkt som indgangsdøre for hunde og æsler.

På lignende måde er det med dørene ind til sanserne, vi skulle vogte dørene ind hertil så kun hellige tanker, følelser og ideer.

Hjertet er Guds bolig.

Herren kan ikke indsætte sig i et hjerte som er forurenet af onde og fordærvede tanker, følelser og ideer.

Vi skal ikke tillade hverken dyr eller dæmoniske kvaliteter at "træde" ind i det helliges bolig.
 
 
When you build a house, you build doors as well.

These doors are meant to facilitate easy entry and departure of friends and relatives.

Only those who are authorised to enter are allowed through these doors.

The door is not meant for dogs and donkeys to come into the house.

Similarly through the doors of the senses, we should usher in only sacred thoughts, feelings and ideas.

The heart is the abode of God.

The Lord cannot be enthroned in a heart fouled by evil thoughts, ideas and feelings.

We should not allow either animal or demoniac qualities to enter into that sacred abode.
 
Top
Top
   
     2004     
 
Herrens veje er mystiske.

I alt det, han gør, sætter han et eksempel for verden.

Ingen handling af Gud er uden formål, selvom det i sin betydning , ikke er indlysende for mennesket.

Gud har ingen han kan lide og ikke lide; Han er ud over alle forskelle. Han er alt magt, kærlighed, barmhjertighed, godhed og visdom.

Han giver, uanset hvad du beder om, så vær omhyggelig med hvad du spørger om.

Lær at spørge om, hvad der er virkeligt sandt og gavnligt for dig.

Guddommelig nåde er ligesom regn - ren og gennemskinnelig, falder lige på alle.

Hvordan det er modtaget og anvendt afhænger af hjertet af mennesket.
 
 
The ways of the Lord are mysterious.

In everything He does, He sets an example for the world.

No action of God is without purpose, though to man its meaning may not be obvious.

God has no likes and dislikes; He is above and beyond all differences. He is all Power, Love, Mercy, Goodness and Wisdom.

He gives whatever you ask for, so be careful what you ask.

Learn to ask what is truly beneficial.

Divine grace is like rain - pure and pellucid, falling on all equally.

How it is received and used depends on the heart of man.
 
Top
Top
   
     2003     
 
Uddannelse skal dyrke ydmyghed og disciplin, men i dag er det giver en høst af stolthed og misundelse.

'Vidya' betyder - Lys er det der giver. ('Vid' (Lys og 'ya' det, der giver).

Så uddannelse har det formål at kaste lys over og illuminere mørket i sindet og intellektet.

Det betyder ikke blot boglig viden.

Det har til formål at klarlægge menneskets slægtskab med alle mennesker og hans intime forhold til naturen.

Den skal harmonisere ens tidligere erfaringer med ens nuværende, og guide en til rentable og gavnlige oplevelser i fremtiden.

Det skal validere den viden fra disse bøger af disse erfaringer og i den proces medføre, at mennesket vokser, indtil han bliver guddommelig.
 
 
Education has to cultivate humility and discipline; but today it is yielding a harvest of pride and envy.

‘ Vidya’ means: ‘vid’ (Light) and ‘ya’ (that which gives).

So education has to shed light and illumine the darkness in the mind and the intellect.

It does not indicate mere bookish knowledge.

It has to clarify the kinship of man with man and his intimate relationship with nature.

It must harmonize one's earlier experiences with one's present ones, and guide one to profitable and beneficial experiences in the future.

It must validate the knowledge gained from these books by these experiences and in the process make man grow, until he becomes Divine.
 
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk