Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 16. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Energi øvelser

Lysets Mestre

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Tanke, ord og handling i forening.
      
   
Tanke, ord og handling i forening - målrettet mod dit mål - vil give bonus, både for dig og dine omgivelser.

Blot lige være opmærksom på, om dine mål er hensigtsmæssige eller ej for dig mere - din livsvej og din videre færd i livet.

Du har altid mulighed for at ændre kurs og handlings mønster, hvis dem du benyttede før er blevet forældede.

Valget er dit.
 
 
      
Thought, word and action together.
      
 
 

Thought, word and action together - targeted to your goal - will provide a bonus, both for you and your surroundings.

Just be aware of whether your goals are appropriate or not for you anymore - your life path and your further course in life.

You always have the option to change course and action pattern if the ones you used before have become obsolete.

The choice is yours.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
Billede og Tegnings arkiv

Aktuelle billede/tegning
 
 
Hold dig dit mål for øje + Guds øje i det høje.
 
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
 
 
 
Today's Word read out
  
Click Flag
 


Mange mennesker leder efter et svar på alt det kaos og den forvirring, der er i verden på nuværende tidspunkt.

Dag for dag bliver det værre, men vær ikke bange, for tingene må nødvendigvis blive værre, før de kan blive bedre.

En byld svulmer op, før der går hul på den, og så kan al giften komme ud og blive fjernet.

Det er nødvendigt, at tingene spidser til i verden, før giften fra had, grådighed, jalousi og selviskhed kommer ud, og der kan ske en heling.

Jeg har brug for, at der er fuldkommen fred i dit indre.

Den vil du finde, efterhånden som du lader dit sind dvæle ved Mig og kan hæve din bevidsthed, så du kun ser det allerbedste.

Du kan ikke hjælpe på verdenssituationen, hvis du lader dig blive involveret i den.

Du må være immun over for sygdommen, ellers vil du også få den, og så kan du ikke være til nogen hjælp overhovedet.

Jeg har brug for din hjælp.

Jeg har brug for, at du er fri.

Jeg har brug for, at du har fuldkommen fred med dig selv.

Så kan Jeg bruge dig
 
    Eileen Caddy    
 


Many souls are seeking an answer to all the chaos and confusion in the world at this time.

Day by day it grows worse, but be not afraid, for things will have to get worse before they can get better.

A boil comes to a head before it bursts, and then all the poisons are release and are cleared away.

Things have to come to a head in the world before the poisons of hate, greed, jealousy and selfishness are released and healing can take place.

I need you at perfect peace within.

You will find it as you keep your mind stayed on Me and can raise your consciousness, seeing only the very best.

You cannot help the world situation if you allow yourself to become involved in it.

You have to be immune to the disease or you too will contract it, and then you can be of no help whatsoever.

I need your help, I need you free. I need you at perfect peace.

Then I can use you.
 
 
 
Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
Top
 
Top
     Shakti Gawain     
 
Vores egen særlige vej.
 
Når vi i stedet for at følge vores egen intuitive indsigt følger den adfærd, vi har iagttaget hos andre, eller forsøger at følge de regler og vedtægter, som andre har fastsat, bevæger vi os i baner, der går imod vores egen naturlige energistrøm.

Det betyder, at vi ikke handler ud fra, hvad vi ved.

Vi siger og gør ikke, hvad vi virkelig føler.

Vi er holdt op med at lytte til de signaler, vores krop giver os om mad, hvile og kærlighed.

Efterhånden som vi lærer at være opmærksomme, vil vi begynde at se forskellen på andres gamle budskaber og vores egne naturlige signaler.

Jo mere vi lytter til og stoler på os selv, jo tydeligere åbenbarer vores egen særlige vej sig på magisk vis for os.

Vores krop er det middel, vi har skabt for at kunne udtrykke vores selv i den fysiske verden.

Den er som en delvis formet lerklump, der giver sig selv form for at vise de energimønstre, der bevæger sig igennem den.

Kroppen er vores væsentligste feedback-mekanisme - den kan vise os, hvad der er sundt, og hvad der ikke er sundt i vores måde at tænke, udtrykke os og leve på.

Efterhånden som vi mere fuldt og frit udlever det, der er sandt for os, bliver vores krop sundere, stærkere og smukkere.
   
  
I dag
følger jeg min egen vej.
 
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
I åndelige øvelser er der seks trin: Sama, Dama, Titiksha, Uparathi, Shraddha og Samadhana. Sama, Dama og Uparathi har at gøre med forskellige aspekter af sind og sansernes kontrol.

Titiksha refererer til at have ligevægt i sindet i gevinst eller tab, i smerte eller glæde, og i ros eller kritik.

Tro er meget afgørende i åndelige liv. Kun den, der har tro vil nå belysning og visdom. Så uanset hvad arbejde er gennemført, bør man gøre det med flid og tro.

Samadhana refererer til tilfredshed. Han, som har mindst begær er den rigeste mand i verden. Han, der er fyldt med begær er den fattigste mand i verden.

Derfor bør man have tilfredshed og selvtilfredshed. Selvtilfredshed kommer af selvtillid. Selvtilfredshed kan føre én til selvopofrelse og derfra til Selvrealisering.
 
 
In spiritual practices, there are six steps: Sama, Dama, Titiksha, Uparathi, Shraddha and Samadhana. Sama, Dama and Uparathi have to do with various aspects of mind and sense control.

Titiksha refers to having equal-mindedness in gain or loss, in pain or pleasure, and in praise or censure.

Ffaith is very essential in spiritual life. Only the one who has Faith will attain illumination and wisdom. So whatever work is undertaken, one should do it with diligence and faith.

Samadhana refers to contentment. He who has the least desires is the richest man in the world. He who is filled with desires is the poorest man in the world.

Therefore, one should have contentment and self-satisfaction. Self-satisfaction comes from self-confidence. Self-satisfaction can lead one to self-sacrifice and thence to Self-realization.
 
Top
Top
   
     2010     
 
Kontrol af kroppen og sanserne kan kun opnås gennem spirituel praksis og ikke på nogen anden måde.

Du skal undgå at spilde kostbar tid på nytteløse sysler.

Du skal altid være på vagt.

Du skal engagere sanse perception og handling ved at udføre sympatiske og ædle opgaver og holde dig travlt beskæftiget.

Der bør ikke være plads til dovenskab at krybe i.

Desuden skal enhver handling fremme det gode for andre.

Således, mens de udfører dine daglige pligter på denne måde, kan du sublimere kroppen og sanserne og opløfte dig selv.
 
 
Control of the body and senses can be achieved only by spiritual practices and not by any other means.

You must avoid wasting precious time in useless pursuits. You must be ever vigilant.

You must engage the senses of perception and action by performing congenial and noble tasks to keep yourself busy.

There should be no room for sloth to creep in.

Also, every act must promote the good of others.

Thus, while performing your daily duties in this manner, you can sublimate the body and senses, and uplift yourself.
 
Top
Top
   
     2009     
 

 

Ethvert menneske og ethvert levende væsen stræber efter at opnå fred og lykke.

Mennesker forfølger forskellige veje for at opleve den vedvarende lyksagelighed.

Enhver stræber efter at få kendskab til det saglige i livet.

Men de er ikke i stand til at opnå succes i deres bestræbelser.

En ud af en million vil foresætte med stærk beslutsomhed og vil ikke give op før de når målet.

Almindelige dødelige vil ikke gøre sig nogen anstrengelser i denne retning, idet de tænker at det er uden for deres rækkevidde.

De tilbringer deres liv i jagten på fysiske og flygtige fornøjelser.

De ligger under for den illusion at føde, genstande og et hjem hovedsageligt er det vigtigste ting i det menneskelige liv.

De fejler i realiseringen af, at der er et højere formål end dette.
 
 
Every man and every living being aspires to attain peace and happiness.

People pursue various paths to experience the everlasting bliss.

Everyone aspires to know the objective of life.

But they are not able to succeed in their endeavour.

One in a million will persist with strong determination and will not give up till he realises the goal.

Ordinary mortals will not make any efforts in this direction as they think it is something beyond their reach.

They spend their lives in the pursuit of physical and ephemeral pleasures.

They are under the delusion that food, raiment and shelter are the three main objectives of human life.

They fail to realise that there is a higher purpose in life than this.
 
Top
Top
   
     2008     
 
En fornemmelse af dualitet opstår når Aham (jeg) antager en specifik form og et specifikt navn.

Ahamkara (ego-sansen) er resultatet af denne ændring i form.

Det er først når man adskiller sig selv fra navn og form at man kan opdage ens sande guddommelige selv.

Det at glemme ens essentielle guddommelighed og identificere sig selv med en foranderlig og flygtig form er årsagen til slaveri og sorg.

Det er sindet der er årsag til denne fejlagtige identifikation, fordi det er involveret i den eksterne verden og de indtryk det modtager gennem sanserne.

Når sindets måde at arbejde på forstås, så vil Atma's virkelighed, der ligger udover sindet, erfares som det ene allestedsnærværende og uforanderlige princip.
 
 
The sense of duality arises when the Aham ('I') assumes a specific form and name.

Ahamkara (the ego-sense) is the result of this change in form.

It is only when one dissociates himself from name and form that one can discover one's true divine self.

To forget one's essential divinity and identify oneself with a changing and impermanent form is the cause of bondage and sorrow.

It is the mind that is the cause of this wrongful identification, because of its involvement with the external world and the impressions received through the senses.

When the workings of the mind are understood, the reality of the Atma, which is beyond the mind, will be experienced as the one omnipresent, immutable principle.
 
Top
Top
   
     2007     
 
Kærlighed eksisterer kun for kærlighedens skyld og for intet andet.

Den er spontan og spreder glæde.

Alt er gennemstrømmet af kærlighed.

Kærlighed kan overvinde alt.

Uselviske, ren, uforfalsket kærlighed leder mennesket til Gud.

Selvisk og begrænset kærlighed binder mennesket til verden.

Mennesket i dag er offer for uendelige bekymringer fordi han er ude af stand til at forstå kærlighedens rene og hellige natur da han er bundet til verdslige objekter.

Menneskets primære pligt er at forstå sandheden om Kærlighedens princip.

Når han én gang har forstået kærlighedens natur, så vil han ikke blive vildledt.
 
 
Love exists for love's sake and nothing else.

It is spontaneous and spreads delight.

Everything is permeated by love.

Love can conquer anything.

Selfless, pure, unalloyed love leads man to God.

Selfish and constricted love binds man to the world.

Unable to comprehend the pure and sacred nature of love, man today is a prey to endless worries because of his attachment to worldly objects.

Man's primary duty is to understand the truth about the Love principle.

Once he understands the nature of love, he will not go astray.
 
Top
Top
   
     2006     
 
Hvilke egenskaber har den sande tilbeder?

Den første af disse er frihed for begær.

Men er det muligt for jer der har fået skænket et legeme at være uden begær?

Man har vel ét eller andet behov for begær.

På den ene side er der begær der har at gøre med sanserne som giver glæde i øjeblikket.

Så mennesker er opfyldt af mange former for begær.

Hvad kræves der for at leve et liv der er fri for begær?

Der er ikke noget forkert i at have begær, men alle må de behage Gud.

I bør praktisere de evige principper der er baseret på Sandheden, og dedikere alle handlinger til Gud.

Led jeres liv uden følelser af 'jeg' og 'mine' og giv alt til Gud.

Kun da kan I opnå tilstanden af frihed for begær.
 
 

What are the qualities of a true devotee?

The first of these is desirelessness (Anapeksha).

A true devotee should not have desires.

But, is it possible for you, endowed as you are with a body, mind and senses, to be without desires?

One is bound to have some desire or the other.

On the one hand, there are desires pertaining to the senses that confer momentary joy.

On the other hand, there is a desire to transcend the senses.

Thus, people are filled with many desires.

So what is needed to lead a desire-free life?

There is nothing wrong in having desires, but all of them must be pleasing to God.

You should practise the eternal principles based on Truth, and dedicate all your activities to God.

Lead your life without the feelings of 'I' and 'mine' and offer everything to God.

Only then can you attain the state of desirelessness.

 
Top
Top
   
     2005     
 
Herren Krishna erklærede i Bhagavad Gtia - alle væsner en en evig del af Mig Selv.

Der er en gnist af Guddommelighed i alles hjerte.

Dette er på grund af illusion = vildfarelse; forblindelse; selvbedrag at mennesket er ude af stand til indse hans Guddommelige natur.

Illusionen = vildfarelse; forblindelse; selvbedrag forårsager onde og skadelige følelser til at rejse sig i hjertet.

Derfor skulle mennesket anstrenge/bestræbe sig på at overvinde denne illusion og realisere/virkeliggøre at Gud altid er i ham - omkring ham - oven over ham og neden under ham.
 
 
Lord Krishna declared in the Bhagavad Gita - all beings are an eternal part of My Self.

There is a spark of divinity in the heart of everyone. It is because of delusion that man is unable to realize his divine nature.

Delusion causes evil feelings to arise in the heart.

Therefore, man should make efforts to overcome this delusion and realize that God is always with him, in him, around him, above him and below him.
 
Top
Top
   
     2004     
 
Du har det i din magt at gøre dine dage på jorden en dans på roser i stedet for en seng of torne.

Anerkend at sandheden er bosat i hvert hjerte og alt vil være glat og let.

Sandheden vil være springvand af kærlighed i dit hjerte og i alles hjerter du kommer i kontakt med.

Ved at Sandheden er allestedsnærværende, og at den er til stede i alle levende ting.

Tilbed og hav hengivenhed og kærlighed til alle, med samme styrke som du har til Gud.
 
 
You have it in your power to make your days on earth a bed of roses instead of a bed of thorns.

Recognise the truth resident in every heart and everything will be smooth and easy.

The truth will be the fountain of love in your heart and in the hearts of all you come in contact with.

Know that the truth is Omnipresent and that He is present in every living thing.

Adore everyone as you adore the truth and God.
 
Top
Top
   
     2003     
 
Visdom blinker ligesom lysglimt midt i skyer i det indvendige luftrum; den enkelte må fremme disse lysglimt, og bevare lyset.

Det er et sandt tegn på den uddannede person.

Tro ikke at beherskelsen af mange lærebøger gør dig klog.

Visdom kan kun vokse hvor ydmyghed sejrer.

Det trives når mennesket er bange for laster og synd og er knyttet til Guddommelige, i sig selv og i alt andet.
 
 
Wisdom flashes like lightning amidst the clouds of the inner sky; one has to foster the flash, and preserve the light.

That is the true sign of the educated person.

Do not believe that mastery of many tomes makes you wise.

Wisdom can grow only where humility prevails.

It thrives when man is afraid of vice and sin and is attached to the Divine, in himself and in all else.
 
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk