Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 17. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Tanke, ord og handling i forening.
      
   
Tanke, ord og handling i forening - målrettet mod dit mål - vil give bonus, både for dig og dine omgivelser.

Blot lige være opmærksom på, om dine mål er hensigtsmæssige eller ej for dig mere - din livsvej og din videre færd i livet.

Du har altid mulighed for at ændre kurs og handlings mønster, hvis dem du benyttede før er blevet forældede.

Valget er dit.
 
 
      
Thought, word and action together.
      
 
 

Thought, word and action together - targeted to your goal - will provide a bonus, both for you and your surroundings.

Just be aware of whether your goals are appropriate or not for you anymore - your life path and your further course in life.

You always have the option to change course and action pattern if the ones you used before have become obsolete.

The choice is yours.

                                    
Aktuelle Nyheder
 
 
Vær som Fyrtårnet
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 
Sørg for, at alt, hvad du gør, sker i hengivelse over for Mig og er til gavn for helheden.

Når du lever for helheden, glemmer du dig selv i tjeneste for dine medmennesker, og når du tjener dem, tjener du Mig.

Alt er så nært forbundet, at du ikke kan adskille det ene fra det andet,

Jeg i dig og du i Mig.

JEG ER i alt og alle; derfor ER JEG i din næste, i din ven og ligeledes i din fjende.

Hvor JEG ER, er der kærlighed, for JEG ER kærlighed.

Fyld dit hjerte og sind med kærlighed, for alt og alle reagerer på kærlighed, da kærlighed får det allerbedste frem i alt.

Hvor der er kærlighed, der er Min Ånd, og hvor Min And er, der er kilden til dit åndelige liv.

Søg altid efter det, der er dybt i dit indre og spild ikke mere tid med at søge efter svar på livet i det ydre.
 
    Eileen Caddy    
 
See that everything you do is dedicated to Me and is of benefit to the whole.

When you live for the whole, the self is forgotten in service to your fellow human beings, and when you are serving them, you are serving Me.

All is so closely intertwined that you cannot separate one from the other,

I in you and you in Me.

I AM in everything and everyone, therefore I AM in your neighbour, in your friend and in your enemy alike.

Wherever I AM, there is love, for I AM love.

Fill your heart and mind with love, for everything and everyone responds to love, as love draws the very best out of all.

Where love is, there My Spirit is, and where MY Spirit is, there is the source of your spiritual life.

Seek always that which is deep within you, and waste no more time seeking for the answer to life from without.
Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
   
 
Vores krop er vores primære skaberværk.
 
   
Vores krop er det middel, vi har skabt for at kunne udtrykke vores selv i den fysiske verden.

Den er som en delvis formet lerklump, der giver sig selv form for at vise de energimønstre, der bevæger sig igennem den.

Kroppen er vores væsentligste feedback-mekanisme - den kan vise os, hvad der er sundt, og hvad der ikke er sundt i vores måde at tænke, udtrykke os og leve på.

Efterhånden som vi mere fuldt og frit udlever det, der er sandt for os, bliver vores krop sundere, stærkere og smukkere.
  
Min krop
giver smukt udtryk for,
hvem jeg er.
 
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Dyrk kærlighed til Herren. Det har uendeligt potentiale. Selv en jern kæde kan brydes med lethed, men ikke kæden af kærlighed, som binder dig til Herren.

Husk selv de mest grusomme af dyr er overvældet af kærlighed!

Hvis kun vandmasserne af denne kærlighed var rettet ikke til søer og stimer på siderne af floden, men til hav af Herrens nåde, hvilken hellig opgave, det ville være!

Så ville individet indse formålet med livet. Dette er den højeste befrielse. Det at rette kærligheden på Herrens navn og form uden afbrydelse er virkelig meditation.
   
   
Cultivate Prema (love) for the Lord. It has infinite potentiality. Even an iron chain can be broken with ease, but not the chain of love that binds you to the Lord.

Remember even the cruellest of animals is overpowered by love!

If only the floodwaters of this love were directed not to the lakes and shoals on the sides of the river but to the ocean of the Lord’s grace, what a holy task would it be!

Then the Jivi (individual) would realise the purpose of life. This is the highest Moksha (liberation). To direct that love onto the Name and the form of the Lord without interruption is truly meditation.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Viden kan betragtes som havende to aspekter: Baahya Vidya giver de nødvendige midler for menneskers levebrød.

Du kan studere mange emner, optjene værdifulde grader, erhverve lukrative job og formår at tilbringe dit liv uden bekymringer og frygt.

Denne type Vidya hjælper dig med at udføre, hvad job, du kan gøre, det være sig som en ydmyg kontorassistent eller en statsminister.

Brahma Vidya, på den anden side, udstyrer dig med den styrke, som vil gøre dig i stand til at varetage den pligt, du skylder dig selv.

Det fastlægger stien, som fører til glæde både i verdslige relationer og lyksalighed i livet udenfor.

Derfor, Brahma Vidya er langt overlegen alle Vidya til rådighed for manden på jorden.
   
   
Knowledge can be considered as having two aspects: Baahya Vidya and Brahma Vidya. Baahya Vidya provides the wherewithal for human livelihood.

You can study many subjects, earn valuable degrees, acquire lucrative job and manage to spend your life with no worry and fear.

This type of Vidya helps you perform whatever job you may doing, be it that of a humble clerk or a Prime Minister.

Brahma Vidya, on the other hand, endows you with the strength, that will enable you to discharge successfully the duty you owe to yourself.

It lays down the path which leads both to joy in worldly relations and bliss in the life beyond.

Therefore, Brahma Vidya is far superior to all Vidya available to man on earth.
   
Top
Top
   
     2009     
 


 

Besværligheder kommer og går som forbi passerende skyer.

Du behøver ikke at bekymre dig om dem.Hold dit syn fokuseret på Solen.Nogen gange dækker skyerne Solen.Men hav tålmodighed.Når skyerne har fjernet sig, vil Solen blive synlig igen.På samme måde vil verdslige vrangforestillinger periodevis komme forbi din vej.I disse situationer skal du ikke lade dit sind vakle.Hav tålmodighed."Skyerne" vil fjerne sig og "Solen" vil dukke op igen i al dens funklende glans.
   
   
Difficulties come and go like passing clouds.

You don't need to worry about them.

Keep your vision fixed on the sun.

Sometimes, clouds cover the sun.

But, have patience.

When the clouds move away, the sun will be visible again.

In the same manner, the clouds of worldly delusion come in the way of Atmic vision.

In such situations, you should not let your mind waver.

Have patience.

The 'clouds' will recede and the 'sun' will reappear in all its brilliance.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Mennesket er slavebundet af sine sanser så længe han vedligeholder fornemmelsen af 'jeg' og 'mit'.

Mennesket farer vild i ulykkelighed og smerte, fordi han stræber efter det midlertidige og banale.

Han ignorerer Guds stemme der advarer og vejleder fra det indre, og han betaler da omkostningerne for sin overtrædelse.

Livet bør tilegnes mere end blot til mad og drikke og at sørge for sansernes behov.

Det må tilegnes opnåelsen af den lyksalighed som kun Gud alene kan give.
   
   
Man is a prisoner of his senses as long as the feelings of 'I' and 'mine' remain.

Man strays into misery and pain, because he aspires for the temporary and the trivial.

He ignores the voice of God that warns and guides from within, and pays the penalty for the transgression.

Life is to be dedicated not to mere food and drink and catering to the cravings of the senses.

It has to be devoted to the attainment of the bliss that God alone can confer.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Guddommeligt liv er baseret på egenskaben af ro og afklarethed, der bør dyrkes.

Denne egenskab kan kun bygges på naturlig føde med moderat smag, der fremmer sundhed, styrke, lethed i legeme og sind og oprigtighed i bestræbelse.

Der er ingen nytte til at uddele åndeligt nektar til underernærede og svage mennesker; først skal der gives mad; gør dem stærke nok til at have den rette tro og høje idealer; fysisk sult må først stilnes med enkel og ren føde.
   
   
Divine Life is based on quality of calm serenity, which must be cultivated.

This guna can be built only upon natural food that is moderate in flavour, which promotes health, strength, lightness of body and spirit, and earnestness of endeavour.There is no use distributing nectar of spirituality to underfed and weak people; give food first; make them strong enough to entertain right beliefs and high ideals; physical hunger must first be appeased by simple Saathwik food.

   
Top
Top
   
     2006     
 
Moral betyder ikke blot at observere forskellige regler i arbejdsdagens verden.

Moral betyder at overholde den lige og hellige vej af ret adfærd.Samfundets ære hviler på moral.

Uden moral, så opløses samfundet.

Det er kun hos et menneske der er moralsk stærkt, at det menneskelige udtryk er bedst.

Termen 'personlighed' kan kun anvendes om et menneske, der manifesterer den skjulte umanifesterede guddommelighed som findes i ham gennem sin adfærd.

Den blotte menneskelige form giver ikke en menneskelig personlighed.

Det er opførslen der tæller.

Kun de der lever velregulerede liv og som manifesterer deres sande guddommelige natur, kan anses for at være sande mennesker.
   
   

Morality does not merely mean the observance of certain rules in the work-a-day world.

Morality means adherence to the straight and sacred path of right conduct.

The honour of the community rests upon morality.

Without morals, a community decays.

Only in an individual who is morally strong does the human personality find its best expression.

The term 'personality' can be applied only to one who manifests the hidden unmanifested divinity within him by his conduct.

Mere human form does not make one a human personality.

It is the behaviour that counts.

Only those who lead well-regulated lives and manifest their true divine nature can be regarded as real human beings.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Den enkelte skulle ikke stræbe efter fysisk styrke glæde alene.

Han skulle stræbe hårdt efter kontrol over sindet.

Den som bliver slave af sindet - er bundet til at være svag - uanset hvor stærk han så må være.

Så du skulle gøre sindet til dinslave.

Den kraft du har i sindet er mageløs.

Det er fra sindet af, at de mest værdi og kraftfulde evner har sit udspring.

Hvis din rigdom er tabt - kan den generhverves. Hvis dit helbred er mistet - kan det genopbygges.

Men hvis dine menneskelige værdier er tabte - bliver livet værdi og karakterløst.

Kun når vi udvikler ædle tanker og følger sandhedens vej i dagliglivet, vil menneskelige værdier blomstre under alle omstændigheder.
   
   
One should not strive for physical strength and happiness alone.

One should strive hard for control of the mind.

One who becomes a slave to his mind is bound to become weak, however powerful he may be.

So, you should make the mind your slave.

The power of the mind is matchless.

It is from the mind that the most precious virtues originate.

If wealth is lost, it can be earned back.

If health is lost, it can be restored.

But, if human values are lost, life becomes worthless.

Only when we develop noble thoughts and follow the path of truth in our daily life will human values blossom in us and protect us under all circumstances.
   
Top
Top
   
     2004     
 
De fem elementer har hver en karakteristisk, der påvirker og tiltrækker en af de fem sanser.

Æteren som lyd fascinerer sindet gennem øret; luft som kontakt trækker sindet til sig selv gennem huden; ild som form manipulerer sindet i til dets fordel - gunst gennem øjenene; vand som smag slavebinder sindet gennem tungen; og jorden som lugt beruser sindet gennem næsen.

Sanserne interagerer med den eksterne (ydre) verden og producerer oplevelser der som udbytte giver glæde eller sorg.

Urigtigt - uægte identificerer mennesket sig selv med sanserne, mennesket lider i disse ringe af tilbehør og tilknytninger.

Han er ikke klar over at han hverken er organet eller sanserne, at han er Gud selv.
   
   
The five elements each have a characteristic that affects and attracts one of the five senses.

The ether as sound fascinates the mind through the ear; air as touch draws the mind to itself through the skin; fire as form manipulates the mind in its favour through the eye; water as taste enslaves the mind through the tongue; and earth as smell intoxicates the mind through the nose.

The senses interact with the external world and produce experiences which yield joy or grief.

Falsely identifying himself with the senses, man suffers in the coils of attachment.

He does not realize that he is neither the body nor the senses, that he is Brahman Himself.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Koen giver kun mælk for at fodre sin kalv.

Når kalven er blevet mæt , hopper den rundt i glæde og føler sig stærk og glad.

Men vi tager tilsigtet mælken væk fra kalven og fastholder os selv med den styrke, det giver.

Så altså, uddannelse som er beregnet til opfyldelse og fuldbyrdelse af livet, misbruges af os for 'opfylde' vores komfortable levemåde.

Hvad vi bør gøre, er at overveje "opfyldelse' som sekundær og tilfredsstillelse som det primære formål med uddannelsen.

Vi skal, efter at være blevet født som menneske, lære om Gud, for det alene kan give lykke og udødelighed.
   
   
The cow yields milk only for feeding its calf.

The calf after having its full, jumps about in joy and feels strong and happy.

But, we take away the milk intended for the calf and sustain ourselves with the strength it gives.

So also, education which is intended for the fulfilment of life is misused by us for the 'fill-filment' of comfortable living.

What we should do, is to consider 'fill-filment' as secondary and fulfilment as the primary purpose of education.

We must, after being born as man, learn about the Atman, for that alone can confer Bliss and Immortality.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk