Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 18. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Du er et åndeligt væsen - i en midlertidig bolig - din krop.
      
   
Du har som følge heraf et åndeligt potentiale til rådighed til netop din udvikling.

Så kald dagligt på din sjæl og dine åndelige legemer - så integretion i det fysiske bliver forøget.

Kald på dine åndelige væsner der som opgave har at hjælpe og understøtte dig i dine livsvalg. Og det vil de på alle niveauer af din eksistens.

Husk du har selv ansvaret for dine valg og handlinger.

 
 
      
You are a spiritual being - in a temporary dwelling - your body.
      
 
 

As a result, you have spiritual potential available for your particular development. So call daily on your soul and your spiritual bodies - so that integretion into the physical is increased.

Call your spiritual creatures who are tasked with helping and supporting you in your life choices. And they will at every level of your existence.

Remember you are responsible for your choices and actions.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
 
 
Følg din ledestjerne
 
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Du må lære at stå på egne ben og finde din egen vej, så du kan fungere i den overordnede plan.

Hent kun hjælp fra Mig, kilden til alt liv og al skabelse; så kan du ikke gå fejl.

Du må aldrig vakle, når livet bliver vanskeligt, men blot gå støt fremad, fordi du ved, at det kun er et barskt område, du skal igennem.

Jo hurtigere du bevæger dig igennem det desto bedre, med så lidt modstand og vrede som muligt, fordi du lærer vigtige og nødvendige lektier for hvert skridt af vejen.

Du må lære at blive ved, at være meget tålmodig og udholdende og ikke så let give op.

Hold visionen foran dig.

Vid, hvor du går hen, og hvad det er, der skal opnås, og giv så aldrig slip, før du har sørget for, at det er fuldbragt.

Du kan ikke være sagtmodig i dette liv.

Det kræver denne indre styrke og vished, som intet kan knuse eller bringe ud af balance.

Lad din styrke og sikkerhed ligge hos Mig.

 
    Eileen Caddy    
 

You must learn to stand on your own feet and find your own individual path to function in the overall plan.

Draw only from Me, the source of all life all creation, then you cannot go wrong.

Never waver when the going becomes difficult, but simply go steadily forward, knowing that it is but a rough patch you are moving through.

The quicker you move through it the better, with as little resistance and resentment as possible, learning important and necessary lessons every step of the way.

You must learn to hold on, to be very patient and persistent, and not to give up easily.

Hold the vision before you.

Know where you are going and what it is that has to be achieved, and then never let it go until you have seen it brought about.

You cannot be faint hearted in this life.

It calls for that inner strength and knowing which nothing can shatter or throw off balance.

Let your strength and security be in Me.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
 
 
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
   
 
Et solidt fundament af tillid.
 
   
Vi er frygtløse i samme grad, som vi oplever universets tilstedeværelse i vores egen krop.

Hver gang vi åbner os for større styrke, bliver mere af den gamle frygt skyllet op til overfladen og frigjort.

I løbet af helbredelsesprocessen oplever vi skiftende tilstande af styrke og frygt.

Gradvis bliver der dannet et solidt fundament af tillid i vores indre.

Jo mere lys vi lader komme frem i vores indre, jo lysere vil den verden, vi lever i, være.
  
Jeg er ved
at danne et solidt fundament
af tillid i mit indre.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
De gamle vismænd, har ud af deres egen ægte oplevelse, klart beskrevet vejen til at helliggøre vores liv. Deres anbefaling er ikke sat sammen ved at læse og oversætte fra mange bøger.

Ifølge dem, for at gennemføre de krav, den tunge tidsplan pålægger, skal du have hengivenhed, visdom og selvkontrol.

Rigtig opførsel er det store træs religion. Det er den evige kilde til sin styrke. Træet er fodret med vand af hengivenhed. Bladene og blomsterne er afkald og andre dyder, og frugten er visdom.

I disse stadier af vækst, hvis der er nogen afbrydelse eller mangel, det vil sige, selv om nogen regulering er gået glip af, vil frugten af visdom, som træet giver, blive påvirket negativt.

Husk derfor dette og hav en disciplineret og streng plan for at være konsekvent i din praksis, og du vil opnå åndelige fremskridt.

   
   
The ancient vice men, had out of their own genuine experience, have clearly described the path to sanctify our lives. Their recommendation is not put together by reading and compiling from many books.

According to them, in order to carry out the demands, the heavy schedule that Path of Action imposes, you must have Devotion, Wisdom and Self-Control.

Dharma (Right Conduct) is the taproot of the great tree, religion. It is the eternal source of its strength. The tree is fed by waters of Devotion. The leaves and flowers are renunciation and other virtues, and the fruit is Wisdom.

In these stages of growth, if there is any interruption or deficiency, that is to say even if any regulation is missed, then the fruit of wisdom that the tree yields will be affected adversely.

Hence remember this and have a disciplined and strict plan to be consistent in your practice and you will attain spiritual progress.

   
Top
Top
   
     2010     
 
Gennem den proces som det er at lytte til hæderen omkring Gud, vil det urene hjerte blive transformeret og blive rent, hjertet vil blive oplyst og skinne og stråle med helligt lys.

Til den fornuftige lugt af følelsesøvelser er åbenhed til at lytte til Guds pragt et værdifuldt desinfektionsmiddel, foruden i sig selv være fuld af sød duft.

Lytningen vil rense hjertet gennem den ansporing, det giver for godt arbejde. Et sådant renset hjerte er det mest passende alter.

I den duftende løve hule vil Gud etablere sig selv. I det samme øjeblik vil der også forekomme en anden begivenhed. Den gruppe af de seks skadelige vaner, som har inficeret hjertet, vil forsvinde stille uden så meget som at sige farvel.

Når de svage vaner har trukket sig tilbage, medførende de onde og vulgære attituder som lever med dem, bryde op og forsvinde uden et spor. Derefter vil du skinne i din oprindelige pragt af sandhed og kærlighed og være vellykket i sammenlægning med det universelle og det evige.

   
   
Through the process of listening to the glory of God, an impure heart will be transformed into a pure, illumined heart shining with divine light. To the foul odours of sense-pursuits, keenness to listen to the splendour of God is a valuable disinfectant, besides being in itself so full of sweet fragrance.

The listening will cleanse the heart through the prompting it gives for good work. Such a cleansed heart is the most appropriate altar.

In that fragrant bower, the Lord will establish Himself. At that very moment, another event too will occur. The group of six vices that had infested the heart will quit without any farewell.

When these vices quit, the wicked retinue of evil tendencies and vulgar attitudes which live on them will break camp and disappear without a trace! Then, you will hine in your native splendour of Truth and Love, and be successful in merging with the Universal and Eternal.

   
Top
Top
   
     2009     
 

 

Den samme Gud er iboende i alle væsner.

Der er ingen retfærdiggørelse for forskelligheder på basis af religionen. Det er tilhørsforholdet til kroppen der er grundlaget for de forskellige religioner.

Regn ikke kroppen som værende permanent eller fast. Det er som en vandboble. Sindet er på samme måde som en gal abe.

Følg ikke nogen af dem. Følg din samvittighed.

Erkend det faktum at hele universet er inde i dig. Du har alle kræfterne inde i dig.

De stammer fra den Guddommelige Ånd inden i dig.

Mennesket glemmer den højeste åndelige kraft inden i dem og stoler på kroppens, sindets og intellektets kræfter.

   
   
The same God dwells in all beings.

There is no justification for differences on the basis of religion. It is attachment to the body which accounts for religious differences.

Do not regard the body as permanent. It is a water bubble.

The mind too is like a mad monkey. Don't follow either of them.

Follow the conscience. Recognise the fact that the whole universe is within you.

You have all the powers in you. They are derived from the Divine Spirit within you.

Forgetting the supreme power of the Spirit, people rely on the powers of the body, the mind and the intellect.

   
Top
Top
   
     2008     
 

'Gu' betyder mørke og 'Ru' betyder lys.

En spirituel lærer spreder mørket gennem lyset; han giver lys således at jeres uvidenhed rykkes op med rode.

Søg ikke menneskelige lærere, uanset deres omdømme.

De er bundet af de kvaliteter som de har udviklet og har stadigt behov for Form således at de kan forstå Virkeligheden.

De er selv begrænsede, hvordan kan de da kommunikere det Ubegrænsede til jer?

Bed til det transcenderede princip eller til Gud i jer om at åbenbare Sig Selv.

Acceptér dette som din lærer og I vil blive oplyst.

   
   

'Gu' means darkness and 'Ru' means light. Guru (spiritual preceptor) scatters darkness through light; he imparts wisdom which roots out our ignorance.

Do not seek human Gurus, however great their reputation.

They are bound by the qualities they have developed and they are still in need of the Form so that they may conceive of Reality.

They themselves being limited, how can they communicate to you the Unlimited?

Pray to the Parabrahma Principle (transcendental principle) or God within you to reveal Itself.

Accept that as the Guru and you will be illumined.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Den guddommelige er allestedsnærværende.

Hele kosmos er gennemsyret og opretholdt af denne guddommelige energi.

Alle bør bestræbe sig på at opleve det guddommelige.

Mennesket må gøre sig den anstrengelse og han er bestemt til at opnå succes.

Den nødvendige opofrelse må udføres i handling.

Alle dårlige kvaliteter skal der gives afkald på - i det øjeblik hvor de invaderer sindet.

Ægte hengivenhed betyder eliminering af alle dyretendenser i mennesket.

Mennesket skal søge at realisere den evige guddommelige i ham.

Det er det primære formål med menneskelivet.

   
   

The Divine is omnipresent.

The entire cosmos is permeated and sustained by this divine energy.

Everyone should endeavour to experience the Divine.

Man must make the effort and he is bound to be successful.

The necessary sacrifice must be made.

All the bad qualities have to be renounced the moment they invade the mind.

True devotion means elimination of all the animal tendencies in man.

Man should seek to realise the eternal Divine within him.

That is the primary purpose of human life.

   
Top
Top
   
     2006     
 
Gud bor sammen med Selvets princip i det sublime Akasha (rum) der findes i menneskets hjertekule, som solen eksisterer sammen med skyggen.

Skyggerne er mange og varierede, selvom lyset er En.

Når den Ene reflekteres i de mange, i de utallige individer, så fremstår det som Selvet i hver, der uanfægtet observerer som Vidnet.

Det Guddommelige Selv er Evigt.

Det Guddommelige selv er Sandheden.

Siden det imidlertid er omfattet af kød, knogler og hud, så bilder mennesket sig ind at det er den ydre klædning og ikke den indre kerne er årsagen til lyksalighed.

Menneskets fornemste pligt er derfor at gennemtrænge disse lag og indtage den højere lyksalighed som kun denne Guddommelige kerne kan bibringe.

Alle må, i egen bedste interesse stræbe efter at opnå det guddommelige princip der er hans eller hendes indre skat.

Af alle spirituelle øvelser så er dette den mest relevante – processen at opnå denne enhed med dette princip.
   
   

In the cavity of the heart of man, in that sublime Akasha (space), God resides associated with the Self principle, as sunshine exists associated with shadow.

The shadows are many and varied, though the light is One.

When the One is reflected in the many, in the multitude of Jivis (individuals), it appears as the Self in each, which watches unaffected as the Witness.

The Atma (Divine Self) is Eternal.

The Self is Truth.

However, since it is enclosed in flesh, bone and skin, man deludes himself into believing that the outer covering and not the inner core is the source of bliss.

The foremost duty of man to himself is, therefore, to penetrate through these sheaths and imbibe the higher bliss which this Atmic core alone can confer.

Everyone must, in his own best interests, strive to attain that divine principle that is his inner treasure.

Of all Sadhanas (spiritual exercises) this is the most pertinent - the process of achieving this oneness with this principle.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Som månen der oplyser natten, solen der oplyser dagen og ret handling som oplyser de 3 verdner, vil en god søn bringe hæder om hele hans slægt.

Det er først og fremmest din pligt at ære dine forældre. En god søn danner et forbillede via hans adfærd eller opførsel.

En god søn er en, der ærer og tjener sine forældre, som ærer sin præceptor, som er ydmyg og respektfuld over for ældre og som tjener et godt navn ved sin tjeneste til samfundet.

Uden ærbødighed for disse tre vil alle dine andre præstationer i livet være værdiløse.

Moderen, faderen og læreren repræsenterer den hellige treenighed - Faderen, Sønnen og Helligånden. Men over dem alle er den ene Gud, som er i alle væsner.

Udvikl kærlighed for Gud og der igennem vis din ærbødighed for alle.

   
   

Like the moon that illumines the night, the sun that illumines the day, and Dharma that illumines the three worlds, a good son brings glory on his entire lineage.

Your foremost duty is to revere your parents. A good son sets an example by his conduct.

A good son is one who reveres and serves his parent, who honours his preceptor, who is humble and respectful towards elders and who earns a good name by his service to society.

Without reverence for these three, all your other achievements in life will be worthless.

The mother, the father and the preceptor represent the Divine Trinity - Brahma, Vishnu and Maheshwara respectively. But above all of them is the one God who is in all beings.

Develop love for God and thereby show your reverence for all.

   
Top
Top
   
     2004     
 
Kærlighed alene kan afsløre den latente Guddommelighed i alle.

Kærlighed er Gud.

Lev i kærlighed.

Elsk livet ved at give og tilgive; Jegèt, selvet, egoet lever ved at få og glemme.

Kærlighed er uselviskhed; egoisme er selvisk.

Spild ikke dit liv for at forfølge selvet snævre interesser.

Kærlighed! Kærlighed! Bliv hvad, du virkelig er - legemliggørelsen af kærlighed.

Uanset hvordan andre behandler dig eller hvad de synes om dig, skal du ikke bekymre dig.

Dit eget hjerte, skinnende med kærlighed er Guds kærlighed.

Du bør hele tiden minde dig selv om, "Jeg er Gud."

Den dag, du se dig selv som Gud, bliver du Gud.
   
   
Love alone can reveal the divinity latent in all.

Love is God.

Live in Love.

Love lives by giving and forgiving; self lives by getting and forgetting.

Love is selflessness; selfishness is Lovelessness.

Do not waste your life pursuing the narrow interests of the self.

Love! Love! Become what you truly are - the embodiments of Love.

No matter how others treat or what they think of you, do not worry.

Your own heart shining with Love is God's Love.

You should constantly remind yourself, "I am God."

The day you see yourself as God, you become God.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Slutningen af en uddannelse er karakter og slutningen af viden er Kærlighed.

Ved at koncentrere dig om boglig viden på bekostning af dets praktiske anvendelse, er ånden i uddannelse tabt.

Uddannelse bør give ydmyghed, som igen skænker fortjeneste.

Fortjeneste fører til velstand, der sætter en i stand til at udføre velgørende handlinger.

Velgørende gerninger sikrer lykke i denne verden og i den næste.
   
   
The end of education is character and the end of knowledge is Love.

By concentrating on bookish knowledge at the cost of its practical application, the spirit of education is lost.

Education should confer humility, which in turn bestows deservedness.

Deservedness leads to prosperity which enables one to undertake charitable acts.

Charitable deeds ensure happiness in this world and the next.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk