Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 19. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Husk tid til integrering.
      
   
Hverdagen er fyldt med små og store "mirakler" - men de skal helst erkendes og ses.
 
 
      
Remember time for integration.
      
 
 

Everyday life is filled with small and large "miracles" - but they should preferably be recognized and seen.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
    God weekend og få nu slappet af.              Good weekend and now relax.    
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Du skal ikke kun tale om den nye himmel og nye jord; det er op til dig at hente dem ind i dit liv, så de bliver til virkelighed.

Tal ikke om kærlighed og om at elske; lev på en sådan måde, at alle kan se, hvad det betyder.

Ord uden handling er meningsløse og nytteløse.

De er som varm luft, der forsvinder ud i intetheden.

Du skal hente mit rige ned på jorden gennem den måde, du lever og opfører dig på, så dit liv bliver et eksempel, et glad eksempel, som alle har lyst til at følge.

Der er ingen, der kan lide at gå gennem livet overbelæsset med byrder, uden glæde og spontanitet.

Velsignet er det menneske, der bringer glæde til dem, der er nedtyngede og mangler gnisten i deres liv.

Kast alle dine byrder over på Mig og bring glæde og frihed til alle dem, du kommer i kontakt med.

Vær glæde og inspiration, og afspejl Mig i alt, hvad du gør, siger og tænker.

Hav fuldkommen fred med dig selv, efterhånden som du gør Min vilje, går Mine veje og priser Mig.

 
    Eileen Caddy    
 

Do not just talk about the new heaven and new earth; it is up to you to bring it down into your life to make it reality.

Do not talk about love and loving; live it so that all can see what it means.

Words without actions are meaningless and useless.

They are like hot air that evaporates into nothingness.

You are to bring down My kingdom on earth by the way you live and behave, so your life is an example, a joyous example, which all will want to follow.

No one wants to go through life overburdened, lacking joy and spontaneity.

Blessed is that person who brings joy to those souls who are burdened and lack sparkle in life.

Cast all your burdens upon Me, and bring joy and freedom to all those souls you contact.

Be joy and inspiration, and reflect Me in all that you do, say and think.

Be at perfect peace as you do My will and walk in My ways, glorifying Me.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
 
Den jeg er lige nu.
 

Hvis vi foregiver at være mere oplyste, end vi egentlig er, vil vi gå glip af en mulighed for at helbrede os selv.

Det, at indrømme vores begrænsninger, kan få os til at føle os sårbare, og dog er det meget befriende.

Vi skal bare være os selv, sådan som vi er nu, idet vi accepterer den blanding af oplyst bevidsthed og menneskelig begrænsning, som enhver af os indeholder.

Igennem denne selv-accept finder vi en dyb fred og kærlighed til os selv.

I dag
accepterer jeg mig selv,
sådan som jeg er.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Tag ikke fejl af denne midlertidige bolig som om den er din evige bolig. Du må ikke miste modet på grund af flygtige problemer og kortvarige tragedier.

Fordyb jer i bestræbelserne på at opnå det evige Herre. Alt i denne verden er underlagt forfald - hvis ikke i dag, så en anden dag, det er bundet til at gå i opløsning.

Det er ikke rigtigt at afvise Herren, som er evigt knyttet med dig, og for at blive vildledt af denne verden, som man er relateret for en kort stund!

Overvej antallet af fødsler du har haft, de utallige mødre, fædre, hustruer, ægtemænd, sønner, døtre, venner og fjender, du har haft.

Eksisterer de i dag? Kan du huske forholdene? Du er ikke nogen forhold til dem, og de har ingen til dig.

Men du og de har Herren i tilfælles som den uforanderlige relative.

Han består foresat under dine fødsler, Han er evig. Han våger over dig fra fødsel til fødsel.

Herren vil aldrig opgive dig. Hvad større tragedie kan der være end at glemme sådan en Herre?
 
 
Do not mistake this temporary abode as your eternal dwelling place. Do not lose heart at evanescent troubles and short-lived tragedies.

Immerse yourselves in the effort to attain the eternal Lord. Everything in this world is subject to decay if not today, at least tomorrow it is bound to disintegrate.

It is not right to reject the Lord, who is eternally related to you, and to be misled by this world with which one is related for a short while!

Consider the number of births you have had, the countless mothers, fathers, wives, husbands, sons, daughters, friends, and enemies you’ve had.

Do they subsist today? Do they remember the relationship? You are no one to them, and they are nobody to you.

But you and they have the Lord in common as the unchanging relative.

He subsists throughout all the births; He is eternal. He watches over you from birth to birth.

The Lord will never give you up. What greater tragedy can there be than forgetting such a Lord?
   
Top
Top
   
     2010     
 
Sindet er et bundt af tanker, en kompleks samling af behov og ønsker.

Så snart en tanke, lyst eller ønske om rejser sit hoved i sindet, skal intellektet sonder dens værdi og gyldighed.

Er det godt eller skidt?

Vil det hjælpe eller hindre?

Hvor vil dette føre?

Hvor vil det ende?

Hvis sindet ikke vil bøje sig for dette sonden, vil det af sig selv lande på vejen til ruin.

Hvis det gør, og adlyder den intelligensen, vil det bevæge sig langs den rigtige vej.
 
 
The mind is a bundle of thoughts, a complex collection of wants and wishes.

As soon as a thought, desire or wish raises its head in the mind, the intellect must probe its value and validity.

Is it good or bad?

Will it help or hinder?

Where will this lead?

Where will it end?

If the mind does NOT submit to this probe, it will land itself on the path of ruin.

If it does and obeys the intelligence, it will move along the right path.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Fortæl mig hvem du er i selskab med og jeg skal fortælle hvem du er.

Når du tilknytter dig selv til midlertidige ting, er resultaterne også bundet til at blive sådan.

Du skulle udvikle dit venskab med den Guddommelige, som er den eneste der er sand og evig.

Den Guddommelige er i høj grad nærværende i dig.

Den ydre verden er bundet til at forandre sig.

Den ydre verden er ikke andet end en kombination af midlertidige ting.

Alle ting i verden er flygtige.

Intet er vedvarende.

Det usynlige Guddommelige princip er alene sandt og evigt.
 
 
Tell me your company and I shall tell you what you are.

When you associate yourself with ephemeral things, the results also are bound to be so.

You should develop friendship with Divinity, which alone is true and eternal.

Divinity is very much present in you.

The external world is subject to change.

The world is nothing but a combination of matter.

Everything in this world is transitory.

Nothing is permanent.

The unseen Atmic principle alone is true and eternal.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Tro fast på at legemet er Gud's bolig,

at den føde du indtager er et offer til din guddom;

at dit bad er en ceremoniel renselse af den Guddommelige Ånd i dit indre;

at den jord du vandrer på er Hans område;

at den glæde du får er Hans gave;

den sorg du oplever er Hans lektie således at du træder varsomt på vejen.

Husk Ham altid; mange mennesker tænker kun på Gud når de er overvældet af sorg; selvfølgeligt er det godt at gøre dette; det er bedre end at søge hjælp af andre som er lige så sårbare overfor sorg.

Men det er ulige meget bedre at tænke på Gud i sorg og i glæde, i fred og i ufred.

Beviset på regn er jordens grad af fugtighed;

beviset på tilbedelse er at finde i den ligevægt som tilbederen er i besiddelse af,

Freden der beskytter ham mod angreb af succes og fejlslag, berømmelse og vanære, at miste og at modtage.
 
 
Believe firmly that the body is the residence of God,

that the food you eat is the offering you make to your deity;

that bathing is the ceremonial bathing of the Divine Spirit in you;

the ground you walk upon is His domain; the joy you derive is His gift;

the grief you experience is His lesson that you tread the path more carefully.

Remember Him at all times;

many people think of God only when grief overtakes them; of course, it is good to do so; it is better than seeking the help of those who are also equally liable to grief.

But, it is infinitely better to think of God in grief and in joy, in peace and strife.

The proof of rain is in the wetness of the ground;

the proof of Bhakthi (devotion) is in the Shanti (equanimity)the bhaktha (devotee) has,

Shanthi which protects him against the onslaughts of success and failure, fame and dishonour, gain and loss.

   
Top
Top
   
     2007     
 
I dette verdslige liv manifesterer kærlighed sig på mange måder som kærlighed mellem mor og søn, mand og kone og familiemedlemmer imellem.

Denne kærlighed der er baseret på fysiske forhold opstår af vores selviske motiver og selvinteresse.

Men kærligheden til det Guddommelige har intet spor af selv-interesse.

Det er kærlighed for kærlighedens skyld alene.

Dette kaldes tilbedelse.

En af denne type kærligheds egenskaber er at give uden at modtage.

For det andet kender kærlighed ingen frygt.

For det tredje så er det kun for kærlighedens skyld og ikke for nogle selviske motivers skyld.

Alle disse tre vinkler af kærlighed udgør sammen overgivelse.

Når man svælger i overgivelsens holdning, så oplever man det Guddommeliges lyksalighed.
 
 
In this worldly life, love is manifesting in several forms such as the love between mother and son, husband and wife, and between relatives.

This love based on physical relationships arises our of selfish motives and self-interest.

But the love of the Divine is devoid of any trace of self-interest.

It is love for the sake of love alone.

This is called Bhakti (devotion).

One characteristic of this love is to give and not to receive.

Secondly, love knows no fear.

Thirdly, it is only for love's sake and not for selfish motive.

All these three angles of love jointly connote Prapatthi (Surrender).

When one revels in this attitude of Prapatthi, one experiences the bliss of the Divine.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Legemet er vognen.

Intellektet er vognstyreren.

Hestene er sanserne.

Sindet er tøjlerne der regulerer og styrer hestene.

Når sindet vakler og vandrer uden at have formålets stabilitet, så løber hestene hid og did og er til fare selv for vognstyreren, intellektet.

Derfor må man styre sindet og ikke forurene det med grådighed efter sanse stimulering og behag.

Sindet må være samarbejdspartner med intellektet.

Talen tjener sindet og sindet tjener intellektet - dette er måden at frembringe den Højeste Fred.

Og, roligt og stabilt instruere intellektet i at vende sig hen imod Gud.

Tale der er vejledt af sindet, der er i balance med et intellekt der er oplyst af Gud - dette vil lede til det ultimative mål.
 
 
The body is a chariot.

The charioteer is the principle of Buddhi (intellect).

The senses are the horses.

The reins that regulate and restrain the horses is the Manas (mind).

When the mind wavers and wanders, not having stability of purpose, the horses run helter-skelter, endangering even the charioteer, Buddhi (intellect).

So, one has to control the mind and not pollute it with greed for sense pleasures.

The mind has to act as the associate of Buddhi.

Speech subserving the mind and mind subserving the intellect - this is the way to bring about Prashanthi, the Supreme Peace.

And, slowly and steadily, instruct the intellect to turn towards the Atma.

Speech guided by a mind, which is in tune with an intellect illumined by Goothe Atma - this will lead to us the ultimate goal.
   
Top
Top
   
     2005     
 
For at opnå en holdning af overgivelse og hengivenhed, må du have tro på Gud.

Denne verden er Hans spil, det er ikke en tom drøm der ikke har et formål.

Det er midlerne igennem hvilke den enkelte kan se og opdage Gud, se Ham i skønheden, det storslåede, dens orden og det majestætiske i naturen.

Disse er kun nogle få facetter af Hans herlighed og pragt.

Tilbedelse af Gud leder til den kundskab at Han er alt.
 
 
To achieve the attitude of surrender and dedication, you must have faith in God.

This world is His play; it is not an empty dream that has no purpose.

It is the means by which one can discover God; see Him in the beauty, the grandeur, the order and the majesty of Nature.

These are but a few facets of His glory and splendour.

Upasana (adoration of God) leads to the knowledge that He is all.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Mennesket kom ikke til denne verden for at spise, sove og hengive sig i sanselige sysler.

Han er kommet for at manifestere den guddommelige i ham.

Det er derfor, han hedder 'Vyakthi', en der manifesterer den latente kraft i ham.

Til dette formål er han kommet forkælet med krop, sind og intelligens, der er nødvendig for at styre den og omdirigere den til nyttige aktivitetsområder.

Du skal opnå dette ved konstant udøvelse af moral og gode gerninger.

 
 
Man did not come to this world to eat, sleep and indulge in sensory pursuits.

He has come to manifest the Divine in Him.

T hat is why he is called 'Vyakthi', one who manifests (Vyaktha) the latent Shakti (Power) in him.

For this purpose, he has come endowed with body, mind and the intelligence needed to control it and divert it to useful channels of activity.

You must achieve this by steady pursuit of Dharma (morality) and Karma (good deeds).
   
Top
Top
   
     2003     
 
Filosofi er smørret kærnet ud af viden.

Men da menneskelige forhåbninger og idealer, som skifter fra sted til sted og fra tid til anden, beslutter hvilke aspekter af viden der er inkluderet i kærnings processen, er det ofte ufuldstændig eller utilstrækkelig eller selvmodsigende.

I almindelighed hjælper religiøs tro og praksis, folkveje, skikke og traditioner, pædagogiske metoder, kunstform m.v, formuleringen af den underliggende filosofi.
 
 
Philosophy is the butter churned out of knowledge.

But, since human aspirations and ideals, which change from place to place and from time to time, decide which aspects of knowledge are included in the churning process, it is often incomplete or inadequate or contradictory.

Generally speaking, religious beliefs and practices, folkways, customs and traditions, educational methods, art-form etc., help the formulation of the underlying philosophy.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk