Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 20. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Vejen - livet og lyset.
      
   
Vejen du går på er lysets sti. I det daglige liv er det så meningen at du skal give Gud en hånd med på det fysiske plan.

Altså give Gud i en anden menneskeskikkelse de ord med på vejen, som vil komme til dig, når du står i en situationen, hvor dette kan hjælpe den anden.

Jo mere tilstede/nærværende du er i dit daglige liv og har sagt ja til at være kanal for Lyset - Gud - Kærligheden, jo mere vil du opleve Gud i sin mangfoldighed, men det er nødvendigt at du accepterer at Gud er i alle - at Gud er i alt og alle - mere eller mindre åbenbar/synlig.

Så når du i det daglige får mulighed for at give en hånd med, ved at lade din indre stemme være talerør for en anden, så kanaliserer du Guds energi ind i situationen du står i og din vej - dit liv er blevet til lysets vej.
 
 
      
The way - life and light.
      
 
 

The road you walk on is the path of light. In daily life, you are supposed to lend God a hand on a physical level.

So give God, in another human form, the words along the way that will come to you when you are in a situation where this can help the other.

The more present/present you are in your daily life and have agreed to be the conduit of Light - God - Love, the more you will experience God in His diversity, but it is necessary that you accept that God is in everyone — that God is in everything and all — more or less apparent/visible.

So when you are given the opportunity to lend one hand on a daily basis by letting your inner voice be the voice of another, you channel God's energy into the situation you are in and your path — your life has become the path of light.

 
 
                                    
 
 
 
At tjene - er at samarbejde og ikke underlæggelse.
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Forvent kun det allerbedste og forvent, at alle dine behov bliver dækket, selv de mest tilsyneladende umulige.

Du må aldrig på noget tidspunkt begrænse dig selv eller føle, at du ikke bør forvente for meget.

Se dine behov meget klart, giv udtryk for dem, og hav så fuldkommen tro og tillid til, at de vil blive dækket.

Hvordan det vil ske, må overlades til Mine hænder.

Jeg må arbejde gennem kanaler for at få det til at ske, men alle ting er mulige sammen med Mig.

Giv derfor slip og se Mine undere og herligheder ske, sig til stadighed tak, og brug alt til gavn for helheden til enhver tid.

Du lever ikke efter menneskets love, men efter de guddommelige love; derfor kan alt ske til enhver tid.

Forvent mirakler, så vil du opdage, at de sker.

Hold hele tiden fast i tanken om velfærd og overflod, og vid, at når du gør det, sætter det kræfter i gang, som vil bevirke, at det bliver til virkelighed.

Jo mere positiv du er, desto hurtigere vil det hele ske.

 
    Eileen Caddy    
 

Expect only the very best, and expect every need to be met, even the most seemingly impossible.

Never at any time limit yourself or feel that you should not expect too much.

See your needs very clearly, voice them, and then have complete faith and confidence that they will be met.

How it will come about will have to be left in My hands.

I have to work through channels to bring it about, but all things are possible with Me.

So let go and see My wonders and glories come about, give eternal thanks, and use everything for the good of the whole at all times.

You are not living by human laws but by divine laws; therefore anything can happen at any time.

Expect miracles, and see them take place.

Hold ever before you the thought of prosperity and abundance, and know that doing so sets into operation forces that will bring it into being.

The more positive you are, the quicker will it all come about.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
   
 
At tilgive og frigøre.
 
   
Nedskriv navnene på alle dem i dit liv, over for hvem du føler eller har følt nag, krænkelse eller vrede.

Skriv, hvad de gjorde mod dig, og hvorfor du bærer nag til dem. Luk så øjnene, slap af og visualisér hver enkelt person.

Forklar dem, hvad du har været vred over, og forklar den krænkelse, der lå bag vreden.

Fortæl dem, at du nu vil gøre dit bedste for at ophæve og frigøre al hæmmet energi imellem jer.

Giv dem en velsignelse og sig: "Jeg tilgiver dig og frigør dig. Følg din egen vej og vær lykkelig.
 
Jeg er nu ved
at tilgive og frigøre
alle.
  
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Ordet Karma (handling) er kort og sprød. Men ideen og idealerne den tilkendegiver er af stor betydning for menneskeheden.

Det er af to slags: materielle og åndelige, Forbundet med denne verden og hentet fra skrifternes påbud.

Handling, der blot opretholder livet er materielt.

Handling hæver den menneskelige ind i det guddommelige og er baseret på skrifterne.

Handling er ikke blot fysisk, men også psykisk og verbal.

Handling indordner enhver aktivitet hos mennesket - verdslig, skriften, det åndelige. Alle tre dele er, i sandhed, sammenflettede.

Den verdslige foranstaltninger vil medføre fortjeneste eller manglende fortjeneste.

De bibelske handlinger er mættet med oplevelsen af generationer af gode søgere.

Den åndeligt fokuserede vil vie sig til udrensning af hjertet, således at den iboende Gud kan være afspejlet heri.
 
 
The word action is short and crisp. But the idea and ideals it conveys are of great significance to mankind.

It is of two kinds: material and spiritual, Connected with this world) and Vaidik (drawn from the Vedas or scriptural injunctions).

Karma that merely sustains life is material.

The Vaidik elevates the human into the Divine and is based on the scriptures.

Karma is not simply physical; it is also mental and verbal.

Karma subsumes every activity of man - worldly, scriptural, the spiritual. All the three strands are, in truth, intertwined.

The worldly actions entail merit or demerit.

The scriptural actions are saturated with the experience of generations of good seekers.

The spiritually focused will devote themselves to the cleansing of the heart so that the indwelling God may be reflected therein.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Hvis du ønsker at vaske snavset akkumuleret fra det tøj du bærer, har du brug for både sæbe og rent vand.

På samme måde må du også, hvis du er ivrig efter at fjerne urenheder, der er blevet akkumuleret i sindet, er både åndelig viden og bod/soning afgørende.

Kun når begge er brugt, kan de niveauer af bevidsthed blive grundigt rengjort.

Ingen køretøjer kan bevæge sig uden i det mindste to hjul, ej kan heller ikke en fugl flyve med kun én vinge.

På samme måde kan ingen gøres hellig eller renset uden viden og bod (indre renselse).
 
 
If you desire to wash off the dirt accumulated from the clothes you wear, you need both soap and clean water.

So too, if you are anxious to remove the impurities that have got accumulated in the mind, both Vidya (spiritual knowledge) and Thapas (penance) are essential.

Only when both are used can the levels of consciousness be thoroughly cleansed.

No vehicle can move without at least two wheels, nor can a bird fly with just one wing.

So too, no one can be rendered holy or purified without spiritual knowledge and penance.
   
Top
Top
   
     2009     
 
For at transformere ens liv er det er det første fornødne et sømmeligt livssyn.

Med dette menes der at den enkelte skulle undgå at se hvad der er uønsket.

Når man er skænket den store gave af en vision, skulle du stræbe efter kun at se på hvad der er helligt og rent.

Hvad mennesket ser, er som frø i hjertet.

Hjertet bestemmer naturen af ens tanker.

Tankerne øger indflydelse på dit liv.

Onde scener/billeder forårsager onde tanker.

Gode scener vækker gode tanker.

Når hellige scener/billeder er implanteret i hjertet, vil der ikke være noget rum for dårlige følelser eller tanker til at gro i.
 
 
For transforming one's life, the first requisite is proper vision.

This means that one should avoid seeing what is undesirable.

Having been bestowed with the great gift of vision, one should strive to see only that which is sacred and pure.

What man sees is like seeds sown in the heart.

The heart determines the nature of one’s thoughts.

The thoughts influence one's life.

Evil scenes give rise to evil thoughts.

Good scenes evoke good thoughts.

When sacred scenes are implanted in the heart, there will be no room for bad feelings or thoughts to grow in it.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Sindet skal blive intellektets tjener, ikke sansernes slave.

Det skal diskriminere og løsne sig fra identifikation med kroppen.

Kernen af den modne tamarindfrugt er ikke fastgjort til den ydre skal; ligeledes skal sindet være uden tilknytning til denne skal kaldet kroppen.

Slå en umodne tamarindfrugt med en sten, og du forårsager skade på pulpen indeni; men når du rammer den modne frugt er det det tørre skind, der falder af; intet påvirker massen eller frøet.

Den modne aspirant føler ikke skæbnens slag eller uheldets slag, det er den umodne, der er såret af hvert slag.
 
 
The mind must become the servant of the intellect, not the slave of the senses.

It must discriminate and detach itself from identification with the body.

The kernel of the ripe tamarind fruit is not attached to the outer shell; likewise the mind must be unattached to this shell called the body.

Strike an unripe tamarind fruit with a stone and you cause harm to the pulp inside; but, when you strike the ripe fruit it is the dry rind that falls off; nothing affects the pulp or the seed.

The mature aspirant does not feel the blows of fate or fortune; it is the unripe one who is wounded by every blow.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Veda'erne lærer os at mennesket skal elske og tilbede Gud i taknemmelighed for Hans velsignelser.

Bibelen lærer mennesket at det bør bede om fred og udføre velgørenhed.

Koranen vil lære mennesket at vise nåde overfor lidelser og at overgive sin vilje til det Guddommelige.

Buddhisternes tekster lærer os at udvise distance og være i besiddelse af kontrol over sanserne.

Zend-Avesta tilskynder mennesket til at blive onde tilbøjeligheder kvit og at stråle i sin egen medfødte herlighed.
 
 
The Vedas teach that man should adore and worship God in gratitude for His benedictions.

The Bible teaches that man should pray for peace and practice charity.

The Koran would have man show mercy to the suffering and to surrender his will to the Divine.

The Buddhist texts teach the lesson of detachment and sense control.

The Zend-Avesta exhorts man to get rid of evil propensities and shine in his own innate glory.
   
Top
Top
   
     2006     
 
I behøver ikke at løbe rundt og lede efter Gud, for I er Selv Gud.

Gud bor i dit hjerte.

Han er den Altgennemtrængende drivkraft.

Hav en fast tro på denne sandhed.

Guddommelighed er skjult i mennesket ligesom ild er det i en tændstik.

Tændstikkens ild manifesterer sig når den stryges på siden af tændstikæsken.

Således stråler flammen af visdom som lys når individet forbinder sig med Gud.
 
 
You have no need to run about in search of God, for, you are yourself God.

God resides in your heart. He is the All-pervasive motive force.

Have firm faith in this truth. Like fire in the matchstick, divinity is latent in man.

The fire in the stick becomes manifest when it is struck against the side of the box.

So too, when the Jivi (individual) contacts Deva (God), the flame of Jnana (Wisdom) shines brilliantly.
   
Top
Top
   
     2005     
 
I denne jernalder hvor mørket omslutter menneskets sind, er ethvert lys, der kan illuminere vejen, meget velkomment.

Det er derfor jeg råder jer til at ty til gode handlinger, god adfærd og god opførsel, således at I bliver funderet i den uforanderlige tilstedeværelse af Gud.

I må også efterstræbe at praktisere det at lytte til ædle og opløftende tanker, reflektere over dette i hører og det at omsætte denne lære i praksis og derefter opleve frugterne heraf.
 
 
In this Iron Age, when darkness is enveloping the mind of man, any little lamp that can light the path is most welcome.

That is why I advise you to resort to Sathkarma, Sadaachaara and Sathpravarthana (good deeds, good conduct and good behaviour), so that you may be established in the constant presence of the Lord.

You must also strive to practise Shravana (listening to ennobling and elevating words), Manana (ruminating on those teachings) and Nidhidhyaasana(putting into practise the teachings and experience the fruits thereof).
   
Top
Top
   
     2004     
 
Det livs tidsrum som er blevet tildelt mennesket er meget kort; den verden, hvor han lever i er meget bred; tiden udstrækker sig langt bagud og langt ud og langt videre.

Hvert lille menneske er sat ud for at gøre det han skal gøre så hurtigt det kan, på det sted, der er tildelt til ham og inden for den tid og ramme, der er tildelt til ham.

Mennesket har en meget stor kæmpeopgave foran ham; det er at opfylde det han er kommet for som menneske, udveksle i denne menneskelige ramme og modtage alle de fortjenester han har erhvervet under mange tidligere liv.

Opgaven er ikke mindre end det at manifestatere den Guddommelighed, som ligger latent i mennesket.

 
 
The span of life allotted to man is very short; the world in which he lives is very wide; time extends far behind and far beyond.

What little man has set out to do have to be done quickly, at the place that is assigned to him and within the time that is allotted to him.

Man has a very formidable task before him; it is to fulfil it that he has come as man, exchanging for this human frame all the merit he has acquired during many past lives.

The task is no less than the manifestation of the Divinity latent in man.

   
Top
Top
   
     2003     
 
Troende på at verden er som den er kendt under vågen tilstand som ægte, og at det højeste mål er at opnå lykke i denne verden, akkumulerer mennesket instrumenter og symboler på den lykke, han vælger efter sin egen smag og tilbøjeligheder ifølge diktater af hans grund, de love, idealer, institutioner og principper, som vil styrke den lykke.
 
 
Believing that the world as cognised during the waking state as real and that the highest goal is the attainment of happiness in that world, man accumulates the instruments and symbols of that happiness; he fashions after his own taste and inclinations according to the dictates of his reason, the laws, ideals, institutions and principles that would bolster that happiness.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk