Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 21. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Engle-Deva´er

Energi øvelser

Lysets Mestre

Proces siden

Lysets Love

Ærke engle

Måne tabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
En opskrift på frigørelse.
      
   
Vær fri i hjertet, sindet og ånden, fri til at gøre Min vilje og gå Mine vegne. Når du kender og kan acceptere sandheden, er det sandheden der sætter dig fri og du finder ud af hvad der virkelig menes med frihed i ånden.

Alle disse universelle tankeformer, som har holdt dig fangen i så lang tid må knækkes, så at dit sind, din ånd og bevidsthed kan stige til store højder og du får viden uden skygge af tvivl om, at alle ting er mulige.

Vær aldrig bange for at strække din bevidsthed og forestillelse evne. Hold visionen om altings perfekthed i din bevidsthed, uanset hvad du bliver repræsenteret for. Bekræft det perfekte i Min skabelse.

Se efter det bedste alle steder og i alleting, og træk det essentielle/koncentreret over på den positive side. Ignorer det negative og hæv dig op over det, så det hurtigt bliver udskiftet af det positive.
 
 
      
A recipe for liberation.
      
 
 

Be free in heart, mind and spirit, free to do My will and walk My behalf. When you know and can accept the truth, it is the truth that sets you free and you find out what is really meant by freedom in the spirit.

All these universal forms of thought which have held you captive for so long must be broken so that your mind, your spirit and consciousness can rise to great heights and you gain knowledge without a shadow of a doubt that all things are possible.

Never be afraid to stretch your awareness and imaginationability. Keep the vision of the perfection of everything in your consciousness, no matter what you are represented for. Confirm the perfect in My creation.

Look for the best everywhere and in everything, and draw the essential / concentrated on the positive side. Ignore the negative and rise above it so that it is quickly replaced by the positive.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
 
Forening og sammensmeltning
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Engle-Deva´er

Energi øvelser

Lysets Mestre

Proces siden

Lysets Love

Ærke engle

Måne tabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Hvorfor prøve at få vejledning gennem andre?

Hvorfor ikke komme direkte til Mig?

Ved du ikke, at JEG ER i dit indre?

Ved du ikke, at JEG ER her for at svare på alle spørgsmål, hjælpe med til at løse alle problemer og vejlede og styre hvert af dine skridt, hvis du blot vil lade Mig gøre det?

Jeg trænger Mig aldrig på hos nogen.

Du må vælge at søge og finde Mig, og når du gør det, ER JEG her og venter på at gå i gang, venter på at øse kærlighed i og igennem dig, venter på at vise dig vejen.

Når du først har truffet dit valg og ladet Mig tage roret, kan du give slip og blot følge Mine instruktioner skridt for skridt.

Du vil se, hvordan Mine undere og herligheder vil ske, og se det ene mirakel efter det andet finde sted i dit liv.

Du vil vide, at når noget er rigtigt og har Min fulde velsignelse, er der intet eller ingen, der kan stå i vejen, for det vil ske på det rigtige tidspunkt i sand fuldkommenhed.

 
    Eileen Caddy    
 

Why try to seek guidance through anyone else?

Why not come directly to Me?

Do you not know that I AM within you?

Do you not know that I AM here to answer all questions, to help solve all problems, and to guide and direct your every step if you will only let Me?

I never push Myself on anyone.

You must choose to seek and find Me, and when you do, I AM here waiting to take over, waiting to pour love in and through you, waiting to show you the way.

Once you have made your choice and allowed Me to take the helm, you can let go and simply follow out My instructions step by step.

You will see My wonders and glories come about, and see miracle upon miracle take place in your life.

You will know that when something is right and has My full blessing, nothing and no one can stand in the way, for it will come about at the right time in true perfection.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
 
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
Top
 
     Don Miguel Ruiz     
 
Sørg først for dig selv.
 

Hvad vil det sige at drage omsorg for dig selv?

Det betyder at stole på og følge din intuition, at give dig tid til at lytte til alle dine følelser - også de følelser, der stammer fra barnet i dig, som til tider er såret eller bange.

Det betyder at reagere med omsorg, kærlighed og hensigtsmæssige handlinger.

Det betyder at sætte dine behov i højsædet og stole på, at alle andres behov vil blive tilgodeset, at alt, hvad der skal gøres, vil blive ordnet.

Det betyder at stole på, at universet tager sig af os hver og en.

  
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
 
Udvendig charme tiltrækker dyret; indre charme, der skyldes karakter, glæder Herren sig over. Lad være med at blive fristet af den lave smag af verden og den billige hensyntagen, som folk giver.

Stræbe efter Herrens hellige nåde og kærlighed. Den hengivenhed, som folk viser, er ikke konstant, for det afhænger af hvad de kan lide og ikke lide.

Dem, der er fortryllet af det ydre, vil nu og da tumle ind i skuffelse og sorg.

Men den kærlighed, Herren bærer til dig, afhænger af dine gode kvaliteter alene. Den giver dig også permanent glæde. Skønhed består i karakter, ikke i noget andet. Der er intet mere charmerende end det.
 
 
Exterior charm attracts the animal; internal charm, resulting from character, pleases the Lord. Do not be tempted by the low tastes of the world and the cheap regard that people bestow.

Strive for the holy grace and love of the Lord. The affection that people shower is not constant, for it depends on their likes and dislikes.

Those who are enamored of the external will tumble into disappointment and sorrow every now and then.

But the love that the Lord bears to you depends on your good qualities alone. It also gives you permanent joy. Beauty consists in character, not in anything else. There is nothing more charming than that.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Din natur er kærlighed. Du kan ikke overleve selv for et øjeblik, uden kærlighed. Det er selve dit liv.

Når de seks laster, som du var tilknyttet så længe, forsvinder, vil kærlighed blive den eneste beboer i dit hjerte.

Kærlighed må finde et objekt, en elsket. Det kan ikke forblive alene.

Du vil derefter hendvende dig direkte den til den charmerende, søde Herre, som er renhed personificeret, der er indbegrebet af service, opofrelse og uselviskhed, og hvem der har taget ophold i det rengjorte alter i dit hjerte.

Så vil der ikke være plads til nogen anden tilknytning til at vokse.

Trin for trin bliver denne kærlighed til Gud dybere, renere, mere selvfornægtende, indtil der endelig ikke er behov for tanker, og individet sammensmelter i og med det Universelle.
 
 
Your very nature is Prema (Love). You cannot survive even for a moment, when deprived of Love.
It is the very breadth of your life.

When the six vices, to which you were attached so long, disappear, Love becomes the only occupant of your heart.

Love has to find an object, a loved one. It cannot remain alone.

You will then direct it to the charming, sweet Lord, who is Purity Personified, who is the embodiment of service, sacrifice and selflessness and who has taken residence in the cleansed altar of your heart.

Then, there will be no scope for any other attachment to grow.

Step by step, this love for God becomes deeper, purer, more self-denying, until at last, there is no need for thoughts, and the individual is merged in the Universal.
   
Top
Top
   
     2009     
 

Enhver mægtig opgave kan opnås ved at synge det guddommelige navn.

For åndelige praksis som meditation og bod, kræves en bestemt tid og sted.

Men for at messe eller chante det guddommelige navn må der ikke følges nogen sådan begrænsning.

Hvor end du er, uanset hvad du måske gør, kan du messe eller chante det guddommelige navn.

Overalt, på alle tider og under alle omstændigheder og forhold, betragt og overvej Gud.

 
 
Any mighty task can be achieved by chanting the Divine Name.

For spiritual practices like meditation and penance, a specific time and place are required.

But for chanting the Divine Name, no such restriction need be followed.

Wherever you are, whatever you may be doing, you can chant the Divine Name.

Everywhere at all times and under all circumstances, contemplates on God.

   
Top
Top
   
     2008     
 
Tilknytning forårsager smerte, og frigørelse resulterer i glæde.

Men det er ikke så let at løsne sig fra aktivitet; sindet klamrer sig til det ene eller det andet.

Forbind det med Gud, lad det udføre alle handlinger for Gud og overlad succes eller fejlslag, tab og profitten, begejstring eller den store glæde eller dine bekymringer og depressive tanker, følelser og eventuelle forkastelser til Gud.

Dette er hemmeligheden bag fred og tilfredshed.
 
 
Attachment causes pain, and detachment results in joy.

But, you cannot easily detach yourself from activity; the mind clings to something or the other.

Make it cling to God, let it perform all actions for God and leave the success or failure, the loss and the profit, the elation or the dejection, to God.

This is the secret of Shanti (Peace) and contentment.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Alle må udstyre sig med stærke og sunde kroppe.

Når kroppen er i form, så fungerer det mentale også med lethed; når kroppen lider så bliver sindet også uroligt.

Så denne flåde der kaldes for legemet, der er den eneste måde at krydse det oprørte hav af verdslig eksistens, må holdes i god form.

Hengivenhed og moral er lige så vigtigt for det fysiske velfærd som de er for det mentale helbred.

De frigør sindet for ophidselse, de nærer det med glæde og tilfredshed, de beroliger nerverne og hjælper til med at stimulere kroppens processer.

 
 

All must equip themselves with strong and healthy bodies.

When the body is fit, mental functions too, run smoothly; when the body suffers, the mind too gets unsettled.

So, this raft called the body, which is the only means of getting across the Samsara Sagara (tumultuous sea of worldly existence), has to be kept in good trim.

Devotion and morality are as important for physical well-being as they are for mental health.

They free the mind of agitation, they feed it with joy and contentment, they quieten the nerves and help stimulate the bodily processes.

   
Top
Top
   
     2006     
 
Tjen ikke for at få belønning, tiltrække opmærksomhed eller fortjene taknemmelighed, og tjen ej heller fra følelsen af stolthed over din egen overlegenhed i evner, rigdom, status eller autoritet.

Tjen fordi du bliver ansporet til det af kærlighed.

Når du lykkes så tilskriv succesen til Gud’s Nåde, der inspirerede dig som Kærligheds-princippet i dig.Når du fejler, så tilskriv fejlen til din egen utilstrækkelighed, uvished eller uvidenhed.

Undersøg handlingens kilde eller årsag og desinficer dem for alle spor af ego.

Giv ikke skylden til modtageren af tjenesten, eller dine samarbejdspartnere og kollegaer eller Gud.
 
 
Do not serve for the sake of rewards, attracting attention, or earning gratitude, or from a sense of pride at your own superiority in skill, wealth, status or authority.

Serve because you are urged by love.

When you succeed, ascribe the success to the Grace of God, who inspired you as the Love principle within you.

When you fail, ascribe the failure to your own inadequacy, insincerity or ignorance.

Examine the springs of action, disinfect them from all traces of ego.

Do not blame the recipient of the service, or your collaborators and co-workers, or God.
   
Top
Top
   
     2005     
 

I dag fejres som Guru Poornima or Vyasa Poornima, fuldmånedagen dedikeret til Vismanden Vyasa, der oversatte Veda'erne og præsenterede dem til verden på en fuldmånedag.

Dette er den dag, hvor folk skal forsøge at gøre deres sind så rene og lyse som fuldmånen.

Du kan kun se Gud gennem visdoms øjet.

Erkend eller indse at Gud dvæler i dit hjerte og accepter Ham som din lærer og din rettesnor.

Der findes ikke dybere meditation end den uafladelige erindring af Gud på alle steder og til alle tider.

Når du praktiserer dette, vil du intet mangle og vil til enhver tid være lykkelig.

 
 

Today is celebrated as Guru Poornima or Vyasa Poornima, the full moon day dedicated to Sage Vyasa, who codified the Vedas and presented them to the world on a full moon day.

This is the day when people should seek to make their minds as pure and bright as the full moon.

You can see God only through the Jnaana-chakshu (eye of wisdom).

Realize God as the indweller of your heart and accept Him as your Guru (preceptor).

There is no greater meditation than constant remembrance of God at all places and at all times.

When you practise this, you will lack nothing and will be ever blissful.

   
Top
Top
   
     2004     
 
Lad være med at bebrejde Gud for dine ulykker. Når alt går rigtigt, siger du, at Gud er kommet tæt på dig; Når noget går galt, siger du, at Gud har forladt du og gået langt væk!

Han flytter ikke langt eller nær. Afstanden mellem Ham og dig er lige så meget som afstanden mellem dig og Ham

Han er overalt. Han er altid i dit hjerte. Anerkend Ham dér; forstå Ham som den nærmeste og kæreste til dig. Han er dig selv, hverken forfærdelig eller nænsom, men blot 'er'.
 
 
Do not blame God for your misfortunes. When everything goes right, you say that God has come close to you; when something goes wrong, you say that God has deserted you and gone far away!

He does not move far or near. The distance between Him and you is as much as the distance between you and Him.

He is everywhere. He is always in your heart. Recognise Him there; realise Him as nearest and dearest to you. He is your own self, neither terrible nor tender, but simply 'is'.
   
Top
Top
   
     2003     
 
I uddannelsessystemet i dag har det åndelige element ingen plads. Dette er ikke sand uddannelse.

Uddannelse skal foregå primært fra Ånd til Natur. Det skal vise, at menneskeheden udgør en guddommelig familie.

Guddommen, der er tilstede til i samfundet kan kun opleves gennem individer. Uddannelse i dag, hvad den end slutter med, ender med at være købet af grader.

Ægte uddannelse skal gøre det muligt for en at udnytte den viden man har erhvervet for at imødekomme livets udfordringer og gøre alle mennesker så lykkelige som muligt.

Født i samfundet har man pligt til at arbejde for samfundets velfærd og fremskridt.
 
 
In the educational system today, the spiritual element has no place. This is not true education.

Education must proceed primarily from Spirit to Nature. It must show that mankind constitutes one Divine family.

The Divinity that is present in society can be experienced only through individuals. Education today, however ends with the acquisition of degrees.

Real education should enable one to utilise the knowledge one has acquired to meet the challenges of life and to make all human beings happy as far as possible.

Born in society, one has the duty to work for the welfare and progress of society.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk