Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 22. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag

Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Lysets Mestre

Proces siden

Lysets Love

Ærke engle

Måne tabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Selvtillid - Selværd - og flow.
      
   
Vær fri i hjertet, sindet og ånden, fri til at gøre Min vilje og gå Mine vegne. Når du kender og kan acceptere sandheden, er det sandheden der sætter dig fri og du finder ud af hvad der virkelig menes med frihed i ånden.

Alle disse universelle tankeformer, som har holdt dig fangen i så lang tid må knækkes, så at dit sind, din ånd og bevidsthed kan stige til store højder og du får viden uden skygge af tvivl om, at alle ting er mulige.

Vær aldrig bange for at strække din bevidsthed og forestillelse evne. Hold visionen om altings perfekthed i din bevidsthed, uanset hvad du bliver repræsenteret for. Bekræft det perfekte i Min skabelse.

Se efter det bedste alle steder og i alleting, og træk det essentielle/koncentreret over på den positive side. Ignorer det negative og hæv dig op over det, så det hurtigt bliver udskiftet af det positive.
 
 
      
Self-confidence - Self-worth - and flow.
      
 
 

Be free in heart, mind and spirit, free to do My will and walk My behalf. When you know and can accept the truth, it is the truth that sets you free and you find out what is really meant by freedom in the spirit.

All these universal forms of thought which have held you captive for so long must be broken so that your mind, your spirit and consciousness can rise to great heights and you gain knowledge without a shadow of a doubt that all things are possible.

Never be afraid to stretch your awareness and imagination ability. Keep the vision of the perfection of everything in your consciousness, no matter what you are represented for. Confirm the perfect in My creation.

Look for the best everywhere and in everything, and draw the essential / concentrated on the positive side. Ignore the negative and rise above it so that it is quickly replaced by the positive.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
  
 
Blokeret indre tandhjul
Frie indre tandhjul
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Alt, hvad Jeg har, er dit.

Tænk på, hvilket under disse ord er, og lad så din bevidsthed udvides, så du kan acceptere dem og finde ud af, hvad de i sandhed betyder.

Se dem blive til virkelighed i dit liv og accepter aldrig mere begrænsninger af nogen art, for alle Mine løfter vil blive indfriet; det er ikke tomme løfter.

Du skal blot holde ud i troen, og aldrig på noget tidspunkt vakle i troen.

Alt kommer til dem, der venter på Mig og sætter hele deres tro og tillid til Mig.

Se, hvordan det ene under efter det andet folder sig ud foran dig.

Anerkend underet i såvel de små ting i livet som i de store.

Åbn dine øjne, så du ikke går glip af noget; åbn dit hjerte og lad kærligheden blive ved med at strømme.

Kærlighed tiltrækker kærlighed.

Alle længes efter at blive elsket, så hvorfor ikke give ud af kærligheden; og sådan som du giver, skal du modtage.

Men lær at give frit, uden at der er betingelser knyttet dertil, og nyd livet fuldtud.

 
    Eileen Caddy    
 

All that I have is yours.

Think of the wonder of those words, and then let your consciousness expand so that you can accept them and know the true meaning of them.

See them become reality in your life, and never again accept any limitations, for all My promises will come about; they are not vain promises.

Simply hold on in faith, and never at any time let your faith waver.

Everything comes to those souls who wait upon Me and put their whole faith and trust in Me.

Behold wonder upon wonder unfold before you.

Recognise the wonder in the little things in life as well as the big ones.

Open your eyes so that you miss nothing open your heart and keep the love flowing.

Love attracts love.

Every soul longs to be loved, so why not give love, and as you give so shall you receive.

But learn to give freely without any strings attached, and enjoy life to the full.

Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
 
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
Top
     Shakti Gawain     
  
Sørg først for dig selv.
 
  

Ethvert normalt barn, som har et rimeligt positivt miljø, har en krop fuld af skønhed og livskraft. Universets naturlige livsenergi strømmer frit igennem, uhindret af negative vaner.

I et støttende miljø er vi helt spontane væsener. Vi spiser, når vi er sultne, falder i søvn, når vi er trætte, og viser nøjagtigt, hvad vi føler, så energien bliver ikke blokeret.

Vi bliver hele tiden fornyet og får nyt liv af vores egen naturlige energi.

  
Jeg er
et naturligt,
spontant væsen.
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Sathya Sai Baba and employees are authors of texts from India on this page
  
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
     2011     
 
Den enkeltes liv er bestemt af de aktiviteter, den enkelte vedtaget ved egne frie valg, enten i tidligere liv eller i denne.

Konsekvenserne af handlinger i tidligere liv, der påvirker dette liv kaldes Praarabdha.

Karma, som man er engageret i nu, som er bundet til at påvirke den fremtidige kaldes Aagaami.

Det samlede Karma fra fortiden, der er langsomt ved at blive udarbejdet af de enkelte liv efter liv kaldes Sanchitha.

Ligesom en aktivitet, som man er engageret i, kan blive omtalt som Karma, bliver tavs og hvilende kaldte akarma!

Hvis du ikke er tilknyttet til frugterne af den handling, du udfører, men er engageret i det som din pligt, som din måde at tilbede Gud på; så du kan øve dig i akarma og praktisere den, selv når engageret i Karma.

Det er den højeste Sadhana.
 
 
The lives of individuals are determined by the activities that the individual adopted either in previous lives or in this. The consequences of acts done in the past lives that affect this life are called Praarabdha.

The Karma that one is engaged in now which is bound to affect the future is called Aagaami.

The aggregate Karma of the past that is slowly being worked out by the individual life after life is called Sanchitha.

Just as an activity that one is engaged in can be referred to as Karma, being silent and quiescent is called Akarma!

If you are not attached to the fruits of the action you perform, but are engaged in it as your duty, as your way of worship; then you can practice Akarma even when engaged in Karma.

This is the highest Sadhana.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Tilbagetrækning fra sensoriske objekter er en vigtig dyd. Det indebærer en sindstilstand, der er ud over alle dualiteter, der agiterer og påvirker almindelige mennesker, såsom glæde og sorg

Tilbagetrækning fra sensoriske objekter kan opnås, samtidig med man er engageret i det daglige liv. Se ikke se på verden med et verdsligt øje.

Derefter kan du selv undslippe modsætningerne sorg og glæde og opnå balance og lige mindedness. Du oplever den ene som mange på grund af sindet spiller sine spil.

Praktisere at se alting som en fremtrædelse eller forlængelse af den kærlige Herre. Derefter vil du være i stand til at krydse horisonten af dualiteter ind i regionen af den Ene.
 
 
Withdrawal from sensory objects is an important virtue. It implies a state of mind that is above and beyond all dualities that agitate and affect common people, such as joy and grief.

Withdrawal from sensory objects can be achieved while engaged in day to day living. Do not look at the world with a worldly eye.

Then, even you can escape from the opposites of grief and joy, and attain balance and equal mindedness. You experience the One as many because of the mind playing its games.

Practice seeing everything as a projection/extension of the Loving Lord. Then, you will be able to cross the horizon of dualities into the region of One.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Det er gennem selviskhedens træ at mennesket skaber død og ødelæggelse og skaber frugbarhed eller skygge.

Floder bærer vand for at tilfredsstille menneskets tørst og rense hans krop.

Ko´en forsyner også mennesket tørst ved at producere mælk.

Mennesket skulle for det første indse, at han er blevet forsynet med den menneskelige krop, ikke for at søge det selviske, men for at tjene andre.

Når nu mennesket har opnået rigdom, viden og talenter fra samfundet, må han tilbage betale hans gæld til samfundet og gøre noget godt til gengæld.

Et menneske uden denne enestående renhed og taknemmelighed, er værre end et grusomt dyr og hans uddannelse og evner er ren og skær spildt.

Det er i sandhed ved at tjene andre at man opnår herlighed og betydning.
 
 
Though axed and maimed by man, trees selflessly serve him by providing him fruits and shade.

Rivers carry water to quench man's thirst and to cleanse his body.

The cow also selflessly serves man by providing milk.

Man should, in the first place, realize the truth that he has been endowed with the human body not for seeking his selfish ends but for serving others.

Since man has gained his wealth, knowledge and skills from society, he has to discharge his debt to society by doing some good in return.

A man without this supreme virtue of gratitude is worse than a cruel animal; his education and skills are a sheer waste.

It is indeed by serving society that these acquire splendour and significance.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Det menneske der anser sig selv for frit er i sandhed et frit menneske.

Og den der anser sig for bundet forbliver bundet.

Tænk hele tiden på dig selv som et evigt væsen, ubegrænset, Bevidsthed-Lyksalighed, og du vil være fri og glad.

Så længe du holder dig selv fanget i din bevidsthed om kroppen, er du som en løve der vandrer omkring i en indelukket hule.

Vær ikke tilfreds med at sige 'Jeg er kroppen'.

Brøl og sig 'Jeg er det Universelt Absolutte.

Jeg er alt som er, var og vil være.

' Smålighed, ego, tid og rum – alt dette vil flygte fra dit hjerte og du vil erkende din guddommelighed.
 
 
He who considers himself free is free indeed, and he who considers himself bound remains bound.

Constantly think yourself as being eternal, unlimited, Consciousness-Bliss, and you will be free and happy.

So long as you trap yourself in body consciousness you are like a lion moping about in a musty cave.

Do not feel satisfied by saying, 'I am the body'.

Roar and say, 'I am the Universal Absolute.

I am all that is, was and will be.

' Pettiness, ego, time and space - all will flee from your heart and you will realise your own Divinity.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Mennesket som er optaget af at udøve tjeneste til samfundets gode, så møder han mange forhindringer.

Denne verden er fuld af dualistiske egenskaber – god og ond, glæde og sorg, fremskridt og tilbageskridt, lys og mørke; bliv ikke rystet over dette.

Gør din pligt så godt du formår med en bøn til Gud.

Arbejd hårdt og oprigtigt og læg resten i Hans hænder.

Hvad er tjeneste mere præcist?

Det er essensen af hengivenhed, selve den hengivnes åndedrag, den hengivnes natur.

Den udgår fra den hengivnes faktiske oplevelse, en oplevelse der overbeviser ham om at alle eksistenser er Gud's børn, at alle kroppe er altre med Gud iboende og at alle steder er Hans bolig.
 
 
Man when engaged in Seva (service activity) for the good of society, is bound to encounter many hurdles.

This world is full of dual characteristics - good and bad, joy and grief, progress and regress, light and darkness; do not get upset by all this.

Do your duty as best as you can with prayer to God.

Work hard and sincerely, and leave the rest in His hands.

What exactly is Seva?

It is the very essence of devotion, the very breath of a devotee, his very nature.

It springs from the actual experience of the devotee, an experience that convinces him that all beings are God's children, that all bodies are altars where God is installed, and that all places are His residences.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Igennem den rette handling får man renhed i hjertet, der leder til opnåelse af visdom.

Det er kun når tilknytning til frugterne af ens handlinger slippes at handlingen bliver yoga (Guddommeligt fællesskab/nadver).

Man bør komme ud over følelsen af ’mit’ og ’dit’.

Når man påbegynder tjeneste handlinger, så bør man anse det som et privilegium at tjene andre og se på det som en form for tilbedelse af det Guddommelige.

Man bør se på tjeneste til samfundet som et middel til at finde selvopfyldelse i livet.

Man bør stå ansigt til ansigt med de problemer der kan opstå, med tro og mod, og fortsætte ens tjeneste uden fanfare i en ydmyg og pligttro ånd.
 
 
Through right action, one achieves purity of heart, which leads to the acquisition of Jnana (wisdom).

It is only when attachment to the fruits of one's actions is discarded that the action becomes Yoga (Divine communion).

One should overcome the sense of 'mine' and 'thine'.

When one embarks on service activities, one should regard it as a privilege to serve others and look upon it as a form of worship of the Divine.

One should consider service to society as the means of finding self-fulfillment in life.

One should face whatever problems may arise, with faith and courage, and carry on one's service activities without fanfare in a spirit of humility and dedication.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Uddannelse indeholder to aspekter: det ene involverer indsamling af fakta om den eksterne verden for bagefter at dele denne viden med de studerende.

Det andet er opdragelse og dannelse.

Opdragelse og dannelse handler om at indsamle dyb forståelse af den viden der kommer fra det indre og derpå kommunikere dette til de studerende.

Men det moderne undervisningssystem giver kun de studerende viden om den eksterne verden.

Det er dannelse eller forædling der kan udvikle en god personlighed og ikke denne type undervisning.

Derfor er både uddannelse og dannelse vigtige elementer i undervisningen.
 
 
There are two aspects to education: One involves collating facts about the external world and sharing them with students.

The other is Educare.

Educare involves gaining in-depth understanding of the knowledge that springs from within and imparting it to students.

But the modern system of education gives the students only knowledge about the external world.

It is culture or refinement that can develop a good personality and not this type of education.

So, both education and culture are important.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Det er ikke tilstrækkeligt i åndelig praksis, at du begrænser dig blot til at messe, bodsøvelser og meditation. Det er faktisk renselse af sindet der fører til erhvervelse af visdom.

Dyrkning af renhed i tankerne er derfor den sande åndelige praksis, du bør iværksætte. Med renhed i sindet og opfyldelsen af visdom opnår mennesket ligevægt.
 
 
It does not suffice if in the name of spiritual practice, you confine yourself merely to Japa (chanting), Tapa (penance) and Dhyana (meditation). It is in fact Chittha Shuddhi (purity of the mind) that leads to Jnana Siddhi (acquisition of wisdom).

Cultivation of purity of the mind is therefore the true spiritual practice that you should undertake. With purity of the mind and attainment of wisdom, man achieves equipoise.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Den viden som er tilegenet sig fra uddannelse bliver ofte misbrugt i dag, udelukkende for at opnå og nyde komfort og sanselige nydelser.

Denne uddannelse har været med til at udvikle en slags intellektuelle evner og tekniske færdigheder, men har ofte undladt at udvikle gode kvaliteter.

Samfundet i dag er gennemsyret af materialisme på grund af den megen optagethed af verdslige fornøjelser.
 
 
The knowledge gained from education is being misused today solely to obtain and enjoy comforts and sensual pleasures.

This education has served to develop some kind of intellectual abilities and technical skills, but has totally failed to develop good qualities.

Society today is steeped in materialism because of the preoccupation with mundane pleasures.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk