Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 23. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Erkendelse og opvågning.
      
   
Erkendelse af hvem du i virkeligheden er - giver frihed og rumlighed.

Når du ikke sidder fast i de kollektive antagelser, skabt af tusinder og atter tusinder af menneske skabte tanker og følelser, så er der uanede muligheder for vækst.
 
 
      
A recipe for liberation.
      
 
 

Realizing who you really are - gives freedom and spatiality.

When you are not stuck in the collective assumptions created by thousands upon thousands of human created thoughts and feelings, then there are untold opportunities for growth.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
 
Velkommen - Gylden sti til Solen
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Vågn op og lev!

Lev dette rige og herlige liv, som er din sande arv.

Vær ikke bange for noget.

Du bærer i dig al visdom, al kraft, al styrke og al forståelse.

Ryk alt ukrudt op i form af tvivl, frygt og usikkerhed, så det ikke kan kvæle den smukke have dybt i dit indre, og det allerbedste får lov til at vokse i sand frihed og fuldkommenhed.

Giv ud af det, der er i dit indre, så det kan afspejles i det ydre; du kan ikke skjule det, ligegyldigt hvor hårdt du måtte prøve på det.

Hvis der er kaos og forvirring i dit indre, vil det afspejles i den ydre verden: hvordan du ser ud, hvordan du opfører dig, gennem de ting du gør, og hvad der er omkring dig.

Du kan ikke skjule det, der er i dit indre, ligegyldigt hvor hårdt du prøver.

Når dine tanker er af det højeste, afspejles skønhed og fuldkommenhed i det ydre.

Du er som et blankpoleret spejl; intet kan holdes skjult.

 
    Eileen Caddy    
 
Wake up and live!

Live that full and glorious life which is your true heritage.

Be afraid of nothing.

You have within you all wisdom, all power, all strength and all understanding.

Pluck out those weeds of doubt, fear and uncertainty so that they cannot choke the beautiful garden deep within you, and all the very best is allowed to grow in true freedom and perfection.

Release that which is within so that it is reflected without; you cannot hide no matter how hard you may try to do so.

If there is chaos and confusion within you, it will be reflected in the outer world by the way you look, the way you behave, by the thing you do and by what you have around you.

You cannot hide what is within no matter how hard you try.

When your thoughts are of the highest, beauty and perfection are reflected without.

You are like a mirror which has been highly polished; nothing can remain hidden.
Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
   
 
Små børn er vores klareste spejle.
 
   
Små børn er ofte vores klareste spejle, fordi de som intuitive væsener står i direkte forbindelse med et følelsesplan og reagerer ærligt på enhver situation.

De har endnu ikke lært at maskere deres følelser. Når vi som voksne ikke taler eller opfører os i overensstemmelse med, hvad vi faktisk føler, fornemmer børn øjeblikkeligt uoverensstemmelsen og reagerer på den.

Ved at iagttage deres reaktioner kan vi finde hjælp til at blive mere opmærksomme på vores egne undertrykte følelser.
 
Jeg er ved
at blive mere opmærksom
på mine følelser.
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Diskuterer altid det gode i andre. Tænk aldrig på det onde i andres handlinger. Hvis du kan, prøv vedblivende at dreje dem mod gode veje og give dem gode råd.

Du bør dyrke ro i sindet, vise gavmildhed og iver efter at fremme velfærden for alle, der har behov, dette er nødvendig for den holdning. Dette kan kun opnås gennem gentagelse af det Guddommelige Navn og meditation.

Den rigdom der stammer fra gentagelse af Herrens navn og meditation er gode kvaliteter.

Gode egenskaber og kvaliteter rengør udvendigt og renser også og forædler de indre tendenser.
 
 
Always discuss the good in others. Never think about the evil actions of others. If you can, keep trying to turn them to good ways and give them good advice.

You should cultivate peace of mind, the charitableness and eagerness to promote the welfare of all that is necessary for the attitude.

These can come only through repetition of the Divine Name and meditation.

The wealth derived from repetition of the Lord’s Name and meditation is good qualities.

Good qualities clean the exterior and also purify and ennoble the inner tendencies.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Du skal lære at gøre dine forældre glade. I dag bliver forældre behandlet som tjenere.

Nogle forældre er bliver optaget på alderdoms hjem, når der er mangel på penge. Dette er ikke korrekt. Det er dit ansvar at passe på dine forældre og yde den nødvendige støtte til dem.

De bør ikke sendes til et alderdoms hjem. Du skal tage dig af dem og tjene dem.

Du behøver ikke at udarbejde særlige mad for deres skyld. Det er nok, hvis du kan give dem, hvad du spiser.

Uanset hvilket job, du tager op, skal du altid tjene dine forældre og gøre dem glade. At tjene dine forældre skal være den største lykke, du skal stræbe efter.

Det er nok, hvis du tager dig af dine forældre, dine børn og din familie. Dette er kendetegnende for real uddannelse.
 
 
You must learn how to make your parents happy. Today, parents are being treated like servants.

Some parents are being admitted into old age homes, when there is shortage of money. This is not correct. It is your responsibility to look after your parents and provide necessary support to them.

They should not be sent to old age homes. You must keep them with you and serve them.

You need not prepare special items for their sake. It is enough if you can give them what you are eating.

Whatever job you take up, you must always serve your parents and make them happy. Serving your parents must be the greatest fortune you must aspire for.

It is enough if you take care of your parents, your children and your family. That is the hallmark of real education.
   
Top
Top
   
     2009     
 

Mennesket skal bringe kilden til glæde og smerte under hans kontrol.

Det er mere smerten der vækker visdommen i mennesket end glæden.

Hvis du studerer store mennesker liv, vil du opdage at det var igennem problemer og smerte de vandt visdom.

Uden sorger, kan der ikke være visdom.

Det er smerte der lærer mange mennesker lektioner.

Uden at erkende denne dybdegående erkendelse og sandhed, jager mennesket uendelig efter fornøjelser.

Der er ingen tvivl om at mennesket trænger til at være lykkeligt.

Men hvordan kan lykke erhverves?

Det er først når sorg er overvundet at mennesket realiserer lykke.

Så derfor skulle enhever byde sorger velkommen i den samme ånd som de byder store glæder velkommen.

Smerte og glæde er blandet.

Ingenting kan adskille dem.

Glæde kan aldrig findes alene.

Når du er ude af smerten, vil du erfare glæde og lykke.

 
 
Man should bring under his control the source of pleasure and pain.

More than pleasure, it is pain that awakens the wisdom in man.

If you study the lives of great men, you will find that it is out of trouble and pain that they derived wisdom.

Without sorrow, there can be no wisdom.

It is pain that teaches many lessons to man.

Not realizing this profound truth, man pursues pleasure endlessly.

No doubt, man needs to be happy.

But how is happiness to be achieved?

It is only when sorrow is overcome that man realizes happiness.

Hence everyone should welcome sorrow in the same spirit in which he greets happiness.

Pain and pleasure are intermingled.

No one can separate them.

Pleasure is never found separately by itself.

When one is relieved of pain, one experiences pleasure.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Den bedste spirituelle øvelse er at opføre dig som du gør når du får en bogpakke med posten.

For at nå til bøgerne pakker du pakken ud og smider indpakningen væk.

Tag nu den bøn der er den dybeste og mest betydningsfulde - ”Jeg ønsker Fred”.

Pak det ud af 'Jeg'et' (ego'et) og pak det ud af 'ønsket' (lysten) og få fat på Fred.

Når du er bebyrdet med egoisme og ønsker/lyster, hvordan kan du da opnå Fred?

Så kast den ydre beklædning bort og hold fast på den kostbare essens der er tilbage.
 
 
The best spiritual practice is to behave as you do when you get a parcel of books by post.

To get at the books you unwrap the parcel and throw off the packing material.

Now, take the prayer that is the deepest and the most significant - 'I want Peace'.

Unwrap it of the 'I' (the ego) and of the 'want' (desire) and get hold of Peace.

When you are burdened with egoism and desire, how can you attain Peace?

So, throw away the outer covering and hold on to the precious essence that remains.
   
Top
Top
   
     2007     
 

Hengivelse til Herren er kun en form for disciplin for at nå målet.

Søgeren bør ikke stoppe med overtagelsen af hengivenhed.

Han skulle ikke være så optaget af den kærlighed han har over for Herren, men i større grad for den kærlighed og nåde som Herren giver til ham.

Han må altid være ivrig efter at finde ud af hvilken opførsel og hvilken handlinger der bedst behager herren, der fylder Herren med glæde.

Undersøg dette, længtes efter dette, udfør ting som vil sikre ting dette udkomme, vær optaget af handlinger med dette mål for øje, dette er den sande hengivelse.

 
 

Devotion to the Lord is only a form of discipline to reach the goal.

The seeker should not stop with the acquisition of devotion.

He should not pay so much attention to the love he has towards the Lord, but more to the love and grace that the Lord bestows on him.

He must be always eager to find out which behaviour of his, what acts of his will be most pleasing to the Lord, will fill the Lord with happiness.

Inquire about that, yearn for that, do things that will secure that objective - be engaged in acts conducive to gain it, that is real Devotion.

   
Top
Top
   
     2006     
 

At blive født som menneske er en sjælden og enestående mulighed.

For mennesket har fået skænket en kritisk intelligens, magten til at regne det bedste alternativ ud fra en række forskellige mulige handlinger.

Tungen der ikke
- messer Gud’s navn,
- hånden der ikke kender til velgørenhed,
- de livsår hvor der ikke var fred i sindet,
- evner der ikke fuldbyrdes,
- et liv der ikke har høstet visdom,
- et tempel hvor der ikke findes en ærbødig atmosfære,
- tale der ikke formidler viden – alt dette er uden værdi.

 
 
Birth as a human being is a rare and unique opportunity.

For, man is endowed with a discriminating intelligence, the power to reason out the best among alternative courses of action.

The tongue that does not
- chant the name of God,
- the hand that knows no charity,
- the years of life that know no peace of mind,
- talents that do not find fulfillment,
- a life that has not garnered wisdom,
- a temple where there is no atmosphere of reverence,
- speech that does not communicate knowledge - all these are of no value.
   
Top
Top
   
     2005     
 

Livet er den mulighed vi får som mennesker til at genvinde den fred og glæde som vi mistede sidste gang vi var her.

Hvis han genfinder dem nu, behøver han ikke at komme her igen.

Men mennesket mister disse gennem uvidenhed både om deres værdi og om hvordan man vedligeholder dem.

Kunne han blot vedblive at være i Shivoham's bevidsthed (troen på at "Jeg er Shiva"),

"Jeg er evig; jeg er Oprindelsen og Lyksalighedens Kilde", så ville han mærke tilfredshed i højeste potens.

Men i stedet for denne korrekte bedømmelse af sig selv og hans iboende virkelighed, så fortsætter mennesket med at begræde sin hjælpeløshed, sine begrænsninger, sin fattigdom og sin betydningsløshed.

Det er fra denne tragiske skæbne at mennesket skal reddes.

 
 

Life is the chance afforded to man to recover the peace and the joy that he had lost when he was last here.

If he recovers them now, he need not come again.

But, he loses them through ignorance of their value and the means of retaining them.

If only he would remain in the consciousness of Shivoham (the belief that "I am Shiva").

"I am immortal; I am the source and spring of Bliss", he would be supremely contented.

But, instead of this correct evaluation of himself, this recognition of his innate reality, man goes about weeping at his helplessness, inadequacies, poverty and evanescence.

This is the tragic fate from which man has to be rescued.

   
Top
Top
   
     2004     
 
I dag studerer folk Vedaerne og andre skrifter som et ritual; de praktiserer ikke nogen af deres påbud.

Til hvad nytte er det blot vide, hvordan Vedaerne og Upanisaderne har beskrevet det Guddommelige, til hvad nytte er denne viden, når den ikke afspejles i éns liv?

Sådan en person er ligesom en blind mand, der hører om eksistensen af verden, men ikke kan se den.

Skrifterne er ment til at give vejledning til praktiske levende og ikke blot at være lært udenad.
 
 
Today people study the Vedas and other scriptures as a ritual; they do not put into practice any of their injunctions.

Of what avail is it to merely know how the Vedas and Upanishads have described the Divine, when this knowledge is not reflected in one's life?

Such a person is like a blind man who hears about the existence of the world but cannot see it.

The scriptures are meant to provide guidance for practical living and not merely to be learnt by rote.
   
Top
Top
   
     2003     
 
I dag er den studerendes verden vendt i forvirring, ikke kun i forvirring, men ligefrem sindssyg. De kan bære hvidt tøj, men deres hjerter er mørke.

Hovederne er fulde af onde tanker og ørerne er åbne for skandaløse eventyr. Sindene tørster efter onde plots og forfølger planer om at snyde. Når dette er den tilstand, hvordan kan man tjene indre oplysning?
 
 
Today, the student world is tossed in confusion; not only in confusion but downright insanity. They may wear white clothing; but their hearts are dark.

Heads are full of evil thoughts and ears are open for scandalous tales. Minds crave for wicked plots and Reason pursues plans to cheat. When this is the condition, how can one earn Vidya (Enlightenment)?
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk