Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 24. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Nyd din tid som menneske.
      
     
Erkendelse af hvem du i virkeligheden er - giver frihed og rumlighed.

Når du ikke sidder fast i de kollektive antagelser, skabt af tusinder og atter tusinder af menneske skabte tanker og følelser, så er der uanede muligheder for vækst.
 
 
      
Enjoy your time as a human being.
      
 
 

Realizing who you really are - gives freedom and spatiality.

When you are not stuck in the collective assumptions created by thousands upon thousands of human created thoughts and feelings, then there are untold opportunities for growth.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
 
Hold fokus på Lyset
 
 
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Gå gennem livet med en dyb følelse af fred, så vil du blive forbavset over, hvor meget du kan få gennemført.

Du kan gøre langt mere, når du er rolig og tillidsfuld, end når der er uro i dit sind.

Når du ikke kan koncentrere dig om det, du gør, betyder det, at du gør det på en halvhjertet måde og derfor ikke yder dit bedste.

Du ser, hvor vigtigt det er at have den rette holdning til alt, hvad du foretager dig, så du kan nyde livet fuldtud.

Det er Mit ønske, at du skal nyde livet og finde det allerbedste i livet.

Du vil opdage, at når du ved, hvor du går hen, og hvad du gør, så spilder du ikke tiden med at være ubeslutsom, men kan straks gå igang med at gøre det.

Giv dig tid til at finde ud af direkte fra Mig, hvad der kræves af dig.

Det kan du kun gøre i fred og stilhed, og derfor må du finde tid til det.

Det er en meget vigtig nøgle

 
    Eileen Caddy    
 
Go through life with a great sense of peace, and you will be amazed how much you can get done.

You can do far more in quietness and confidence than in a disturbed state of mind.

When you are unable to concentrate on what you are doing, it means that you are doing it in a half-hearted manner, and therefore not to the very best of your ability.

You see how important your right attitude is to everything you do, so that you can enjoy life to the full.

I want you to enjoy life and to find the very best in life.

You will find that when you know where you are going and what you are doing, you do not waste anytime being indecisive, but can go straight ahead and do it.

Take time to find out directly from Me what is required of you.

You can only do it in the peace and stillness, so find time for it.

It is a very important key.
Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Børn har brug for ærlighed.
 
   
Mange forældre synes, at de er nødt til at beskytte deres børn mod deres (forældrenes) forvirring eller såkaldte negative følelser.

De mener, at det at være gode forældre er ensbetydende med altid at opretholde en vis rolle: at være tålmodig, kærlig, klog og stærk. Men faktisk har børn brug for ærlighed.

De har brug for at se et menneske, der gennemgår alle de forskellige menneskelige følelser, og som gør det ærligt. Det giver børn tilladelse til at støtte og elske sig selv som naturlige og sandfærdige væsener.
 
I dag
giver jeg min ærlighed
som gave.
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
 
Tre typer af aktiviteter når til Gud og tjener Hans Nåde:

(1) dem, der ikke bliver bedt om det af personlige ønske/begær,
(2) dem, der stammer fra uselvisk kærlighed og
(3) bøn som følge af et rent hjerte.

De når Herren direkte og Han giver agt og lytter til dem. Resten er et anliggende for de forskellige guder, som præsiderer over deres rådighed.

Derfor, bønner skal være uselvisk, mættet med kærlighed, og fri for bismag af tilknytning til den gave, at bøn ville bringe.

 
 
Three types of activity reach God and earn His Grace:

(1) those not prompted by personal desire,
(2) those emanating from unselfish love and
(3) prayer arising from pure hearts.

They reach the Lord directly and He pays heed to them. The rest are the concern of the various deities who preside over their disposal.

Therefore, prayers have to be unselfish, saturated with love, and free from the taint of attachment to the gift that the prayer would bring.
   
Top
Top
   
     2010     
 
I dag har mennesker mistet den dyrebare dyd af frygt for synd. Det er kun mangel på frygt for synd, der er ansvarlig for samfundets nuværende situation.

I dag begår folk flere synder med troen på, at Gud er venlig og til sidst vil tilgive deres synder. Med denne overbevisning udfører de flere og flere syndige handlinger.

De har udviklet en slags selvtilfredshed og tror, at de kan undslippe straffen. Men faktum er anden. Selvom Gud er barmhjertig og kan tilgive alle syndige handlinger, skal ethvert menneske nødvendigvis betale for sine synder.

For moral til at eksistere i samfundet er frygt for synd afgørende. Derfor skal alle udvikle de tre kvaliteter: kærlighed til Gud, frygt for synd og moral i samfundet.

 
 
Today people have lost the precious virtue of fear of sin. It is only lack of fear of sin that is responsible for the present plight of the society.

Today people are committing several sins with the belief that God is kind and will ultimately forgive their sins. With this belief, they are indulging in more and more sinful acts.

They have developed a sort of complacency and think that they can escape punishment. But the fact is otherwise. Though God is compassionate and may forgive all sinful acts, every human being has to necessarily pay for his/her sins.

For morality to exist in society, fear of sin is essential. Hence everyone must develop the three qualities of: love for God, fear of sin and morality in society.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Når der er en regnvejr, er det vand, der kommer ned ren.

Regnen falder på bjerge, sletter og dale.

Ifølge den region, hvo rigennem regnvandet passerer, gennemgår regnens navn og form ændringer.

Men på grund af disse forskelle, bør det ikke tænkes, at vandet i sig selv er anderledes.

Baseret på læren af grundlæggerne af de forskellige trosretninger, der henviser til kravene i den tid og omstændighed bestemte lande, og holde i betragtning de særlige behov hos de berørte personer, er der visse regler og bestemmelser, der er fastlagt.

På denne konto, skal man ikke tro eller anse, at ens tro er overlegen og en anden mindreværdig.

Menneskets primære pligt er at huske på de hellige sandheder, de går ind for og praktisere dem i deres liv.
 
 
When there is a downpour, the water that comes down is pure.

The rain falls on mountains, plains and valleys.

According to the region through which the rain water passes, its name and form undergoes changes.

But due to these variations, it should not be thought that the water itself is different.

Based on the teachings of the founders of different faiths, having regard to the requirements of the time and circumstance of particular countries, and keeping in view the specific needs of the people concerned, certain rules and regulations were laid down.

On this account, one faith should not be considered superior and another inferior.

Man's primary duty is to bear in mind the sacred truths they espouse and practise them in his life.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Ordet "Dharma" er virkelig bundet op med et utal af meninger, i almindelig forståelse anses det at referere til handlinger som velgørenhed, det at udføre gode handlinger, tage på pilgrimsrejser, udføre en´s pligter ect.

Men dette relaterer kun til ydre handlinger.

Dharma er evig, det samme for alle uden undtagelse, alle steder.

Det udtrykker vigtigheden af den indre Gud. Fødestedet for Dharma er hjertet (midt på brystkassen, og ikke det fysiske hjerte).

Hvad udstrømmer fra dette hjertecenter er rene ideer og ideelle og når disse bliver omsat til handling, er det Dharma.

Den sande Dharma i ethvert levende menneske er at bestræbe sig på at realisere det Guddommelige; Dharma leder til Selv-virkeliggørelse/erkendelse.
 
 
The word 'Dharma', which is really bound up with an infinite variety of meanings, is regarded in common usage as referring to actions like charity, performing good deeds, going on pilgrimages and discharging one's duties, etc.

But these relate only to external actions.

Dharma is eternal, the same for everyone, everywhere.

It expresses the significance of the inner Atma.

The birth place of Dharma is the heart.

What emanates from the heart as a pure idea, when translated into action is Dharma.

The true Dharma of every human being is to make every endeavour to realize the Divine; Dharma should lead to Self-realization.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Herren er til stede i et hvert hjerte.

Det frigjorte menneske der har haft en vision af hans/hendes Indre Selv bliver aldrig påvirket af sorg, sorg kan aldrig få indflydelse over ham eller hende.

Gud findes i myren såvel som i elefanten, i den mindste partikel såvel som i luften omkring os.

Den søgende må prøve at finde oprindelsen til sindets uro.

Denne proces vil i sig selv rense sindet for den uophørlige aktivitet der får det til at tvivle og argumentere, og samtidigt vil denne søgen stabilisere den søgende i den allestedsnærværende Universelle Bevidsthed.

 
 
The Lord is present in every heart.

The liberated person, who has had the vision of his Atma (Inner Self), will never be affected by sorrow; sorrow can never hold sway over him.

The Atma is in the ant as well as in the elephant, in the tiniest atom as well as in the air around us.

The seeker must seek within to find out the origins of the agitations of the mind.

This process will itself rid the mind of its ceaseless activity that makes it doubt and argue, and stabilize the seeker in the omnipresent Universal Consciousness.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Gud siges at stjæle hjerter. Hele verden er Gud’s.

I tilhører Ham alle, selvom I måske ikke ved det.

Derfor kan Han tage hvad som helst fra jer alle.

Han er Mester over æteren, vinden, ilden, vandet og jorden; Han kan ændre himmelen til jorden og jorden til himmelen.

Han kan også få magt over menneskenes hjerter og fylde dem med Kærlighed.

Når mennesker én gang har smagt sødmen af Hans Kærlighed, så vil de ikke ønske noget andet.

Det er derfor Han kaldes Chiththa Chora (hjerte-stjæleren). Bed til Ham, ”Åh Gud! Kom også ind i mit hjerte og fyld det med Kærlighed, sådan at jeg kan elske alle dine børn i alle lande.”

Begær ikke dét der tilhører andre.

Tal ikke om andre, men, hvis du må tale, så tal da kun om det gode i dem.
 
 
God is said to be a stealer of hearts!

The whole world is God's.

All of you belong to Him, though you may not know it.

Therefore, He can take anything from anyone.

He is the Master of the ether, wind, fire, water and earth; He can change the sky into the earth and the earth into the sky.

He can also take hold of the hearts of people and fill them with Love.

Once people taste the sweetness of His Love, they will not desire anything else.

That is why He is called Chiththa Chora (stealer of hearts). Pray to Him, "O God! Enter my heart too and fill it with Love, so that I may love all your children, in all lands.

Never covet what belongs to others.

Do not talk about others but, if you must, talk only of the good in them.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Studier af Vedaerne er den højeste type af lærdom, fordi det leder til overvindelsen/sejr over døden., imen alle andre studier handler om at opnå lidt fornøjelser i verden.

Vedaerne viser vejen til en verden af evig lyksagelighed, hvor der hverken er fødsel eller død.

Mennesker stræber efter at vide alt omkring verden, men det er sjældent de prøver at opnå viden omkring deres eget indre rige/verden.
 
 
The study of the Vedas is the highest type of learning, since it leads to the conquest of death, while all other studies deal with the means of deriving little pleasures of the world.

The Vedas show the path to the realms of eternal bliss, where there is neither birth nor death.

People strive to know all about the world, but they seldom try to know even an iota of their own inner realms.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Alt, hvad du ser, er en afspejling af, hvad der er inde i dig. Hvis du kalder en person dårlig, er det bare det dårlige i dig du afspejler i ham.

Det her har intet at gøre med ham.

Godt og dårligt er refleksioner af dit indre væsen.

Betragt dem aldrig som adskilt fra dig.

Gode tanker er kilden til gode vibrationer.

Hvis dit inderste væsen er fyldt af kærlighed, vil det samme princip om kærligheden finde manifestation i din tale, syn, hørelse og handlinger.

Når du har hellige tanker, vil du blive en guddommelig person.
 
 
All that you see is the reflection of what is inside you. If you call a person bad, it is just that the bad in you is reflected in him.

It has got nothing to do with him.

Good and bad are the reflections of your inner being.

Never consider them as separate from you.

Good thoughts are the source of good vibrations.

If your inner being is full of love, the same principle of love will find manifestation in your speech, vision, hearing and actions.

When you have sacred thoughts, you will become a divine person.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Videnskab og teknologi har gjort forbavsende fremskridt, men menneskeheden går på nedadgående kurs.

Der er utvivlsomt mange geniale forskere og videnskabsmænd i verden i dag.

Men videnskaben alene er ikke nok.

Der skal være forskelsbehandling/skelneevne, for at udnytte videnskabens opdagelser til rette formål.

Videnskab uden forskelsbehandling/skelneevne, menneskelig eksistens uden disciplin, venskab uden taknemmelighed, musik uden melodi, et samfund uden moral og retfærdighed, kan ikke være til gavn for folket.
 
 
Science and technology have made astonishing progress, but humanity is going on the downward path.

There are undoubtedly many brilliant scholars and scientists in the world today.

But science alone is not enough.

There must be discrimination for utilising the discoveries of science for right purposes.

Science without discrimination, human existence without discipline, friendship without gratitude, music without melody, a society without morality and justice, cannot be of benefit to the people.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk