Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 26. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Fordybelse og eftertanke.
      
   

Er der noget du har undret dig over i ugens løb, men ikke haft tid til fordybelse/eftertanke - så er det måske idag du kunne benytte tiden til det og derved måske opnå nogle erkendelser, som er frugtbare for dig og vil lette vejen fremover.

 
 
      
Immersion and reflection.
      
 
 

If there is something you have wondered about during the week, but have not had time for contemplation / reflection - then maybe today you could use the time for it and thereby perhaps achieve some realizations that are fruitful for you and will ease the way forward.

                                    
 
Aktuelle Nyheder
 
 
Tid til eftertanke
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

JEG ER i dit indre.

JEG ER ikke mere i den ene end i den anden; det er blot et spørgsmål om bevidsthed.

Nogle er mere opmærksomme på det guddommelige i deres indre end andre og kan trække på den kilde og leve ved den kilde.

Derfor ser det ud, som om den måde, de lever og virker på, er noget overnaturligt.

Der er intet overnaturligt ved det; de lever blot i overensstemmelse med Mine love og bruger den kraft, der ligger i hver enkelt, sådan som det er meningen, den skal bruges.

Luften er der til at indånde, men det er op til dig, om du vil indånde den.

Elektricitet er til for at blive brugt, men den skal udnyttes, og derefter skal du tænde for den og bruge den.

Ellers ligger elektriciteten der bare, men den viser ikke sin kraft, som blot venter på at blive frigjort.

Således er det også med den åndelige kraft i dig.

Den er der, for at du skal bruge den, men medmindre du sætter stikket i og tænder for kontakten til denne kraft, ligger den der bare.

 
    Eileen Caddy    
 
I AM within you.

I AM not more in one soul than in another; it is simply a matter of awareness.

Some souls are more aware of the divinity within them than others and are able to draw form that source and live by that source.

Therefore they appear to be living and demonstrating something supernatural.

There is nothing supernatural about it; it is simply living by My laws, using the power that is within each one as it should be used.

Air is there to be breathed, but it is up to you to breathe it in.

Electricity is there to be used, but it has to be harnessed and then switched on and used.

Otherwise the electricity is there but it does not demonstrate its power which is waiting to be released.

So with the spiritual power within you.

It is there for you to use, but unless you plug in and switch on that power, there it remains.
Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
Top
 
Top
     Shakti Gawain     
   
 
Erkendelse af gamle mønstre.
 
   
Vi begynder meget tidligt at udvikle vaner, som går imod vores naturlige energi, vaner, som er udtænkt for at hjælpe os til at overleve i den neurotiske verden, vi befinder os i.

Vi lærer disse mønstre af vores familier, venner, lærere og af samfundet i almindelighed.

Efterhånden begynder vi at indse, at disse vaner ikke længere tjener os.

Ved at blive opmærksomme på dem tager vi det første og vigtigste skridt hen imod at frigøre os fra dem.
 
Det er
ufarligt for mig at opgive
gamle vaner.
 
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
 
Mange mennesker føler sig stolte over, at de har været til tjeneste for andre. De er ivrige efter at blive rost som godgørende og munificent.

Denne holdning afslører deres uvidenhed. De skal rejse til et højere stadie, hvor hjertet er forvandlet af overholdelse af sandheden, ikke-vold, og medfølelse.

En sådan person kan så forstå sig selv, sit slægtskab med kosmos, og med Skaberen af Cosmos.

Han lever og handler i overensstemmelse med denne forståelse, uden uvidenhed, tvivl eller disharmoni.
   
   
Many people feel proud that they have been of service to others. They are eager to be praised as beneficent and munificent.

This attitude reveals their Ajnana, ignorance. They must journey to a higher stage called Vijnana, when the heart is transformed by adherence to truth, non-violence, and compassion.

Such a person can then understand himself, his kinship with the Cosmos, and with the Creator of the Cosmos.

Then he lives and acts in accordance with that understanding, without ignorance, doubt or disharmony.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Betragtningen af døden er selve fundamentet for åndelig disciplin.

Uden den, er du sikker på at falde i løgn, forfølgende sanseobjekternes glæde og forsøge at akkumulere verdslig rigdom.

Døden er ikke nogen ildevarslende katastrofe.

Det er et skridt ind i lykkebringende lysstyrke ud over al jordisk.

Det er uundgåeligt, og det kan ikke bestikkes væk, eller hævet af attester for god opførsel eller udtalelser fra den store.

Når født, døden er uundgåelig.

Du skal udføre handlinger, som ikke yngler dårlige konsekvenser.

Betragt hver dag og enhver aktivitet som et offer til Gud.

Så behøver ikke at blive født igen og igen og kan undslippe døden.

Denne undersøgelse er selve kernen i spirituel vej og vil hjælpe dig med at opnå udødelighed.
   
   
The contemplation of death is the very foundation of spiritual discipline.

Without it, you are certain to fall into falsehood, pursuing the objects of sense-pleasure and trying to accumulate worldly riches.

Death is no ominous calamity.

It is a step into the auspicious brightness beyond.

It is inescapable; it cannot be bribed away or adjourned by certificates of good conduct or testimonials from the great.

Once born, death is inevitable.

You must perform deeds which breed no bad consequences.

Engage every day in every activity as an offering to God.

Then you need not be born again and again and can escape death.

This inquiry is the very core of spiritual path and will help you achieve immortality.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Hvis et menneske er under indflydelse af sorger og elendighed, er hans sind ansvarlig for det.

Glæde og sorger, kærlighed og modvilje og sanselige fornøjelser vil mennesket erfare, at de opstår ud fra hans sind.

Når siden sindet er fyldt med sansernes dualitet, vil du erfare alt dette.

Når sindet er trænet til at se enheden i alle skabelser, vil der ikke opstå nogle perversiter/forvrængninger af nogen slags.

Du skulle se på (face) alle ting i livet med et smil.

I denne dualitets verden, er det naturligt at vi skiftevis oplever gevinst og smerte.

Du kan ikke undgå dette.

Du skulle hverken fortvivle når modgang konfronter dig eller triumfere/juble når lykken smiler til dig.

Modgang er trappe sten til evig lyksagelighed.
   
   
If a man today is under the sway of sorrow and misery, his mind is responsible for it.

Happiness and sorrow, affections and aversions, and the sensual pleasures that man experiences arise out of his mind.

Since the mind is filled with the sense of duality you suffer all these.

When the mind is trained to see the oneness of all creation, there will not be perversions of any kind.

You should face everything in life with a smile.

In this dualistic world, it is natural that gain and pain alternate.

You cannot avoid it.

You should neither despair when adversities confront you nor exult when fortune smiles on you.

Adversity is a stepping-stone to eternal bliss.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Det mennesket i dag har brug for er ikke ideolog.

I stedet har det brug for sanse kontrol.

Uden kontrol over sanserne kan mennesket ikke blive spirituel.

Den Hellige Thyagaraja erklærede dette i en sang i hvilken han sagde at uden Åndens fred kan der ikke findes glæde for nogen uanset han er en lærd eller er én elev.

Kun gennem selv kontrol kan mennesket opleve fred.
   
   
What man needs today is not Siddhantam (ideology).

Instead, he needs sense-control. Without control of the senses, a man cannot become spiritual.

This was proclaimed by Saint Thyagaraja in his song wherein he said that without peace of the Spirit there can be no happiness for any one, whether he is a scholar or an novice.

Only through self-control can a man experience peace.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Der findes fire slags tilbedelse.

Den første udøves når man føler sig i nød, men Gud glemmes igen når man får det bedre.

Den anden form udøves af tilbederen der søger de gode ting i livet fra den Guddom han tilbeder uden at være afhængig af andre.

Den tredje slags udøves for andres skyld, hvor man beder om alles velfærd i den overbevisning at ens eget velfærd er knyttet til alles velfærd.

Den fjerde og den højeste form er udøvet i fuldstændig overgivelse til det Guddommelige hvor alle handlinger tilegnes det Guddommelige.
   
   
There are four kinds of worship.

The first kind of worship is undertaken whenever one is in distress, but God is forgotten after relief is obtained.

The second kind of worship is carried on by the worshipper seeking the good things of life from the deity he worships, without depending on others.

The third type of worshipper offers worship for the sake of others, praying for the welfare of all and holding on to the belief that his welfare is bound up with the welfare of all.

The fourth kind, which is the highest form of worship, is worship done in a spirit of complete surrender to the Divine and dedicating all actions to the service of the Divine.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Synet bestemmer tilknytning, sorg, lidenskab osv.

I er de den ædleste eksistens skabt nogen sinde, og derfor må I udvikle et syn der hverken ser høj eller lav, som ser alt gennemstrømmet af Guddommelighed og derfor ikke forskelligt fra noget andet.

Adi Shankara erklærede, ”Oplad jeres Dhristhi med Jnan (visdom); så vil det sete fremstå i dets sande lys som Brahman.

” Gud i jer er også i hver af dem.

Forestil jer ikke andre adskilte, de er blot jer i så mange forskellige former.

Verden er fyldt med jeres slægt og venner; alle gnister fra den samme flamme.
   
   
Dhrishti (sight) decides attachment, sorrow, passion, etc.

You are the noblest being ever created, and so, you have to develop the vision that sees no high or low, that sees all as suffused with divinity, and therefore, not different from one another.

Adi Shankara declared, "Make your Dhrishti charged with Jnana (wisdom); then, the seen will appear in its true light as Brahman".

The God in you is in each of them, too.

Do not imagine the others to be distinct, they are only you, in so many different forms.

The world is filled with your kith and kin; all are sparks from the same flame.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Der findes tre niveauer af sandhed: fakta, sandhed og den absolutte sandhed.

At tale ud fra det man har set, er blot at konstatere et fakta.

Forestil dig at jeg ser dig med en hvid kjole på og jeg siger: "du har en hvid kjole på", det er en konstatering af fakta.

Hjemme igen og senere kan du tage en blå kjole på.

Så vil det jeg sagde tidligere ikke længere være rigtigt.

Derfor er fakta noget der kan ændre sig.

Men sandhed ændrer sig ikke med tiden.

En person kan skifte et utal af kjoler; men personen selv forbliver den samme.

Derfor er sandhed altid det samme.

Absolut sandhed, derimod, er forbundet med Atma (selvet), der er uforanderligt og evigt og ikke ligesom sindet og kroppen, der er foranderligt.

Absolut sandhed transcenderer både godt og ondt.

Det er beskrevet som værende uden tilhørsforhold, ren, evig, permanent og uspoleret.
   
   
There are three levels of truth: Nijam (fact), Sathyam (truth) and Ritam (absolute truth).

To speak according to what one has seen is to merely state a fact.

Suppose I see you wearing a white dress and say "you are wearing a white dress", this becomes a statement of a fact.

Later, at home, you may wear a blue dress.

Then what I had said earlier will not hold good anymore.

Thus, a fact is subject to change.

Truth on the other hand does not change with time.

A person may change any number of dresses.

But, the person, as such, remains the same.

Thus, truth is the same at all times.

Ritam, however, relates to the Atma (self) which is changeless and eternal, unlike the body or mind that are subject to change.

It transcends both good and evil.

It is described as attributeless, pure, eternal, permanent and unsullied.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Mange mennesker forestiller sig, at for at helliggøre mennesket og gøre ham til et Guddommelig væsen er en super-menneske træning nødvendig.

Dette er ikke tilfældet.

Guddommelig Kærlighed er inden for rækkevidde af mennesket.

Det er hans naturlige tilstand.

Han har ret til at besidde det.

Guddommelig Kærlighed bør ikke betragtes som noget transcendent eller fremmed for mennesket.

Men mennesket har tendens til at nedbryde denne kærlighed ved at give den forskellige former og navne.
   
   
Many people imagine that to divinise man and make him a godly being is a super-human exercise.

This is not so.

Divine Love is well within the reach of man.

It is his natural state.

He is entitled to possess it.

Divine Love should not be considered as something transcendental or alien to man.

But, men tend to degrade this love by giving it different forms and names.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Verden er en stor lærer, en konstant guide og kilde til inspiration.

Det er grunden til, at mennesket er placeret i verden.

Hver fugl, hver eneste dyr, hvert træ, bjerg og stjerne og hver lille orm har en lektion til mennesket, men kun hvis han har tørst til at lære.

Disse gør en verden til et veritabel/sandt universitet for mennesket, det er en skole for åndelig læring, hvor han er en elev fra fødsel til død.
   
   
The world is a great teacher, a constant guide and source of inspiration.

That is the reason why man is placed in the world.

Every bird, every animal, every tree, mountain and star and each tiny worm has a lesson for man, if he has but the thirst to learn.

These make a world a veritable University for man; it is but a Gurukul (a school for spiritual learning) where he is a pupil from birth to death.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk