Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 27. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Løven

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Følg din egen sti, stil og vej i livet.
      
   

Udfør handlinger, som ikke yngler dårlige konsekvenser.

Betragt hver dag og enhver aktivitet som en gave fra Gud og bed gerne gavegiveren om hjælp og vejledning - til lige præces at gå din unikke og specifikke vej.

 
 
      
Follow your own path, style and path in life.
      
 
 

Perform actions that do not breed bad consequences.

Consider every day and every activity as a gift from God and feel free to ask the gift giver for help and guidance - for equal pressure to go your unique and specific path.

                                    
Aktuelle Nyheder
 
Følg din egen sti, og vej i livet.
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Løven

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Når du nægter at lære en lektie på den ene måde, vil den blive præsenteret for dig på en anden måde.

Der er altid den lette måde, men når du nægter at acceptere den, vil den mere vanskelige og komplicerede måde blive præsenteret for dig.

Hvorfor ikke lære dine lektier på den lette måde?

Hvorfor ikke være som et lille barn, ivrig og modtagelig for alt hvad der sker i dit liv, og så folde dig ud sammen med det på den mest naturlige måde?

Det er Min plan for dig, så hvorfor gøre livet besværligt for dig selv, når det ikke er nødvendigt?

Det forsinker kun processen, når du gør det.

Efterhånden som du lærer at sætte Mig før alt andet, vil du opdage, at alt vil falde perfekt på plads.

Når du kan hæve din bevidsthed og lade den blive ved med at være hævet til et åndeligt plan i livet, til det, der betyder noget, så vil der ske store forandringer, og livet vil folde sig ud for dig, uden at du behøver at anstrenge dig.

Livet er meget enkelt.

Hvorfor gøre det kompliceret for dig selv?

 
    Eileen Caddy    
 
When you refuse to learn a lesson one way, it will be presented to you in another way.

There is always the easy way, but when you refuse to accept it, the more difficult and complicated way will be presented to you.

Why not learn your lessons the easy way?

Why not be like a little child, eager and receptive to all that is taking place in your life, and unfold with it all in the most natural way?

That is My plan for you, so why make life difficult for yourself when it is not necessary?

It only holds up progress when you do.

You will find, as you learn to put Me first before all else, that everything will fall into place perfectly.

When you can raise your consciousness and keep it raised to a spiritual level in life, to what matters, then vast changes will take place and life will unfold for you without any effort.

Life is very simple.

Why make it complicated for yourself?
Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
At forvandle mørket til lys.
 
   

Når du erkender og føler ørkesløsheden i et gammelt mønster, er det på vej til at ændre sig.

Inden længe vil du begynde at reagere anderledes og mere positivt.

Oplysning af formen sker ved en mirakuløs proces.

Efterhånden som jeget overgiver sig til universet, gennemtrænger ånden hver celle i kroppen og forvandler mørket til lys.

 
Efterhånden
som jeg overgiver mig til kilden,
føler jeg ånden forvandle mig.
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
De, der aldrig taler om Herren, som ikke engang er bevidste om Ham, der har travlt med at forøge og styrke de bånd af verdslig eksistens, der prædiker og praktiserer falskhed, uretfærdighed og undertrykkelse, og som råder dig til at afvige fra den vej Dharma (rigtig opførsel/foranstaltninger) - behandl dem ikke som venner, men som mennesker, der skal undgås for enhver pris.

Tilknytning til dårlig selskab fører til at begå uret mod din vilje, udtaler ord, som ikke bør blive udtalt, at gøre gerninger, der ikke burde ske, og dermed træde ind på den nedadgående vej til ruin.

Folk, der hverken frygter konsekvenserne af synd eller Gud er i stand til kaste sig ud i enhver ondskab, dette er ingen grund til overraskelse.

Så søg selskab med dem, der frygter Gud og frygter synden; det alene er rigtigt godt selskab.
   
   
They who never speak of the Lord, who are not even aware of Him, who are busy multiplying and strengthening the bonds of Samsara (worldly existence), who preach and practice falsehood, injustice, and oppression, and who advise you to stray from the path of Dharma (right action) — treat those not as your friends, but as people to be avoided at all cost.

Associating with bad company leads to committing wrongs against your will, uttering words that should not be uttered, doing deeds that should not be done, and, consequently, treading the downward road to ruin.

People who fear neither the consequences of sin nor God are capable of venturing into any wickedness; this is no cause for surprise.

So, seek the company of those who fear God and fear sin; that alone is true good company.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Bod, betyder ikke, at placere sig selv på hovedet, hovedet på jorden og fødderne holdt op, ligesom en flagermus.

Det er heller ikke at give afkald på ejendele og ejendomme, kone og børn, afmagring af ens krop eller at holde næsen til at regulere ens ånde.

Nej. Fysiske handlinger, mundtlige udsagn og mental målbevidsthed - alle tre skal være samstemmende.

Tanken, talen og handlingen - alle skal være rene.

Dette er den virkelige bod.

Og de skal koordineres men ikke af tvang ellr pligt. Indsatsen skal gennemføres for at opfylde ens inderste længsler, for tilfredshed af selvet.

Denne kamp er essensen af bod.
   
   
Penance does not mean positioning oneself upside down, head on the ground and feet held up, like a bat.

Nor is it the renunciation of possessions and properties, wife and children, emaciating one’s body or holding the nose to regulate one’s breath.

NO. Physical actions, oral assertions and mental resolves—all three have to be in unison.

The thought, the speech and the act all have to be pure.

This is the real Penance. And they have to be co-ordinated not by the compulsion of duty.

The effort must be undertaken for satisfying one’s inner yearnings, for the contentment of the self.

This struggle is the essence of Penance.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Den menneskelige krop er tænkt til at tjene andre, ikke til at hengive sig til selviske handlinger.

På grund af selviskhed, hengiver han sig i mange selviske aktiviteter.

Undgå selviskhed og udføre uselvisk tjeneste.

Opgiv hengivelsen til kroppen.

Hengiv dig til selve ånden/Gud i dig.

Forstå at den samme ånd eksisterer i alle og enhver.

Selvom der en utallig stor mængde skinnende bølger, er strømmen der passerer igennem dem den samme.

Kroppen er som bølgerne, Gudsprincippet er det samme i dem alle.

Med en sådan følelse af enhed, må du gøre dig en anstrengelse for at afhjælpe lidelsen hos dine medmennesker.
   
   
Human body is meant to serve others, not to indulge in selfish deeds.

Due to selfishness, one indulges in many sinful activities.

Eschew selfishness, take to selfless service.

Give up attachment to the body.

Become attached to the Self.

Understand that the same Atma (Self) exists in everybody.

Though you find myriad bulbs glowing, the current that is passing through them is the same.

Bodies are like bulbs, the principle of god a is the current that is present in them.

With such a feeling of oneness, make efforts to alleviate the suffering of your fellowmen.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Spirituel disciplin bestemmer personens karakter og karakteren bestemmer ens skæbne.

Karakter opelskes gennem gode handlinger.

Handlinger baseres på ens tanker og intentioner.

Når der dukker en tanke op i ens sind så bør man undersøge om den er god eller ikke god, om den vil gavne samfundet eller skade det.

Handlinger bør baseres på en sådan undersøgelse.

Det er forkert at give andre skylden for ens uheldige oplevelser.

Kun vore tanker og handlinger er alene ansvarlige for vore vanskeligheder og forpligtelser.

Når man tænker rene tanker og handler med fast tro på Gud, så vil man blive begunstiget med Gud's Nåde.
   
   
Spiritual discipline determines the character of a person and character in turn determines one's destiny.

Character is cultivated by performing good actions. Actions are based on one's thoughts and intentions.

Whenever any thought arises in the mind, one should examine whether it is right or wrong, whether it will benefit society or cause harm.

Actions should be based on such enquiry.

It is wrong to blame anyone for our misfortunes.

Our thoughts and actions alone are responsible for our plight.

If one entertains pure thoughts and does all actions with firm faith in God, one will be favoured with God's Grace.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Brug den spirituelle praksis til at give slip på tilknytningen til individualitet og sansernes behag.

Byd bestræbelsen efter at udvide hjertet til det universelle velkommen.

Overskyg ikke dit sind med fundamentale lyster, midlertidig hunger og tørst der blot har brug for småbidder eller mundfulde for at blive mættet.

Hav længsel efter din Sjæls ophøjelse som den ubetvivlelige Monark i Universet.

Når du smelter sammen med det Universelle så kan du fejre din triumf over de indre fjender der hindrede din fremmarch mod sejren.

Tilegn dig Mig som din fører og Jeg vil lede dig til denne fuldbyrdelse.

Du må fortjene denne ufejlbarlige nåde gennem din oprigtighed, enkelhed og åndelige praksis.
   
   
Using spiritual practices, discard the attachment to individuality and sense pleasures.

Welcome the aspiration to expand the heart into the Universal.

Do not cloud your minds with base desires, transitory hungers and thirsts that need but morsels or mouthfuls to be satiated.

Yearn for the enthronement of your Soul as the unquestioned Monarch of the Universe.

When you merge in the Universal, celebrate your triumph over the inner foes that hampered your march to victory.

Acquire Me as your charioteer and I shall lead you to that consummation.

Earn that unfailing grace by your sincerity, simplicity and spiritual practice.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Ethvert objekt i naturen, enhver hændelse i tiden, taler i virkeligheden og lærer jer en lektie.

Herren Dakshinamurthy gik en morgen langsomt langs stranden.

Han så bølgerne langsomme, men systematiske bære nogle strå fra den ene bølgetop til den anden indtil det nåede stranden.

Havet er en vidstrakt flade, dyb og mægtig.

Men alligevel er det hele tiden optaget af at rense sig for alle uvedkommende ting.

I må derfor heller ikke tillade selv den mindste lyst i jeres sind.

Tving den fra jeres væren, således at I undgår at gøre skade.

Evig årvågenhed er fredens og glædens pris.
   
   
Every object in nature, every incident in time, is really speaking, teaching you a lesson.

Lord Dakshinamurthy was one morning walking in slow steps along the beach.

He saw the waves slowly, but systematically, carrying towards the shore a bit of straw, passing it on from one crest to another, until it was deposited on land!

The sea is a broad expanse, it is deep and mighty.

But, yet, it is constantly engaged in purging itself from all extraneous things.

You too must therefore not permit even a small desire to enter the mind.

Force it out of your being, so that it can do you no harm.

Eternal vigilance is the price of peace and happiness.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Laster avler sygdom.

Dårlige tanker og vaner, dårligt selskab og dårlig mad er hovedårsagen til dårligt helbred.

Godt helbred og glæde følges ad.

Når sindet er fuld af glæde, så er kroppen fri for sygdomme.

Den primære årsag til sygdom, fysisk såvel som psykisk, er når mennesket dyrker syndige og dårlige vaner.

Grådighed påvirker sindet; skuffelser gør mennesket deprimeret.

Mennesket kan kun retfærdiggøre sin eksistens ved at kultivere dyderne.

Først da bliver han en værdig kandidat til guddommelighed.
   
   
Vice breeds disease.

Bad thoughts and habits, bad company and bad food are the main cause of ill-health.

Good health and happiness go hand in hand.

When the mind is happy, the body too is free of disease.

Indulging in evil habits is the chief cause of sickness, physical as well as mental. Greed affects the mind; disappointment makes man depressed.

Man can justify his existence only by the cultivation of virtues.

Only then does he become a worthy candidate for Godhood.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Alle kræfter til stede i den ydre verden er til stede i mennesket. Det materiale, stoffer, der udgør den menneskelige krop har sammen meget lille værdi.

Men indse, hvor værdifuldt det menneskelige legeme selv er. For at animere den fysiske krop, er der behov for en pulserende strøm.

Den vibrations kraft er afledt af Livs-kraften.

Alle de aktiviteter i kroppen er gjort mulig ved hjælp af denne livskraft.

Den livskraft får selv dets vitalitet fra en højere kilde - ånden.

Hvis du ignorerer disse dybe sandheder, spilder mennesker deres energi og liv i meningsløs stræben,
   
   
All the potencies present in the external world are present in man. The material substances constituting the human body have together very small value.

But realise how valuable the human body itself is. To animate the physical body, a vibrant power is needed.

That vibration power is derived from this Life-force.

All the activities of the body are rendered possible by this Life-force.

The Life-force itself derives its vitality from a higher source - the spirit.

Ignoring these profound truths, men are wasting their energies and lives in meaningless pursuits.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Der er tre typer af viden, viden om stof-energi, kendskab til mental energi, og viden om kosmisk energi.

Kosmisk energi arbejder i hver person i form af Guddommelig viden.

Stof i alle former er kun energi.

Uden atomer, kan du ikke have nogen sag, og i atomet, har energi i form af elektron, proton, neutron osv.

Energi udspringer af strukturen af den atomare bestanddele.
   
   
There are three types of knowledge; knowledge of matter-energy; knowledge of mental energy; and knowledge of cosmic-energy.

Cosmic energy works in every person in the form of Divine knowledge.

Matter in all forms is only energy.

Without atoms, you cannot have any matter, and in the atom, energy has the form of electron, proton, neutron etc.

Energy springs from the structure of the atomic constituents.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk