Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 28. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Løven

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Måne Tabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Vejled gerne ud fra hovedet af (mental eller tankelegemet)
- men tal ud fra dit hjerte af.
      
   

Lytter du via hjertet (hjertecentret midt på brystkassen) og bevidsthedsmæssigt kobler dig på din Gudsforbindelse og Jordforbindelse og taler ud fra hjertet af - så lytter du til en sand og kærlig kilde og du vil få tilført lys - energi og de ord, som du vil få brug for i aktuelle situation.

 
 
      
Feel free to guide from the head of (mental or body of thought)
- but speak from your heart.
      
 
 

If you listen through the heart (the heart center in the middle of the chest) and consciously connect to your God connection and Earth connection and speak from the heart - then you listen to a true and loving source and you will be given light - energy and the words you want need in current situation.

                                    
 
 
Kærligheds fyldt hjerte
 

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Løven

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Måne Tabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Bed uophørligt.

Lad dit liv være en uafbrudt bøn i kærlighed og taksigelse.

Livet er såre godt, men husk altid, at livet er, hvad du gør det til.

Hvis du derfor er negativ, tiltrækker du det negative, og der lægger sig en mørk sky over dit liv, der adskiller dig fra det højeste gode.

Hvis du hele tiden er positiv og ser det gode i alt og alle, er himlen blå, og der er solskin omkring dig og i dig.

Fyld dit liv med kærlighed, tro, håb og fuld udfoldelse.

Lær at elske livet, for når du gør det, er dit liv en uafbrudt bøn, og du beder i virkeligheden uden ophør.

Bøn er din indre kommunion med Mig, når vi går sammen og taler sammen, som vi gjorde det i begyndelsen.

Bøn er Åndens føde, og nærer sjælen.

Det er et dybt indre behov i ethvert menneske.

Føl dette indre behov og dæk det.
 
    Eileen Caddy    
 
Pray without ceasing.

Let your life be a constant prayer of love and thanksgiving.

Life is very, very good, but always remember that life is what you make it.

Therefore, if you are negative, you draw negativity towards you, and a dark cloud comes over your life, separating you from that highest food.

It you are constantly positive, seeing the good in everything and everyone, there is blue sky and sunshine all around you and within you.

Fill your life with love, faith, hope, and fulfillment.

Learn to love life, for when you do, your life is a constant prayer and you do indeed pray without ceasing.

Prayer is your inner communion with Me, when we walk and talk together as we did in the beginning.

Prayer is the food of the Spirit, the nourisher of the soul.

It is a deep inner need in every soul.

Feel that inner need and answer it.
Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
   
 
Opfat budskabet.
 
   
Hvis der er problemer i dit liv, betyder det, at universet prøver at fange din opmærksomhed. Det siger: "Hør her, der er noget, du er nødt til at være opmærksom på, noget, der må ændres her."

Hvis du ikke tager notits af det, vil problemerne tage til, indtil du til sidst opfatter budskabet og begynder at lytte mere omhyggeligt til din indre vejledning.

Hvis du lærer at være opmærksom på de små signaler, vil du tage ved lære af dem, og dine problemer vil blive løst med lethed.

 
Jeg lytter
til de små signaler og tager
ved lære af dem.
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Top
Rummet er et. Men som et resultat af den mangfoldighed af strukturer, det er indeholdt i, synes det at være lukket inde i hjemmet, puljen, bygningen og lærredet.

Der er ingen sandhed i dette delte eksistens, det er den ene plads, som findes i alle disse 'containers'-huse, søer, bakker, osv. - der former og former, med forskellige navne knyttet til dem og forskellige former for adfærd og brug.

Sådan er det også med individuelle væsener, de har forskellige navne og former, ejendommeligheder, specialiteter og anderledes adfærd.

Men ligesom den streng, der holder perler, der passerer i og gennem hver og holde dem sammen, er bevidstheden i alle mennesker ét.

Denne bevidsthed er Selvet - Gud, der er misforstået som Jeg, på grund af uvidenhed.

Så længe denne sandhed ikke er fattet, kan mennesket ikke frigøre sig fra betragtninger af mangfoldighed og forandring.
   
   
Space is one. But as a result of the diversity of the structures it is contained in, it seems to be enclosed in the home, the pot, the building and the canvas.

There is no truth in this partitioned existence; it is the One space that exists in all these ‘containers’—houses, lakes, hills, etc.— which are shapes and forms, with distinct names attached to them and different modes of behavior and use.

So too, Jivas (individual beings) have different names and forms, peculiarities, specialities and different behaviours.

But like the string that holds the beads, passing in and through each and holding them together, the consciousness in all individuals is one.

That is the Self, Atma, which is mistaken as I, through ignorance.

As long as this truth is not grasped, man cannot release himself from the hold of multiplicity and change.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Det er troværdig, hvis du opfører dig som et menneske og endnu mere troværdig, hvis man opfører sig, som Gud ville.

Men at opføre sig som en dæmon eller et dyr er jo foragteligt.

Mennesket var for mange år født som et mineral, så blev til et træ, i processen om evolution, blev det forfremmet til et dyr, og endelig steg det til status som et menneske.

Det er en stor skam, hvis en person glider ind i dyret eller en væmmelig trold.

Man fortjener kun ros, hvis man stiger til den Guddommelige status.

Det er opfyldelsen af ens skæbne.

Undgå kontakt med laster og udvikle tilknytning til dyder.

Forvandle dit hjerte ind i et alter for Herren.

Ødelæg alle skud og spirer af begær.

Så vil dit hjerte blive sublimeret ind til den rene hav af mælk, hvor Lord Vishnu opholder sig.

Dit hjerte vil blive omdannet, og du vil opdage uendelige fryd.
   
   
It is creditable if you behave as a human being and even more creditable if you behave as God would.

But to behave as a demon or a beast is indeed despicable.

Human beings were long born as a mineral, then became a tree; in the process of evolution, got promoted to an animal, and finally rose to the status of a human being.

It is a great shame if an individual slides into the beast or a beastly ogre.

One deserves praise only if one rises to the Divine status.

That is the fulfilment of one’s destiny.

Avoid contact with the vices and develop attachment to virtues.

Transmute your heart into an altar for the Lord.

Destroy all the shoots and sprouts of desire.

Then, your heart will be sublimated into Ksheerasagara, the pure ocean of milk where Lord Vishnu reclines.

Your heart will be transformed and you will discover endless delight.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Den samme Gud, den samme kærlighed er nærværende i alle skabelser og væsner.

Alle er en. Hjertet er som en tank og alle sanserne er som haner.

Når tanken er fuld af kærlighed, vil alt det der komme ud af "hanerne" også være kærlighed.

Hvad du end ser i andre, er kun en refleksion af din indre væren.

Forstå denne sandhed.

Hvis du ser ondt i andre, er det kun en refleksion af dine egne onde følelser.

Hvad der åbenbarer sig på den ydre side er kun en refleksion, en genlyden af hvad der er inden i.

Hvis du bærer blå briller, ser du alting blå.

Hvis du bærer røde briller, ser du alting rødt.

Hvis du er en god person, vil du se godhed i alle steder.
   
   
The same Atma, the same love and the same divinity is present in all beings.

All are one.

The heart is like a tank and all the senses are like taps.

When the 'tank' is full of love, all that comes out of the 'taps' will also be love.

Whatever you see in others is only a reflection of your inner being.

Understand this truth.

If you see evil in others, it is actually the reflection of your own evil feelings.

What is outside is only the reflection, reaction, and resound of what is within you.

If you wear blue glasses, you see everything blue.

If you wear red glasses, you see everything red.

If you are a good person, you will see goodness all around.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Denne verden er junglen som I strejfer om i; frygten er den løve der tvinger jer op til verdslige aktiviteter.

Bekymring er den bjørn der skræmmer jer og forfølger hvert af jeres skridt i denne verden, så I glider ind i tilknytninger og bindende handlinger gennem de to tvillingerødder - håb og fortvivlelse.

Dag og nat er de rotter der gnaver løs på livets spændvidde.

I mellemtiden forsøger I at gribe lidt glæde fra egoismens og 'jeg'-følelsens søde dråber.

Til slut opdager I at disse dråber ikke giver sand tilfredsstillelse, og I kalder ud i opgivelsens smerte til Læreren; som kommer tilstede fra det indre eller fra det ydre, og frelser jer fra frygt og bekymring.
   
   
This world is the jungle in which you roam; fear is the lion which drives you up the tree of samsara (worldly activities).

Anxiety is the bear that terrifies you and dogs you’re every step in this world, so you slide down into attachments and binding deeds through the twin roots of hope and despair.

Day and night are the rats which nibble away at the span of life.

Meanwhile, you try to snatch a little joy from the sweet drops of egoism and the 'I' feeling.

Finding at last that the drops do not give true fulfilment, you shout in the agony of renunciation, calling on the Guru; the Guru appears from within or without, and saves you from fear and anxiety.

   
Top
Top
   
     2007     
 
Der er mange værdifulde lektier der kan læres fra naturen.

Træer deler frit af deres frugter og giver skygge til alle, selv til de der har svinget deres økse mod dem for at fælde dem!

Bjergene står model til hede, regn og storm uden at kny og mediterer i årevis.

Fugle hamstrer ikke føde til flere år ad gangen, de bruger ikke mere end det der er højest nødvendigt for at overleve.

Naturen er din skole, dit laboratorium, vejen til frihed og en kilde til refleksion på Gud's mangfoldige storhed.

Søg den lære som den er parat til at give dig; alt i naturen er Gud, ligesom du er.

Så enhver handling er Guddommelig; al arbejde er tilbedelse; byg dit livs hus på den faste tro at al skabelse er Guddommelig.
   
   
There are many valuable lessons to be learnt from Prakrithi (Nature).

Trees distribute their fruits and grant their shade to everyone, even to those who lay their axe on them with intention to destroy them!

Mountains suffer heat, rain and storm without demur, and are plunged in meditation for ages.

Birds do not hoard for years together, the wherewithal for food or shelter; they do not use more than is absolutely necessary for their survival.

Nature is your school, your laboratory, the gateway to liberation and the reflection of God's manifold majesty.

Seek to know the lessons it is ready to teach; all things in Nature are God just as you are.

So, every act is Divine; all work is worship; build the mansion of your life on the strong foundation of the faith that all creation is Divine.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Gennemtræng hvert af dine åndedrag med kærlighed.

Kærlighed kender ingen frygt.

Frygt trækker mennesket ind i løgn, uretfærdighed og det onde.

Kærlighed fordrer ikke ros.

Kun de der ikke har nogen Kærlighed i sig brænder efter belønning og berømmelse.

Kærlighed har sin egen belønning.

Når I er ivrige efter at give offergaver til Herren, så lad det være kærlighed i stedet for blot materielle objekter.

Kærlighed er ikke en vare; forhandl ikke om dets pris.

Lad den flyde klart fra hjertet, som en strøm af Sandhed, en flod af visdom.

Lad den ikke strømme fra hovedet, eller fra tungen.

Lad den opstå fri og fuldkommen fra hjertet.
   
   
Saturate every breath of yours with love.

Love knows no fear.

Fear drags man into falsehood, injustice and evil.

Love does not crave for praise.

Only those who have no Love in them itch for reward and reputation.

Love is its own reward. When you are eager to place offerings before the Lord, let it be love instead of mere material objects.

Love is no merchandise; do not bargain about its cost.

Let it flow clear from the heart, as a stream of Truth, a river of wisdom.

Let it not emanate from the head, or from the tongue.

Let it emerge, full and free, from the heart.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Der findes et fundament for alting, en kraft der uafbrudt er i arbejde.

Det er det Guddommeliges Vilje som skaber og vedligeholder balance i universet.

Du kan så spørge, at hvis Gud kontrollerer alt, hvorfor er der så brug for den menneskelige indsats?

Gud er ligesom elektrisk strøm.

For at få lys fra denne strøm, så må du have en pære og en ledning.

Sandhed er strømmen,

Retfærdighed er ledningen,

Fred er pæren,

Kærligheden er lyset.
   
   
There is at the basis of everything, a power that is continuously at work.

It is the Will of the Divine that maintains the balance in the universe.

You may ask that if God is controlling everything, then what is the need for human effort?

God is like the electric current.

To obtain light from it, you need a bulb and a wire.

Truth is the current,

Righteousness is the wire,

Peace is the bulb and Love is the light.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Indse sammenhængen mellem din krop og Gud.

Du er en del af samfundet. Samfundet er en del af verden. Verden er et led af naturen. Naturen er en del af Gud.

Mennesket har ingen grund til at søge noget uden for ham. Han har universet inde i ham i hans hjerte.

Han er potentielt et Kosmisk Væsen. Han har i ham den magnetiske tiltræknings kraft/attraktion.

Det er afledt - stammer fra det guddommelige.
   
   
Realise the relationship between your body and God. You are a limb of society. Society is a limb of the world. The world is a limb of Prakriti (nature). Nature is a limb of God.

Man has no need to seek anything outside him. He has the universe within him in his heart.

He is potentially the Cosmic Being. He has within him the magnetic power of attraction.

It is derived from the Divine.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Den menneskelige krop er det mest vidunderlige maskine i verden. Det har en forvirrende mangfoldighed af lemmer, organer, blodårer, nerver og celler, der samarbejder om at vedligeholde det under varierede forhold.

Hvis nogen af disse oprørere eller nægter at redde en anden, er kroppen bundet til at lide. På samme måde kan et selskab, et samfund eller en nation kun være sikker og glad, når de personer de består af er gensidigt hjælpsomme og bundet sammen i dygtig og oprigtig service.

Hver generation har til opgave at modtage undervisning og uddannelse i et sådant intelligent samarbejde og service. Eller også vil verden stå overfor forvirring og kaos.
   
   
The human body is the most wondrous machine in the world. It has a bewildering multiplicity of limbs, organs, veins, nerves and cells which cooperate to maintain it under varied conditions.

If any one of these rebels or refuses to rescue another, the body is bound to suffer. So too, a society, community or nation can be safe, secure and happy only when the individuals comprising it are mutually helpful and bound together in skilful and sincere service.

Every generation has to receive education and training in such intelligent cooperation and service. Or else, the world has to face confusion and chaos.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk