Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 29. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn LÝven

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Måne Tabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Til dig som er i proces .......
      
   
Husk at holde dig til egen boldbane - når du er i proces d.v.s ikke projektere dine egne fejl og mangler ud på dine medmennsker eller sværter andre til med dine egne fadæser, fejl, misforståelser osv. via projektioner.

Lytter du via dit hjjertechakra, som befinder sig midt på brystkassen og bevidsthedsmæssigt kobler dig på din Gudsforbindelse og Jordforbindelse og taler ud fra hjertet af - så lytter du til en sand og kærlig kilde og du vil få tilført lys - energi og de ord, som du vil få brug for i aktuelle situation.

 
 
      
To you who are in the process .......
      
 
 

Remember to stick to your own ball field - when you are in the process, ie do not project your own mistakes and shortcomings on your fellow human beings or blacken others with your own blunders, mistakes, misunderstandings, etc. via projections.

If you listen through your heart chakra, which is in the middle of the chest and consciously connects you to your God connection and Earth connection and speaks from the heart - then you listen to a true and loving source and you will be given light - energy and the words that you will need in current situation.

                                    
 
Aktuelle Nyheder 
 
Bliv på egen boldbane - når du er i proces/vred på andre (kig på dit ego)

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn LÝven

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Måne Tabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Sig uafbrudt tak for alle ting.

Der er meget at være taknemmelig for; åbn dine øjne, se dig omkring, og se hvor velsignet du er.

Efterhånden som du gør det, vil du opdage, at du fyldes af en overvældende følelse af kærlighed og taknemmelighed, og hele dit liv og levned vil få en ny betydning.

De mennesker, der er omkring dig, vil betyde mere for dig, fordi dit hjerte er fyldt med kærlighed til dem, og du har en dybere forståelse og tolerance i forhold til dem.

Du vil opdage, at du er taknemmelig for, at de er der.

For deres kærlighed og kammeratskab, og blot fordi de er sig selv.

Dine øjne vil være åbne for al den skønhed og harmoni, der er omkring dig, for naturens vidunder.

Du vil se med øjne, der virkelig ser; du vil høre med ører, der virkelig hører; og du vil tale med ord, der er fulde af kærlighed og forståelse.

Livet vil være godt for dig, fordi du ikke tager noget for givet, men værdsætter alt og kan se Min hånd i alle ting.

 

 
    Eileen Caddy    
 
When I tell you that My glorious plan will unfold step by step, you may visualise it all happening slowly.

My beloved, nothing will happen slowly now.

Everything is being speeded up.

Nevertheless, it will be an unfoldment because all will come about in perfect timing.

Let it come and do not try to stop anything taking place because you are afraid of the speed with which it is coming.

My timing is perfect.

Why not accept it: Let there be no resistance in you, but find perfect freedom and joy as the plan unfolds.

It is a truly wonderful plan, and you are part of it.

You have your own part to play in it; that is why it is important to find out what your part is, and for you to do it now.

Do not drift through another day without finding out.

When you take time to be still, in the silence you will know what is your specific part.
Today's Word read out
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Bed universet om hjælp.
 
   
Det hjælper ikke altid at analysere og tænke over problemer med din rationelle forstand. Somme tider er det langt mere virkningsfuldt at ty til dit indre selv, at bede universet om hjælp.

Sid blot stille. Tag nogle få dybe ind- og udåndinger og ret bevidstheden mod det indre. Bed enten i det stille eller højt dit vise indre selv om vejledning eller hjælp med at forstå budskabet.

Efterhånden som du får en fornemmelse af, hvad der føles rigtigt, handler du ud fra denne følelse
  
Mit indre selv
giver mig vejledning
og anvisninger.
  
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
 
Den åndelige aspirant skal altid længes efter ædelt selskab.

I dette selskab, er der ingen chance for at væksten af grådighed eller for at benytte viljestyrke til at opnå noget.

Uanset om let tilgængelige eller ej, søge og blive optaget i det ædle selskab.

Søg og realiser permanent tilfredshed og opfyldelse.

Du må ikke distrahere dig selv ved at forfølge midlertidig tilfredshed.

Det er ingen nytte for en ægte aspirant at omgås mennesker, der tilbringer deres tid i verdslige anliggender.

Hvis du ikke sikrer gode venner som nævnt, vil du være ensom, du ikke mister noget derved.

Tænk aldrig på at blive en del de ugudeliges selskab.

Må ikke underholde ønsket om at være på det sted, hvor de er til stede.

Bliv ikke viklet ind i deres intriger.

Hvis du dyrker gode kvaliteter og søge godt selskab, så vil både gentagelse af det Guddommelige navn og meditation bliver nemt for dig og vil give hurtige resultater.
   
   
The spiritual aspirant must always yearn for Satsang (noble company).

In that company, there is no chance for the growth of greed or for Icchasakthi (will power) to attain anything.

Whether easily available or not, seek and join only noble company.

Seek and realize permanent satisfaction and contentment.

Do not distract yourself by pursuing temporary satisfaction.

It is profitless for a true aspirant to associate with people who spend their time in worldly affairs.

If you don’t secure good friends as mentioned, be solitary; you do not lose anything thereby.

Never even think of joining the company of the wicked.

Do not entertain the desire to be in the place where they are present.

Do not get entangled in their wiles.

If you cultivate good qualities and seek good company, then both repetition of the Divine Name and meditation will become easy for you and will yield quick results.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Det nævnes, at "Succes avler succes."

Men hvordan skal succes opnås, og hvad er den succes, du bør sigte mod?

Bhagavad Geeta erklærer: Den udholdende søgende sikrer visdom.

Det betyder, at uden vedholdenhed og alvor kan ingen succes opnås.

Mennesket er ikke i stand til at gøre væsentlige fremskridt i retning af det Guddommelige på grund af manglende anstrengende stræben i den spirituelle sfære.

Uden åndelig praksis har det at læse religiøse bøger og lytte til åndelige diskurser ingen værdi.

Undersøgelse af skrifterne og recitere Guds navne kan være gode handlinger i sig selv.

Men, hvis der ikke er kærlighed, som er grundlaget for al åndelig disciplin, er det ikke til nogen nytte.
   
   
It is mentioned that "Success begets success.

"But how is success to be achieved and what is the success you should aim at?

The Bhagavad Geeta declares: "Shraddhavan Labhathe Jnanam" (The persevering seeker secures wisdom).

This means that without perseverance and earnestness no success can be achieved.

Man is not able to make significant progress towards the Divine because of absence of strenuous striving in the spiritual sphere.

Without spiritual practice, reading religious books and listening to spiritual discourses have no value.

Study of scriptures and reciting God's names may be good acts in themselves.

But, if there is no love, which is the basis of all spiritual discipline, they are of no use.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Kroppen består af fem elementer og er forpligtet til at forsvinde en dag eller den anden.

Men i en sådan forbigående krop eksisterer den evige guddommelighed

Denne altgennemtrængende guddommelighed er kendt som bevidsthed, hvis begrænsede form eksisterer i kroppen som samvittighed.

Bevidsthed og samvittighed er det samme med hensyn til kvalitet, kun mængden adskiller sig.

Du kan samle vand fra havet i en kop, en pot og en stor tank.

Vandet i disse tre adskiller sig kun i mængde, saltholdigheden er den samme i dem alle.

Kroppen kan sammenlignes med en gryde.

Den overordnede bevidsthed eksisterer i den som samvittighed.
   
   
The body is made up of five elements and is bound to perish one day or the other.

But in such a transient body there exists the eternal divinity in the form of the Atma (Self).

The all-pervasive divinity is known as consciousness, the limited form of which exists in the body as conscience.

Consciousness and conscience are the same in terms of quality, only the quantity differs.

You may collect water from the ocean in a cup, pot and a big tank.

The water in these three differs only in quantity, the salinity is the same in all of them.

The body may be compared to a pot.

The all-pervasive consciousness exists in it as conscience.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Der er 2 former for kærlighed.

Den ene binder dig til Gud. Den anden binder dig til Verden.

Sindet er ansvarlig for dem begges tilstand.

Sindet kan sammenlignes med en lås.

Hvis du drejer nøglen til højre, åbnes låsen.

Hvis du drejer nøglen til venstre, bliver den låst.

Hjertet er nøglen til sindets lås.

Hvis du drejer nøglen mod verden, har du tilknytning ogslaveri, når du drejer den imod Gud opnår du frigørelse.

Derfor er det blevet erklæret, at sindet er årsagen til menneskeligt slaveri eller befrielse.

Når det er fyldt med visdom, gør det mennesket til en helgen.

Når det er forbundet med uvidenhed, bliver det til en dødsagent.

   
   
There are two forms of Love.

One binds you to God. The other binds you to the world.

The mind is responsible for either of these states.

The mind can be compared to a lock.

If you turn the key to the right, the lock opens.

If you turn the key to the left, it gets locked.

The heart is the key to the lock of the mind.

If you turn the key towards the world, you have attachment and bondage; when you turn it towards God, you achieve liberation.

That is why; it has been declared that the mind is the cause of human bondage or liberation.

When it is filled with wisdom, it makes a man a saint.

When it is associated with ignorance, it turns into an agent of death.
   
Top
Top
   
     2007     
 
De kærlighedsbånd der eksisterede mellem guru'en og disciplene i fortiden findes ikke i dag mellem læreren og eleverne.

Guru'en så det som sin pligt at lære disciplene dét der var til det bedste for dem og disciplene var ivrige efter at udføre tjeneste for læreren og adlyde hans eller hendes opfordringer til punkt og prikke.

På den tid var der kun få elever og de modtog intensiv læring.

I dag er der mange elever men kvaliteten af undervisningen er udvandet.

Der er behov for langtrækkende reformer i dagens uddannelsessystem.

Nationens fremgang og velfærd er afhængigt af den undervisning der gives til nutidens børn.
   
   
The bonds of love that existed between the Gurus and the disciples in the past do not exist today between teachers and students.

The Guru considered it his duty to teach the disciple what was most beneficial for the latter, and the disciples were eager to render service to the Guru and carry out his commands implicitly.

In those days, the students were few and they received intensive instruction.

Today the students are many, but the quality of education is diluted.

Far reaching reforms are needed in the educational system today.

The future progress and welfare of the nation depends upon the education that is imparted to children today.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Hvorfor klager mennesket sig når det ankommer til verden, klynker sin vej gennem livet og sukker højlydt i det hinsidige og jamrer over at dets kortvarige ophold her var spild af tid?

Mennesket gør dette fordi han ikke er klar over sin pragt, sin ypperlige skæbne!

Han er det Guddommelige hældt i en menneskelig form.

Det er kun menneskets privilegium at være i stand til at blive bevidst om denne værdifulde viden!

Dette er Upanisadernes budskab til mennesket, gentaget i skrifterne og i de utallige helgeners erklæringer.

Alligevel så vender mennesket det døve øre til, måske på grund af at hans egen ulykke er skabt af dets egne handlinger i tidligere inkarnationer.

Hvilken uudtømmelig kilde til lyksalighed ligger der ikke i jer!

I skal blot udvikle et sind der vil svare på det kald, der vil genkende Sandheden.
   
   
Why does man wail when he arrives into the world, whimper throughout his life and groan out, into the beyond, lamenting that his sojourn here was a waste of years?

Man does so, because he is unaware of his glory, of his high destiny!

He is the Divine poured into the human mould.

It is the privilege of man alone, to be able to become aware of this precious truth!

This is the message of the Upanishads to man, echoed in scriptures, and in the declarations of countless saints.

Yet, man turns a deaf ear to it, perhaps, due to his own misfortune created by his own misdeeds in past lives.

What an inexhaustible source of bliss lies within you!

You only have to develop the mind that will respond to the call, that will recognise the Truth.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Til alle tider og alle steder har filosoffer søgt at opdage sandheden om Gud, den objektive verden og mennesket.

Maya er viljen, der er årsag til alle tre.

Det er et klart, fejlfrit spejl.

Når Sathwa - kvalitet (renhed og godhed) reflekteres i det spejl, så er Gud resultatet.

Når Rajo - kvalitet (lidenskab og rastløshed) reflekteres, så er Jeeva eller det individualiserede Selv resultatet.

Det er altid ivrigt efter at vokse, at rage til sig, at overleve og at være tryg.

Når Thamo - kvalitet (træghed og inaktivitet) reflekteres, så er materie eller den objektive verden resultatet.

Alle tre er grundlæggende Guddommelige, men synes at være forskellige på grund af samspillet med kvaliteterne.
   
   
The philosophers of all lands and all times have sought to discover the truth about God, the objective world and man.

Maya is the Will that causes all the three. It is a clear, flawless mirror.

When Sathwa-guna (purity and goodness) is reflected in that mirror, God results.

When Rajo-guna (passion and restlessness) is reflected, the jeeva or the individualized Self results.

It is ever anxious to grow, to grab, to survive and to be secure.

When Thamo-guna (inertness and inactivity) is reflected, matter or the objective world is the result.

All the three are basically Divine, but appear diifferent because of the interplay of the Gunas.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Den glæde og fornøjelse optjent af aktiviteter er kun midlertidige.

Ikke desto mindre bør man ikke afstå fra handling.

Hvordan skal man så handle?

Man bør praktisere ikke - tilknytning og utrættelighed over for resultaterne af sine handlinger.

Det vil sige, bør man behandle alle handlinger som ofre, der udføres til ære for Gud og ikke for vindings skyld, for at tjene varige fortjenester og ikke for midlertidige ydelser.

Action gjort i denne ånd vil ikke forårsage enten grådighed eller sorg.

Det vil kun forårsage en følelse af opfyldelse af ens pligt.
   
   
The joy and pleasure earned by activities are only temporary.

Nevertheless, one should not desist from karma (action).

How, then, is one to act?

One should practice detachment and desirelessness towards the results of one's actions.

That is to say, one should treat all actions as yagnas (sacrifices) performed for the glory of God and not for selfish ends; for earning lasting merits and not for temporary benefits.

Action done in this spirit will not cause either greed or grief.

It will cause only a sense of fulfilment of one's duty.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Dine øjne burde ikke søge det, der er dårligt at se på.

Dine ører burde ikke høre onde beretninger.

Dine hænder burde afholde sig fra at øve onde gerninger.

Dit sind burde ikke søge onde tanker.

Vær ren, vær opfyldt af kærlighed.

Hjælp de fortvivlede.

Tjen dem, der behøver din hjælp
   
   
Your eyes should not seek evil sights.

Your ear should not utter evil words.

Your hands should refrain from doing evil deeds.

Your mind should not seek evil thoughts.

Be pure, full of love.

Help those in distress.

Serve those who need your help.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk