Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 1. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Livet er hvad du gør det til.
      
     

Så hvorfor ikke gøre det til en spændende opdagelsesrejse ind i den nye Gyldne tidsalder - istedet for at brokke dig over det gamle og forlængst forældede :)

Uanset hvor hård det fra din fortid kan være - kan du altid begynde på en frisk igen.

 
 
      
Life is what you make it.
      
 
 

So why not make it an exciting journey of discovery into the new Golden Age - instead of complaining about the old and long-outdated :)

No matter how hard it may be from your past - you can always start fresh again.

 
 
                                 
 
 
Vi har til alle tider været her og vil altid være der for dig.

Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
     
 
 
Du kan stige til store højder med et hjerte, der er fyldt med lovprisning og taksigelse.

Men ligesom den lille lærke må du sætte af fra jorden, du må gøre dig denne ekstra umage.

Det behøver ikke at være anstrengende; det kan være noget, du gør, glad og let om hjertet.

Hvorfor blive ved med at være fast forankret, når du kan ændre dit liv fuldstændig blot ved at handle?

Du skal sigte højt, jo højere desto bedre.

Forvent, at de mest vidunderlige ting vil ske, ikke i fremtiden, men lige nu.

Skrid fremad med faste, sikre skridt, fordi du ved med en sikker, dyb indre vished, at du vil nå hvert mål, du sætter for dig selv.

Hvorfor ikke begynde at handle positivt allerede i dag?

Hvorfor ikke begynde at få hjulene i gang?

Når du først har gjort din del, vil du få al den hjælp, du har brug for, men også først da.

Hav tillid til, at du kan gøre alle ting, fordi du henter din kraft og styrke fra Mig.

Du kan gøre alle ting, når din tro og tillid ligger hos Mig
 
    Eileen Caddy    
 
You can soar to great heights with a heart filled with praise and thanksgiving.

But like the tiny lark, you have to take off from the ground, you have to make that special effort.

It need not be a strain; it can be a joyous, lighthearted effort.

Why remain anchored, when action on your part can change your life completely?

Set your sights high, the higher the better.

Expect the most wonderful happenings, not in the future but right now.

Stride forward with a firm, steady step, knowing with a deep, certain inner knowing that you will reach every goal you set yourself.

Why not take some positive action today?

Why not start the wheels turning?

Once you have done your part, you will receive all the help you require, but not until then.

Have confidence in your ability to do all things because you are drawing your substance from Me.

You can do all things when your faith and trust are in Me.
   
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
En stærk skaberkraft.
 
     
I vores samfund er vi begyndt at erkende den gamle mandschauvinistiske indre mands destruktive magt og den gamle opofrende indre kvindes afmagt.

Mens vi er begyndt at godkende vigtigheden af vores nye »intuitive« indre kvinde, er vi blevet tilbøjelige til at rubricere vores mandlige energi som »dårlig«.

Derfor står vi i fare for at fornægte en stærk og nødvendig skaberkraft, som brænder i det indre hos enhver af os.

Vi må nu nødvendigvis bekræfte og genvinde denne energi og lade den strømme frit og storslået igennem vores liv.
     
 
 
 
Min mandlige
energis kraft strømmer
igennem mig.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 

Hver elektrisk pære har en særskilt effekt og watt og har en begrænset holdbarheds periode.

Avatars er det ligesom disse elektriske pærer.

Over en periode har Gud inkarneret sig som flere avatarer.

Du skal være tilknyttet, ikke til den fysiske form af et bestemt Avatar, men til den guddommelighed som er den Højeste Parabrahma over form og attributter, og som har manifesteret sig mange gange i mange tidsaldre aldre.

Selvom du blev født som en baby, vokser du op som et barn, et ungt menneske og bliver en ældre person, du er den samme person i alle de forskellige faser.

Du skal derfor hele tiden mediterer på det Guddommelige, som er sandt og evigt.

   
   
Each electric bulb has a separate wattage, and the wattage remains for a limited period of a time.

Avatars are like these electric bulbs.

Over a period, God has incarnated as several Avatars.

You must be attached, NOT to the physical form of a particular Avatar, but to DIVINITY as the Supreme God beyond form and attributes, which has manifested many times in many ages.

Though you were born as a baby, you grow up as a child, youth, and become an elderly person; you are the same individual in all the different stages.

You must, therefore, constantly meditate upon the Divine, which is true and eternal.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Du må ikke glemme den kendsgerning, at Gud er i mærkbar form i alle væsener.

Service, der ydes til enhver, det er service der tilbydes til Gud.

Det må være den vigtigste mål for alle uddannede.

Mennesket er Gud.

Hver enkelt handling af dine er nødt til at blive ophøjet som en handling af service til Gud.

Du må ikke kun tjene dem, der hjælper dig, men også dem, der skader dig.

Denne holdning gør tjeneste dobbelt hellige.

At tjene dem, der gør tjeneste for os. er kun en naturlig reaktion.

At tjene dem, der skader os, er en større dyd.

For, sidstnævnte fremgangsmåde indebærer en dybere forståelse af din bedste interesse og en vågen fornemmelse af tid, sted og omstændighed.

Uddannelse skal understøtte og dyrke disse kvaliteter.
     
     
You must not forget the fact that God is in perceptible form in all beings.

Service rendered to any being is service offered to God.

This has to be the chief goal of all educated.

Man is God.

Every single act of yours has to be elevated as an act of service to God.

You must not only serve those who help you but also those who harm you.

This attitude makes the service doubly holy.

Serving those who do service to us is but a natural reaction.

Serving those who harm us is the greater virtue.

For, this latter course of action involves deeper understanding of your best interest and an alert sense of time, place and circumstance.

Education must confer and cultivate these qualities.
     
Top
Top
     
     2009     

Der findes ikke nogen væsen uden et spor af kærlighed.

Kærlighed leder til Lyksagelighed, renhed og beståenhed.

Mange søger denne lyksagelighed gennem deres relationer med andre individualiteter, andre prøver at opnå berømmelse, magt eller blive rige og få andre forsøger at give afkald på materielle positioner og begær fra verdslige fornøjelser.

Distancetagen alene kan give Lyksagelighed.

Upanishaderne proklamerer at offer alene kan sikre lyksagelighed og udødelighed.

Den enkelte må opgive alle bånd og al hengivenhed og når hjertet er frigjort, installere Gud i al Hans glans.

Dette er kun for at tjene den vedvarende, uformindskede lyksagelighed.
 
 
There is no being without a trace of love.

Love leads to Supreme bliss, pure and lasting.

Many seek this Supreme bliss through their relationships with other individuals, others try to attain it by amassing fame, power and riches and a few others attempt to gain it by renunciation of material possessions and desire for worldly pleasures.

Detachment alone can confer Ananda.

The Upanishads proclaim that sacrifice alone can grant Bliss of Immortality.

One must give up all attachment and affection and, in the heart thus liberated, install God in all His glory.

This is the only means to earn everlasting, undiminished Ananda.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Retfærd er grundlaget for menneskehedens velfærd, det er den evige sandhed.

Når retfærden glans ikke oplyser menneskelige forhold, så vil menneskeheden blive indhyllet i sorgens mørke.

Mennesket bør vie sig til retfærd så det kan leve i fred og så også verden kan nyde fred.

Det kan ikke opnå varig fred eller vinde Gud's nåde på andre måder end ved at leve et liv med retfærd.
 
 
Rrighteousness is the foundation for the welfare of humanity, it is the eternal truth.

When the effulgence of Right act fails to illumine human relationships, mankind will become enveloped in the darknessof sorrow.

Man must dedicate himself to Right act so that he may live in peace and the world may also enjoy peace.

He cannot acquire lasting peace nor can he win the grace of God through any means other than by leading a Right life.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Drømme er ikke virkelige; de er illusioner.

Og alligevel forekommer drømme at være virkelige og ægte så længe vi drømmer.

Vi oplever ekstrem frygt, smerte, begejstring i disse drømme og når vi vågner så opløses drømmen.

Det er selve drømmen der leder os til det vågne stade.

På samme måde er det i denne vågne drøm - en verden af illusioner hvor hver eneste oplevelse synes sand og ægte at Veda'ernes lære vækker mennesket til en Højere Bevidsthed.
 
 
Dreams are unreal; they are illusory.

Yet, for as long as we are dreaming, the experience appears to be real and valid.

Often in these dreams, we experience such extreme fear, pain or excitement, we awaken and the dream dissolves away.

Thus, the dream itself led to the awakening.

So too, in this waking dream - the illusory world, where every experience is deemed true and valid, the teachings of the Vedas awaken man into Higher Awareness.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Fokusér sindet på ét mål og tillad det ikke at vakle.

I må holde fast på dette indtil målet er nået.

Der er kun én Guddommelighed.

Hold fast ved den form af Gud der er jeres valg og vær vedholdende.

Hvis I ofte bliver ved med at omplante en spire fra det ene sted til det andet, hvordan kan det så vokse og blive til et sundt træ?

I må plante det ét sted og vande det jævnligt indtil det udvikler sig til et stærkt træ.

Dette er sand hengivenhed.

Hvis I bliver ved med at udskifte jeres spirituelle vejledere jævnligt, så bliver jeres hengivenhed af den utro slags.

Gå ikke i en sådan retning.

Vælg hvilken som helst, og hav tillid til at Gud er i alle.
 
 
Focus your mind on one goal and do not allow it to waver.

You have to hold on to it till the very end. There is only one Divinity.

Stick to any one form of God of your choice and hold firm to it.

If you keep transplanting a sapling from one place to another frequently, how can it grow into a healthy tree?

You have to plant it in one place and water it regularly until it grows into a strong tree.

This is true devotion.

If you keep changing your spiritual guides frequently, your devotion gets adulterated.

Do not resort to such a course.

Choose any one, and trust that God is in all.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Ingen kan beskrive den Guddommelige kærligheds natur.

Det ligger udenfor rækkevidde for selv den mest poetiske digter.

Når man befinder sig i vand op til halsen, så kan man stadigt sige nogle få ord.

Men den der er fuldstændigt nedsænket i den Guddommelige Kærligheds hav, vil være ude af stand til at fortælle om sin oplevelse.

De der taler om Gud i verden gør det fra en overfladisk oplevelse, men de der er fuldkommen gennemstrømmet af Guds kærlighed kan ikke finde ord der kan beskrive deres lyksalighed.

Det er derfor Veda’erne erklærer at det Guddommelige er udenfor rækkevidde af sindet og talent.
 
 
No one can describe the nature of Divine love.

It is beyond the reach of even the best of poets.

When one is still neck-deep in the water, one may be able to say a few words.

The one who is completely immersed in the waters of Divine Love will be unable to speak anything about his experience.

Those who speak about God in the world do so only from a superficial experience, but those who are wholly saturated with God's love will find no words to describe their bliss.

That is why the Vedas declare that the Divine is beyond the reach of the mind and speech.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Gud er ud over alle forestillinger om godt og dårligt, rigtigt og forkert.

Disse er kun jordiske foranstaltninger, hvorved de midlertidige objekter vejes og bedømmes.

Han har ingen Form, ingen dualiteter, ingen indstillinger, ingen fordomme og ingen orientering.

Hvis du vil sige, at Han er visdom og Lyksagelighed er det heller ikke korrekt.

For han ikke har nogen form eller egenskaber.

Han er sandhed, visdom og lyksagelighed.

Det er erfaringen fra dem, der har smagt lyksageligheden.
 
 
God is beyond all notions of good and bad, right and wrong.

These are only earthly measures by which the temporary objects are weighed and judged.

He has no Form, no dualities, no preferences, no prejudices and no predilections.

To say that He is embodiment of Truth, Wisdom and Bliss is also not correct.

For He has no Form or characteristics.

He is Truth, Wisdom and Bliss.

That is the experience of those who have tasted Ananda.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Søg selskab med de gode og i aspiranter.

Mennesket skal omhyggeligt vælge korrekt selskab.

Men selv når han er tvunget til at arbejde i en gruppe af onde mennesker for at tjene til sit levebrød, kan han stadig undgå at påvirkes, ligesom tungen undgår at blive skåret mellem tænderne.
 
 
Seek the company of the good and the aspirants.

Man must carefully select proper company.

But even when he is forced to work in a group of evil people to earn his living, he can still avoid being affected, just as the tongue avoids getting gnashed between the teeth.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk