Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 2. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Liv er Lys.
      
     

Hvad du giver din opmærksomhed på det ydre livsplan - vil blive tildelt lys.

Når du samtidig har din indre opmærksomhed linket til Lysets Kilde.

Og kan være budbringer og formidler af Guds energi og lys - sammen med lysets Eengle, Deva´er, og Lysets Mestre og Mestreinder.

 
 
      
Life is Light.
      
 
 

What you bring to your attention on the outer plane of life - will be assigned light.

When you also have your inner attention linked to the Source of Light.

And can be a messenger and communicator of God's energy and light - along with the Angels of Light, Devas, and the Masters and Masteresses of Light.

 
 
                                 
 
   
Vejen er i kærlighed altid åben - uanset form
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
  
  
  
Click Flag
  
 
 
Når det er dit ønske at skabe fred og harmoni i verden, må du begynde med at finde fred og harmoni i dit eget hjerte.

Det er spild af tid at tale om fred.

Du må søge og finde denne fredens tilstand, som intet eller ingen kan forstyrre, og blive i den.

I denne bevidsthedstilstand vil du kunne være til megen gavn og hjælpe med til at skabe fred og harmoni i manges liv.

Vær bevidst opmærksom på fred og harmoni i dit eget liv først, og ligesom når en sten kastes midt ud i en dam, vil ringene brede sig længere og længere ud og påvirke og forandre manges liv.

'Som du sår, således skal du høste.'

Når du sår mislyde og disharmoni, høster du mislyde og disharmoni; når du derimod sår fred og harmoni, vil det blive en stor høst af fred og harmoni, ikke blot for dig selv, men for alle dem, du kommer i kontakt med.
 
    Eileen Caddy    
 
When your desire is to bring peace and harmony into the world, then you will have to start by finding peace and harmony within your own heart.

It is a waste of time talking about peace.

You have to seek and find that consciousness of peace which nothing and no one can disturb, and remain in it.

In that state of consciousness you will be able to be effective and help to bring peace and harmony into the lives of the many.

Be consciously aware of peace and harmony in your own life first and, like a stone thrown into the middle of a pond, the ripples will spread out and out, touching and changing the lives of many.

"As you sow, so shall you reap."

When you sow discord and disharmony, you reap discord and disharmony, whereas when you sow peace and harmony, the harvest of peace and harmony shall be great, not just for you, but for all those souls with whom you come into contact.
  
Today's Word read out
    
  
   
Click Flag
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
Tag imod den nye indre mand.
 
     
For at kunne tage imod og udtrykke styrken hos vores nye indre mand må vi lade vores spontane, aktive, aggressive mandlige energi få frit løb i forvisning om, at vores indre kvindelige magt styrer forløbet og vejleder os med sin visdom.

Dette kræver en dyb tillid til, at vores indre kvinde ved, hvad hun gør, og ikke lader noget destruktivt eller skadeligt ske.
 
 
 
Jeg
stoler på og udtrykker
min nye indre mand.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
At udfærdige sandheden er let.

Men at forfalde i løgn er en svær proces.

Man må tage en masse problemer med at dække en løgn med flere løgne.

Det er derfor, det er blevet sagt: Tal sandheden, tal hvad der er glædeligt.

Sig ikke en sandhed, som er ubehageligt.

Gud er sandhedens udformning.

Sandheden er fundamentet for universet.

Denne sandhed overskrider sindet og talen og er uden for tid og rum.

Du skal leve op til denne sandhed.

Du skal indse, at den Guddommelige er til stede i alt.

Kun når du kan genkende den Guddommelige allestedsnærværelse vil du opleve det Guddommelige.
 
 
Uttering the truth is easy.

But indulging in falsehood is a tortuous process.

One has to take a lot of trouble to cover up one lie with more lies.

That is why it has been said: Speak the truth, speak what is pleasing.

Do not utter truth that is unpleasant.

God is the embodiment of truth.

Truth is the foundation of the universe.

This truth transcends the mind and speech and is beyond the categories of time and space.

You must live up to this truth.

You must realise that the Divine is present in everything.

Only when you can recognise the omnipresence of the Divine will you be able to experience the Divine.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Selv i de mindste handlinger var Herren Sri Krishna mættet med den højeste sødme.

Krishna var alles kæreste slægtning og hurtigste kammerat.

Krishnas guddommelige lege var søde og meningsfuldt.

Alle aktiviteter Krishna deltog i var til Verdens velbefindende.

Hans fremkost var for at hæve verden fra ondskab og uretfærdighed.

Det var også for at opfylde behovene hos dem, der var helliget til ham for etablering af retfærdighed og genoplivning af Vedaerne.

Selv om det var folk som var fanget i uvidenshedens spiraler, af uvidenhed opfattende tilhængere som selvcentrerede og endda motiveret af vildfarelser og vrangforestillinger, elskede han hver af dem med ægte hengivenhed, så på hver enkelt af disse som væsentlige og vedligeholdende eksempler på Hans Guddommelige Nåde.

Herren viser nåde for hver og på en sådan måde, der passer til den tid, denen, personen, og deres ønsker.
 
 
Even the smallest acts of Lord Sri Krishna were saturated with supreme sweetness.

Krishna was everyone's dearest kinsman and fastest comrade.

Divine Sport of Krishna were sweet and meaningful. All activities of Krishna were for the wellbeing of the world.

His advent was for the uplift of the world from wickedness and unrighteousness.

It was also for fulfilling the needs of those who were devoted to Him, for the establishment of righteousness and the revival of the Vedas.

Though people caught in the coils of ignorance perceived the Leelas as self-centred and even motivated by delusion, genuine devotees cherished each one of these as significant and sustaining examples of His Divine Grace.

The Lord showers grace on each and every one in such a way that suits the time, the person and their aspirations.
     
Top
Top
     
     2009     

Guds nåde kan ikke vindes gennem gymnastik med fornuften, yogaens forstyrrelser eller asceticismens benægtelser.

Kærlighed alene kan vinde det, kærlighed, der ikke kræver nogen krav, kærlighed der ikke kender til forhandlinger, kærlighed som Gengæld; kærlighed, der ikke kender til forhandlinger,lykke kærlighed som er All-elskende og kærlighed der er ubevidst.

Kærlighed alene kan overvinde forhindringer, uanset hvor mange og mægtige de end tilsyneladende er.

Der er ingen styrke mere effektiv end renhed, ingen lyke mere tilfredsstillende end kærlighed, ingen glæde større end genoprette end hengivenhed til Gud, og ingen triumfer mere prisværdigt end overgivelse.
 
 
The grace of God cannot be won through the gymnastics of reason, the contortions of yoga, or the denials of asceticism.

Love alone can win it; love that needs no requital; love that knows no bargaining; love that is paid gladly to the All-Loving; and love that is unwavering.

Love alone can overcome obstacles however many and mighty.

There is no strength more effective than purity; no bliss more satisfying than Love; no joy more restoring than Bhakti (devotion to God) and no triumph more praiseworthy than surrender.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Den person, der er fri for alle ønsker, som ikke engang har den mindste tilbøjelighed til at besidde eller nyde den sanselige verden, som ikke har noget spor af egoisme, og som altid er nedsænket i Guds bevidsthed, er altid uberørt af tyngden fra ns sorg.

Han er fast etableret i højeste glæde og fred.

 
 
The person who is free from all desires, who has not even the slightest inclination to possess or enjoy the sensory world, who has no trace of egoism and who is ever immersed in the bliss of God consciousness, is always untouched by any tinge of sorrow.

He is firmly established in supreme joy and peace.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Gud har fire kvaliteter og det er kun når du dyrker dem at du kan forstå Ham.

De er: kærlighed, skønhed, sødme, blidhed og pragt.

Ved dyrkelse af kærlighed alene, vil de andre kvaliteter fremkomme af sig selv.

Når du er indhyllet i kærlighed til Gud, iboende i alle skabelser, erkender du skønhed alle steder og du erfarer den ypperste sødme/liflighed, dit sind taber sin adskilte identitet og sammensmelter med det Universelle sind i all dets pragt.
 
 
God has four qualities and it is only when you cultivate them that can you understand Him.

They are: love, beauty, sweetness and splendour.

Cultivation of Love is enough to add unto you the other three.

When you are immersed in the Love for the Divine immanent in all of creation, you perceive beauty everywhere and you experience the acme of sweetness, your mind loses its separate identity and merges in the Universal Mind in all its splendour.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Tilbed Gud i hvilken som helst form eller med hvilket som helst navn.

Faktisk har Gud tusindvis af navne og myriader af former.

Den ene Herre har mange navne.

Mens du dyrker Herren med tusind navne, skal du være helt klar over, at det er til den samme Guddommelighed, du adresserer. Rama, Krishna, Allah, Jesus osv.,

Rama, Krishna, Allah, Jesus osv., er alle navne der betegner den samme Guddommelighed.

Enhed alene er virkelighed. Sandheden er én, men de kloge henviser til den med mange navne.

Hold denne tro fast dit hjerte og gør dit liv værd at lev og forbliv altid i lykke.
 
 
Worship God in any form or with any name.

In fact, God has thousands of names and a myriad forms.

Ek Prabhu Ke Anek Naam (the one Lord has many names).

While worshipping the Lord with a thousand names, you should be fully aware that it is the same Divinity you are addressing. Rama, Krishna, Allah, Jesus, etc., all are names denoting the same Divinity.

Unity alone is the reality.

Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanthi (Truth is one, but the wise ones refer to it by many names).

Hold this faith firmly in your heart and make your life worthwhile and remain ever in bliss.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Nogle mennesker underholder nogle nybegynderede ideer om åndelig forening, åndelig visdom og afkald.

Hvad er sand åndelig forening? Åndelig forening er kontrol af det omskiftende sind. Det er kontrol af sanserne.

Man bør behandle både ros og kritik, glæde og smerte på samme måde. Denne form for selvbeherskelse er åndelig forening.

Hvad er visdom? Visionen af den Ene er den højeste viden.

At erkende følelsen at den samme Gud dvæler i alle væsener er Visdom.

Den sande afkald ligger i forvandlingen af ens kvaliteter og ikke i det at skifte klædning.

Sindet skal ændres, ikke beklædningen.

En ægte forsager er én der har opnået mesterskab over alle sine sanser og har opgivet alle sine ønsker.

Det menneske er en forsager, der søger Herrens fødder, der opgiver alle tilknytninger til kroppen, som er underlagt sygdom og forfald.

Han skal behandle liv og død, glæde og smerte ens.
 
 
Some people entertain some newfangled ideas about spiritual union, spiritual wisdom and renunciation.

What is true Yoga? Yoga is control of the vagaries of the mind. It is control of the senses.

One should treat alike both praise and censure, pleasure and pain.

This kind of self-restraint is åndelig forening.

What is Wisdom?

The Vision of the One without a second is the supreme knowledge.

To recognise the feeling that the same God dwells in all beings is Wisdom.

True renunciant is in the transformation of one's qualities and not in the change of garb.

The mind must change, not the apparel.

A true renunciant is one who has attained mastery over all his senses and has given up all desires.

He is a renuncianti who seeks the feet of the Lord, giving up all attachments to the body, which is subject to disease and decay.

He must treat life and death, pleasure and pain alike.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Mennesket kan være tilfreds med meget mindre end han synes at mene er afgørende.

Når nogle ting er med dig i lidt tid, føler du det er uundværligt, og du ikke ved, hvordan at leve uden det.

Ligesom silkeorm væver du en kokon for dig selv, ud af hvad du kan lide.

Lad ikke dyre vaner vokse, dyrt såvel set som kostbare penges side af eller fra det åndelige synspunkt.

Se på hvad du kan lide og ikke lide med et årvågen øje og kassere noget, der truer med at belaste din sti.
 
 
Man can be happy with much less than he seems to think essential.

When some article is with you for some little time, you feel it is indispensable and you do not know how to live without it.

Like the silkworm, you weave a cocoon for yourself, out of your fancy.

Do not allow costly habits to grow, costly from the monetary as well as the spiritual point of view.

Watch your likes and dislikes with a vigilant ye and discard anything that threatens to encumber your path.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Overvej den gode indflydelse, som en god forening kan udøve.

En stor klods sten ligger forsømt ved vejsiden, kan modtage tilbedelse fra tusindvis i tilbedelse, når den er skulptureret til et idol og instaleret i et tempel.

Dog onde selskaber fornedrer og nedgør mennesket.

Tage eksemplet med ild, som er holdt hellig og religiøst bliver vedligeholdt i hvert hjem.

Men når ilden kommer ind i en smeds tang, skal det lide under hammerslag.

Tilknytningen til jernet forårsager denne ulykke for den højt ærede ild.
 
 
Consider the good influence that good association can exert.

A big boulder lying neglected by the side of the road can receive adoration of thousands when it is sculpted into an idol and installed in a temple.

However, evil company demeans and debases man.

Take the example of fire, which is held sacred and religiously fed in every orthodox home.

But, when the fire enters the rod of a blacksmith, it has to suffer hammer blows.

Attachment to the iron brings about this calamity for the highly venerated fire.
     
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk