Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 3. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
En vellykket vej.
      
     

Befinder du dig på - når du følger din intuitions sagte vejledende stemme og mærker at harmonien, balancen forøges i dit daglige liv.

 
 
      
A successful path.
      
 
 

Are you on - when you follow the soft guiding voice of your intuition and notice that the harmony, the balance increases in your daily life.

 
 
                                 
 
 
Lyt til din intuitions sagte stemme.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
  
Click Flag
 
 
 
Giv, og bliv ved med at give.

Prøv aldrig på at samle til huse.

Lad alt blive ved med at strømme frit.

Hvadenten det er talent, kærlighed, penge eller ejendele, så lad det strømme, hold det i bevægelse.

Når du gør det, vil du opdage, at det vil øges tusindfoldigt.

Livskraften i din krop kan ikke oplagres; den må bevæge sig hele tiden, blive ved med at cirkulere; for kun på den måde kan en nyere, friskere og endnu større livskraft komme til, så du kan blive et levende menneske.

Således er det med alt: hold det i bevægelse, og stands aldrig strømmen.

Se, hvordan livet folder sig ud for dig i sand fuldkommenhed.

Du vil opdage, at hvert eneste af dine behov bliver dækket på det helt rigtige tidspunkt.

Forvent, at det vil ske, og lad aldrig tvivlen trænge ind i din bevidsthed.

Vær positiv over for alt, ligegyldigt hvordan de ydre forhold tilsyneladende måtte være, og mærk, hvordan disse gerrige tanker forsvinder, efterhånden som tingene kommer strømmende til dig i stadigt større mål.

Hav absolut tillid til, at alt er såre godt, og at alt udvirker sig på bedste måde, fordi alt ligger i Mine hænder.
 
    Eileen Caddy    
 
Give and go on giving.

Never try to hoard anything.

Keep everything flowing freely.

Whether it is talent, love, money or possessions, keep it flowing, keep it moving.

When you do, you will find it will increase a thousand old.

The life force in your body cannot be hoarded; it has to keep moving, keep circulating, for only in this way can newer, fresher and even greater life force enter, and you can become a vital being.

So it is with everything; keep it moving, and never hold up the flow.

Watch life unfold for you in true perfection.

See your every need met at exactly the right time.

Expect it to come about, and never allow any doubts into your consciousness.

Be positive about everything, no matter what the outer conditions may appear to be, and feel those niggardly thoughts disappearing as they are replaced by increase and plenty.

Have absolute faith that all is very, very well, and all is working out perfectly because all is in My hands..
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
Forening af energierne.
 
     
De kvinder, jeg kender, som gennemgår processen med at forene deres mandlige og kvindelige energier, synes at blive mere kvindelige og smukkere, mens de arbejder på at styrke deres mandlige egenskaber.

Mænd, der overgiver sig til og åbner sig helt for deres kvindelige energi, genvinder faktisk forbindelsen med en indre kvindelig kraft, som forøger og styrker deres mandlige egenskaber.

De mænd, jeg kender, som er undervejs i denne proces, synes langtfra at udvikle sig i kvindagtig retning, men at blive mere sikre i deres mandighed.
Efterhånden som jeg
genvinder forbindelsen med min
indre mand og kvinde, bliver jeg
mere sikker i mig selv.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
 
 
Top
Top
 
 
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Ordet "Veda" betyder "Det som afslører, og gør det klart, al viden er Veda."

Den hellige Veda instruerer alle, i alt, hvad der er nødvendigt for ens åndelige udvikling.

Den instruerer også en i midler og metoder til at overvinde alle sorger og sorg, og opnå fred.

Siden den åndelige søgen oprigtigt blev forfulgt sammen med materiale mål, havde fortidens vismænd den lykke at modtage den vediske budskab.

De gamle mestre var så uselviske og fuld af medfølelse og kærlighed, og de delte alt hvad de havde hørt og nød og delte det med alle, der nærmede sig dem.

Vedaerne er som kraft i tyngdekraften, til stede overalt, på alle tidspunkter.

Vediske beskeder kan modtages af alle, som et resultat af deres åndelig praksis/øvelse samt deres evne til at koncentrere sig og til at opleve den lyksalighed, der følger af at praktisere det.
 
 
The word “Veda”, meaning, “That which reveals and makes clear all knowledge is Veda.”

The sacred Veda instructs everyone, all that is required for one’s spiritual advancement.

It also instructs one in the means and methods to overcome all sorrows and grief, and attain peace.

Since the spiritual quest was sincerely pursued along with material objectives, the sages of the past had the good fortune of receiving the Vedic message.

Those ancient masters were so selfless and full of compassion and love that they shared what they had heard and enjoyed with all who approached them.

Vedas are like the force of gravitation, present everywhere, at all times.

Vedic Message can be received by anyone, as a result of their spiritual practices as well as their capacity to concentrate and to experience the bliss resulting from practising it.
     
Top
Top
      
     2010     
 
Den guddommelige er basen, og er også dens overbygning.

Perlerne er mange, men de en forbundet i en integrerende streng, men Rosenkransen er én.

Så også for hele verden af levende væsener, Gud, den permanente, allestedsnærværende Gud, den øverste guddommelige Bevidsthed, er basen. "Soham", "Jeg er Gud", "Han er mig", "Jeg er det" alle disse aksiomer viser, at selv de, der differentierer sig under forskellige navne og former er i virkeligheden Gud selv.

Dette er grunden til skrifterne proklamerer, Den, der indser Gud bliver sandelig Gud.

Denne bevidsthed om det Guddommelige i sig selv er bevidstheden om realiteterne.

 
 
The Divine is the base, and is also the superstructure.

The beads are many, but the interconnecting, integrating string of the rosary is one.

So also, for the entire world of living beings, God, the permanent, omnipresent God, the Supreme Divine Consciousness, is the base. “Soham”, “I am God", “He is I”, “I am that”, all these axioms indicate that even those who differentiate themselves under various names and forms are in fact God Himself.

This is why the scriptures proclaim, He who realises God becomes verily God.

This awareness of the Divine in oneself is the awareness of the Reality.

     
Top
Top
     
     2009     

Hengivenhed overfor Herren er virkelig en form for disciplin for at nå dit mål.

Den søgende skulle ikke stoppe den anskaffelse af hengivenhed, ikke give så meget opmærksomhed til den kærlighed han har overfor Herren, men hellere den kærlighed og nåde, Herren skænker ham.

Den enkelte skulle altid være ivrig efter at finde ud af hvilken opførsel og handlinger der vil være mest til glæde for Herren.

Forhøre sig omkring dette og udføre de ting der vil sikre dette objektivt.

Hvad end en hengiven foretager sig, skulle planer observeres på en sådan måde, at det tiltrækker nåden fra Gud.

Den hengivne skulle teste enhver tanke og følelse på denne prøvesten og handle ud fra det Herren foretrækker.
 
 
Devotion to the Lord is really a form of discipline for reaching the goal.

The seeker should not stop with the acquisition of devotion, nor pay so much attention to the love he has for the Lord, but rather to the love and grace the Lord bestows on him.

One should always be eager to find out what behaviour and what actions will be most pleasing to the Lord.

Inquire about that, yearn for that, and carry out the things that will secure that objective.

Whatever a devotee undertakes, plans or observes should draw down the grace of God.

The devotee should test every thought and feeling on the touchstone of the Lord’s declared preferences.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Musen er Herren Vinayaka's udtryksmiddel.

Hvad er musens underliggende betydning?

Musen tiltrækkes af dufte og anses for at være legemliggørelsen af lugtesansen.

Musen er symbol på tilknytning til 'Vasana' der både betyder duft og verdslige tendenser.

Det er velkendt at man lægger en stærkt lugtende lokkemad i en musefælde hvis man ønsker at fange en mus.

Musen symboliserer også nattens mørke.

Musen kan se i mørke og bevæger sig frit omkring om natten.

Som Vinayaka's udtryksmiddel (vehikel), symboliserer musen et objekt der leder mennesket fra mørke til lys.

På den måde symboliserer Vinayaka-princippet det der fjerner negative tanker og dårlige vaner og isætter gode tanker og god adfærd i mennesker.
 
 
The mouse is the vehicle of Lord Vinayaka.

What is the inner significance of the mouse?

The mouse is attracted by smell and is considered as the embodiment of the sense of smell.

The mouse is a symbol of attachment to 'Vasana', which means both smell and worldly tendencies.

It is well known that if you want to catch a mouse, you place a strong-smelling bait inside the mouse-trap.

The mouse also symbolises the darkness of night.

The mouse can see well in the dark and moves about freely in the night.

As Vinayaka's vehicle, the mouse signifies an object that leads man from darkness to light.

Thus, the Vinayaka-principle signifies that which removes bad thoughts, bad habits and inculcates good thoughts and good conduct in people.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Når ens indre reaktioner og uro undertrykkes, så bliver alt det man opfatter gennem sanserne, sindet og intellektet med guddommelig glans og afslører deres guddommelige kerne.

Når menneskets hjerte er fuld af kærlighed, så kan han være i verden og være upåvirket af den.

Al handling vil da udføres for den Almægtige, til Hans Nåde og gennem Hans vilje.
 
 
When one's inner reactions and agitations are sublimated, all that one experiences through the senses, the mind and the intellect take on a divine lustre and reveal their divine core.

When man's heart is full of love, he can be in the world and yet be unaffected by it.

All activity will then be for the Almighty, for His Grace, and through His will.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Det er ikke nødvendig at søge i templer og helligdomme for at tilbede Gud.

Din krop er et tempel. Kroppen er templet og i den - den iboende Gud).

Gud er ikke begrænset til at skulle være et noget særskilt sted for at tilbedes.

Find Ham i Dit hjerte.

I er alle legemeliggørelsen af den Guddommelige.
 
 
It is not necessary to go in search of temples and shrines for worship.

Your very body is a temple.

The body is the temple and the indweller is the eternal God.

God is not confined to any particular place of worship.

Find Him in your heart.

All of you are embodiments of divinity.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Et godt helbred er en nødvendig forudsætning for succes i alle livets aspekter og til at erkende de fire idealer der vejleder igennem det menneskelige liv – moralsk levned, velstand, opfyldelsen af gavnlige ønsker og frihed fra sorg.

Mennesket søger at leve lykkeligt og fredfyldt, men glæde og fred vindes ikke gennem verdslige aktiviteter.

Det legeme der længes efter sundhed og tryghed er udsat for sygdom, forfald og død.

Imidlertid, så hverken fødes eller dør Det Iboende, Selvet.

Legemet er et Guds tempel.

Derfor er det menneskets pligt at holde templet i god stand.
 
 
Health is the essential prerequisite for success in all aspects of life, and for realizing the four ideals that guide human life - moral living, prosperity, fulfilling beneficial desires and liberation from grief.

Man seeks to live happily and peacefully, but happiness and peace are not won from worldly activities.

The body that yearns to be healthy and secure is subject to disease, decay and death.

However, the Indweller, the Self, within the body is not born nor does it die.

The body is the temple of God.

Hence, it is the duty of man to keep the temple in good condition.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Placer de onde kvaliteter der lurer inden i dig på alteret for dit sind og ofrer dem som et offer til den Guddom der er installeret deri.

Selvom født som et menneske, er mennesket tynget af animalske instinkter og impulser, der har knyttet sig til ham under hans tidligere liv som et dyr.

Han har passeret gennem mange animalske eksistenser og hver af dem har efterladt sine spor på hans mentale make-up, ligesom et ar på huden når et sår er helbredt.
 
 
Place the evil qualities lurking within you on the altar of your mind and sacrifice them as an offering to the deity installed therein.

Though born as a human, man is burdened by animal instincts and impulses that have attached themselves to him during his previous lives as an animal.

He has passed through many an animal existence and each has left its mark on his mental make-up, like a scar on the skin when a wound has healed.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Mennesket har i hans natur en tendens til at gøre en indsats for at opfylde ønskerne der opstå inden i ham, eller som bliver tilført gennem sanserne uden fra.

Meget ofte er disse skadelige.

Er der nogen ende på listen over dine verdslige lyster?

Når du opfylder en, starter en anden på at friste dig.

Hvis noget er mistet eller stjålet fra dig, miste du troen Mig.

Jeg er ikke kommet for at bevogte din juveler og dine værdigenstande.

Jeg er kommet for at bevogte din dyder og tegn og guide dig frem til målet.
 
 
Man by his very nature has a tendency to make an effort to satisfy the desires that arise within him or which are prompted through senses from without.

Very often these are deleterious.

Is there any end to the list of your worldly desires?

When you satisfy one, another starts tantalising you.

If something is lost or stolen from you, you lose faith in Me.

I have not come to guard your jewels and your valuables.

I have come to guard your virtues and character, and guide you to the Goal.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk