Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 4. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Lad dig ikke overraske.
      
     

Intet er som det ser ud til ---------------- men nyd det alligevel.

Uden fordømmelse, men med den indsigt og den viden, at du er en del af helheden og hvad der er rigtigt for dig, er det -  du skal lade lede dig på din vej og så lad de andre om at gå deres.

Så vil du - efterhånden som "sløret" brydes - se hvorledes alt i sin mangfoldighed - hænger sammen.

 
 
      
Do not be surprised.
      
 
 

Nothing is as it seems ---------------- but enjoy it anyway.

Without condemnation, but with the insight and the knowledge that you are part of the whole and what is right for you, it is - you must let yourself be led on your way and then let the others go theirs.

Then you will - as the "veil" is broken - see how everything in its diversity - is connected.

 
 
                                 
 
 
  Følg din egen sti og intuition. - Follow your own path and intuition.  
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
 
  
  
Click Flag
   
 
 
Hold visionen om fuldkommenhed, harmoni og skønhed til stadighed foran dig, og se den i alt og alle.

Lad kærligheden i dig boble over ligesom vand og strømme ligeligt til alle.

Kend ikke til diskrimination, for alle er af Mig; alle er én familie.

Den universelle kærlighed begynder i hver enkelt og arbejder sig ud derfra.

Når den enkelte indser det og lader denne kærlighed strømme frit, vil der ske store forandringer i verden, for det er kærligheden, der forvandler alt had, jalousi, misundelse, kritik og grådighed.

Det er de kvaliteter, der skaber krig, ødelæggelse og død.

Kærlighed skaber liv - evigt liv, liv i overflod.

Kærligheden bevirker, at der bliver fred, glæde og sand og vedvarende lykke og tilfredshed.

Fremfor alt forener den og skaber enhed.

Hvis du derfor har været omkring mange omveje og er faret vild, må du komme tilbage til kærlighedens vej, som fører direkte til Mig, og der vil du finde Mig, hvor Jeg venter dybt i dit indre.
 
    Eileen Caddy    
 
Hold the vision of perfection, harmony and beauty ever before you and see it in everything and everyone.

Let the love within you bubble over like water and flow to all alike.

Let there be no discrimination in you, for all are of Me; all are one family.

Universal love starts within each individual and works its way out.

When each individual realises it and allows that love to flow freely, great changes will come about in the world, for it is love the transmutes all hatred, jealousy, envy, criticism and greed.

These are the qualities that cause war, destruction and death.

Love creates life Ð life everlasting, life abundant.

Love brings with it peace, joy and true and lasting happiness and contentment.

Above all, it brings unity and oneness.

So if you have wandered off into the highways and byways and lost your way, come back to the path of love which leads straight to Me, and there you will find Me waiting deep within you.
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
Betydningsfulde spejle.
 
     
Tænk på nogle af de mest betydningsfulde kvinder i dit liv.

Hvilke er deres stærkeste og mest tiltrækkende egenskaber?

Vær opmærksom på, at de afspejler nogle sider af din egen kvindelige energi, hvad enten du er mand eller kvinde.

Gør nu de samme overvejelser med hensyn til nogle af de mest betydningsfulde mænd i dit liv.

Hvis du har svært ved at se, at nogle af de egenskaber, du beundrer hos andre, også findes i dig selv, er det måske, fordi du endnu ikke har udviklet disse i så høj grad, som de har; men du skal vide, at de er der, og at de kan udvikles.
   
 
 
 
Jeg besidder
alle de egenskaber,
jeg beundrer hos andre.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Opfyldelsen af liv består i realiseringen eller virkeliggørelse af det Guddommelige Selv.

For at få denne erkendelse, skal man være helt fri fra impulser.

Befrielse er i den sande betydning af ordet, frihed fra trældom af disse impulser.

Disse tendenser er af to typer: godgørende eller at arbejde for at skade eller gøre ondt.

De godgørende tendenser er mættet med hellighed, det at arbejde eller gøre skade eller ondt, de fodrer sindet og gør det mere og mere ukontrollabelt og usikkert, de spredes og styrker ønsket om objektive fornøjelser.

Hvis godgørende impulser opmuntres og dyrkes, vil de ikke forøges og binde sindet uendeligt; de bliver som frøkorn, som ikke vil spire.

Hvis du holder dig til den godgørende impulser, kan du nemt tilegne sig viden om det Guddommelige.

Illustrationer og praksis af godgørende impulser er et resultat af aktiviteter så som forening med store sjæle, ærbødighed for de store, samtale med dem, at følge deres råd og praktisere velgørenhed, udholdenhed og styrke, kærlighed, tålmodighed, sandhed, mod, mådehold, selvbeherskelse eller afholdenhed, ikke-vold, osv.
 
 

The fulfilment of life consists in the realization of the Divine Self.

To get this realization, one should be entirely free from impulses.

Liberation) is, in the true sense of the term, freedom from the bondage of these impulses.

These tendencies are of two types: beneficent and maleficent.

The beneficent tendencies are saturated with holiness; the maleficent ones feed the mind and make it more and more uncontrollable and unsteady; they spread and strengthen the desire for objective pleasure.

If the beneficent impulses are encouraged and cultivated, they will not go on multiplying and binding the mind indefinitely; they become like fried seeds, which will not sprout.

If you stick to the beneficent impulses, you can easily acquire knowledge of the Divine.

Illustrations of beneficent impulses are a result of activities such as association with great souls, reverence for the great, conversation with them, following their advice and practicing charity, fortitude, love, patience, truth, courage, continence, non-violence, etc.

     
Top
Top
 
 
 
     2010     
 
Når du er beskæftiget med ukultiverede folk, skal du udvise forsigtighed.

Det samme skal du være forsigtig med utaknemmelig venner, der glemmer det udførte gode til dem.

Loven er det instrument, som regeringen vil bruge til at straffe dem, der gør noget forkert.

Som uddannede personer og studerende, bør du ikke fordømme vanskelige mennesker direkte.

Du skal manifestere din naturlige kraft af ikke tilknytning og praktisere din karakteristiske holdning af hjælpsomhed.
 
 
While dealing with uncultured folks, you must exercise caution.

So too, you must be careful with ungrateful fellows, who forget the good done to them.

The law is the instrument that Government will use to punish those who do wrong.

As educated persons and students, you should not condemn difficult people outright.

You must manifest your natural virtue of detachment and practise your characteristic attitude of helpfulness.
     
Top
Top
 
 
 
     2009     

Mad er en vigtig faktor, som bestemmer sindstilstanden: årvågenhed og dovenskab, bekymringer og rolighed, lysstyrke og sløvhed i mennesket.

Når sindet er fodret med Rajasic mad, som fremkalder passion og følelser, aktivitet og eventyr, galoperer sindet ud i verden med springet af lyst!

Det bringer mennesket dybere ned i moradset af lidelse.

Når det er fodret med Tamasic mad, som sløver og inducerer Sloth, bliver sindet bliver afstumpet, inaktiv og ubrugelig for opløftende menneske.

Enhver aktivitet i mennesket er afhængig af den energi, der stammer fra indtagelse af føden.

Succesen med åndelige øvelser, som man udfører, forpligter en og afhænger af mængden og kvaliteten af den mad, der indtages den åndelige aspirant.
 
 
Food is an important factor which determines the state of mind: alertness and sloth, the worry and calm, the brightness and dullness of man.

When the mind is fed on Rajasic food that induces passion and emotion, activity and adventure, it gallops into the world with the plunge of desire!

It brings man deeper into the morass of suffering.

When it is fed on Tamasic food, which dulls and induces sloth, the mind becomes callous, inert and useless for uplifting man.

Every activity of man is dependent on the energy he derives from the intake of food.

The success of the spiritual exercises that one undertakes depends upon the quantity and quality of the food taken by the spiritual aspirant.
     
Top
Top
 
 
 
     2008     
 
Alle er Gud. Du er også Gud, over og udover fortid, nutid og fremtid.

Du er ikke kroppen der er forbundet med tiden og som er fanget i et hylster, er og vil være.

Hav altid den faste holdning at du er Guds natur; dvæl konstant i denne tanke.

På denne måde kan du blive en vis person.
 
 
All are God. You too are God, above and beyond the past, present and future.

You are not the body which is tied up with time and which is caught in the coils of was, is and will be.

Be ever fixed in the attitude that you are of the nature of God; dwell constantly in this thought.

Thus you can become a person of wisdom.
     
Top
Top
 
 
 
     2007     
 
I denne verden findes der mange forskellige filosofier, ateisme, dualisme, ikke-dualisme, kvalificeret-dualisme osv.

Keshava, den guddommelige benævnelse for Herren Sri Krishna, er den mest betydningsfulde af alle.

Alle filosofiers essens er indeholdt i dette.

Det består af tre stavelser, Ka + esha + va, der repræsenterer den Guddommelige Treenighed af Brahma, Eshwara og Vishnu.

Derfor symboliserer Keshava skabelsens principper (Brahma), næring (Vishnu) og opløsning (Eshwara).

Mennesket kan lære at forstå sit sande Selv hvis han overvejer eller tænker på det guddommelige navn Keshava og forstår dets betydning.
 
 
In this world, we find various schools of thought, like atheism, dualism, non-dualism, qualified non-dualism, etc.

The divine name of Keshava (an appellation for Lord Sri Krishna) is the most important of all.

The essence of all philosophies is contained in this.

It consists of three syllables, namely, Ka + esha + va, which represent the Divine Trinity of Brahma, Eshwara and Vishnu, respectively.

Hence, Keshava symbolises the principles of creation (Brahma), sustenance (Vishnu) and dissolution (Eshwara).

Man can understand his true Self if he contemplates on the divine name of Keshava and understands its significance.
     
Top
Top
 
 
 
     2006     
 
Hvad er det passende offer til Gud?

Herren Krishna i Bhagavad Gita siger - blad, blomst, frugt og vand.

Hvilken betydning har disse? Jeres legeme er bladet; jeres hjerte er blomsten; jeres sind er frugten og lyksalighedens tåre er vandet der tilbydes Gud.

I stedet for, at knytte en upassende betydning til det flygtige legeme, så læg vægt på det Guddommelige princip.

Legemet overgives til Gud ved at påtage sig tilbedelsens gøremål og andre hellige handlinger.
 
 
What is the proper offering to God?

Lord Krishna in the Bhagavad Gita says - leaf, flower, fruit and water.

What do these signify?

Your body is the leaf; your heart is the flower; your mind is the fruit and the tears of bliss is the water to be offered to God.

Instead of attaching undue importance to this ephemeral body, emphasise on the Atmic principle.

The body is to be surrendered unto God by undertaking acts of worship and other sacred deeds.
     
Top
Top
 
 
 
     2005     
 
Hvilken dag er den lykkeligste dag i ens liv?

Alle dage er lykkelige dage for et menneske med sand viden.

Glæde og lykke er en bevidst indre oplevelse, det er resultatet af udryddelsen af alle mentale og fysiske ønsker.

Jo færre ønsker, desto større glæde.

Derfor består perfekt glæde af en sammensmeltning af alle ønsker i Den Absolutte Eksistens.

Sindet har ikke nogen selvstændig identitet.

Det er en sammenhobning af alle de ønsker der udspringer fra impulser.

Et stykke stof er grundlæggende en samling af tråde.

Tråde spindes egentlig af bomuld.

På samme måde opstår ønsker fra de fundamentale impulser og sindet udgøres af disse ønsker.

Ligesom et stykke stof går i opløsning hvis trådende i det trækkes ud, således kan også et sind ødelægges af begær.
 
 
Which is the happiest day in one's life?

All are happy days to a person of true knowledge.

Happiness is a conscious internal experience which is an effect of the extinction of all mental and physical desires.

The lesser the desires, the greater is the happiness.

Therefore, perfect happiness consists in the merger of all desires in the Absolute Being.

The mind has no independent identity of its own. It is a conglomeration of the desires that sprout from the impulses.

A cloth is essentially a bundle of threads.

Threads are basically spun from cotton.

Similarly, desires arise from basic impulses, and the mind is constituted of these desires.

Just as a piece of cloth disintegrates if threads in it are pulled apart, the mind too ca be destroyed by the eradication of desires.
     
Top
Top
 
 
 
     2004     
 
Livet er en pilgrimsrejse til Gud.

Vejen ligger foran jer; men medmindre du tage de første skridt fremad og flytter dig yderligere, hvordan kan du nå din destination?

Start med mod, tro, glæde og fasthed.

Det er forpligtet til at lykkes.

Sindet og intellekt er de to okser bundet til indkøbsvogn for det indre menneske.

Stude bruges ikke på vejen sandhed, retfærdighed, fred og kærlighed, de trækker vognen langs vejen som er kendt for dem, nemlig løgn, uretfærdighed, bekymring og had.

Du skal uddanne dem at tage en bedre vej, så de ikke kan bringe katastrofe til sig selv, vognen eller de passagerer, der rejser i det.
 
 
Life is a pilgrimage to God.

The road lies before you; but unless you take the first step forward and move further on, how can you reach your destination?

Start with courage, faith, joy and steadiness.

You are bound to succeed.

The mind and the intellect are the two bullocks tied to the cart of the inner man.

The bullocks are not used to the road of Truth, Righteousness, Peace and Love and so they drag the cart along the road familiar to them, namely, falsehood, injustice, worry and hatred.

You have to train them to take the better road so that they may not bring disaster upon themselves, the cart or the passengers travelling in it.
     
Top
Top
 
 
 
     2003     
 
Selskab med gode personer skal fremme gode tanker.

Det er gode tanker, som hjælper os med at styrke vores vilje magt, som er grundlaget for erhvervelse af andre kvaliteter, dvs, forskelsbehandling, bestemmelse, intelligens og undersøgelse, men denne vilje´s magt bliver svage grundet ubegrænsede begær.

Det er en stor skam, at sindet i mennesket får ham til at ofre de gode ting i livet ligesom kærligheden til Gud, frygt for synd og sociale moral.  
 
 
The company of good persons shall promote good thoughts.

It is good thoughts that help us to strengthen our will power, which is the basis of acquiring other qualities, that is, discrimination, determination, intelligence, and enquiry, but this will power becomes weak due to limitless desires.

It is a great pity that the mind of man is making him sacrifice the good things in life like the love of God, fear of sin and social morality.
     
Top
Top
 
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk