Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 5. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Væren i nu´et - giver et liv i fredens energi.
      
     

Det er givende, levende og indholdsrigt.

Giver lys i hovedet og kroppen.

Giver dig mulighed for at slippe ud af fortidens hændelser og derved forbigå depression.

Giver dig mulighed for at slippe angstfølelser - fordi du ikke lever i fremtiden.

 
 
      
Being in the present - gives a life in the energy of peace.
      
 
 

It is rewarding, vibrant and rich in content.

Provides light in the head and body.

Allows you to escape from the events of the past and thereby bypass depression.

Allows you to release feelings of anxiety - because you do not live in the future.

 
 
                                  
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
 
  
    
Click Flag
      
 
 
Når du vælger at gøre Min vilje og gå Mine veje, må du gøre det helhjertet, ligegyldigt hvad det måtte indebære.

Du må tage det hårde med det søde, når du skal lære denne livsvigtige lektie, hvor du øjeblikkeligt må adlyde Min vilje.

Først når du giver alt, vil du modtage alt.

I dette åndelige liv kan du ikke pille alle rosinerne ud og så lade kagen stå; det er alt eller intet.

Mange mennesker vil helst udvælge de dele i dette liv, der passer dem, og så lade alt det ligge, der ikke passer deres lavere ønsker.

Hvis du gør det, lever du ikke et åndeligt liv; så vælger og vrager du efter dit eget hoved og gør ikke det, Jeg kræver af dig.

Du kan ikke forvente, at tingene vil falde på plads for dig, hvis du har en sådan holdning.

Jeg har brug for, at du fuldstændig overgiver dig og hengiver dig, før jeg kan udvirke undere og mirakler i og igennem dig.

Nu da du ved det, hvorfor så ikke gøre noget ved det?
 
    Eileen Caddy    
 
When you choose to do My will and walk in My ways, you have to do it wholeheartedly, no matter what it may mean.

You have to take the rough with the smooth when learning that vital lesson of instant obedience to My will.

Only when you give all will you receive all.

In this spiritual life you cannot pick out all the plums and leave the cake; it is all or nothing.

Many souls like to choose the parts in this life that appeal to them and to ignore ose parts that do not comply with their baser desires.

Doing so is not living a spiritual life; it is picking and choosing what you want to do, not what I require of you.

You cannot expect things to work out for you if that is your attitude.

I need your total surrender and dedication before I can work wonders and miracles in and through you.

Now that you know, why not do something about it?
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
     
 
 
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
Din kanal åbner sig helt.
 
     
Forelskelse er faktisk en stærk følelse af, at universet strømmer igennem dig.

Det andet menneske er blevet en katalysator, som får dig til at åbne dig for den kærlighed, skønhed og lidenskab, som findes i dit indre.

Din kanal åbner sig helt, og universets energi strømmer igennem.

Du oplever et lyksaligt øjeblik af oplysning.
 
 
 
Jeg
forelsker mig
i livet.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
   
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Lærer! Du skal inspirere dine elever ved at dit eksempel.

Du bør kombinere praksis med forskrift, ligesom de fysiske instruktører, som viser øvelserne de studerende skal udføre.

Bibringe/formidle læren fra de store og ædle sjæle til dine elever.

Uddannelse bør være for højnelse.

Det bør ikke være at få grader/eksamen for at tjene til livets ophold, men bør være en forberedelse til et godt liv.

Du skal lære de studerende: disciplin, overholdelse af ydmyghed og respekt, og indgyde dem en ånd af service til samfundet og følelsen af fællesskab.

Indgyd dine børn selvtillid og mod.

Foren dem gennem kærlighed.

Lad der ikke være plads til vrede, jalousi eller had i dig.

Lær børnene de tre P'er: (Purity) Renhed, (Patience) tålmodighed og (Perseverance) udholdenhed.

Bevæbnet med disse tre kvaliteter, kan dine elever beskytte nationen bedre end nogen hær eller atombomber.

Når sandhed og retfærdighed er beskyttet, vil nationen være sikker.
 
 
Teachers! You must inspire your students by your example.

You should combine practice with precept, like the physical instructor who demonstrates the exercises the students should perform.

Impart to your students the teachings of great and noble souls.

Education should be for elevation.

It should not be to obtain degrees to earn a living, but should be a preparation for a good life.

You should teach students: discipline, observance of humility and respect, and instill in them the spirit of service to society and the sense of fellowship.

Make your children imbibe confidence and courage.

Unify them through love.

Let there be no room for anger, jealousy or hatred within you.

Teach the children the three P’s: Purity, Patience, and Perseverance.

Armed with these three qualities, your students can protect the nation better than any army or atom bombs.

When Truth and Righteousness are protected, the nation will be secure.
     
 
 
Top
Top
     
     2010     
 
Lærere afslører retningen og målet til deres studerende.

Kvalifikationer og den styrke, status og statur af menneskeheden formes og fremmes i forhold til kvaliteten og karakteren af dets lærere.

Lærerne skal dedikere deres læring og visdom til den store opgave opløftende elever til højere niveauer af viden og handling.

De dyder, som de bidrager til at indpode i deres elever er afgørende for hævning af samfundet.

Karakter er kendetegnende for hver person.

Når dyder er dybt rodfæstet i hjertet, kan alle i samfundet skinne med fuld herlighed.
 
 
Teachers reveal the direction and the goal to their students.

The skill and the strength, the status and stature of humankind are shaped and furthered in proportion to the quality and character of its teachers.

Teachers must dedicate their learning and wisdom to the great task of uplifting pupils to higher levels of knowledge and action.

The virtues which they help to inculcate in their pupils are essential for the uplift of the society.

Character is the hallmark of every person.

When virtues are deep-rooted in the heart, everyone in the society can shine with full glory.
     
 
 
Top
Top
     
     2009     

Du skulle forberede dig på at skulle stå med ansigtet mod enhver udfordring i livet med mod.

Mod er nøglen til succes.

Liver er bundet/forudbestemt til alle slags vanskeligheder, men du skulle ikke tabe modet før du møder dem.

Se på hver vanskelighed som en ildprøve og med tapperhed i sindet.

Nu om stunder bliver mennesker deprimerede og forvirrede når de møder vanskeligheder.

Nedtrykthed og depression leder til frustration og afmagt.

Dette er ikke vejen til at "face -se på" på og løse udfordringerne i livet.

Du skulle udvikle modet til at gå igennem og opleve livets eventyr.

Holde dig til sandheden, værn om og vedligeholde kærligheden i dit hjerte, dyrk og kultivere tapperheden, og "face" - se på udfordringerne på det fysiske plan med beslutsomhed og vedholdende vision (husk at holde den for øje under indvikling, afvikling og udviklings proccessen).

Sådant et liv vil resultere i tilfredsstillelse og opfyldelse.

Belønningen fra livet kan kun opnås gennem indsats.
 
 
You should be prepared to face every challenge of life with courage.

Courage is the key to success.

Life is bound to offer all kinds of difficulties, but you should not quail before them.

Face every ordeal with fortitude.

Nowadays, people get easily depressed and confused when they encounter difficulties.

Depression leads to frustration.

This is not the way to face the challenges of life.

You should develop the courage to go through the adventure of life.

Adhering to truth, cherishing love in your heart, cultivating fortitude, face life with firm determination and steady vision.

Such a life will result in fulfilment.

The rewards of life can only be got through strenuous effort.
     
 
 
Top
Top
     
     2008     
 
Ligesom vinden der dækker alt med støv, så kaster ønsker og tilknytninger skygger i sindet.

De må holdes tilbage så selvets pragt kan smelte sammen med Det Højere Selv's pragt, Gud (Paramatman).

Bevidsthedens renselsesproces i mennesket i den enkeltrettede tanke, tale og handlings digel rettet mod Gud, vil befri ham/hende for alle pletter og defekter.

Gud vil tage bolig heri når den indre bevidsthed er ren og uplettet.

Så vil mennesket opleve visionen af Gud indeni sig.
 
 
Like the wind that covers everything with dust, desires and attachments cloud the mind.

They have to be kept away so that the splendour of the self might merge in the splendour of the Higher self, the Paramatman(God).

The process of purifying the consciousness of man in the crucible of single-pointed thought, speech, feeling and activity directed towards God, will rid him of all blemishes and defects.

When the inner consciousness has been rendered pure and unsullied, God will reside therein.

Then man will experience the vision of God within him.
     
 
 
Top
Top
     
     2007     
 
Selvom Gud er kommet ned i fysisk form for at hjælpe menneskeheden, så er det virkeligt tragisk at mennesker ikke søger at drage fordel af Ham.

De er ikke i besiddelse af den gode sans og følge Avatarens (Guddommelig Inkarnation) idealer.

Man kan ikke læne sig tilbage og forvente at Avataren skænker ham fred og glæde.

Avataren kommer for at advare, at vejlede, at vække, at vise vejen og sprede kærlighedens lys til menneskeheden.

Men mennesket må lytte, lære og adlyde med tro og med håb.
 
 
Though God has come down in human form to help mankind, it is really tragic that people do not strive to benefit from Him.

They do not have the good sense to follow the ideals of the Avatar (Divine Incarnation).

One cannot sit back and expect the Avatar to confer peace and joy on him or her.

Avatar comes to warn, to guide, to awaken, to lay down the path and shed the light of love on mankind.

But man has to listen, learn and obey with hope and faith.
     
 
 
Top
Top
     
     2006     
 
Husk på denne tanke, ”Jeg er ikke blot et menneske, jeg er det Guddommeliges legemliggørelse.

Hav denne overbevisning fast i dit sind, så vil I erkende denne sandhed.

Det siges, Brahmavid Brahmaiva Bhavathi (den der véd om Brahman bliver I sandhed Brahman).

Hvis I opfatter jer selv som Guddommelige, så bliver I Guddommelige.

Hvis I opfatter jer selv som mennesker, så vil I forblive således.

Alt imens jeres form er menneskelig, så findes det Atmiske princip i jer.

For at genkende denne Atma, så må I holde jeres hjerter rene og tømte for negativitet.

Hovedformålet med disse festligheder er renselse af sindet.
 
 
Keep this thought in your mind, "I am not a mere man, I am the embodiment of Divinity.

Have this conviction fixed in your mind and you will realise this truth.

As it is said, Brahmavid Brahmaiva Bhavathi (the knower of Brahman becomes verily Brahman).

If you perceive yourself as Divine, you become Divine.

If you consider yourself a human being, you will remain so.

While your form is that of a human being, there is the Atmic principle in you.

To recognise this Atman, you have to keep your heart pure and empty of negativity.

The main aim of these festivities is purification of the mind.
     
 
 
Top
Top
     
     2005     
 
Livet er en oplevelse der har til opgave at træne individet til et højere, dybere og mere udvidet tilstand af eksistens igennem erfaringen af resultaterne af ens handlinger.

Livets mål er opnåelsen af fuldstændig perfektion ved sammensmeltning med det Absolutte.

Det er hengivenheden til Herren der helliger alle aktiviteter.

Han er eksistensberettigelsen for al aktivitet; Han er tilskynderen, eksekutoren, giveren af den styrke og de evner der er nødvendige, og det er Ham der nyder frugterne heraf.

Derfor må hengivenhed være naturlig for dig, alt er Hans og inteter dit!

Det er din pligt at tro på at Han tilskynder alle dine aktiviteter, og du henter styrke fra denne tro.

Ligesom en bandage er nødvendig så såret kan blive beskyttet indtil det er helet og ny hud vokser, sådan er det også, at indtil virkeligheden er erkendt, må tro, selskab med fromme og hellige tanker anvendes i et ego-angrebet sind.
 
 
Life is an experience meant to train the individual for a higher, deeper and more expanded state of existence through the experience of the results of one's actions.

The aim of life is the attainment of complete perfection by merging in the Absolute.

It is dedication to the Lord that sanctifies all activities.

He is the raison d'etre for all activity; He is the prompter, the executor, the giver of the required strength and skill, and the enjoyer of the fruits thereof.

So, dedication must come naturally to you, for, all is His and nothing yours!

'Your duty is to believe that He is the impeller of your activities, and draw strength from that belief.

Just as a bandage is necessary to protect the wound until it heals and new skin grows, so too, until reality is realized, faith, company of the pious and holy thoughts must be applied to the ego-affected mind.
     
 
 
Top
Top
     
     2004     
 
Den Guddommelige er allestedsnærværende.

Hele kosmos er gennemsyret af denne vedvarende Guddommelige energi.

Alle bør bestræbe/anstrenge sig på at opleve det Guddommelige.

Mennesket må gøre en indsats og han er forudbestemt til at indse erfaringen, få oplevelsen.

Nødvendige ofre skal gøres.

Der må gives afkald på alle de dårlige kvaliteter, i det øjeblik de invaderer sindet.

Sand hengivenhed betyder afskaffelse af alle de animalske tendenser i mennesket.

Mennesket bør søge at realisere den evige Guddommelige inden i ham.

Det er det primære formål med menneskers liv.
 
 
The Divine is omnipresent.

The entire cosmos is permeated and sustained by this divine energy.

Everyone should endeavour to experience the Divine.

Man must make the effort and he is bound to realise the experience.

The necessary sacrifice must be made.

All the bad qualities have to be renounced the moment they invade the mind.

True devotion means elimination of all the animal tendencies in man.

Man should seek to realise the eternal Divine within him.

That is the primary purpose of human life.
     
 
 
Top
Top
     
     2003     
 
Slangen er hadet og bliver slået ihjel, når den ses af mennesket.

Men i tilknytning til Herren Shiva, modtager slangen tilbedelsen fra millioner.

Sathsang (hellige virksomhed) er således et meget vigtigt nødvendige for moralske og åndelige avancement.

Hvis du reciterer Sathsang kontinuerligt, vil jeres hjerter opretholde renheden.

Men hvis du kun gør det lejlighedsvis, vil der som et mindre benyttet redskab i husholdningen, komme pletter/anløbninger i hjertet.
 
 
The serpent is hated and beaten to death whenever it is seen by man.

But, in association with lord Shiva, the serpent receives adoration from millions.

So, Sathsang (holy company) is a very important requisite for moral and spiritual advancement.

If you keep Sathsang continuously, your hearts will maintain purity.

But, if you resort to it occasionally, then like the less used utensil in the house, your hearts will get tarnished.
     
 
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk