Retur:
  September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 6. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Livet er en stor gave, men er ikke altid let af få øje på.
      
     

Det er ikke altid let af få øje på i dagens travlhed - og der er mange ting at tage stilling til, så tag dig tid til at få en alene - stund til dig selv.

Husk nu at tage den alene stund - reflekterer og lyt ind af.

 
 
      
Life is a great gift, but is not always easy to spot.
      
 
 

It's not always easy to spot in the hustle and bustle of the day - and there are many things to consider, so take the time to have one - time for yourself.

Now remember to take it alone for a while - reflect and listen in.

 
 
                                  
 
 
  Rar og venlig mand. - Nice and kind man. 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
 
  
   
Click Flag
     
 
 
Lev én dag ad gangen.

Prøv ikke at fare afsted og indgå aftaler til i morgen, for i morgen kommer måske aldrig.

Nyd dagen i dag fuldtud; nyd den, som om det var din sidste dag.

Gør alle de vidunderlige ting, du har længtes efter at gøre, ikke hensynsløst eller tankeløst, men med virkelig glæde.

Vær som et lille barn, der ikke skænker dagen i morgen en tanke og har glemt, hvad der skete i går, men kun lever, som om det eneste, der betyder noget, er nu.

Nuet er det mest spændende tidspunkt, du overhovedet kender, så gå ikke glip af et eneste sekund.

Lev på tåspidserne, rede til at hvadsom-helt kan ske, hvornår det skal være.

Når du lever på denne måde, er du rede og åben for, at hvadsomhelst kan ske.

Der vil komme forandringer, og de vil komme meget hurtigt.

Opløft dit hjerte i dyb taknemmelighed, efterhånden som de kommer en efter en.

Se altid det allerbedste i enhver forandring, der sker.
 
    Eileen Caddy    
 
Live one day at a time.

Do not try and rush ahead, making arrangements for tomorrow, for tomorrow may never come.

Enjoy today to the full; enjoy it as if it were your last.

Do all the wonderful things you have longed to do, not recklessly or thoughtlessly, but with real joy.

Be like a small child who takes no thought for tomorrow and has forgotten what happened yesterday, but just lives as if the only time that matters is now.

The now is the most exciting time you have ever known, so do not miss a second of it.

Live on the tips of your toes, ready for anything to happen at any moment.

When you live this way, you are ready and open for anything that may take place.

Changes will come and they will come very quickly.

Lift up your heart in deep gratitude as they come along one by one.

Always see the very best in every change that takes place.
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Top
     Shakti Gawain     
     
 
Elskere er særlige spejle.
 
     
Efterhånden som vi skaber og åbner vores kanal, strømmer der mere og mere energi, følelse og lidenskab igennem.

Visse mennesker tiltrækker os meget stærkt og intensiverer eller uddyber vores oplevelse af livskraften i vores indre.

Disse mennesker er betydningsfulde spejle for os, og de er kanaler for særlig energi i vores liv.

Gennem dem kan vi lære noget af det mest betydningsfulde, livet har at tilbyde os.
 
 
 
Min elsker
Er
mit spejl.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Urene tendenser kan føre til sådanne laster som trang til at se ting, der appellerer til de lavere begær; at spise retter, som er fulde af lidenskab; drikke rusmidler, der ødelægger ens personlighed ved at udvikle vrede, vrangforestillinger, grådighed, indbildskhed, bedrag, had, misundelse osv.

Sådanne urene tendenser er af tre typer: verdslige impulser, videnskabelig eller intellektuelle impulser, og fysiske eller kropslige impulser.

De fysiske impulser får folk til at ønske sig en smuk fysik, en stærk robust krop, en blank hud, der aldrig vil blive vansiret af rynker, og runde hårde muskler.

De lærde impulser tilskynder en til at tørste efter at være kendt som en enestående ekspert og tørster at vinde over enhver konkurrent på området.

Og endelig de verdslige impulser får en til at tørste efter herlighed, magt, personlig myndighed, og pomp.

De er alle impulser.

De binder dig til hjulet af fødsel og død og binder dig ned til denne Jord.
 
 
Impure tendencies lead one to such vices as craving to see things that cater to the lower desires; eating dishes that are full of Rajas (passion); drinking intoxicants that ruin one’s personality by developing anger, delusion, greed, conceit, deceit, hatred, envy, etc.

Such impure tendencies are of three types: worldly impulses, scholarly or intellectual impulses, and physical or bodily impulses.

The physical impulses make people desire a beautiful physique, a strong sturdy build, a glossy skin that will never be disfigured by wrinkles, and round hard muscles.

The scholarly impulses prompt one to crave being known as an unrivalled expert and to crave the defeat of every competitor in the field.

And lastly, the worldly impulses make one crave glory, power, personal authority, and pomp. They are all impulses.

They bind you to Samsara (the wheel of birth and death) and tie you down to this Earth.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Boblen er født af vand, flyder i det og brister for at blive ét med det.

Alle de synlige mål i verden er som bobler stammer fra det store hav af guddommelighed, Gud.

De er på vandet og er opretholdt af vand.

Hvor ellers kan de opstår og eksistere?

For deres oprindelse, opretholdelse og forening afhænger af vandet.

Vandet er basis; boblerne er utallige.

Vandet er virkelig, bobler midlertidig optrædende.

Vand er grundlaget; boblerne er fremkomster af samme vand.
 
 
The bubble born of water floats in it and bursts to become one with it.

All the visible objective worlds are like the bubbles emanating from the vast ocean of Divinity, Brahman.

They are on the water and are sustained by water.

How else can they arise and exist? Finally, they merge and disappear in water itself.

For their origination, subsistence, and mergence, they depend only on water.

Water is one; bubbles are plentiful.

Water is real; bubbles are appearances.

Water is the basis; bubbles are delusive forms of the same imposed on it.
     
Top
Top
     
     2009     

Du vil med held få svar på dine bønner til Gud, når du reagerer med sympati på andres behov.

Livet bør ikke blive spildes i selviske aktiviteter, blinde for andres nød og døv for andres jamren.

Behandl fornøjelse og sorg lige - dette giver ifølge Herren Khrisna sindsro.

Praktiser denne ligeværdighed - dette er vejen til at vinde Hans Nåde.

Du må ikke blive belønnet væsentligt materielt for dine medfølende handlinger, der er ingen højere belønning end den glæde du opnår, end når du letter andres sorger.
 
 
God will respond to your prayers for succour only when you respond sympathetically to the needs of others.

Life should not be wasted in selfish activities, blind to others' distress and deaf to others' groans.

Treat joy and grief equally - this according to Lord Krishna is equanimity. Practise this equanimity - this is the way to win His Grace.

You may not be rewarded materially for your compassionate acts but there is no greater reward than the joy that you derive by alleviating other's sorrow.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Hver enkelt skal stille sig selv spørgsmålet: Åndeligt realiserede personer var også personer som mig; de var også legemliggjorte væsener.

Når de kunne opnå fuldkommenhed, kan jeg så ikke også det når jeg følger deres metoder?

Hvad gavner det mig hvis jeg bruger tid på at lede efter fejl og svagheder i andre?

Derfor er den første spirituelle stræben at lede efter fejl og svagheder i dig selv og derpå stræbe efter at rette dem og blive fuldkommen.
 
 
Each one should ask himself the question: spiritually realized persons were also persons like me; they were also embodied beings.

When they could attain perfection, can I also not succeed if I follow their method?

What profits me if I spend time in discovering the faults and weakness of others?

Therefore the first spiritual endeavour is to search for the faults and weaknesses within yourself and strive to correct them and become perfect.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Igennem spirituelle øvelser kan du rette op på dine fejl og fremme dine gode kvaliteter og på denne måde sikre fred for dig selv og andre i dit samfund og land.

Hver eneste af jer har den umådelige kraft fra Gud af - i jer.

Nogle er i stand til at trække på det, andre ved bare, at det eksisterer, og nogle er uvidende om metoden til at tappe den eller endda af dets eksistens

Dette vil komme i tide, gennem stabil træning.
 
 
By spiritual exercises, you can correct your faults and bring forth your good qualities and thus ensure peace for yourselves, your society and country.

Each one of you has the tremendous power of God within you.

Some are able to draw upon it, others just know it exists and some are unaware of the method of tapping it or even of its existence.

It will come in time, through steady spirituel praksis.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Hvor de seks kvaliteter af iver, beslutsomhed, mod, intelligens, evner og heltemod er til stede, bliver guddommelighed åbenbar.

Succes og velstand kommer til den ene med disse seks dyder. Disse kvaliteter bliver dog testet fra tid til anden.

Ligesom en elev skal stå over for forskellige tests, er disse kvaliteter også underlagt forsøg.

Sådanne forsøg skal betragtes som trappetrin til højere præstationer.

Disse prøvelser er i form af tab, problemer, smerter, lidelser og ubehag.

Man må overvinde disse problemer med mod og selvtillid og komme videre.

Uden selvtillid kan disse seks kvaliteter ikke erhverves.
 
 
Where the six qualities of zeal, determination, courage, intelligence, ability and heroism are present, there divinity becomes manifest.

Success and prosperity comes to the one with these six virtues. However, these qualities are put to test from time to time.

Just as a student has to face various tests, these qualities are also subject to trials.

Such trials should be regarded as stepping stones to higher achievements.

These trials are in the form of losses, troubles, pains, sufferings and calumny.

One has to overcome these troubles with courage and self-confidence and forge ahead.

Without self-confidence, these six qualities cannot be acquired.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Hengivenhed bør ikke være begrænset til helligdomens fire vægge eller de få minutter, du udfører meditation; det er en fuldtids åndelig disciplin.

Din hengivenhed må udtrykkes som tilbedelse af det Guddommelige i alle levende væsener.

Se Gud i alle, selv i de personer du betegner som dine fjender.

Praktiser denne brede altomfavnende Kærlighed.

Hvordan kan du overhovedet få glæde af at vise hengivenhed og kærlighed til en stenfigur der hverken responderer eller reflekterer dine følelser?

Levende væsener vil besvare med påskønnelse og taknemmelighed og ønske dig alt godt.

Du kan se glæden lyse i deres ansigter.

Og det vil igen give dig glæde og tilfredsstillelse.

Hvis du ikke er i stand til at elske dine medmennesker; hvordan kan du så følge den hellige vej til Gud?
 
 
Devotion should not be confined to the four walls of the shrine-room, or the few minutes you perform meditation; it is a fulltime spiritual discipline.

Your devotion has to be expressed as worship of everyone as living embodiments of Divinity.

See God in every one, even in persons whom you regard as your enemies.

Practise this broad, all-embracing Love. How can you derive happiness merely by showing love and reverence to a stone idol that does not respond or reflect your feelings?

Living beings will return appreciation and gratitude and wish you well.

You can see joy glowing in their faces.

That will confer satisfaction on you.

If you cannot teach yourself to love your fellowmen, how can you follow the path of dedication to God?
     
Top
Top
     
     2004     
 
Budskabet om Lord Sri Krishnas liv er overherredømme af kærlighedsprincippet.

Denne meddelelse er alt, hvad verden har brug for.

Krishna er udøvelsen af kærlighed.

Denne kærlighed kan kun forstås gennem kærlighed.

Det er stærkt, strålende og ubrydeligt som en diamant.

Det er yderst værdifuldt.

Hvis du vil sikre en sådan guddommelig kærlighed, skal din kærlighed til Gud være lige så stærk.

For da kan du kun klippe diamant med diamant.

Kærlighed begynder med kærlighed.

Had kan kun vække had.

Derfor, hvis du vil fremme kærlighed, skal du slippe af med had, jalousi og vrede.
 
 
The message of the life of Lord Sri Krishna is the supremacy of the Love Principle.

This message is all that the world needs.

Krishna is the embodiment of love.

This love can be understood only through love.

It is strong, brilliant and unbreakable like a diamond.

It is extremely precious.

If you want to secure such divine love, your love for God must be equally strong.

For, you can cut diamond only with diamond.

Love begets love.

Hatred can only beget hatred.

Therefore, if you want to foster love, you have to get rid of hatred, jealousy and anger.
     
Top
Top
     
     2003    
 
Et stykke snor kan være hvidt og lyst, men ingen vil bære det rundt om halsen; men det øjeblik, det bliver omdannet til en krans af duftende blomster, ville alle gerne have det i deres hår eller rundt om halsen.

Helligt selskab af blomster på en streng giver en høj status.

Succesen for åndelig praksis for at følge sandhedens vej afhænger af selvkontrol og sansekontrol.

Dette er nødvendigt for en vellykket gennemførelse af vores daglige rutinearbejde.

Fugle, dyr, insekter og orme lider meget af deres aktivitet instrueret af deres sanser alene.

Men i mennesket er det blevet en højt udviklet færdighed, fordi han skal kunne adskille avnerne fra kornet og beslutte sig til at gå på den konstruktive vej af sandhed og retfærdighed.
 
 
A piece of string may be white and bright, but no one will wear it around the neck; but, the moment it gets converted into a garland of fragrant flowers, all would love to have it in their hair or around their neck.

The holy company of flowers bestows on the string a high status.

The success of the spiritual practice to follow the path of Truth depends on self-control and sense control.

This is necessary for successful execution of our daily routine chores.

Birds, beasts, insects and worms suffer much by their activity directed by their senses alone.

But, in man it has become a highly developed skill because he must be able to separate the chaff from the grain and decide on the constructive path of truth and righteousness.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk